Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

De illegaal gesloopte bunker van de Hollandstellung te Kluizen. Gesloopt terwijl de beschermingsprocedure lopende was. (21/06/2013)

21/6/2013

Eerdere dringende oproep voor een beter militair erfgoedbeleid? Geachte Heer Bourgeois

Bij deze nogmaals het bewijs dat als onze vriend Mr Bourgeois gewoon verder doet met zijn huidige zienswijze betreffende beschermen van het nog aanwezige militaire erfgoed (chronologisch... in plaats van volgens dringendheid), we nooit aan de nog aanwezige relicten van de koude oorlog gaan komen.

Zelfs nu ze officieel bezig zijn met het klasseren van wat nog resteert van de fameuze Hollandstelling, wordt in Kluizen, onder hun eigen ogen zonder boe of ba, één van die bunkers in de tuin van een woning (eigendom van de plaatselijke voorzitter van Unizo Ertvelde, Mr. Daniël Van De Velde, simpelweg gesloopt. Sloopwerken gestart op 20/6/2013...

Hierbij het artikel dat mij hieromtrent werd toegestuurd (originele link):

http://bunkerindetuin.wordpress.com/

Overgenomen tekst van een trieste nieuwe sloop:

Straks wordt de Eerste Wereldoorlog herdacht. Dan is het honderd jaar geleden dat Vlaanderen in het oog van een wereldstorm terechtkwam. Bij zo’n verjaardag is het goed even stil te staan bij de nog tastbare herinneringen aan die verschrikkelijke wereldbrand.

De Westhoek heeft zijn slagvelden, loopgraven en soldatenkerkhoven maar ook elders in Vlaanderen zijn er sporen te vinden. In de grensstreek tussen Oost-Vlaanderen en Zeeland bijvoorbeeld. Daar trokken de Duitse bezetters de Hollandstellung op. Een betonnen bunkerlinie van Knokke tot Antwerpen, bedoeld als barrière tegen een mogelijke invasie vanuit het neutrale Nederland. Wie in de grensstreek rondtoert kan er niet naastkijken en ziet bunkers middenin de weilanden en velden of op boerenerven en in tuinen. Het zijn sombere getuigen van de ellende die de Eerste Wereldoorlog met zich meebracht. Getuigen ook van een belangrijke brok geschiedenis en in die zin is het maar logisch dat dit oorlogserfgoed met enig respect behandeld wordt.

Niet iedereen denkt er echter zo over. Voor sommigen zijn de oude bunkers niet meer dan vervelende obstakels. Een schrijnend voorbeeld daarvan speelde zich onlangs af in Ertvelde-Kluizen. Daar, op een erf langs de oude verbindingsweg tussen Kluizen en Ertvelde stond tot nu toe een bunker van de Hollandstellung, verborgen tussen het groen, omringd door bomen in de schaduw van een vervallen huisje. Natuur, beton en geschiedenis waren er op een bijzondere manier met elkaar verstrengeld geraakt.

De verhuurder en eigenaar van het erf , de heer D.V. voorzitter van de plaatselijke Unizo-afdeling, zag het enigszins anders. Blijkbaar sloeg de schrik hem om het hart toen bekend raakte dat binnenkort een aantal bunkers van de Hollandstellung als historisch erfgoed zullen erkend worden. Hij vreesde dat daardoor de waarde van de bouwgrond waarop de bunker stond in het gedrang zou komen. Bijgevolg vond hij er niks beter op dan de betonprikkers op de bunker los te laten. Een dag boren, hakken en drillen leverde ’s avonds al een berg betonbrokken en stalen gebinten op. De schamele resten van een honderd jaar oude bunker en het einde van een brok historisch erfgoed maar dat zal de lokale Unizo-voorzitter ongetwijfeld worst wezen.

 

 

 

 

 

 

Beste heren, hoe lang nog lullen over het erfgoed in plaats van te maken dat in eerste instantie het bedreigde erfgoed zou beschermd worden, of dit nu uit WO I, WO II of de koude oorlog weze...

Het zijn niet die bunkers in het midden van de velden en de weilanden die dreigen te verdwijnen...

Is het niet erg te moeten vaststellen dat men zelfs net voor men het officiële dossier aan het opstellen is om de nog aanwezige restanten van de "Hollandstelling" te klasseren, nog zonder enig probleem een bunker van deze linie "kan" slopen in Kluizen (Evergem).

Of begon nu net hij had horen luiden dat die bunkers gingen beschermd worden, de nood zo hoog te worden dat hij nog HOOG DRINGEND diende te worden gesloopt, nu het nog kon...

Arm België...

Het onderwerp van dit artikel werd ook opgenomen binnen de artikels van www.archeonet.be. Klik op deze link en u kunt van de eerste keer ook de bijhorende reacties lezen.Zie onderstaande link met onder andere ook de bijhorende reacties:

www.archeonet.be

Begin juli 2013

Nogmaals het bewijs geleverd dat onze dienst Erfgoed, zoals dus al langer aangeklaagd, hopeloos achter de zaken aanloopt. Wanneer eindelijk eens een beter beleid voor ons nog resterend militair erfgoed in België? Geachte Heer Bourgeois...

Noem dit maar gewoon het grootste bewijs van het feit dat ons militair erfgoedbeleid heden op niets trekt (ondanks alles wat heden wordt beweerd door Mr Bourgeois...). Dit zielige antwoord kreeg ik vandaag terug van de dienst Erfgoed als antwoord hoe het kon dat in Kluizen (Evergem) (terwijl het beschermingsdossier van de bunkers van de Hollandstelling lopende is) toch nog een bunker van diezelfde linie, kon gesloopt worden op 20/6/2013.

Beste heer Van de Sijpe,

Het agentschap Onroerend Erfgoed bevestigtinderdaad dat de berokken bunker mee is opgenomen in een selectie bunkers die momenteel worden bestudeerd in functie van bescherming.

Op uw vraag welke overheid de “schuldige” is, kan ik kort zijn. Geen.

De enige veroorzaker van de sloop is de bouwheer zelf. Deze heeft namelijk geen vergunning tot sloop aangevraagd bij de gemeente omdat hij oordeel was dat een vergunning niet noodzakelijk was.

Het agentschap Onroerend Erfgoed is van mening dat een sloopvergunning noodzakelijk was. Het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is (16/07/2010) stelt:

Art. 13.2. Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor de volledige afbraak van vrijstaande bouwwerken of constructies, op voorwaarde dat aan al de volgende vereisten voldaan is:
1° het betreft geen kleine elementen en constructies, geïsoleerd of deel uitmakend van een geheel, die van belang zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving, een volkskundige, historische of esthetische waarde hebben, als referentie dienen voor de bevolking van een buurt of wijk, of bijdragen tot het gevoel van een plaatselijke bevolking tot een bepaalde plek te behoren, zoals fonteinen, kiosken, pompen, putten, kruisen, calvaries, veldkapellen, standbeelden, wegwijzers, schandpalen, grenspalen, mijlpalen, lantaarnpalen, uurwerken, klokkenspelen, zonnewijzers, hekkens, omheiningsmuren, luifels, graven, herkenningstekens van merkwaardige gebeurtenissen uit het verleden, balies, straatmeubilair, waterkunstwerkjes, bakhuizen, houtskeletbouw, koetshuizen, oranjerieën, priëlen, ijskelders;
2° het betreft geen gebouwen of constructies die opgenomen zijn in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, opgesteld met toepassing van artikel 12/1 van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten;
3° de grondoppervlakte bedraagt minder dan 100 vierkante meter.

Aan punt 1° is niet voldaan. Een bunker is een constructie met een historische waarde en een herkenningsteken van een merkwaardige gebeurtenis uit het verleden.

Inspectie Ruimtelijke Ordening–Oost-Vlaanderen is op de hoogte gebracht. De inspectiedienst zal het dossier verder behandelen.

Met vriendelijke groet

XXXX (naam verwijderd omwille van privacyredenen)
Raadgever Onroerend Erfgoed, Ruimtelijke Ordening en Plattelandsbeleid

Kabinet Geert Bourgeois
Vice-minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Bestuurszaken,
Binnenlandsbestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

Arenbergstraat 7, 1000 Brussel
Tel 02 552 69 22 / Fax 02 552 69 01
http://www.geertbourgeois.be

Als ik eerlijk mag zijn, toch wel zielig te moeten vaststellen dat iemand los van het beschermingsdossier moet vaststellen dat zelfs tijdens dat een beschermingsdossier lopende is, men zomaar zonder boe of ba, een bunker van de Hollandstelling kan slopen in Kluizen (Evergem).

Ik wil er jullie bij deze ook op wijzen dat van de gemeente Evergem nog niemand ook maar een kik of een antwoord heeft gegeven hoe iets dergelijks nog kon, terwijl zij als gemeente toch ook wel lang op de hoogte waren van die opgestarte beschermingsprocedure. Met bunkers zijn niet echt veel kiezers te winnen veronderstel ik en in die milieus kent natuurlijk "ons" "ons" . Zij ontvingen dezelfde dag dat er info werd gevraagd van de website uit naar de Dienst Erfgoed dezelfde mail. Ook de eigenaar van het perceel waar de bunker stond, kreeg deze zelfde mail, maar niemand vond het zelfs ook maar nodig enig antwoord te bieden. Toch wel erg te moeten vaststellen dat het bestuur in Evergem onder andere in handen is van NVA terwijl in dezelfde mail ook de link naar de plannen betreffende militair erfgoed van Mr Bourgeois werden meegestuurd (klik op deze link als u deze ook zelf eens wilt lezen).

Dat dit niet de enige bunker zal zijn die nog dit lot zal ondergaan is ondertussen lang duidelijk zolang België op dit gebied een totaal ondoordacht beleid blijft voeren.

Klasseren van erfgoed zoals bunkers doe je nu eenmaal NIET chronologisch maar volgens HOOGDRINGENDHEID. Zoals eerder al gezegd, het zijn niet die bunkers midden in de velden (die daar trouwens soms al 100 jaar onaangeroerd staan) maar deze aan randen van wegen, in bestaande verkavelingen, op terreinen die mogelijks verkavelbaar zijn (die wel eens bouwgrond zouden kunnen zijn mocht die domme bunker daar niet staan...), die dringend dienen beschermd te worden.

Voor wat betreft regio Gent, werd al meermaals een lijst opgestuurd van de meest dringend te beschermen zaken in onze regio. Er bestaat namelijk een soort procedure om nog niet in de lijst van erfgoed opgenomen structuren, in nood met spoed voorlopig op te nemen tot dan uiteindelijk het dossier volgens de correcte procedure kan beschermd worden. Waarom hier nooit werk van gemaakt wordt, mag ook mij een mysterie blijven. Er werd dan ook nog de avond dat dit artikel op de website verscheen, deze zelfde en totaal actueel gezette lijst nog eens met dezelfde bedoeling doorgestuurd naar deze dienst. Deze keer hopelijk met enig nut...

Indien geïnteresseerd, kunnen de lezers van de website, deze lijst altijd eveneens verkrijgen maar voorlopig wens ik deze zeker niet in het groot bekend te maken omdat je daar nog wel eens tegen zere schenen zou kunnen mee schoppen. Je loopt dan ook het risico dat je in plaats van een beschermingsprocedure, juist de aanzet zou geven tot een een met spoed uitgevoerde sloping (zeker als sommigen zouden weten dat hun bunker ook in die lijst werd vermeld...)

Nog 2 bedenkingen bij bovenstaand antwoord:

Waar gaat onze dienst erfgoed zich nu mee bezig houden:

  • Onderzoek naar hoe het kon gebeuren dat deze bunker nog werd gesloopt?... ZOUDEN WE NIET BETER ONZE TIJD STEKEN IN HET KLASSEREN VAN DEZE DRINGEND TER BESCHERMING GEVRAAGDE STRUCTUREN IN PLAATS VAN NU NOG PROBEREN TIJD TE STEKEN IN ZAKEN DIE MEN ONDERTUSSEN HEEFT VERKNALD EN REEDS GESLOOPT ZIJN.
Zijn jullie nu echt zo simpel om nu nog te geloven dat Mr Daniël Van De Velde, voorzitter van UNIZO regio Ertvelde, ook maar enige interesse had in die bunker. Wees gerust, en opnieuw mag nogmaals blijken dat hij weer dik gelijk heeft gehad, hij meer dan genoeg op de hoogte was dat deze bunkerlinie (en ook het exemplaar) in de zeer nabije toekomst ging beschermd worden. Hierdoor zou een terrein, dat hij heden allicht kan gebruiken als bouwgrond maar origineel door de aanwezigheid van de bunker nooit specifiek bouwgrond zal geweest zijn, toch nog leuk ten gelde maken. Nu een naar Belgische maatstaven kleine boete betalen, als dit er al ooit al van komt want allicht heeft onze vriend wel voldoende politieke vriendjes om ook dit onder de mat te vegen, in der minne te regelen of in de doofpot te laten vergeten (zie maar ganse historie van de bunker in Briegden).

Ik weet ook dat ik door dit te schrijven wel weer tegen het zere been zal schoppen van personen die dan gaan zeuren over die bunker moest eens zo op een waardevol terrein staan dat eigendom is van u (wees gerust ik zou hem niet slopen). Wel vergeet men in al die gevallen te zeggen dat een dergelijk terrein, ofwel heden zelfs geen bouwgrond is, ofwel in elk geval nooit aan hen zal zijn verkocht als bouwgrond...

Het is dus wel degelijk meestal uit zuiver winstbejag te doen door een allicht goedkoop in handen gekregen perceel, door het te ontdoen van een voor hen nutteloze en oninteressante bunker, voor veel meer geld ten gelde te kunnen maken.

Nogmaals in herhaling, ARM BELGIE als het gaat over het omgaan met het militaire erfgoed dat ons nog rest.

Mvg

Luc Van de Sijpe,

www.bunkergordel.be,

info@bunkergordel.be

14/7/2013.

Nieuw artikel over de ondertussen illegaal gesloopte bunker in de regionale pers.

Artikel in het regionale nieuwsblad (integrale tekst):

KLUIZEN - Tussen de Noordlaan en Vaartstraat-West werd vorige maand een bunker uit de Eerste Wereldoorlog gesloopt. Eigenaar Daniël Van De Velde zegt dat daar geen vergunning voor nodig was. ‘Klopt niet’, reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Patrick Huyghe (N-VA), ‘de laatste historische getuigen van 1914-18 zijn weldra beschermd.’

Raadslid Johan Van hove (SP.A) bond de kat de bel aan door het schepencollege te interpelleren over het slopen van die bunker. ‘Dat is een brok historisch erfgoed. Die kazemat behoorde tot de Hollandstellung. De restanten van die bunkerlinie staan op de lijst van te beschermen erfgoed. Wegens de nakende herdenking van 100 jaar 1914-’18 is de afbraak van de bunker nog meer schrijnend’, betoogt Van hove. Zijn fractiegenote Katty Van De Voorde en OCMW-raadslid Chris Coene (SP.A) delen die mening.

Historische waarde

‘Wegens de historische waarde van de bunkers is de Administratie Onroerend Erfgoed inderdaad van plan op Evergems grondgebied enkele bunkers te beschermen’, bevestigt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). ‘Het schepencollege gaf de politie van de zone Assenede-Evergem de opdracht de klacht van raadslid Van hove te onderzoeken. Als blijkt dat voor de afbraak van de bunker een stedenbouwkundige vergunning nodig was, zal de politie proces-verbaal opstellen’, reageert De Maertelaere voorzichtig. ‘Onze stedenbouwkundige dienst stelt dat voor de afbraak van de bunker en het rooien van bomen ernaast een vergunning nodig was’, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Patrick Huyghe (N-VA).

‘Ik ging niet onbezonnen te werk en deed ook niets verkeerd’, stelt Kluizenaar Van De Velde. ‘Die bunker stond in de weg op een perceel bouwgrond. Geen kat wist hem staan. Nu maakt men er heisa van. Stedenbouwkundig ambtenaar Jan Grawet verzekerde me dat ik de bunker zonder vergunning mocht afbreken. Volgens hem moest ik geen aanvraag indienen, omdat de bunker in een bouwzone stond, hij niet beschermd is en ik de eigenaar ben van dat perceel. Het ministerie van Defensie besliste in de jaren 90 dat de eigenaar van een perceel automatisch ook eigenaar is van een bunker op die grond. Er zijn in Ertvelde trouwens nog meer bunkers gesloopt’, zegt Van De Velde.

‘Het is onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur voor de sloping van de bunker geen advies vroeg aan de Cultuurraad’, fulmineren voorzitter Freddy Van Herzele en penningmeester Patrick Mommens van dat adviesorgaan. Ook de Ertveldse heemkundige Gerard Bauwens, die meewerkt aan de herdenking van WO I en historische wandelingen langs onder meer bunkers leidt, is verontwaardigd. ‘Het kabinet van Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) zette alle bunkers van Ertvelde en Kluizen op een lijst van te beschermen erfgoed. Door de bevolking op de hoogte te brengen, moeten we nu voorkomen dat nog meer eigenaars vlug de bunkers slopen vóór ze beschermd zijn’, beklemtoont de Evergemse schepen van Cultuur Martine Willems (CD&V).

26/7/2014

Krijgt de discussie over de bunker te Kluizen toch nog een positief staartje of toont men binnenkort in Evergem aan iedereen hoe je toch op illegale wijze van zo een bunker, geld kan maken?

Antwoord van de gemeente:

Beste,
Het antwoord op uw mail zal u verstrekt worden vanuit onze dienst Ruimtelijke ordening ,die dit dossier beheert.
Vriendelijke groeten,
M.Baetslé
Gemeentesecretaris.

Antwoord website:

Beste

Er is nog weinig papier te verspillen aan deze bunker, denk ik.
Die bunker in Kluizen is onder jullie ogen opnieuw gesloopt en komt niet terug door er “nu” plots “wel” interesse in te vertonen.

Wat jullie wel nog zouden kunnen proberen doen (om onze Unizo vriend toch nog wegens zijn voorgaande schijnheiligheid te nemen waar hij het niet graag heeft), is maken dat dat perceel waar de bunker opstond (die nu uiteindelijk toch zonder toestemming werd gesloopt), weiland of landbouwgrond zou blijven, en dit terrein nu aub niet nog eens om te zetten in bouwgrond of er in de nabije toekomst geen bouwprojecten op toe te laten wegens de uitgevoerde illegale sloop.
Want dit laatste is natuurlijk onze schijnheilige vriend zijn enige bedoeling van deze dringende sloop geweest.

Dan zou je die zakkenvuller ten minste 2 keer liggen hebben.
Enerzijds zit hij dan opgescheept met een reeds (illegaal) uitgevoerde sloop van een bunker en anderzijds met een bijhorende terrein dat nu allicht wegens de aanwezige bunker, niet meteen bouwgrond was (tenzij jullie dit op stedebouw goedkeuren…).

Als jullie nu nog meegaan in die schijnheiligheid door dat terrein nu ook nog binnenkort goed te keuren voor bouwgrond of toe te laten dat hij het met een ander veel meer winstgevend bouwwerk bebouwd, is het hek natuurlijk helemaal van de dam… Dan hebben jullie meteen het mooiste voorbeeld gegeven van hoe je op schandalige wijze van een bunker een dik lot bouwgrond kan maken zonder ook maar iets van de te volgen regels, na te leven.

De keuze is aan jullie.
Weet dat je dergelijke personen enkel pijn doet in hun (reeds dik gevulde) portemonnee…

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

De sloop van de Hollandstellungbunker in Kluizen krijgt nu toch nog een staartje... (31/08/2014).

Zelden krijgen klachten over illigale slopingen een positief staartje. Voor de zonder enig respect gesloopte Hollandstellungbunker te Kluizen in juli 2013, blijkt dit nu toch nog te gebeuren. Hopelijk mag het een voorbeeld zijn voor anderen die heden nog spelen met dezelfde ideeën.

Integrale tekst artikel "Het Nieuwsblad - 30 augustus 2014".

EVERGEM - Voor het slopen van een bunker moet de eigenaar van de grond aan de gemeente 26.094 euro betalen. De eigenaar van een woonzone in de Kluisstraat met daarop een bunker, liet vorig jaar die getuige van de Holland-stellung tijdens WO I slopen. Na een klacht werd proces-verbaal opgesteld. Het parket contacteerde daarop de gemeente voor het opstellen van een herstelvordering. Die bedraagt 26.094 euro. Dat is voor raadslid Johan Van hove (SP.A) te weinig.

‘De gesloopte bunker kan uiteraard niet meer in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld. Het alternatief is het betalen van een soort boete’, antwoordde schepen van Ruimtelijke Ordening Patrick Huyghe (N-VA). ‘Het bedrag van de gevraagde herstelvordering is het resultaat van een berekening met diverse parameters, die in een besluit van de Vlaamse Regering staan. De inspectie van het Agentschap Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) en de Hoge Raad voor Handhavingsbeleid gaan met dat bedrag akkoord.

De herstelvordering wordt naar het parket van de Procureur des Konings gestuurd en de bevoegde rechter moet zich erover uitspreken. Het parket kan zich aansluiten bij de herstelvordering, maar kan ook de zaak seponeren. Dan kan het gemeentebestuur nog rechtstreeks dagvaarden met burgerlijke partijstelling. Het gevorderde bedrag komt in geen geval in de gemeentekas. Als het wordt geïnd, is het voor het herstelfonds Ruimtelijke Ordening van de RWO-administratie’, beklemtoont Huyghe.

20/09/2016

Eindelijk een uitspraak in het dossier van de in 2013 illegaal gesloopte bunker van de Hollandstelling te Kluizen (20/09/2016)

Artikel zoals op 20/09/2016 te lezen op www.standaard.be. (Bron: Belga)

Boete voor slopen oorlogsbunker

Een man die een oorlogsbunker uit de Eerste Wereldoorlog in het Oost-Vlaamse Evergem afbrak zonder vergunning, is veroordeeld tot een geldboete van 3.000 euro. Omdat de bunker moeilijk heropgebouwd kan worden, moet de man 18.000 euro storten op de rekening van het herstelfonds.

Dat heeft de Gentse strafrechter beslist. De feiten gebeurden in 2013. De man was eigenaar van een perceel bouwgrond en de bunker stond volgens hem in de weg. Hij verklaarde dat een stedenbouwkundig ambtenaar hem mondeling had verzekerd dat hij de bunker zonder vergunning mocht afbreken, maar volgens de rechtbank was dat niet bewezen.

‘De sloop van de bunker was niet vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning, voornamelijk omwille van de historische waarde ervan. (..) De waarnemingsbunker maakte deel uit van de Hollandstellung (van het Duitse leger, nvdr.) en werd afgebroken zonder stedenbouwkundige vergunning. Daardoor is belangrijk oorlogserfgoed verloren gegaan voor huidige en toekomstige generaties.’ Na de sloop van de bunker kwam er protest van omwonenden en van het gemeentebestuur, waarna sommige bunkers als monument erkend werden.

De rechtbank hield rekening met de verzwarende omstandigheden dat de beklaagde professioneel handelde in de vastgoedsector en legde hem een boete van 3.000 euro op. Het stedenbouwkundig herstel werd bevolen, maar in de praktijk moet dat niet gebeuren als de man 17.939,85 euro stort op het rekeningnummer van het herstelfonds.

Enkele bedenkingen over deze sloop en uitspraak van de website uit.

  • Dit artikel handelt over een thema dat zeker niet nieuw is op deze website en waarover al heel wat terug te vinden is op deze link.
  • De uitspraak is zeker positief gezien deze wel degelijk eens laat voelen dat er toch respect nodig is voor dit erfgoed dat vaak sterk minachtend wordt behandeld als erfgoed.
  • Wel blijft de vraag waarom deze bunker voor zowel Evergem als de dienst erfgoed blijkbaar zoveel interessanter dan een meer dan 2 jaar later gesloopte bunker op de Stoepe te Ertvelde. Via deze website werd trouwens voorgesteld de huidige toegekende boete te benutten om te maken dat de bunker op de Stoepe kostenloos zou geïntegreerd kunnen worden in het zoveelste bouwproject waar de bunker op Stoepe ondertussen wel degelijk is dienen voor te wijken (zonder dat daar blijkbaar ook maar iemand van wakker ligt).
  • Vergeet ook niet dat amper een jaar voor de illegale sloop van de nu besproken bunker op Kluizen in 2013 ook op de Walprijestraat (opnieuw grondgebied Evergem) een 3e bunker op hun grondgebied in alle illegaliteit werd gesloopt achter een landbouwbedrijf, ook allicht met dezelfde bedoeling de beschermingsprocedure te omzeilen. Mocht je twijfelen, de bunker is nog altijd op Google Earth zichtbaar... dus zo lang geleden kan het niet zijn. Ook over die bunker heb ik tot op de dag van vandaag nog geen haan horen kraaien.

Blijkbaar kan veel als men over de juiste kennissen of partijkaarten beschikt op grondgebied Evergem of bij de dienst Erfgoed... Mij is nooit enig zinnig antwoord gegeven op de vraag waarom de nog volledig dichtgemetste bunker op de Stoepe wel zonder verdere prospectie mocht gesloopt worden en (doelbewust) uit de beschermingsprocedure op Ertvelde werd gehouden terwijl een reeds gedeeltelijk gesloopte bunker op de Hazenhoekdreef wel degelijk wordt beschermd. Een bunker slopen die nog volledig afgesloten is... Men heeft dus zelfs niet de moeite gedaan na te gaan wat er eventueel binnenin nog te vinden of te prospecteren viel...

Het is mij ook al opgevallen dat in alle artikels over die bunker op Kluizen zoveel mogelijk in alle artikels alles wat reeds via deze website al werd gepubliceerd over hetzelfde onderwerp (eveneens volgens mij doelbewust) en zeker ook elke link naar deze website, zoveel mogelijk wordt doodgezwegen. Zelf vermoed ik dat het te maken heeft met het liefst niet opnieuw openen van de de andere stinkende potjes over de andere bunkers die ook ondertussen verdwenen op grondgebied Evergem uit ongeveer dezelfde periode (en dus zelfs later).

Arm België dus als het handelt over het beschermen van dit type van erfgoed (zeker op het grondgebied Evergem).

Luc Van de Sijpe, www.bunkergordel.be .