schuilkelders op Mariagaard
 

Duitse Schuilkelders, deeluitmakend van de Reichsschule Flandern op het grondgebied van Mariagaard te Kwatrecht.

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

 

 

 

 

 

 

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Overzicht van de drie aanwezige schuilstructuren:

Schuilkelder 2. (rechtover hoofdingang school Mariagaard)

  • Schuilkelder 2 is in de omschrijving de centrale kelder recht over de huidige hoofdingang van de schoolgebouwen van Mariagaard. Hij ligt op hetzelfde grasplein dan schuilkelder 1.
schuilkelder 2 Mariagaard

Boven: Foto van de tweede schuilkelder. U ziet opnieuw duidelijk de toegang tussen het struikgewas met op de achtergrond de gebouwen van Mariagaard te Kwatrecht.

Rechts: detail van de kuil die de dichtgemetste toegang vormt van deze schuilkelder.

dichtgemaakte toegangs schuilkelder
Zicht op de eveneens afgesloten tweede toegang tot deze schuilkelder.
Zicht op de bovenkant van deze schuilkelder. Hier ligt de betonplaat die heden de nooduitgang afsluit.

Openen Schuilkelder 2.

Onderstaande fotoreeks toont beelden van het zeer beperkt openen van deze tweede schuilkelder op de terreinen van Mariagaard. De kelder werd zoals u op de foto's zult zien maar heel beperkt geopend en daarna opnieuw afgesloten. Mocht u zelf ook graag meer info over deze schuilkelder wensen, gelieve dan eventueel contact op te nemen met de website. Respecteer voor de rest te privacy van de school aub.

Globaal was de schuilkelder grotendeels identiek aan de derde schuilkelder (vorige beschrijving) gelegen korter bij de spoorweg. Het grootste verschil is dat deze schuilkelder iets kleiner is, hij telt slechts 4 gangen in plaats van kelder 3 die er 5 telt. Hieronder alvast een vrij correct grondplan van deze kelder.

grondplan 2e schuilkelder op terreinen Mariagaard te Kwatrecht
In dit geval begon het openmaken met het maken van een zo beperkt mogelijke opening in de assestenen versperring waarmee de toegangen van zowel kelder 1 als 2 heden zijn afgesloten. De gemaakte opening bedroeg maximaal ongeveer 30 cm op 50 cm.
beperkt geopende toegang
Links de toegang zoals hij er uitzag na het beperkt vrijmaken gezien van de buitenkant, rechts hetzelfde gat zoals het er aan de binnenkant van de kelder uitziet.
binnenkant toegangssas
Links krijgt u een blik op het toegangssas. Hierin staat nog een betonnen paal die allicht niets te zien heeft met deze originele structuur maar er bij het dichtgooien, allicht ook is ingestopt om hem kwijt te zijn. In het midden de kop van de boogvormige muur beneden de toegang. Opnieuw ziet men de restanten van waar ooit elektrische verlichting heeft gezeten. Rechts de deurstijl tussen het toegangssas en de eerste gang. Hier opnieuw metalen buisjes waar ooit de elektrische bekabeling doorliep. Wel afwijkend en bij deze kelder in de eerste 2 gangen altijd zo, is dat de ventillatiegaten enkel onderaan zitten en niet onderaan en bovenaan.
binnenzicht gang 1
Hetgene meteen opviel in dit schuilgangenstelsel was de enorme hoge luchtvochtigheid. Het eerste moment was het alsof er in de gangen een mist hing. U merkt het ook duidelijk op sommige fotootjes aan de condensvorming op de lens. Links een blik op de eerste gang vanuit het toegangssas gefotografeerd. Hetgene ook hier opvalt en ook al zichtbaar was bij de derde schuilkelder is dat er gangen zijn met betonnen ringbalken bovenaan en andere gangen die dit niet hebben. Het verschil zit hem bij deze structuren allicht in het feit dat daar waar de ringbalken zijn, het plafond ter plaatse is gegoten (en uitbekist). Bij de gangen zonder ringbalken bestaat de dakstructuur overal uit dwarsgeplaatste betonnen balkjes van muur tot muur (een soort kleine welfsels). De reden van deze twee verschillende bouwwijzen, in telkens dezelfde structuur is mij tot op heden nog altijd niet duidelijk. Het enige wat ik zelf kan bedenken is dat de gedeelten van de kelders met de betonnen welfsels sneller zullen klaargeweest zijn, en ook allicht reeds sneller in gebruik genomen omdat het plafond er niet eerst moest uitharden om de structuur in gebruik te kunnen nemen. Misschien heeft men om die reden telkens gemaakt dat reeds een beperkt aantal gangen van elke kelder sneller klaar waren en reeds konden gebruikt worden in nood. De rest is dan allicht iets later afgewerkt. Rechts heeft u nog een blik op dezelfde gang terugkijkend vanaf gang 2 naar de toegang. Op deze foto ziet u bijna de nevel waarover ik sprak, hangen in de gangen..
Links een detail van de overgang van gang 1 naar gang 2. Rechts ziet u nog de verlichtingsnis die het uiteinde van gang 1 verlichte. Deze verlichtingsnissen op de uiteinden van de gangen, zijn de enige uitsparingen die men terugvindt op de wanden waar origineel de bankjes stonden. Alle andere verlichtingsnissen en ventillatieschachten zitten steeds aan de kant waar geen bankjes te vinden zijn. Op deze foto's ziet men overal duidelijk dat de bekisting voor het plafond ter plaatse werd aangebracht. Men ziet nog overal de plankenstructuur van de originele bekisting De middenste foto is gang 2 komende uit gang 1. Achteraan heeft u zicht op de overgang naar gang 3. De rechter foto is van achteraan dezelfde gang teruggekeken naar gang 2.
Links het centrale knooppunt van het gangenstelsel. Links voor het eerste deurgat de toegang tot de nooduitgang vanaf gang 2. Daarachter loopt gang 3. Achteraan zicht op de kleine toiletruimte. Daarnaast 2 nissen voor het plaatsen van olielampverlichting op 1 foto. Het gedeeltelijk op de foto staande nisje is dit op het uiteinde van gang 3. Het rechtse is de laatste nis voor de nooduitgang in gang 2.
Links het meest intakte restant dat ik tot hiertoe heb kunnen terugvinden van de originele bankjes. Rechts nog een blik op gang 2, gefotografeerd vanuit de toiletruimte.
2 detailfoto's van de toiletruimte. Wel merkwaardig zijn de dikke zwarte druppels aan de bovenkant van de toiletdeur. Vermoedelijk heeft men hier ooit waterlekkage willen dichten met bitumen en is het bitumen massaal doorgelopen naar beneden. Uit welke periode deze aanpassingswerken dateren is wel totaal niet duidelijk. Het zou mij uiterst verbazen dat deze druppels er ook al zo bijhingen toen de structuur in Duits gebruik was.
nooduitgang schuilkelder
Details van de nooduitgang. Achteraan ziet u de stijgijzers op de wand. Deze leiden tot bovenaan bij een specifieke uitgang, die heden ook dichtgemetst is. Deze nooduitgang is aan de binnenkant wel intakter dan deze van schuilkelder 3. Boven het dichtgemetste gat op de foto zichtbaar ligt de betonnen plaat die men aan de bovenkant kan zien zitten. Dit wil dus toch zeggen dat de begane grond in de kelder op ongeveer 2.50 onder de bovenkant van de heuvel zit. Dit zal dus niet veel schelen met de veronderstelling dat het plafond van de kelder ongeveer het maaiveld van het natuurlijk talud zal zijn van het terrein.
Links nogmaals een detail van de uitgang vanuit de nooduitgang, juist onder de dekplaat. Rechts de tweede toegang tot dezelfde nooduitgang vanuit gang 3. Deze is nog volledig dicht op een klein gaatje na. De nooduitgang vanuit gang 2 was ook nog afgesloten maar is geopende bij deze expeditie, in naam van de wetenschap...
Bovenstaande foto's zijn allen van de derde gang. Centraal een algemeen zicht vanaf de nooduitgang. Links een duidelijk zicht op enerzijds de ventillatiegaten, hier opnieuw zowel onderaan als bovenaan. Centraal nog 2 verlichtingsplaatsen. Rechts het uiteinde van de gang.
Twee zichten op de kortere vierde gang. Links is gekeken in de richting van de tweede in- of uitgang. Rechts is gekeken naar de 3e gang. In deze gang ligt wel vrij veel rommel op de grond. Zoals reeds eerder vermeld hebben gang 3 en 4 bovenaan geen betonnen ringbalken. Bij beide gangen is het plafond dan ook gemaakt van betonnen balkjes zoals hier duidelijk zichtbaar op de foto's.

Links ziet u de nog altijd afgesloten toegang aan de kant van het gebouw van Mariagaard. Daarnaast een blik op de in baksteen uitgewerkte trappen.

Daarnaast een misschien interessant iets. Het flesje in de nis, stond er niet origineel maar lag er wel op de grond. Het betreft een flesje van melk "Inco Gent". Dit is één van de firma's die in 1973 opging in het huidige "Inex". Het zegt niet echt veel maar het is toch het meest recente object dat dateerbaar was dat ik kon terugvinden in de kelder. Het zegt dan ook allicht iets over de periode dat de schuilkelder ondertussen opnieuw volledig afgesloten stond.

Routebeschrijving om deze lokatie te vinden

De schuilkelders liggen in de voortuin van een school. U kunt ze reeds eenvoudig vanaf de weg zien daar zij te herkennen zijn als oneffenheden in het terrein. Het zijn heuvels in het voor de rest vlakke terrein van de voortuin van de school. De lokatie is dezelfde als deze van het oude Duitse kerkhof en de bunker A40 die op de rand van dit toenmalige Duitse kerkhof.

Komende van de steenweg Aalst-Gent moet men afslaan in de richting van de E40 autosnelweg, oprit Wetteren. De school Mariagaard ligt in dat geval juist achter de spoorwegbrug op de rechter kant.

Komende van de E40 ligt de school juist naast de aftrit Wetteren van de E40, rijdende in de richting van Wetteren.

U kunt de schuilkelders zelf niet bezoeken daar zij volledig afgesloten zijn. Er is slechts een toegang eventueel nog open te maken. Gelieve dit echter niet meer te doen daar er uiteindelijk in de schuilkelder niets "meer" te zien is dan dat u reeds kunt zien op de foto's die u hierboven kunt vinden. Respecteer de terreinen van de school AUB. Na het betreden van de schuilkelder door mijzelf is alles weer hersteld in zijn originele toestand.