Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links


Nieuwe feiten en vaststellingen over de bunkergordel Bruggenhoofd Gent en zijn directe omgeving.

Algemene update van alle bunkerfiches. (23/10/2016). (Aangevuld)

Alle bunkerfiches krijgen nog eens een update met bijkomende info over hun originele camouflage, plannetjes uit de Moskou-archieven (Fonds 185), kadastrale info of bijkomende foto's.

Voorlopig is een algemene update bezig van de bunkers op het weerstandsnest Muntekouter (Mu-bunkers). Hieronder de situatie van de reeds geupdate bunkerfiches. Voor deze bunkertjes zijn de aanvullingen vrij uitgebreid te noemen.

Mu1, Mu2, Mu3, Mu4, Mu5, Mu6, Mu7, Mu8, Mu9, Mu10, Mu11, Mu12, Mu13, Mu14, Mu15, Mu16, Mu17, Mu18, Mu19, Mu20, Mu21, Mu22, Mu23, Mu24 (Eindelijk de exacte locatie + aangevuld)

Aanvullen bestaande gesneuveldenlijsten, zowel van de 18-daagse veldtocht aan Belgische kant algemeen als deze specifiek aan de Scheldestelling met onder andere Bruggenhoofd Gent. (26/09/2016) (Sterk aangevuld)

De bestaande lijsten werden aangevuld met informatie terug te vinden op www.18daagseveldtocht.wikispaces.com. Dit werd niet aangevuld met de reeds op die website bestaande gesneuveldenlijsten maar wel met de verhalen van elk van de regimenten hun 18-daagse veldtocht. Door deze verhalen te koppelen aan de bijhorende gesneuvelden, datum en locatie van sneuvelen, wordt deze veldtocht in de gesneuveldenlijsten op deze website ook steeds veel vatbaarder en koppelbaar aan wat zich hier in die periode heeft afgespeeld.

Daarnaast werd nog eens bijkomend de info verwerkt afkomstig van meer dan 600 nieuwe doodsprentjes van soldaten gevallen of overleden aan de gevolgen van de 18-daagse veldtocht.

Nog eens extra zijn heel wat opmerkingen die ondertussen ontvangen zijn van bronnen allerhande mee verwerkt. Vaak zijn dit fouten in bestaande info gecorrigeerd door nog bestaande familie of dubbels doorgegeven door derden.

De lijst wordt er dus alleen maar volledig op. Bij de laatste ruime aanpassing werden er opnieuw toch heel wat dubbels verwijderd maar toch is de lijst globaal toch opnieuw aangegroeid met 17 nieuwe namen.

Voorlopig werd de lijst op deze wijze reeds aangepast voor:

Eindelijk een uitspraak in het dossier van de in 2013 illegaal gesloopte bunker van de Hollandstelling te Kluizen (20/09/2016) (Nieuw)

Artikel zoals op 20/09/2016 te lezen op www.standaard.be. (Bron: Belga)

Boete voor slopen oorlogsbunker

3 foto's van het betreffende bunkertje. De eerste is van het nog intacte bunkertje. De overige 2 foto's zijn van de eigenlijke sloop in 2013. Hij stond juist achter het sas te Kluizen en werd al geruime tijd doelbewust uit het beeld onttrokken door een hoge haag en struiken. (beide foto's: www.bunkerindetuin.wordpress.com)

Een man die een oorlogsbunker uit de Eerste Wereldoorlog in het Oost-Vlaamse Evergem afbrak zonder vergunning, is veroordeeld tot een geldboete van 3.000 euro. Omdat de bunker moeilijk heropgebouwd kan worden, moet de man 18.000 euro storten op de rekening van het herstelfonds.

Dat heeft de Gentse strafrechter beslist. De feiten gebeurden in 2013. De man was eigenaar van een perceel bouwgrond en de bunker stond volgens hem in de weg. Hij verklaarde dat een stedenbouwkundig ambtenaar hem mondeling had verzekerd dat hij de bunker zonder vergunning mocht afbreken, maar volgens de rechtbank was dat niet bewezen.

‘De sloop van de bunker was niet vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning, voornamelijk omwille van de historische waarde ervan. (..) De waarnemingsbunker maakte deel uit van de Hollandstellung (van het Duitse leger, nvdr.) en werd afgebroken zonder stedenbouwkundige vergunning. Daardoor is belangrijk oorlogserfgoed verloren gegaan voor huidige en toekomstige generaties.’ Na de sloop van de bunker kwam er protest van omwonenden en van het gemeentebestuur, waarna sommige bunkers als monument erkend werden.

De rechtbank hield rekening met de verzwarende omstandigheden dat de beklaagde professioneel handelde in de vastgoedsector en legde hem een boete van 3.000 euro op. Het stedenbouwkundig herstel werd bevolen, maar in de praktijk moet dat niet gebeuren als de man 17.939,85 euro stort op het rekeningnummer van het herstelfonds.

Enkele bedenkingen over deze sloop en uitspraak van de website uit.

  • Dit artikel handelt over een thema dat zeker niet nieuw is op deze website en waarover al heel wat terug te vinden is op deze link.
  • De uitspraak is zeker positief gezien deze wel degelijk eens laat voelen dat er toch respect nodig is voor dit erfgoed dat vaak sterk minachtend wordt behandeld als erfgoed.
  • Wel blijft de vraag waarom deze bunker voor zowel Evergem als de dienst erfgoed blijkbaar zoveel interessanter dan een meer dan 2 jaar later gesloopte bunker op de Stoepe te Ertvelde. Via deze website werd trouwens voorgesteld de huidige toegekende boete te benutten om te maken dat de bunker op de Stoepe kostenloos zou geïntegreerd kunnen worden in het zoveelste bouwproject waar de bunker op Stoepe ondertussen wel degelijk is dienen voor te wijken (zonder dat daar blijkbaar ook maar iemand van wakker ligt).
  • Vergeet ook niet dat amper een jaar voor de illegale sloop van de nu besproken bunker op Kluizen in 2013 ook op de Walprijestraat (opnieuw grondgebied Evergem) een 3e bunker op hun grondgebied in alle illegaliteit werd gesloopt achter een landbouwbedrijf, ook allicht met dezelfde bedoeling de beschermingsprocedure te omzeilen. Mocht je twijfelen, de bunker is nog altijd op Google Earth zichtbaar... dus zo lang geleden kan het niet zijn. Ook over die bunker heb ik tot op de dag van vandaag nog geen haan horen kraaien.

Blijkbaar kan veel als men over de juiste kennissen of partijkaarten beschikt op grondgebied Evergem of bij de dienst Erfgoed... Mij is nooit enig zinnig antwoord gegeven op de vraag waarom de nog volledig dichtgemetste bunker op de Stoepe wel zonder verdere prospectie mocht gesloopt worden en (doelbewust) uit de beschermingsprocedure op Ertvelde werd gehouden terwijl een reeds gedeeltelijk gesloopte bunker op de Hazenhoekdreef wel degelijk wordt beschermd. Een bunker slopen die nog volledig afgesloten is... Men heeft dus zelfs niet de moeite gedaan na te gaan wat er eventueel binnenin nog te vinden of te prospecteren viel...

Het is mij ook al opgevallen dat in alle artikels over die bunker op Kluizen zoveel mogelijk in alle artikels alles wat reeds via deze website al werd gepubliceerd over hetzelfde onderwerp (eveneens volgens mij doelbewust) en zeker ook elke link naar deze website, zoveel mogelijk wordt doodgezwegen. Zelf vermoed ik dat het te maken heeft met het liefst niet opnieuw openen van de de andere stinkende potjes over de andere bunkers die ook ondertussen verdwenen op grondgebied Evergem uit ongeveer dezelfde periode (en dus zelfs later).

Arm België dus als het handelt over het beschermen van dit type van erfgoed (zeker op het grondgebied Evergem).

Luc Van de Sijpe, www.bunkergordel.be .

Update van de info terug te vinden over de Duitse WO II bunker op de site van het hospitaal Maria Middelares te Gent. (23/08/2016). (Sterk aangevuld)

Op de terreinen van het hospitaal Maria Middelares te Gent (ter hoogte van de kruising van de R4 en de Kortrijksesteenweg te Sint Denijs Westrem), ligt nog altijd 1 van ooit 3 bij het vliegveld van Sint Denijs Westrem horende Duitse WO II bunkers. Meer info op deze link:

>> Duitse LS-bunker.

Algemene update van de toestand van het Belgische leger ten tijde van mei 1940. (21/08/2016) (Vrij sterk aangevuld)

Er werd nog eens een vrij uitgebreide update gehouden van wat op de website terug te vinden is over de toestand van het Belgisch leger anno mei 1940. Er werd opnieuw heel wat interessant fotomateriaal toegevoegd en er werd nogmaals bijkomend geprobeerd de opbouw van het Belgische leger in die tijd iets te verduidelijken.

Houdt er rekening mee dat dit zeker ook niet mijn dada is en er allicht ondanks het vele uitpluis- en zoekwerk nog wel fouten zullen blijven inzitten. Aarzel dan ook niet als u er fouten in vindt, dit door te geven zodat we toch tot een vrij correct document zouden moeten kunnen komen. Het is altijd eenvoudig te zagen over het publiceren van niet 100% correcte informatie maar de auteur is in het algemeen meer gesteld bij een aanvulling of correctie op gemaakte fouten. Op die manier wordt het document voor de lezers ook steeds historisch correcter.

Daarnaast zijn er ook toch wel aanzienlijke aanvullingen bij onderstaande wapens opstelbaar in de bunkers van TPG:

Veel leesgenot...

Werden een aantal bunkertjes op grondgebied Kwatrecht - Melle bijkomend op metalen damplanken gebouwd (afwijkend met bouwplannen). (15/08/2016) (Nieuw)

Ondanks dat hier op de originele bouwplannen niets van terug te vinden is, zouden toch nog een aantal bunkers bijkomend onder hun funderingen nog metalen damplanken bevatten omdat men vreesde voor verzakkingen met hun directe ligging naast spoorlijnen. Dit was het geval voor de bunkertjes B42, B43, (merkwaardig genoeg niet voor B44), D19, S5 en S6.

Melle - Kwatrecht in de aanloop van WO I. (9/08/2016) (Sterk aangevuld)

De bestaande verhalen werden ondertussen verfijnd en ontdaan van minder historisch geloofwaardie passages. Daarbij werd alles nog eens ruim voorzien van fotomateriaal. Hierbij werd ook weer gepoogd dit fotomateriaal zoveel mogelijk te plaatsen in het heden wat het geheel toch ook opnieuw veel interessanter maakt om te lezen.

Er zijn nog bijkomende versies en aanvullingen van dit verhaal in mijn bezit die zeker in de nabije toekomst nog zullen worden gebruikt om dit artikel nog aan te vullen. Identiek zijn er nog heel wat bruikbare foto's in mijn bezit maar deze zijn op het moment nog niet gedetailleerd genoeg te plaatsen qua locatie. Deze worden in de nabije toekomst in de mate van het mogelijke nog wat verder onderzocht alvorens reeds te publiceren.

Actueel werd het verhaal aangevuld met informatie uit het boek: "De Eerste Wereldoorlog op grondgebied Quatrecht - Rolande Van Heden".

In elk geval bij deze reeds veel leesgenot. Het wordt in elk geval nog vervolgd.

>> Het ontstaan van een Duits WO I kerkhof te Melle. De strijd om Melle - Kwatrecht in 1914.

Aanvulling inventarisatie Duitse WO I bunkerlinie - De Hollandstellung (03/08/2016) (Aangevuld)

Zoals reeds eerder gemeld wordt er geleidelijk aan op de website een overzicht gebracht van de locaties waar nog altijd en ooit bunkers van de Hollandstellung hebben gestaan (indien gekend). Ik hoop op die manier toch eens tot een degelijke inventarisatie en bundeling te kunnen komen van welke bunkers nog bestaan.

Een bescherming begint namelijk al ten minste met een degelijke localisering en vaststelling van wat nog bestaat.

Heden vindt men nog wel wat gegevens terug maar telkens zeer beperkt per regio.

In eerste instantie werd de inventarisatie beperkt tot de zone Maldegem tot Vrasene (Oost-Vlaanderen). Voor het belang van de linie werd dit uitgebreid tot de ganse Hollandstellung (bijkomend Maldegem tot Knokke Heist). Deze laatste vervollediging is ook ondertussen grotendeels volledig op Knokke Heist na.

Reeds geïnventariseerde zones

Gedeelte gebouwd door de Duitse Marine tussen Knokke en Maldegem

Gedeelte gebouwd door de Duitse landmacht tussen Maldegem en het kanaal Gent-Terneuzen

Gedeelte gebouwd door de Duitse landmacht tussen kanaal Gent - Terneuzen en Vrasene

De zoektocht naar de bunkers tussen Maldegem en Knokke-Heist, gebouwd door de Duitse Marine is ver afgelopen. Dit wordt later nog aangevuld.

Werden aan de bunkers van TPG toch nog bijkomend aanpassingen gedaan voor een alternatieve opstelling van de Browning FM30 mitrailleur op de chardome-plaat (systeem Squifflet) (16/07/2016) (Nieuw)

Er zijn in de Moskou-archieven documenten terug te vinden die melden dat er mogelijks nog bijkomende aanpassingen zouden zijn gedaan in de bunkers van TPG om de Browning FM30 mitrailleur te kunnen opstellen op een 2e nog alternatievere wijze. Dit zou dan voor Bruggenhoofd Gent een tweede opstellingswijze zijn voor dat wapen. Meer info en documentatie op onderstaande link.

>> Alternatieve opstellingswijze Browning FM30 mitrailleur (mogelijks ook aan TPG)

Beperkte aanvulling van de info over de bouwfirma's die ooit meewerkten aan de bouw van Bruggenhoofd Gent. (9/07/2016) (Aangevuld)

Het is zeker geen sinecure bijkomende info terug te vinden van de bouwfirma's die ooit instonden voor de bouw van de bunkers van bruggenhoofd Gent. Toch werd er recent beperkt hier en daar wat bijkomende info gevonden en verwerkt over deze firma's. Hier alvast wat voorlopig kon aangevuld worden:

een overzicht van de originele bouwprojecten.

Algemene update linkpagina www.bunkergordel.be (3/07/2016) (Aangevuld)

Voila, bij deze is er een volledige update gebeurd van de linkpagina van deze website. Voor de geïnteresseerden gegarandeerd opnieuw massa's nieuwe links naar onderwerpen in het algemeen ook al besproken worden op deze website zelf (en mogelijks ook reeds als bronnen hiervoor zijn gebruikt).

Er zijn bij deze updat alleen al 132 nieuwe links toegevoegd... Veel leesplezier.

>> Linkpagina www.bunkergordel.be

Last Post voor Theofiel Lippens uit Kalken (29/06/2016) (Nieuw)

Graf Lippens Theophiel Theophiel Lippens Kalken

Laarne - Het graf van de in de Groote Oorlog gesneuvelde soldaat Theofiel Lippens werd recentelijk geklasseerd als gemeentelijk funerair militair erfgoed. Naar aanleiding hiervan vindt er op zondag 3 juli om 10.30 uur op de begraafplaats in de Kouterstraat te Kalken een plechtigheid met Last Post plaats.

Het initiatief gaat uit van het forum Wereldoorlog 1914 dat er bij het gemeentebestuur op aandrong het oorlogsgraf te bewaren. Verschillende afdelingen van de Nationale Strijdersbond van België hebben hun aanwezigheid bevestigd.

Theofiel Lippens werd geboren in Zeveneken op 13 april 1888, als zoon van Louis Lippens en Maria Baetens. Hij was landbouwer, ongehuwd en woonde in de Zomerstraat in Kalken. Gedurende ruim 54 maanden was hij tijdens de Groote Oorlog ingelijfd bij het 1ste Bn 3de Cie van het zesde Linieregiment. Theofiel sneuvelde op het Veld van Eer in Langerbrugge op 4 november 1918 tijdens het grote eindoffensief. Gezien hij op amper 20 km van zijn thuis en zo kort voor Wapenstilstand overleed, besliste zijn familie om hem in Kalken te begraven. Theofiel werd 30 jaar.

Na de plechtigheid op de begraafplaats is er eveneens nog een toespraak en bloemenhulde aan het oorlogsmonument bij de kerk gevolgd door een receptie aangeboden door het gemeentebestuur.

Origineel artikel: www.nieuwsblad.be - 29/06/2016

Aktie om graf van gesneuvelde "Theophiel Lippens", gesneuveld op 8 November 1918, wat in ere te herstellen. (18/06/2016) (Nieuw)

Er was vorige weken wat polemiek ontstaan omtrent een graf van de gesneuvelde Belgische WO I soldaat Theophiel Lippens. Deze sneuvelde als Belgisch soldaat nog te Evergem - Langerbrugge, amper 3 dagen voor de wapenstilstand zou uitgeroepen worden op 11 November 1918.

De ongelukkige ligt begraven in een vrij onverzorgd maar uniek graf te kalken (Laarne). De polemiek ontstond omdat er bij het graf sinds kort een bordje stond dat het graf eind dit jaar zou opgeruimd worden zoals klassiek gebeurt op kerkhoven met graven die geen directe familie meer kennen en hun sesessie afgelopen is. Dat men dit doet bij oudstrijders kan ik begrijpen maar je ruimt toch geen graven op van gesneuvelde Belgische soldaten om deze voor goed te laten vergeten...

In elk geval kon afgewend worden dat het graf zou verdwijnen na enig mailverkeer naar de burgemeester van Laarne en de betrokken schepenen. Het graf is zelfs zeer uniek te noemen omdat het graf ook nog de originele helm van deze soldaat bevat.

Groot probleem bij dit graf was dus de verloederde en onverzorgde toestand in combinatie met het feit dat het graf zeer verweerd is geraakt door te tijd en nog amper leesbaar wat betreft de volledig in arduin uitgehouwen tekst. Opnieuw uithouwen en bijwerken van die letters kan ikzelf niet. Het graf eens wat properder zetten en de letters eens accentueren met zwarte verf wel. Dit is vandaag gebeurt (3 tal uren werk) en het graf heeft al meteen een gans ander uitzicht. Weet dat op sommige plaatsen tussenletters vaak volledig waren verdwenen en je het vaak diende te doen met flarden van woorden. Ook is het uithouwwerk vrij uitgebreid qua tekst en zijn de originele letters zeker niet altijd even mooi uitgelijnd geweest waardoor het schilderwerk misschien wel hier en daar wat slordig kan ogen. Ook de nog aanwezige totaal roestige originele helm werd met zwarte verf wat bijkomend gespoten tegen te snel verder verval.

Graf Lippens Theophiel

Voor de geïnteresseerden is dit de tekst die op het graf terug te vinden is:

Als held gevalle voor het vaderland, RIP (vergeten in het zwart te zetten)

Rustplaats van Theophiel Lippens, zoon van Louis en Marie Baetens,

Soldaat bij 't 6de Linieregiment

Geb. te ......... (kan ik echt niet lezen en is niet Calcken) den 18 april 1888 en den eindzege nabij roemvol gevallen te Evergem (Langerbrugge) den 8 November 1918.

Tragisch bij dit voorval is dan ook dat de voetplaat nog eens de tekst bevat:

Vaderlanders vergeet mij niet

Aanvulling van die hiaten (zeker geboorteplaats) zijn altijd welkom en zullen eventueel nog aangevuld worden.

Hopelijk wordt deze soldaat bij deze dan ook niet verder vergeten en wordt hem zijn eeuwige verdiende rust gegund.

Opnieuw militair erfgoed GESLOOPT te Bredene (10/05/2016) (Aangevuld)

Zonet het mailtje ontvangen dat op de Polderstraat 161 te Bredene opnieuw nog maar eens sloopkranen gereed staan om een aantal nog aanwezige gebouwen en in dit geval 2 bijhorende publieke WO II schuilbunkertjes voor de zoveelste appartementsblok tegen de vlakte te gooien. Als ik bijkomend zie waar deze structuurtjes staan op het respectievelijke terrein, kan ik mij er toch opnieuw niet van ontdoen dat er toch wel mogelijkheden zijn (zeker het ene structuurtje op de hoek van het terrein - 2 bovenste foto's) te vrijwaren en te behouden binnen het voorziene project.

Op deze link vind je trouwens info over de beslissing tot sloop van de gemeenteraad reeds daterend uit 2015 en toen zonder problemen goedgekeurd. Jammer dus dat dit bericht ons nu pas bereikt als de sloopkranen net beginnen aan te komen.

In elk geval zou het zeker waardevol zijn deze structuurtjes (mochten ze al niet meer te redden zijn) zeker in detail fotografisch te documentariëren. Gezien er blijkbaar bij de dienst erfgoed over deze structuurtjes nog niets gekend is, had enige gemeente met kennis van zaken MINIMUM eerst deze dienst moeten informeren over de waarde van deze mogelijks nog niet gekende structuurtjes. HEEFT MEN ALS ELKE VERANTWOORDE GEMEENTE (ALS HET GAAT OVER HOE OMGAAN MET DIT TYPE ERFGOED OP GRONDGEBIED BREDENE) DEZE STAP GEZET OF NIET. OF HEEFT MEN MAAR ZELF BESLIST DAT DIT VOOR DEZE STRUCTUURTJES NIET INTERESSANT IS OM TE DOEN? IS DIT GEBEURD? INDIEN DIT NIET HET GEVAL IS, IS DIT IN ELK GEVAL VOLDOENDE REDEN OM DE SLOPINGSWERKEN VOORLOPIG TE LATEN SCHORSEN.

Er is in elk geval informatief gemaild naar de gemeente Bredene toe om het ongenoegen over deze praktijken via de website bekend te maken. Opnieuw dus zeer jammer voor dit erfgoed dat opnieuw voor altijd uit het beeld zal verdwijnen indien men niet dringend beslist ze alsnog binnen het project te integreren...

Ondanks bovenstaande vraag zich bij de aangekondigde sloop toch nog te bedenken en zeker het structuurtje achteraan het terrein te proberen bewaren zijn de 2 op het terrein aanwezige publieke schuilstructuren uit WO II ondertussen gesloopt. Een van beide structuurtjes stond op een een uithoek van het terrein dat totaal door het bouwproject niet zou aangedaan worden. De respectievelijke zone stond ingekleurd op het plan als Groenzone... Snappen wie de logica nog kan volgen in dit België waarom ook dat structuurtje dan toch diende te verdwijnen...

Merkwaardig huis met verborgen ruimtes te Wetteren in de Moerstraat (30/04/2016) (Nieuw)

In Wetteren op de Moerstraat nr 9 staat een woning met enkele toch wel zeer merkwaardige verborgen ruimtes. Er is zeer beperkt wat info over geweten maar verdere info is zeker welkom.

>> Huis met verborgen ruimtes

Amerikaanse B17 bommenwerper maakt een crashlanding op Vantegem - Kwatrecht (28/04/2016) (Sterk aangevuld)

Op 19 september 1944 maakte een Amerikaanse B17 bommenwerper een noodlanding in de velden van Vantegem Kwatrecht. Het sterk aangevulde verhaal op deze link.

>> Crashlanding van B17 te Kwatrecht.

Bijkomende info bij enkele foto's van een bom die op 13 april 1942 viel op de Moerstraat te Wetteren. (25/04/2016) (Aangevuld)

>> Schuilkeldertje of ijskelder op Berg Wetteren

www.bunkergordel.be en bijhorende copyright. (15/04/2016) (Nieuw)

Hoe ik als webmaster om ga met copyright staat vrij gedetailleerd te lezen op de pagina "copyright" op deze website. Ik wil dan ook nog eens via deze melden dat ik als webmaster zeker niet de moeilijkste ben om materiaal dat op de website staat of wordt gebruikt, ter beschikking te stellen.

Wel blijf je dan niet snappen waarom bepaalde instanties, jammer genoeg vaak vrij direct betrokken organisaties waar je het zeker niet zou van verwachten, het toch blijven vertikken de minste vorm van respect op te brengen voor personen die al jaren met de materie van deze bunkerlijn bezig zijn en het pertinent blijven vertikken enige correcte bronvermelding in ruil te geven bij hun artikels. De eer van slechtste leerling gaat in dat geval alvast uit naar de gemeente Oosterzele en nog meer specifiek deelgemeente Gijzenzele in de vorm van "het Genootschap van de Kerkuil".

Waarom het al jaren tussen www.bunkergordel.be en dit vennootschap niet goed botert, wordt allicht vrij duidelijk als u eens nader onderstaande pagina's doorneemt:

Recent mocht ik vaststellen dat op hun eigenste website van het Gijzels vennootschap opnieuw bunkerfiches aan het verschijnen zijn met opnieuw zware doorslagen van wat op deze website is te vinden. Daarnaast ben ik nog meer storend op een aantal met tekst gespijsde wandelingen terechtgekomen op de website Route You. Hier is de doorslag van de website meer dan schandalig. Opnieuw geen enkele bronvermelding.

Omdat het allicht niet zo eenvoudig is deze teksten te laten aanpassen vind ik het dan nog meer storend dat ze ondanks de massale plagiaat dan nog onzin en historische fouten blijven verspreiden en opstapelen. Daarom op deze link correcties bij de fouten die er te vinden zijn in de respectievelijke teksten.

>> Correcies op aanwezige bunkerwandeling, De Halve Maanroute.

Wordt Bruggenhoofd Gent na 5 jaar slopingsvrij te zijn, opnieuw bedreigd door een nieuwe sloop. (1/04/2016) (Nieuw)

Beste bunkervrienden,

Mag ik jullie bij deze bedanken voor jullie waardevolle bijdrage in de poging het bunkertje A1 te Astene (Deinze) te proberen sparen van een dreigende sloop.

Zie hieronder het antwoord van de gemeente Deinze op een 2 weken geleden vertrokken aangetekend schrijven met de vraag eindelijk klaarheid te scheppen in de rommelige situatie rond het al dan niet toelaten van de sloop van het bunkertje A1 langs de Pontstraat  voor de bouw van een OCMW project waarbij dit bunkertje zou dienen te verdwijnen.

Gelukkig hoeven inderdaad niet alle acties op een sisser af te lopen zoals dit bij het bunkertje op de Stoepestraat in Ertvelde wel het geval was.

Hieronder hun antwoord.

Dreigende sloopt bunkertje A1 te Deinze

Nogmaals bedankt,
Je ziet dus dat jullie protest en steun zeker niet voor niets is geweest.

Ik hoop in de toekomst, en hopelijk hoef ik niet teveel meer van dergelijke acties in gang te steken en gebruiken de betrokken gemeentes in de toekomst hun gezond verstand,
Op jullie steun te kunnen blijven rekenen.

Nogmaals, in naam van dit erfgoed, bedankt voor uw steun.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Hoever draagt mijn privacy als het gaat over erfgoed in uw tuin (28/03/2016) (Nieuw)

Bij het verderzetten van mijn zoektocht naar de bunkertjes van de Hollandstellung, toch nog een frustratie bij opgelopen vandaag. In Ertvelde kreeg ik nog eens een NJET om een bunkertje in de achtertuin van een woning te mogen fotograferen. De bunker is ondertussen 100 jaar oud, de eigenaars schat ik rond de 40...

Ik heb geen problemen met Privacy maar weet dat privacy volgens mij stopt waar u het nodig acht andere het verwerven van kennis te verhinderen door pertinent te weigeren het op uw domein aanwezige erfgoed te laten prospecteren. Het is niet omdat dat erfgoed u niet interesseert dat het ook mij niet MAG interesseren.

Geachte eigenaars. Ik heb altijd zoveel mogelijk in voorgaande jaren geprobeerd de bunkers die op privédomein stonden met toelating te bezoeken. Weilanden en bossen maken hier vaak een uitzondering op omdat het niet haalbaar is altijd eerst te gaan uitpluizen wie de eigenaar zijn van die domeinen. In elk geval zijn in die gevallen de domeinen op zo een wijze betreden zodat er zeker nooit schade is aangebracht aan hetzij omheiningen, hetzij het erfgoed zelf. Ik zal ook nooit van dergelijke structuren zaken ontvreemden (hetgeen heden ook een echte plaag aan het worden is maar dat doet nu hier weinig ter zake...)

Het is uitermate storend dat omdat u gefrustreerd loopt door het stukje erfgoed in uw tuin dat u daardoor ook het recht heeft alle andere mensen die dit wel weten te respecteren, kunnen geweigerd worden. U weet dat als u een domein koopt waar een dergelijke structuur op staat, dit er toe kan leiden dat u af en toe inderdaad wel eens iemand over de vloer kunt krijgen die dit eens nader wil bekijken. Hen dan ook nog verhinderen dit te doen, is tegen elke vorm van fatsoen.

En het gezever dat er dan elke dag iemand aan de deur staat... maak dat aub de koeien wijs. Ik ken zo genoeg mensen die maar al te graag hun bunkertje tonen aan mensen en dit zelfs bezoekbaar maken bij wandelingen en dergelijke. Wees gerust, de deuren worden daar niet alle dagen platgelopen hoor... Dit is gewoon een consequentie van een dergelijk iets te kopen of op uw domein te hebben.

Ertvelde, Rijschootstraat, bunker in tuin, privacy

(Foto: Google Streetvieuw, bunker links achteraan domein, volledig onder de klimop...)

Ik hoor diezelfde personen die altijd gefrustreerd zijn over een bunkertje in hun tuin (en dan nog al eens gaan dwepen met "hun" privacy) nooit klagen over de prijs die ze ooit voor hun bouwgrond betaalden. Dat deze meestal veel lager was dan de rest van percelen in de ronde, net omwille van de aanwezigheid van die bunker, wordt wel doodgezwegen.

Zij weten toch ook dat die bunker op dat domein staat op het moment dat ze dat domein kopen. Die bunkers van WO I zijn ondertussen 100 jaar oud, die van WO II zo een 75 jaar... Als ze nu een probleem hebben met de aanwezigheid van die structuren hebben ze er in elk geval nooit een goed hart voor gehad of op voorhand er al andere bedoelingen mee gehad dan hem te bewaren.

Jammer genoeg blijf je nu wel met die pipo's zitten als eigenaars van dat bepaald erfgoed...

Mvg

Luc Van de Sijpe, www.bunkergordel.be, Info@bunkergordel.be

Geleidelijke aanvulling van bunkerfiches met detailinfo afkomstig van de specifieke bestekken horende bij de bouwprojecten van Bruggenhoofd Gent. (14/03/2015) (Aangevuld)

De specifieke bouwbestekken aan Bruggenhoofd Gent vertellen bij nadere detaillezing nog wel heel wat kleine details van de bunkertjes die dienden gebouwd te worden. Geleidelijk aan worden dan ook alle betrokken fiches nog bijkomend met deze detailinfo aangevuld. In eerste instantie gebeurt deze aanvulling voor

Bouwproject A. (nogmaals gedeeltelijk aangevuld)

Bunkerfiches die op deze manier nog eens beperkt werden aangevuld: A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, Av13, Av15, Av16, B45, B46, D19, D21, D23, S5, S6, S8

Bouwproject B. (Aangevuld)

Bunkerfiches die werden aangevuld: A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, B11, B12, B13, B14, C5, C6, D3, D4, D5, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10.

Wordt Bruggenhoofd Gent na 5 jaar slopingsvrij te zijn, opnieuw bedreigd door een nieuwe sloop. (05/03/2016) (Aangevuld)

Dringend uw steun gevraagd binnen een actie de gemeente Deinze wakker te schudden voor het opnieuw eens te laat is.

Deze namiddag 3 maart 2016 werd ik gecontacteerd in verband met een zich aanbiedende nieuwe sloop aan Bruggenhoofd Gent. Het betreft het bunkertje A1 te Astene. Het bunkertje zou dienen te wijken voor de bouw van het project 'Senioren onder de toren' van het OCMW te Deinze. Wel zou tot op heden volgens OCMW-voorzitster Conny De Spiegelaere (CD&V) de beslissing of de bunker al dan niet mag gesloopt worden, nog niet genomen zijn. Vandaar deze dringende vraag aan alle lezers van deze website via deze link te reageren naar de gemeente Deinze toe om deze sloop toch niet goed te keuren. Dit goedkeuren zou dan ook nog eens sterk vloeken met de uitlatingen van deze zelfde OCMW-voorzitster naar de pers toe waarin ze zelf verklaart de bunker ook liever geïntegreerd of bewaard te zien binnen het project in plaats van gesloopt. Laat dat dan misschien een goede drijfveer zijn om het project in die richting te proberen sturen.

Door sloop bedreigde bunkertje A1 te Astene

(Links: Foto anno 1990 van het betrokken bunkertje - Collectie Guido De Jong - Simon Stevin Stichting - Rechts: Oude Duitse spionagefoto van ditzelfde bunkerje, kort voor de meidagen '40 - Denkschrift über die Belgische Landesbefestigung)

Deze avond werd er reeds via de website via mail naar de gemeente Deinze op aangedrongen toch wat na te denken alvorens opnieuw een volgende sloop op deze bunkerlinie toe te laten.

Jammer genoeg heeft de gemeente Deinze een al niet zo beste reputatie als het gaat over het bewaren van deze bunkers. Van de originele 23 die er ooit gebouwd werden op grondgebied Astene, zijn er ondertussen reeds 8 gesloopt (zonder dit bedreigde gevalletje nu reeds mee te tellen).

Bijkomend zeer jammer is dat het nu net weer eens een bunkertje betreft dat nog qua uitzicht zeer uniek en vrij intact is. Zo bevat hij nog vrij veel van zijn originele baksteencamouflage aan de buitenzijde waaronder ook achteraan op het sas een zeer uniek in baksteen rond gemetst ossenoog.
Het bunkertje is aan zijn toegang nog origineel dicht gemetst. Dit dicht metsen dateert van 1943-1944 in opdracht van de Duitse bezetter. Om die reden is de bunker aan de binnenzijde ook nog vrij intact voor wat betreft het aanwezige ijzerwerk. Op Astene zijn er op dat gebied nog zeer weinig intacte bunkers terug te vinden buiten deze.

Weet dat het mooie van de ganse bunkerlijn hem nu net zit in het feit dat het een bunkerlijn is. Bij elke nieuwe sloop verdwijnt steeds een stukje nooit terugkomend iets van deze ganse linie. Ik weet ook dat dit erfgoed zeker niet door iedereen even goed wordt geapprecieerd, alleen gaat men het vaak pas missen als het er niet meer is.

Bij deze dan ook de vraag aan de lezers van de website door op deze link te duwen, een mail te willen versturen naar de betrokken burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitster bij de gemeente Deinze. Laat ze op een vlotte manier merken dat we niet gediend zijn met een volgende vlot te vermijden sloop aan Bruggenhoofd Gent.

Alvast bedankt voor jullie steun.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Op 5/03/2016 mocht ik ondertussen wel reeds 1 officiële reactie ontvangen van de betrokken partijen, namelijk deze van de OCMW-voorzitster, Mevr. Conny De Spiegelaere (CD&V). Onder haar antwoord werd ook meteen mijn antwoord geplaatst. (5/03/2016) (Nieuw)

Beste Heer Van De Sijpe,

OCMW Deinze zal deze legislatuur het woonproject ‘Senioren onder de toren’ in de Pontstraat Astene realiseren. De OCMW-raad heeft in de zitting van 1 maart 2016 het verkavelingsplan goedgekeurd.

Dat de bunker hiervoor dient te verdwijnen, zoals in Het Laatste Nieuws van 4 maart stond, klopt niet.
Het OCMW-bestuur hecht veel belang aan het behoud van bestaand waardevol erfgoed en wenst de bunker te bewaren. Bij de verdere uitwerking van het project zal samen met de projectontwikkelaar gekeken worden hoe de bunker in de nieuwe site zal geïntegreerd worden. Dit werd ook zo meegedeeld aan de journalist.

 Mvg,
Conny De Spiegelaere

Beste Mevr De Spiegelaere

Als u bovenstaande woorden wilt waar maken, is dit in feite zeer eenvoudig. Schrap gewoon die aanvraag voor die slopingsvergunning want die heb je in dat geval niet nodig. Besef dat dergelijke sloopvergunningen zeer gevaarlijke zaken zijn. Eenmaal aangevraagd maar bv niet meteen gebruikt, blijven die vaak jaren nadien nog toegepast als argument van er zat toch al een slopingsvergunning op. Schrap gewoon die sloopoptie uit uw plannen en u stopt allicht ook meteen gans deze polemiek.

Dan blijft ook de vraag of er op uw huidige verkavelingsplannen nog sprake is van de bunker. Indien deze daar ook al op geschrapt is (zoals ik toch al heb menen te horen), komt dit alles ook weinig geloofwaardig over. Als je hem wilt bewaren zoals u hierboven schrijft, dient u dit best wel van bij de aanvang van de plannen zo te voorzien en niet een jaar later. Houdt er misschien rekening mee dat die bunker staat waar hij staat en niet zo maar even zel verplaatst worden als uw huidige voorziene plannen gewoon gebouwen voorzien op de locatie van de huidige bunker (zie uw seniorenkot...)

Mvg

Luc Van de Sijpe

Beschrijving van het Duitse leger voor de meidagen '40 (21/02/2016) (Sterk aangevuld)

Om zich een goed beeld te kunnen vormen van wat zich hier in de meidagen heeft afgespeeld, lijkt het mij toch van belang de lezers vrij correct beeld te kunnen bezorgen van wat het Duitse leger in mei 1940 voorstelde, welke wapens het standaard gebruikte,...

De beschrijving van het Duitse leger anno mei 1940 werd vrij drastisch aangevuld en gecorrigeerd.

>> Het Duitse leger anno mei 1940.

Algemene update van alle bunkerfiches. (7/01/2016). (Aangevuld)

Alle bunkerfiches krijgen nog eens een update met bijkomende info over hun originele camouflage, plannetjes uit de Moskou-archieven (Fonds 185), kadastrale info of bijkomende foto's.

Voorlopig is een algemene update bezig van de bunkers op het steunpunt Eke (E-bunkers). Hieronder de situatie van de reeds geupdate bunkerfiches:

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10 (Aangevuld)

Onduidelijkheden over bruggenhoofd Gent

Een volledige lijst van zaken over bruggenhoofd Gent die tot op de dag van vandaag nog niet volledig duidelijk zijn. Hulp gevraagd om deze problemen uit de wereld te helpen.

>> Onduidelijkheden Bruggenhoofd Gent

Alvast bedankt voor elke vorm van medewerking en nog veel kijk- en leesplezier.

Luc Van de Sijpe, Massemsesteenweg 254, 9230 Massemen.

Tel: 09/329.71.85

Info@bunkergordel.be

Oudere nieuwsfeiten van de website.

>> Voor oudere items kunt u gerust een kijkje nemen in het Archief 2015 met oudere nieuwsfeiten, ooit gepubliceerd op de website.

Terug naar "Home"