2 Bunkers Atlantic Wall dienen te wijken voor het nieuwe Casino van Middelkerke (18/01/2021)

Al enkele weken rommelt het in de bunkerwereld over 2 nog zeer intacte bunkers die ''officieel'' volgens eerste berichten toevallig werden ontdekt ter hoogte van de locatie waar binnenkort het nieuwe Casino van Middelkerke dient te verrijzen. Weet dat deze opnieuw het zoveelste slachtoffer worden van een Dienst Erfgoed die niets meer voorstelt de laatste jaren.

(Foto: MKB bunkertour)

Bij deze het mailverkeer die allicht het een en het andere zal verduidelijken.

Eigen mail met verontwaardiging over hoe deze sloop als een zekerheid al werd aangekondigd op het Nieuws van VRT door burgemeester Jean Marie Dedecker te Middelkerke.

Nu reeds aangekondigde sloop van gevonden Duitse Atlantic Wall bunker(s) op voorziene terreinen nieuwe Cazino Middelkerke

(Mail was origineel gericht naar voltallige college van Burgemeester en Schepenen van Middelkerke en werd verstuurd op 7/01/2021)

Beste(n)

Als webmaster van www.bunkergordel.be, een website die zich dus in hoofdzaak bekommert over het bekend maken bij het publiek, documenteren en proberen bewaren in de mate van het mogelijke van het nog aanwezige militaire erfgoed in de regio Oost-Vlaanderen, voel ik mij toch geroepen in dit geval ook eens te reageren voor wat ik dus gisteren in het VRT journaal diende te vernemen.

Er is dus op de terreinen waar het toekomstige Casino van Middelkerke zou moeten komen, een Duitse Atlantic Wall bunker, ontdekt. Er zouden er mogelijks op hetzelfde terrein 2 bevinden.

Deze werd dan bijkomend bezocht door camerapersoneel van VRT in het bijzijn van Burgemeester Dedecker waarop deze direct wist te melden dat de bunker toch zou dienen te verdwijnen...

Bij een dergelijke uitspraak stel ik mij toch wel enige vragen.

1. Sinds wanneer ligt de beslissing over de erfgoedkundige waarde van dergelijke bunkers als deze "bij toeval" worden ontdekt bij de burgemeester Jean Marie Dedecker? Bij mijn weten bestaan er te volgen procedures als er structuren onder de grond worden ontdekt die voorheen nog niet officieel gekend waren. Gelieve dan, ook al is het voor een prestigeproject als een Casino, de te volgen regels na te leven aub. Niemand en niets staat boven de wet bij mijn weten.

2. Het stoort mij toch ook dat blijkbaar meteen wordt beslist dat deze bunker(s) sowieso dienen te verdwijnen voor dit reeds in verder stadium verkerend project voor de bouw van dit Casino. Ik stel mij dan eerlijk gezegd de vraag hoe het komt dat er "vooraf" nog geen degelijk onderzoek is gedaan naar de aanwezigheid van deze bunkers in de ondergrond waar dat Casino dient gebouwd te worden. Er zijn namelijk al meerdere documenten gekend en te vinden waaruit blijkt dat hier bunkers stonden en waren. Deze waren dus zeker niet zo onbekend als men ze nu wil laten uitschijnen. Waarom is dit dan niet preventief vooraf onderzocht? Nu dan afkomen met "wij stoten hier heel toevallig op een bunker en nu is het wel te laat deze nog te bewaren binnen het huidige project" is dus zeer zwak en getuigt van een sterk onvoldoende in het uitwerken en correct voorbereiden van dit project.

3. Gezien we hier dus alvast 1 bunker van allicht 2 kortbij elkaar gebouwde exemplaren hebben teruggevonden en dit ook nog eens zeer intact exemplaar blijkt te zijn aan de binnenzijde, lijkt het direct uitgesproken argument van slopen toch wel zwak. Deze bunker steekt volledig onder het huidige maaiveld. Dit impliceert toch dat deze onmogelijk in de weg kan steken voor het zichtbare gedeelte van wat men hier ter plaatse wenst te bouwen, namelijk een Casino. Het zou Middelkerke sieren mochten zij hun plannen beperkt aanpassen en deze bunker (en mogelijks nog een tweede kortbij in de buurt) integreren binnen het geheel in de ondergrond. Deze moeten in feite zonder veel extra kosten in de ondergrond bewaard kunnen blijven. Weet dat het kostenplaatje van deze te integreren en die plannen aan te passen, in veel gevallen goedkoper zal uitkomen dan deze te slopen, wat in veel gevallen nog lelijk kan tegenvallen. Deze dan beperkt toegankelijk houden via bv hetzelfde Casino dat nog te bouwen is, kan dan bijkomend ook de wereldramp niet zijn. Het is gewoon een kwestie van enige wil en gezond verstond om dit erfgoed te bewaren en te integreren. Weet dat dit nu niet meteen de zwakste structuren zijn om als fundering onder een ander gebouw te steken. Wanden en dakdiktes zijn zeker draagkrachtig en ruim genoeg.

Bij deze hoop ik dan ook op genoeg gezond verstand om nu ook in Middelkerke uw nog aanwezig militaire erfgoed te bewaren en te respecteren. Geef niet opnieuw het voorbeeld van vinden en slopen want dit voorbeeld is ondertussen meer dan genoeg in het verleden al terug te vinden. Ook geeft zo een nieuwe sloop opnieuw het slechtste voorbeeld dat je maar kan denken naar anderen die zich al jaren frustreren over eventueel gelijkaardige structuren in hun buurt. Het zijn en blijven nu jammer genoeg structuren waar je altijd personen voor zult vinden "voor" en "tegen" maar het is wel degelijk nog erfgoed waar nog meer dan u denkt van de bevolking interesse voor is. Ze kunnen ook zeker indien toeristisch correct aangepakt een toeristische trekpleister zijn.

Jaarlijks zijn er zovele herdenkingen van alles wat WOI en WOII aangaat. Ga dan aub toch niet het bijhorende erfgoed dat er nog de stille getuige van is, slopen. Uw geschiedenis begint en eindigt met de nog aanwezige restanten hiervan. Wie geen respect heeft voor zijn nog aanwezig erfgoed, heeft ook geen respect voor zijn geschiedenis. Ook is dit trouwens het type erfgoed dat men in het algemeen pas begint te missen, nadat het werd gesloopt...Is het volgens jullie nog logisch in Beveren enkele jaren geleden een boer letterlijk zo goed als ter dood wordt veroordeeld voor het laten ingraven van op dat moment 12 kleinere niet beschermde bunkers op zijn velden terwijl men dan in Middelkerke zonder scrupules er nog 2 gaat slopen voor het zoveelste prestigeproject.

Bij deze, ben ik dan ook altijd bereid tot verdere samenwerking. Neem gerust contact op. Er zijn al meerdere projecten die lang ten dode opgeschreven waren, via medewerking van dit uit de hand gelopen hobbyproject www.bunkergordel.be ondertussen gered van de sloop en ondertussen in sommige gevallen prachtig geïntegreerd.

Dus hopend op een andere optie dan slopen.

Mvg

Luc Van de Sijpe

www.bunkergordel.be

info@bunkergordel.be

Op 18/01/2021 ontvangen antwoord op dit schrijven van Mr Stijn Van Loock, directeur Vrije tijd Middelkerke.


Geachte heer,
We hebben uw e-mail met betrekking tot de bunkers op de casinosite van Middelkerke in goede orde ontvangen.
Door de wijze waarop dit nieuws in de media is vertaald, is er idd. enige onduidelijkheid ontstaan. Het gemeentebestuur had uiteraard weet van het bestaan van deze bunkers:

  • Er zijn foto’s uit de jaren 1940 waarop deze structuren te zien zijn.
  • Er zijn mondelinge getuigenissen van inwoners die deze bunkers nog gezien en betreden hebben.
  • Na de oorlog werden van deze bunkers opmetingsplannen gemaakt door architect D. François ter voorbereiding van de bouw van het toenmalige nieuwe casinogebouw. Deze plannen bevinden zich in het gemeentearchief.
  • In 2017 werd een archeologienota opgemaakt waarin op het bestaan van deze bunkers werd gewezen. Deze nota vormde voor de Vlaamse overheid de aanleiding om huidig proefsleuvenonderzoek te vragen.

Wat het bestuur niet wist, was in welke staat deze bunkers zich zouden bevinden. Er bestaan immers foto’s waarop te zien is dat delen van de bunkers (vooral het dak) met explosieven geruimd werden.
De beslissing dat het niet noodzakelijk is om de bunkers te behouden, is genomen door het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid na grondig onderzoek van alle beschikbare informatie en een beoordeling van de erfgoedwaarde ter plaatse. Hierbij werden alle voorziene procedures gevolgd. Behoud wordt niet noodzakelijk geacht omdat van dergelijk type bunkers er op andere plaatsen langsheen de kust nog meerdere en beter bewaarde voorbeelden te vinden zijn.
De gemeente sluit zich volledig aan bij deze beoordeling. Een behoud van de bunkers zou de realisatie van het nieuwe casino verhinderen. Het geplande gebouw heeft meerdere ondergrondse verdiepingen waarin een aantal cruciale publieksfuncties zijn voorzien. De bunkers kunnen hierin onmogelijk geïntegreerd worden.
Het agentschap Onroerend Erfgoed vraagt om de bunkers zeer grondig te documenteren onder andere met 3D-technologie. Uiteraard zal dit gebeuren. De resultaten hiervan zullen ook publiek worden gemaakt. Daarnaast wordt ook onderzocht of bepaalde elementen, zoals deuren en luiken, kunnen worden gerecupereerd voor de restauratie van andere bunkers aan de kust. Het is helemaal niet zo dat de gemeente blind is voor dit erfgoed. Middelkerke heeft heel wat bunkercomplexen en probeert deze in de mate van het mogelijke ook te valoriseren. Zo nemen we sinds enkele jaren deel aan de bunkerdagen die door het Provinciedomein Raversyde worden georganiseerd. Het bestuur leverde ook zijn medewerking aan de ontsluiting, door de Vlaamse Landmaatschappij, van de bunkersite Bamburg/Schuddebeurze in Lombardsijde. Hier werd een uitkijkplatform bovenop de commandobunker geplaatst zodat bezoekers een beter zicht zouden hebben op het geheel van de verdedigingswerken.
Hopend u hiermee enige duiding te hebben verstrekt.
(Deze mail werd ook gestuurd naar dhr. Beesman.)

Met vriendelijke groet,

Stijn Van Loock
Directeur vrije tijd


Gemeentebestuur Middelkerke - Spermaliestraat 1 - 8430 Middelkerke - 059 31 30 16 - info@middelkerke.be

Laatste bedenking bij dus opnieuw 2 verloren bunkers die hierbij nog als antwoord werd teruggestuurd op 18/01/2021

Beste,

Bedankt voor het verduidelijken van jullie standpunt.
Alle begrip voor uw eerlijke antwoord naar mij als webmaster van www.bunkergordel.be.
Ik vond het persoonlijk mijn plicht toch ook eens mijn teleurstelling in deze sloop kenbaar te maken.

Weet dat ik zeker beschikbaar wil blijven mocht ik iets kunnen bijdragen aan het prospecteren van deze structuren al ga ik mij zeker geen specialist noemen van Atlantic Wall gezien mijn eigen in detail gedocumenteerde zaken eerder in de provincie Oost-Vlaanderen te zoeken zijn. Daar zit ook Atlantic Wall bij maar zeer beperkt.

Als ik dit dan lees, blijf ik alleen maar, en dat is niet de eerste keer, zwaar teleurgesteld zijn in wat diensten als de Dienst Onroerend Erfgoed heden nog blijken voor te stellen.
Deze maken dus hier opnieuw een rapport op waarin ze besluiten dat allicht preserveren niet aangeraden is zonder deze zelfs maar aan de binnenzijde te hebben bezocht.
Gezien dit nu blijkbaar anno 2020 – 2021 zonder echt veel grote drama’s wel kon, kan dat eerlijk gezegd toen in 2017 met enige moeite toch ook niet zo moeilijk geweest zijn dat toen ook te doen.
Dan had men dus nu niet uit de lucht moeten vallen over de intacte staat en de prachtige nog aanwezige opschriften op de muren.

Het is en blijft dus jammer te moeten vaststellen dat vaak amateuristisch opgestarte projecten waar ik ook mijn eigen website bijreken, vaak verder komen in gedetailleerd beschrijven en prospecteren dan deze officiële instanties.
Voor Oost-Vlaanderen is de situatie jammer genoeg vaak zo geëvolueerd dat ik eerder wordt ingelicht als er iets niet pluis is dan dat die officiële diensten worden gecontacteerd.

Af en toe zouden ze zich bij de Dienst Onroerend Erfgoed dus beter wat meer op effectief prospecteren toespitsen in plaats van hun huidige verslaving tot het uitbrengen van het zoveelste boek of artikel over thema’s waarvan alles vaak al 100 keer is neergeschreven door anderen. Dit dus allen terwijl het erfgoed aan alle kanten wordt gesloopt zonder zelfs degelijk geprospecteerd te worden.

Opnieuw dus de zoveelste sloop die in 2017 al had kunnen bestempeld worden als beter niet te doen had het degelijk geprospecteerd geweest toen.
Het is dus opnieuw te laat en het kalf is dus opnieuw verzopen, jammer genoeg.

Mvg
LucVan de Sijpe
www.bunkergordel.be
info@bunkergordel.be