Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Eindelijk toch een antwoord op de vraag waarom dat 3e bunkertje van de Duitse Sudabschnitt op het nieuwe industrieterrein Winning te Puurs diende te worden gesloopt. Toch kon ik het ook niet nalaten hier nog eens op te reageren omdat het antwoord zoals te verwachten toch opnieuw vrij slapjes mag genoemd worden. (15/12/2017)

Wat aan deze discussie over de zoveelste sloop in de laatste 10 jaren van het zoveelste bunkertje deel uitmakend van de Duitse WO I linie, de Sudabschnitt vooraf ging, kunt u al lezen op deze links:

Puurs Winning bedreigde bunker

Er werd al heel wat eerder een aangetekend schrijven naar Burgemeester en Schepenen te Puurs verstuurd op 19 september 2017. De hoofdvraag was toen een degelijke reden te verkrijgen waarom men toch besliste een eerder negatief advies (ook voor dat 3e bunkertje dat ondertussen werd gesloopt), naast zich neer te leggen. Na meerdere herhaalde vragen per mail verkreeg ik uiteindelijk deze avond 15 december 2017 een antwoord van Mr de Burgemeester van Puurs.

Een laatste herinneringsmail staat hieronder. Deze werd verstuurd op 2 december 2017.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Luc Van de Sijpe [mailto:luc.van.de.sijpe@telenet.be]
Verzonden: zaterdag 2 december 2017 16:05
Aan: Koen Van den Heuvel
Onderwerp: RE: Gelezen: bedreigde bunkers Puurs - Project Winning

Beste Mr de Burgemeester van Puurs

Betreffende jullie prestigeproject te Puurs en mijn aangetekend schrijven waar maar geen antwoord op komt (nochtans wettelijk verplicht...)

1. Mocht ik van u zijn,
Ik zou mijn automatische leesbevestiging misschien eens wijzigen qua tekst:

Meer weten over 100 jaar Puurs? Het zal moeilijk zijn want we zijn het allemaal aan het slopen! (Onder de leesbevestigingen stond altijd onderstaande tekst: "Meer weten over 725 jaar Puurs? Je vindt alle info en het activiteitenoverzicht op www.725puurs.be!"

2. Ik ben dus nog altijd aan het wachten op een antwoord van mijn aangetekend schrijven of ga je daar misschien ook 725 jaar mee wachten.

Ik verwacht enkel dat u de geldende procedures zou respecteren als iets aangetekend wordt verstuurd naar college van Schepenen en Burgemeester, Men ten minste de moeite zou doen hierop zoals het hoort officieel te reageren.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be

Dit laatste schrijven verkreeg verbazend genoeg op 15 december 2017 nog wel degelijk een antwoord van Mr De Burgemeester, Koen Van den Heuvel.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Koen Van den Heuvel [mailto:Koen.VanDenHeuvel@puurs.be]
Verzonden: vrijdag 15 december 2017 18:19
Aan: 'Luc Van de Sijpe'
Onderwerp: RE: Gelezen: bedreigde bunkers Puurs - Project Winning

Geachte heer Van de Sijpe

Verwijzend naar uw aangetekend schrijven en de antwoorden die u al kreeg via IGEMO en onze gemeentelijke diensten, willen wij u in naam van het college van burgemeester en schepenen ook het nodige antwoord geven.

Zoals u weet is de "derde bunker" inderdaad gesloopt alvorens kon gestart worden met de infrastructuurwerken. De twee andere bunkers zijn wel behouden en worden in het bedrijventerrein mooi geïntegreerd. Het advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed in zo'n project is niet bindend en moet dus ook niet altijd worden gevolgd.
In onze gemeente proberen we bunkers steeds maximaal te bewaren en deze mee te integreren in de omgeving. Bunkers in nieuwe woongebieden in de buurt van het Fort van Liezele werden zo ook bewaard en als u een kijkje komt nemen in het nieuwe landschapspark rond het Fort van Liezele dat volgend jaar wordt geopend, zult u kunnen vaststellen dat de bunkers daar ook bewaard gebleven zijn en op een mooie manier waardevol in het landschapspark geïntegreerd worden. Dit om aan te tonen dat we wel degelijk het nodige respect voor ons erfgoed hebben.

Met vriendelijke groeten

Koen Van den Heuvel
Burgemeester Puurs
Vlaams volksvertegenwoordiger

Het kalf is zoals zo dikwijls natuurlijk verzopen, alleen kon ik het toch opnieuw niet laten onze vriend nog een laatste recht van antwoord terug te sturen. Hopelijk komt het verstand met de jaren en laat men nu eindelijk wat er nu amper nog rest van die bunkerlinie met rust... Deze laatste mail werd nog verstuurd op 15/12/2017.

Beste

Ik kan het toch moeilijk laten u allicht tot vervelens toe nog eens een laatste keer te zullen moeten antwoorden in verband met dat gesloopte bunkertje op industrieterrein "De Winning".

1. Het verbaast mij ten zeerste dat een antwoord dat gericht dient te worden vanuit het voltallige college van burgemeester en Schepenen opnieuw blijkbaar alleen uit uw mailbox wordt verstuurd en niet via de officiële schriftelijke weg, zoals het zou moeten gebeuren... Moet ik hier uit opmaken dat er opnieuw wordt geantwoord zonder dat de rest van het schepencollege hiervan officieel op de hoogte is?

2. U heeft inderdaad jammer genoeg het recht een advies van de dienst erfgoed over dat erfgoed (indien het nog niet beschermd is) naast u neer te leggen. Dit ontslaat u echter niet van de reden van het naast u neerleggen van dat advies mee te delen en dat hebben jullie tot op heden "nog altijd niet" gedaan, ook niet in dit antwoord. Ik kan er voorlopig alleen maar geldgewin als bron voor terugvinden... Er moesten eens 20 m² extra terrein verloren gaan die zo duur verkocht kunnen worden...

3. Zoals op de website www.bunkergordel.be in het artikel 15-34 Bedreigd bunkertje te Puurs.html te lezen, was er AMPER IETS extra op te offeren om ook dat 3e bunkertje mee te integreren in dat project. Dat bunkertje stond grotendeels in wat bestempeld is in jullie plannen als groenzone. Mits enkele bijkomende m² voor dat structuurtje te voorzien, was ook dat bunkertje mee bewaard. Ik kan alleen maar opnieuw onwil zien om het toch ook mee te integreren ondanks de vele mooie praatjes in uw antwoord.

4. Blijft het uitermate storend dat dat structuurtje dan nog eens met spoed is gesloopt wetende dat er protest aan het ontstaan was over een eventuele sloop. Er is zelfs geen kans meer gegeven het nog eens in detail te prospecteren, zeker aan de binnenkant. Via de beperkt geopende toegang konden duidelijk zelfs sporen gezien worden van projectielinslagen aan de binnenzijde wat er toch op wees dat je wel degelijk met een structuurtje te maken had dat wel degelijk WOI, mogelijks WO II geweld gekend heeft. Alleen is nu zonder dat degelijk te prospecteren, alle verder onderzoek prutserig de grond in geboord. Dat een dienst als dienst erfgoed dit meestal ook niet gezien heeft bij dergelijke projecten, ben ik ondertussen ook al gewoon. Volgens mij ontbreken die plastieken botten.

5. Als jullie denken zo geweldig goed bezig te zijn... Op de website is op deze link 15-35 Vraag tot gekende locaties Sudabschnitt.html ondertussen een ganse zoektocht lopende naar alle originele locaties van deze fameuze weinig bekende Sudabschnitt, inderdaad geen sinicure omdat ze grotendeels in bebouwd en industrieterrein te zoeken zijn.  Wees gerust, ik ben voor een gelijkaardige discussie eens gans de Hollandstellung tussen Knokke en Vrasene bij elkaar gaan zoeken omwille van een gelijkaardige discussie op Ertvelde. Ook daar zijn dus nog bijkomende bunkertjes opgedoken die tot dan onbekend en niet geklasseerd bleken ondanks dat men dacht bij de dienst Erfgoed de ganse lijn in kaart gebracht te hebben.
Eenzelfde actie zal zeker rond het Kerst- en Nieuwjaarsverlof starten voor die Sudabschnitt op basis van bovenstaande vooraf gemaakte prospectie.
Voor jullie is dat 3e bunkertje inderdaad opnieuw maar één van die bunkertjes minder. Als je eens op die zoektocht zou kijken, zou je kunnen vaststellen dat dat dit recent gesloopte 3e bunkertje op korte tijd wel het 16e bunkertje in lijn is van die bunkerlijn dat is verdwenen noordwestelijk van de 2 bunkertjes die jullie "gelukkig" wel gaan bewaren binnen dat project. Heel veel van die 15 andere bunkertjes in die zone dienden gesitueerd te worden qua sloop in hoogstens de laatste 10 jaren. Dan kun je volgens mij toch moeilijk spreken over zorgzaam omgaan met wat nog van die lijn resteert. Inderdaad stonden heel wat van die structuurtjes op industrieterrein maar waarom werden er bij die 15 overige toch ook opnieuw gesloopt die wel degelijk in tuinen van nog te bouwen nieuwbouwwoningen stonden en in groenzones van industrie. Ook daar is amper iets bewaard van wat gerust bewaard kon blijven. Opnieuw 1 antwoord: 1 perceeltje meer of iets groter is opnieuw meer geldgewin.

6. Mag het mij dan misschien ook vrij sterk storen dat jullie nu nog niet te beschaamd zijn als de grote heren over te komen in verband met ondertussen het huisvesten van de grote WO II musical van studio 100 terwijl 100 meter verder zonder scrupules vrij onbekend militair erfgoed in het geniep wordt gesloopt.

Mvg
Luc Van de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be