Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Ganse polemiek van wateroverlast te Burst. (24/09/2012).

Grotere bufferbekkens moeten kans op wateroverlast verkleinen

ERPE-MERE - ‘De bufferbekkens langs de Molenbeek worden uitgebreid’, kondigt schepen van Openbare Werken Marleen Lambrecht (CD&V) aan. ‘Als de werken achter de rug zijn, wordt het risico op wateroverlast in Erpe-Mere bijzonder klein’, maakt ze zich sterk.

De voorbije jaren was er ondanks eerdere bufferingen stroomopwaarts de Molenbeek nog enkele keren wateroverlast in Burst, Bambrugge en Ottergem. ‘Met de nieuwe plannen zouden die problemen van de baan moeten zijn,’ zegt de schepen. ‘Al in 1997 werd een ontwerp gemaakt voor een wachtbekken van 40.000 kubieke meter stroomopwaarts de Callebautdreef. Maar het volume zal nu opgetrokken worden tot 50.000 kubieke meter. Tussen de Callebautdreef en de Biezenstraat komt een bijkomend bekken van minstens 50.000 kubieke meter. Een eerder voorstel om in de buurt van Dorent een wachtbekken te bouwen, wordt geschrapt wegens de nabijheid van te veel woningen.

Volgens de nieuwe bufferingsmodellen zal de bevolking van Erpe-Mere beveiligd zijn op het niveau van een stormterugkeer om de vijftig jaar. Op dit ogenblik is de retourperiode maar vijf jaar. ‘In de nieuwe plannen wordt rekening gehouden met de klimaatverandering’, aldus schepen Lambrecht.

Infoavond

Volgende maand starten de metingen voor de uitbreiding van de nieuwe wachtbekkens en half november organiseren het gemeentebestuur van Erpe-Mere en de provincie samen een infoavond voor de bevolking.

Bron: Regionaal nieuws Nieuwsblad regio Erpe-Mere - zaterdag 22/9/2012

Via deze bladzijde op mijn eigen website, die voor de rest niets te zien heeft met thema's zoals de wateroverlast te burst, wil ik u bij deze toch een uitgekuiste polemiek tonen die ondertussen reeds meer dan een jaar lopende is, betreffende illegaal ophogen van een waterbufferbekken te Burst (Biezenstraat). Enkele weken geleden is om één of andere duistere reden alle illegale grond opnieuw van het respectievelijke terrein verwijderd. Voor mijzelf was om die reden de zaak gesloten. Alleen vrij storend dat nu juist de binnen het dossier betrokken partij, net voor de verkiezingen moet komen dwepen enorm met dit thema begaan te zijn.

In onderstaand relaas werden alle zaken weggelaten die regelrecht zouden kunnen leiden tot schending van Privacy.

10/4/2011

1e mail met informatievraag omtrent de onregelmatige ophogingen in de Biezenstraat te Burst. Nog niet doorgeven als klacht maar gewoon informeren of wat daar gebeurt kan of niet.

Van: Luc Van de Sijpe

Verzonden: zondag 10 april 2011 14:44

Aan: Philippe Van de Velde CC: info@ovam.be; Walter Werquin Onderwerp: Informatievraag over allicht totaal onregelmatige grondwerken in een overstromingsgebied te Burst (Erpe-Mere).

Beste(n)

Ik ben zelf woonachtig te Wetteren maar zou toch graag eens informeren over allicht een meer dan onregelmatig grondwerk in mijn geboortestreek Burst waar nog steeds mijn moeder woonachtig is...., en ik dus uiteindelijk toch betrokken partij ben. Mijn moeder is woonachtig op de ...., 9420 Erpe-Mere. ...

Al zo lang ik leef, en allicht ook lang daarvoor, overstromen deze weilanden 2 a 3 x per jaar totaal als overstromingsgebied van de Molenbeek te Burst. Daarnaast kende de regio al meerdere malen grotere problemen, steeds de laatste jaren al meer en meer doordat het regenwater door de vele collectorwerken steeds maar sneller deze waterlopen bereikt en voor overstromingen zorgt. Nadat al meermaals de laatste jaren mocht blijken dat de regio nu al problemen heeft met het bufferen van het nodige water, zie hiervoor de jaarlijkse overstromingen in straten zoals de Dorent en de nabijheid van de kerk van Burst langs de Oudenaardsesteenweg, stoort het incident dat ik wil melden mij wel steeds meer. De desbetreffende weilanden zijn al meerdere jaren amper gebruikt geweest en hebben heel lang te koop gestaan. Hierdoor is zeker het betrokken perceel zwaar verloederd en verwilderd geraakt tot enkele jaren geleden.

...

Enkele jaren geleden is er toch een paardenfanaat op het gedacht gekomen deze weilanden te kopen. Eerst werden de weides beter afgespannen waar ik allemaal geen probleem mee heb. Daarna begon echter het aanleggen van doortrekzones voor auto (lees jeeps) en tractoren.

...

Als derde dan hetgene mij het meest stoort. Men is systematisch begonnen met het weiland geleidelijk op te hogen met grond (herkomst totaal onbekend en zeker betwijfelbaar qua kwaliteit, zware kleigrond). Dit is de laatste weken echter in een fase gekomen die niet meer normaal te noemen is. Bij mijn weten zijn de voorwaarden aan het hergebruiken van bodem vrij streng aan regels onderworpen maar worden deze hier volgens mijn weten meer dan vlot aan de laars gelapt daar er aan de toegang van de terreinen, niet de minste aankondiging te vinden is van aangekondigde reglementaire en vergunde grondwerken. De ophoging betreft volgens mij in de verste zones, voor zover ik kan zien, zeker tot 0.5 meter grond (en dit in een buffergebied voor overstromingen). Dat elke kilogram grond die men hier invoert als gevolg meer wateroverlast zal betekenen in de toekomst, hoef ik u ook allicht niet uit te leggen. Daarnaast is mijn moeder met haar woning op dat gebied ook betrokken partij omwille van het risico van wateroverlast in haar kelder en deze van nabijgelegen woningen. Deze overlast is vroeger altijd binnen de perken gebleven maar als men het water opnieuw gaat verplichten andere terreinen op te zoeken, zou dit wel eens een probleem kunnen worden.

...

Alvast bedankt om onderstaande zaken al eens te willen nakijken en door te sturen naar eventueel meteen betrokken instanties. Gelieve mij in een schappelijke periode van antwoord te dienen en deze ontoelaatbare zaken toch eens verder laten onderzoeken.

...

Mvg

Luc Van de Sijpe.

12/4/2011

Bericht dat de klacht wordt doorgespeeld naar de milieuinspectie. Van: Philippe Van de Velde

Verzonden: dinsdag 12 april 2011 16:28

Aan: Luc Van de Sijpe CC: Walter Werquin

Onderwerp: Re: Informatievraag over allicht totaal onregelmatige grondwerken in een overstromingsgebied te Burst (Erpe-Mere).

Geachte heer,

wij hebben uw vraag en melding doorgestuurd naar de inspectie van de dienst ruimtelijke ordening (RWO). Zij kunnen bekijken of het ophogen van deze terrein conform de regelgeving is gebeurd of dat hierbij een bouwovertreding werd begaan.

Met vriendelijke groeten,

Philippe Van de Velde | team Eindverwerking en Bouw OVAM

Stationsstraat 110 - 2800 MECHELEN

14/4/2011

Nog een tweede antwoord van Ovam over hoe een dergelijke klacht best wordt ingediend.

Van: Bruno Billiaert

Verzonden: donderdag 14 april 2011 11:29

Aan: luc van de sijpe CC: info@ovam.be; Nina Peeters

Onderwerp: Informatievraag over allicht totaal onregelmatige grondwerken in een overstromingsgebied te Burst (Erpe-Mere).

Geachte heer,

De door u beschreven werken (het aanleggen van onderfunderingen, ophogen van weilanden, ...) zijn in essentie bouwovertredingen of overtredingen op het afvalstoffendecreet. In eerste instantie kan u best de lokale politie of de milieuambtenaar of toezichthouder van de gemeente inlichten. Zij kunnen, indien noodzakelijk, een proces-verbaal opstellen.

Ook wat betreft het al dan niet verlenen van een kapvergunning kan u terecht bij de gemeente.

Indien u meer informatie wenst of verdere vragen heeft, kan u me steeds mailen of contacteren op 015/.....

Met vriendelijke groeten,

Bruno Billiaert

Dus eigenlijk toch onbegrijpelijk dat een dergelijke klacht waar ze nu door dit schrijven weet van hebben, nu toch nog eens het correcte uitgestippelde route moet volgen vooraleer er ook maar iets gebeurt. In plaats van alles wat ze nu weten via hun diensten nu zelf rechtstreeks door te sturen naar de betrokken partijen.

14/4/2011

Om het geheel toch in beweging gehouden dan maar het stramien uit de mail van Ovam gevolgd en de klacht rechtstreeks doorgestuurd naar de Gemeente Erpe-Mere. Bij deze mail was onder deze mail zowel het antwoord van Ovam als mijn eigen originele klacht toegevoegd. Er werd eerst gebeld hierover naar de lokale politie maar daar wordt je natuurlijk eerst gevraagd de klacht naar de gemeente te sturen die dan hun zal contacteren om ter plaatse te gaan kijken (bureaucratie tot het oneindige met de klassieke gevolgen, uiteindelijk gebeurt er niets…)

Van: Luc Van de Sijpe

Verzonden: donderdag 14 april 2011 17:14

Aan: klachten@erpe-mere.be

Onderwerp: Klacht over totaal onregelmatige grondwerken in een overstromingsgebied te Burst (Erpe- Mere).

Beste(n)

Via de website van de gemeente Erpe-Mere kwam ik uit op dit e-mailadres. Ik wil u onderstaande mail doorsturen die ik kreeg als antwoord op mijn vraag betreffende onregelmatigheden in het overstromingsgebied beneden de Biezenstraat te Burst.

...

Mag ik u wel vragen de klacht af te handelen via mij en niet mijn moeder als contactpersoon te contacteren.

...

omdat uiteindelijk haar woning zowel onder mijn als mijn broer zijn verantwoordelijkheid vallen, voel ik het toch als mijn plicht bij jullie klacht over deze materie in te dienen. Zeker nadat ik mij eerst heb bij OVAM ingelicht heb en werd doorverwezen naar jullie diensten via zowel OVAM als de lokale politie Erpe-Mere Lede. Ik dring er nogmaals op aan alles af te handelen via mij en niet via mijn moeder. Laat haar er gewoon van tussen als u wilt. Behandel ofwel de klacht via mijzelf ofwel anoniem. De originele mail met de klacht staat volledig onderaan deze mail. Het antwoord van Ovam vindt u hieronder.

Mvg Luc Van de Sijpe

15/4/2011

Leesbevestiging voor het lezen van bovenstaande ingestuurde klacht.

Van: Vindevoghel Luc

Verzonden: vrijdag 15 april 2011 9:26

Onderwerp: Gelezen: Klacht over totaal onregelmatige grondwerken in een overstromingsgebied te Burst (Erpe-Mere).

Your message To: Vindevoghel Luc Cc: Subject: Klacht over totaal onregelmatige grondwerken in een overstromingsgebied te Burst (Erpe-Mere). Sent: Thu, 14 Apr 2011 17:14:17 +0200 was read on Fri, 15 Apr 2011 09:25:54 +0200?

21/4/2011

Tweede vraag naar Gemeente wegens niet ontvangen van enige reactie (buiten bevestiging dat het mailtje werd gelezen)

Van: Luc Van de Sijpe

Verzonden: donderdag 21 april 2011 19:00

Aan: Vindevoghel Luc; CC: Bruno Billiaert

Onderwerp: Klacht betreffende milieuovertreding in overstromingsgebied te Burst.

Beste

Ik stuurde recent een mail in jullie richting betreffende een milieu-overtreding in een overstromingsgebied te Burst. Deze werkwijze was mij voorgelegd door Ovam alsook door de regionale politie die ik eerst al had gecontacteerd maar mij ook die werkwijze voorstelden.

Tot mijn spijt moet ik vaststellen dat mijn mail wel werd geopend maar dat er tot op de dag van vandaag zelfs nog geen mail is teruggestuurd in mijn richting, al was het maar om te melden dat de zaak wordt behandeld.

Gaan we het echt opnieuw zover drijven dat ik alles eerst aangetekend ga moeten versturen, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, zodat jullie het ten minste verplicht kunnen behandelen op het eerstvolgende schepencollege.

In elk geval als jullie niets meer laten horen van het ganse zaakje, zal ik effectief mijn klacht aangetekend opsturen zoals hierboven beschreven.

Maar als u het zover drijft, stuur ik alles ook gelijktijdig door naar de regionale pers. Wees gerust, deze zullen er een leuke kluif aan hebben.

Mvg Luc Van de Sijpe

21/4/2011

Zeer snel antwoord op deze tweede vraag van de Gemeente.

Van: Vindevoghel Luc

Verzonden: donderdag 21 april 2011 19:30

Aan: Luc Van de Sijpe

Onderwerp: RE: Klacht betreffende milieuovertreding in overstromingsgebied te Burst.

Geachte heer Van De Sijpe,

Ik stel vast dat ik inderdaad geen ontvangstbevestiging heb gestuurd bij uw mail van 14/04, waarvoor mijn excuses. Normaliter komen de mails via het secretariaat (gemeentebestuur@erpe-mere.be) en wordt de ontvangstbevestiging vanuit die dienst verzorgd. Het is hoogst uitzonderlijk dat dit rechtstreeks via mijn postbus gebeurt, zodat ik hieraan al eens onvoldoende aandacht schenk.

Uw mail werd wel onmiddellijk aan de technische dienst en de dienst stedenbouw toegestuurd en in de inkomende post opgenomen. Ik kijk zo spoedig mogelijk na welk gevolg er aan uw klacht kan worden gegeven.

Met vriendelijke groeten.

Luc Vindevoghel Gemeentesecretaris

Oudenaardsesteenweg 458 9420 Erpe-Mere

21/4/2011

Bijkomend antwoord nog dezelfde dag.

Van: Vindevoghel Luc

Verzonden: donderdag 21 april 2011 19:54

Aan: luc van de sijpe

Onderwerp: FW: Klacht betreffende milieuovertreding in overstromingsgebied te Burst.

Geachte heer,

Ik verneem inmiddels van onze dienst stedenbouw dat de zaak in behandeling werd genomen en dat de inspectiedienst RWO reeds werd verwittigd. Het dossier zal dus grondig worden onderzocht.

Luc Vindevoghel, Gemeentesecretaris

Oudenaardsesteenweg 458 9420 Erpe-Mere

10/5/2011

Nieuwe vraag naar info wegens totale windstilte + de grondaanvoer gaat ondertussen nog eens in sneltempo voort op het betreffende weiland.

Van: Luc Van de Sijpe

Verzonden: dinsdag 10 mei 2011 20:42

Aan: Vindevoghel Luc

Onderwerp: RE: Klacht betreffende milieuovertreding in overstromingsgebied te Burst.

Beste

Hoever staat dat nu ondertussen met dat onderzoek naar die milieuovertreding beneden de Biezenstraat te Burst? Ik begrijp dat zo iets enkele dagen kan duren vooraleer er actie wordt ondernomen maar ik denk dat we nu ongeveer 3 weken ver zijn en ik begin te vrezen dat er tot op de dag van vandaag nog steeds niets ter plaatse ondernomen is..., in elk geval zou het inlichten van de gang van zaken van de personen die de klacht hebben ingediend, het minste kunnen zijn wat er wordt gedaan.

Tot 2 weken geleden is er nog serieus grond bijgevoerd, zelfs tot 23 uur 's avonds... Als het de bedoeling is voldoende lang te wachten zodat het verschil tussen nieuw aangevoerde grond en de origineel reeds aanwezige grond wat minder duidelijk te laten worden, zijn jullie in elk geval goed bezig,...tenzij jullie mij ondertussen het tegendeel kunnen melden.

Als ik voor eind deze week niets hoor, ga ik zelf wel verder met de zaak, desnoods wel zonder het gemeentebestuur van Erpe-Mere. Of jullie er als gemeentebestuur van Erpe-Mere dan nog even positief gaan uitkomen, is in dat geval een andere kwestie maar dat zal op dat moment eerlijk gezegd ook niet echt mijn grootste zorg zijn.

Mvg

Luc Van de Sijpe

11/5/2011

Nieuwe leesbevestiging bij de Gemeente Erpe Mere.

Van: Vindevoghel Luc

Verzonden: woensdag 11 mei 2011 9:40

Onderwerp: Gelezen: Klacht betreffende milieuovertreding in overstromingsgebied te Burst. Your message To: Vindevoghel Luc Cc: Subject: RE: Klacht betreffende milieuovertreding in overstromingsgebied te Burst. Sent: Tue, 10 May 2011 20:42:11 +0200 was read on Wed, 11 May 2011 09:40:20 +0200

12/5/2011

Zeer kort en geïrriteerd antwoord van de gemeentesecretaris.

Van: Vindevoghel Luc

Verzonden: donderdag 12 mei 2011 15:42

Aan: Luc Van de Sijpe

Onderwerp: RE: Klacht betreffende milieuovertreding in overstromingsgebied te Burst.

Geachte heer,

Het onderzoek gaat vanuit de diverse betrokken diensten zijn gang wordt mij verzekerd. Ik heb u dat ook reeds gemeld. Hierbij zijn de beheerder van de waterloop (provinciebestuur), de stedenbouwkundige inspectie en onze eigen diensten betrokken.

U zal begrijpen dat indien nodig geverbaliseerd wordt en de gepaste procedures gevoerd zullen worden, wat ook naar mijn aanvoelen soms (on-)behoorlijk lang duurt. Het leger kunnen wij er evenwel niet op afsturen. U zal dus enig geduld moeten oefenen.

Luc Vindevoghel, Gemeentesecretaris

Oudenaardsesteenweg 458 9420 Erpe-Mere

13/5/2011

Een eerste officieel antwoord van Schepenen Lambrecht, meer een afdreiging in mijn richting dan een antwoord. Er was reeds bij aanvang voor de klacht specifiek gevraagd alles af te handelen via mij en niet mijn moeder, natuurlijk wordt de bal van de eerste keer op mijn moeder teruggespeeld...

Van: LAMBRECHT Marleen

Verzonden: vrijdag 13 mei 2011 16:50

Aan: luc van de sijpe

Onderwerp: FW: Klacht betreffende milieuovertreding in overstromingsgebied te Burst.

Mijnheer Van De Sijpe,

Ik ken u niet maar uw moeder kent mij heel goed. Vraag misschien eens aan haar wie ik juist ben. Ik betreur wat u aan ...... schrijft, terwijl u niet weet hoezeer wij ons best doen om het probleem van wateroverlast in Burst op te lossen.

Wij zijn volop bezig met de provincie en Aquafin om een wachtbekken te laten bouwen in Borsbeke en een bufferbekken te realiseren in Burst om de wateroverlast op te lossen. Als er zich daar rond de beek een probleem stelt van ophoging zal ik dus de eerste zijn om dat aan te vechten.

Ter informatie laat ik u wel weten dat ......... een vergunning aangevraagd, en gekregen heeft, van de Provincie om de beek te overkappen. De werken die daar recentelijk gebeurd zijn, hebben zeker daarmee te maken. Er wordt onderzocht of er verder nog iets is gebeurd maar daarover heb ik totnogtoe geen informatie. Mag ik u vragen om vertrouwen te hebben in de mensen die op een eerlijke manier aan politiek proberen te doen?

Met vriendelijke groet en misschien ontmoeten wij elkaar wel eens.

MARLEEN LAMBRECHT

Oudenaardsesteenweg ...........9420 Erpe-Mere (Burst)

Mijn eigen antwoord naar deze schepenen, die uit dit schrijven af te leiden nauwelijks weet waarover de zaken gaan ondanks dat ze wel pretendeert goed op de hoogte te zijn van de daar lopende werken.

Van: Luc Van de Sijpe

Verzonden: vrijdag 13 mei 2011 19:31

Aan: LAMBRECHT Marleen CC: Bruno Billiaert ; Luc Vindevoghel

Onderwerp: RE: Klacht betreffende milieuovertreding in overstromingsgebied te Burst.

Beste Mevr Lambrecht Marleen,

Mag ik u er in eerste instantie nog eens de nadruk op leggen de ganse materie via "mij" af te handelen en mijn moeder er van tussen te laten daar de klacht totaal niet van haar uit uitgaat maar van mij.

Mag ik u er daarnaast op wijzen dat er met de grond die daar is aangevoerd, indien het gaat over het aanleggen van een brugje over de beek, ver een bruggenhoofd kan gelegd worden voor een oprit van de autostrade. Als het enkel is voor een beperkt bruggenhoofdje over de beek, zie ik wel niet in waarom men een gans plein moet liggen uitnivelleren en ophogen tot zeker 50 a 100 meter van de beek verwijderd.

Inderdaad moet u misschien dringend eens ter plaatse gaan kijken voor u een ander de les gaat spellen. Er is inderdaad reeds een brugje gelegd over een gracht achteraan het tweede weiland in de richting van de Oudernaardse steenweg. Hopelijk voor u heeft de aanvraag die gebeurde niets te zien met "die" aanvraag want in dat geval wil ik u er misschien nog eens op wijzen dat al de aangevoerde grond dan wel jammer genoeg op het verkeerde weiland ligt..., namelijk aan de kant van de Biezenstraat, het diepst gelegen weiland.

Dat brugje heeft trouwens niets te zien met de Molenbeek tussen de beide weilanden. Voor zover ik weet moet er bij dergelijke werken een aanvraag uitgehangen worden voor de mogelijke werken die gaan uitgevoerd worden. Hiervoor is aan de desbetreffende weilanden "nooit" een aanvraag uitgehangen geweest. Als u daarnaast gaat beweren sterk bezorgd te zijn om de wateroverlast in de regio, waarom staan jullie dan dergelijke werken in een overstromingsgebied toe?

Over de aard van de grond die wordt aangevoerd voor de uitvoering deze werken zou u zich dan ook misschien beter eens wat vragen beginnen stellen als u zo sterk met de materie begaan bent... Voor wat grondverzet, en zeker in dergelijke zones betreft, zijn er vrij strenge regels om dit zo maar van punt A naar B te mogen transporteren.

Dergelijke aanvoeren van grond zijn bij hoeveelheden groter dan (ik dacht) 150 ton plichtig aan grondtransporttoelatingen en meldingsplicht naar instanties zoals Grondbank toe. Daarnaast is één van de regels voor dergelijk grondtransport dat transporteurs die dergelijke gronden vervoeren minimaal moeten erkend en ingeschreven zijn bij de grondbank als erkend transporteur om zelfs die transporten te mogen uitvoeren. Het zou mij verbazen dat een dergelijke transporteur tot 23 uur 's avonds gaat liggen hals over kop grond aanvoeren. Ik veronderstel dat dit alles in orde is en Mr ............ dan ook hiervoor erkend en geregistreerd is? Gelukkig houdt u alles nauwgezet in het oog. (ps. Ik heb 5 jaar lang voor een afbraakfirma alle terrein- en papierwerk opgevolgd voor een TOP (Tijdelijke opslagplaats voor gronden) en ongeveer 2 jaar hetzelfde voor een site van grondreiniging. Ik denk dus wel voldoende kennis te hebben over dergelijke materie en de regelingen die van toepassing zijn in dergelijke gevallen)

We zullen misschien beter het antwoord afwachten van effectief de nodige instanties die misschien wel bevoegd zijn dergelijke besluiten te trekken, en dit ook hopelijk in dit geval op de juiste manier gaan doen.

...

14/5/2011

Leesbevestiging van Mevr Lambrecht van mijn antwoord naar haar.

Van: LAMBRECHT Marleen

Aan: 'Luc Van de Sijpe'

Verzonden: zaterdag 14 mei 2011 12:30

Onderwerp: Read: Klacht betreffende milieuovertreding in overstromingsgebied te Burst. Your message To: LAMBRECHT Marleen Cc: Bruno Billiaert ; Luc Vindevoghel

Subject: RE: Klacht betreffende milieuovertreding in overstromingsgebied te Burst. Sent: 13/05/2011 19:30 was read on 14/05/2011 12:29.

19/5/2011

Wegens het uitblijven van enige degelijke reactie en blijven doorgaan van de grondwerken ter plaatse in Burst, de ganse polemiek nog eens doorgestuurd naar Ovam rechtstreeks.

Van: Luc Van de Sijpe

Verzonden: donderdag 19 mei 2011 21:39

Aan: Bruno Billiaert; Philippe Van de Velde

Onderwerp: RE: Informatievraag over allicht totaal onregelmatige grondwerken in een overstromingsgebied te Burst (Erpe-Mere).

Beste

Ik mailde jullie al eerder voor een klacht over onregelmatige grondwerken uitgevoerd op grondgebied Burst in een overstromingsgebied van de molenbeek aldaar. U wist mij te zeggen dat de zaken die ik in de onderstaande mail (nogmaals meegestuurd) aanhaalde allicht allen zaken zijn die zonder geldige vergunning niet konden uitgevoerd worden in een dergelijk gebied. Ik heb de weg gevolgd die jullie hebben aangewezen door eerst de plaatselijke gemeente "Erpe Mere" te contacteren.

Hieronder alvast de originele mail die ik reeds in jullie richting stuurde:

...

Op die mail kreeg ik van jullie onderstaand antwoord (waarvoor dank):

...

Ik heb de klacht dan doorgestuurd zoals door jullie voorgesteld naar de gemeente Erpe Mere, inclusief hen zelf reeds meegedeeld wat jullie standpunt reeds was voor de reeds vernoemde zaken. Als ik ook maar durf informeren over de stand van zaken, krijg ik maar steeds te horen dat ik geduld moet hebben, dat alles niet zo snel gaat,... Tot een tweetal weken geleden zijn de werken zelfs even in een hels tempo doorgezet tot 23 uur 's avonds. Het was alsof ze de melding hadden gekregen van werk het snel af want er komen klachten binnen. Tot mijn spijt moet ik vaststellen dat er ginder meer dan vriendjespolitiek in het spel is, en ik heb dit ondertussen van verschillende personen mondeling bevestigd gekregen. Men is er alles aan het aan doen om het geheel in de doofpot te laten verdwijnen. Ik heb zelfs al een mail mogen ontvangen van de tweede schepenen van de desbetreffende gemeente die er ongeveer op neerkomt dat ze graag zou hebben dat ik stilletjes aan mijn smoel begin te houden.

Hieronder alvast de mail die ik van die schepenen mocht ontvangen: Mail Schepenen Lambrecht 13/5/2011 Ik heb het niet kunnen laten op een dergelijke belachelijke mail te reageren met de tekst Hieronder:

...

Ik zie daarom op het moment omwille van deze doofpotoperatie nog 2 mogelijkheden waarvan dit een eerste is. Kunnen jullie niet rechtstreeks maken dat de desbetreffende klacht "met zekerheid" doorgaat naar de desbetreffende diensten omdat ik meer dan sterke twijfels heb of deze klacht wordt behandeld zoals het zou moeten en niet onder de mat wordt geveegd zoals ik nu vrees.

Een tweede mogelijkheid is dat ik deze mail doorstuur naar de regionale pers inclusief de oppositiepartijen in Erpe-Mere, die daar zeker een leuke kluif gaan aan hebben. Ik hoop echter alles vlotter en correcter te kunnen afhandelen via een mogelijke directe actie van jullie uit.

Hopend op een correcte afhandeling.

Mvg

Luc Van de Sijpe

5/7/2011

Lang verwachte antwoord van Ovam. Een echter klucht dus. Volgens mij hebben ze nooit deftige stalen ontnomen ter plaatse daar ze volgens mij zelfs niet meer vinden waar de bijkomende grondaanvoer is gebeurd (ondertussen reeds meer dan 3 maanden na aangifte van de klacht en het grootste gedeelte van de gedane aanvoer van grond).

Van: Bruno Billiaert

Verzonden: dinsdag 5 juli 2011 14:35

Aan: luc van de Sijpe CC: Nina Peeters; Bart De Wachter

Onderwerp: Informatievraag over allicht totaal onregelmatige grondwerken in een overstromingsgebied te Burst (Erpe-Mere).

Geachte heer,

Naar aanleiding van uw tweede mail van 19 mei hebben wij vanuit de afdeling Bodembeheer zelf een toezichthouder ter plaatse gestuurd om na te gaan of het mogelijk was een vaststelling van bodemverontreiniging te doen.

Enkel op basis van effectieve aanwijzingen voor het voorkomen van een bodemverontreiniging, vastgesteld door een bevoegde instantie zoals de politie, de milieuambtenaar, ... of een bodemsaneringsdeskundige, stellen wij een dossier samen en manen wij de saneringsplichtige aan tot verdere maatregelen.

Onze toezichthouder kon evenwel ter hoogte van de Biezenstraat geen bodemverontreiniging vaststellen. Wat betreft de naleving van het Bodemdecreet leggen wij op basis van de huidige gegevens geen verdere maatregelen op.

Met vriendelijke groeten,

Bruno Billiaert Bruno Billiaert | Dienst Databeheer bodem OVAM | Stationsstraat 110 - 2800 MECHELEN

5/7/2011

Een redelijk gepeperde uitleg van mijzelf naar een instantie als Ovam die dus zoals de meeste van dergelijke instanties naar de buitenwereld de schijn geeft alles perfect onder controle te hebben maar in praktijk al te vaak één grote lege doos blijkt te zijn.

Van: Luc Van de Sijpe

Verzonden: dinsdag 5 juli 2011 20:20

Aan: Bruno Billiaert CC: Bart De Wachter; Nina Peeters

Onderwerp: RE: Informatievraag over allicht totaal onregelmatige grondwerken in een overstromingsgebied te Burst (Erpe-Mere).

Beste(n)

Blij te vernemen dat er in elk geval met de doorgegeven materie iets wordt ondernomen. Wel heb ik serieus mijn twijfels bij de getrokken conclusies.

Ten eerste zou ik willen melden dat de ophogingen allen achteraan het eerste weiland plaatsvonden. U kunt deze nauwelijks vanaf de Biezenstraat zien. Hopelijk zijn de nodige conclusies getrokken door inspectie "op" het weiland waar de ophogingen plaatsvonden.

Ten tweede zijn de werken ondertussen meer dan 2 maand uitgevoerd, vergemakkelijkt het visueel inspecteren natuurlijk ook niet. Ik stel mij dan trouwens ook de vraag hoe jullie visueel veel kunnen vaststellen wetende dat de grond die aangevoerd is, grotendeels dieper in de ondergrond is gestoken.

De bovenlagen zijn hier en daar afgetrokken geweest en achteraf opnieuw als bovenste laag boven de aangevoerde grond aangebracht.

Dan vraag ik mij af (als er al analyses zijn gebeurd) welke grond jullie hebben geanalyseerd.

...

Zijn er van die partij die werd aangevoerd trouwens op het moment analyses gekend of onderzocht? Daarnaast is ook het een en ander mij nu niet zo duidelijk uit uw mail.

Moet ik uit jullie mail besluiten dat er definitief wordt beslist dat er geen verontreinigingen op het weiland (waar de klacht op rust) zouden aanwezig zijn "enkel" op basis van een visuele inspectie. Ik vermoed dat ik hieruit mag besluiten dat de gronden die werden aangevoerd door jullie "enkel op basis van een visuele inspectie" worden beschouwd als "niet" verontreinigd? Nogmaals de vraag, waren er van die gronden analyses gekend of zijn er daar analyses van genomen door jullie diensten?

Ik heb zelf 5 jaar lang alle opvolgingen en planning van analyses gedaan voor een TOP (tijdelijke opslagplaats van gronden) in het Gentse. Het laatste 1.5 jaar was hier nog eens de coördinatie en planning van een grondreinigingscentrum bij ook. Ik vind het dus wel uiterst merkwaardig dat dergelijke conclusies kunnen worden getrokken enkel op visuele basis (in de veronderstelling dat er geen analyses zijn genomen). Op een dergelijke Top was men al minimaal (zelfs voor gronden waarvan de herkomst gekend was en toen al werd bestempeld als vrij hergebruik voor aanvoer) verplicht een SAP pakket (zware metalen, minerale olie, meest courante PAK's) aan te vragen (om minimaal de reeds gekende kwaliteit te bevestigen). Indien het grond zoals hier betreft (waarvan ik vermoed dat er geen gegevens zullen gekend zijn) moest hier bijkomend PCB's, alkanen, cyaniden aangevraagd worden. Bij mogelijks bijkomend risico diende eveneens BTEX, VoCl en OCP's aangevraagd te worden. Is dit dan ook in dit geval zo beoordeeld of geanalyseerd of wordt er door OVAM simpel visueel beslist dat een dergelijke grondpartij (zware grond met hier en daar bodemvreemde materialen (restanten van bouwpuin zoals trouwens in jullie eerste vaststellingen zelf gemeld), geen enkele verontreiniging bevat.

Bij deze moet ik er jullie trouwens nog eens bijkomend op wijzen dat grond nooit "vrij hergebruik" kan zijn indien hij nog bodemvreemde materialen bevat. Dit is dus nog een reden om die grond in geen enkel geval op dat weiland toe te laten... Ik vind dat wel een straffe toer enkel visueel te gaan besluiten dat de aangevoerde gronden allen door de beugel kunnen. Ik heb bij die grondreiniging grondpartijen gezien (geen geurtje aan te bespeuren waar tot 5000 ppm minerale olie bleek in te zitten.) Verontreinigingen met PAK's, zware metalen,... gaan jullie onmogelijk gewoon visueel kunnen vaststellen, laat staan ruiken. Het zijn net die zware gronden (kleigronden) die zeer moeilijk reinigen (weinig ruiken staat bij verontreinigde gronden vaak gelijk = hun vervuiling vasthouden). Je mag op zo een Top geen kg grond laten buitengaan zonder deze inkomend wordt geanalyseerd. Hier wordt grond (herkomst totaal onduidelijk en bediscussieerbaar) aangevoerd, waarvan het mij ten strengste zou verbazen mocht er enige analyse van gekend zijn, zo maar aangevoerd in een overstromingsgebied. Alles wordt alleen op basis van visuele controles in orde bevonden.

...

U mag wat mij betreft gerust weten dat één van de redenen dat ik mijn werkactiviteiten in de grondreiniging ben gestopt net te maken had met die afgrijselijke werking met 2 maten en gewichten. De kleine man gaat men voor een onnozele mazouttank en 2 ton verontreinigde grond zwaar aanpakken terwijl de groten de boel maar mengen tot het oneindige (u mag het ontkennen maar het gebeurt toch) om zo tot onschadelijke grond te komen. Allicht krijg ik dan toch gelijk dat het enkel de kleine aannemers zijn die denken te moeten correct werken die massaal worden uitgebuit voor hun enkele tonnen grond die ze moeten zien afgevoerd te krijgen. De grote aannemers mogen met hun rommel doen wat ze willen. Ofwel is er toch geen controle ofwel krijgen ze toch van die belachelijke conclusies zoals ik hier nu meen te lezen van jullie uit. Dan stel ik mij nog de belangrijkste vraag bij deze vaststelling. Heeft dit enig gevolg voor de aangevoerde grond of moet ik hier ook uit besluiten dat alles lekker (letterlijk) wordt toegedekt en rustig mag blijven liggen op het desbetreffende weiland. Ik hoop dat de conclussie daarover niet samenloopt met deze besluittrekking over de kwaliteit van de aangevoerde grond. Ik vrees dat het alleen bij loze woorden zoals onderaan uw eigen mails zal blijven "samen maken wij morgen mooier" zal blijven.

Tot zijn spijt moet een mens die het misschien wel wat beter voorheeft met het milieu in zijn directe omgeving steeds maar vaststellen dat instanties zoals onder andere OVAM vaak niet meer voorstellen dan het nodige papierwerk opstellen, paraplu's opentrekken en vooral de correcte papieren invullen zodat we in elk geval zelf voldoende ingedekt zijn, mocht de zaak uit de hand lopen. Als dit laatste toch mocht blijken waarheid te worden vrees ik dat de ganse ondertussen reeds gevoerde conversatie leuke materie zal worden voor de regionale pers. Ik hoop in dat geval dat jullie mails en meningen vrij naar hen toe mogen gebruikt worden en dat jullie in dat geval allen vlot achter jullie vorige besluitvormingen zullen blijven staan.

Mvg Luc Van de Sijpe.

15/7/2011

Onverwacht bijkomend antwoord van Ovam waaruit zelfs nog moet blijken dat ze tot de dag van vandaag nog altijd zelfs niet weten waar de grondaanvoer heeft plaatsgevonden terwijl ze wel al officieel de conclusies hebben getrokken dat er niets aan de hand is. Nogmaals de lege doos “Ovam”.

Van: Bruno Billiaert

Verzonden: vrijdag 15 juli 2011 8:53

Aan: Luc Van de Sijpe CC: Bart De Wachter

Onderwerp: Re: Informatievraag over allicht totaal onregelmatige grondwerken in een overstromingsgebied te Burst (Erpe-Mere).

Geachte heer Van de Sijpe,

Zoals eerder aangehaald kon onze toezichthouder geen bodemverontreiniging vaststellen ter hoogte van .... en de Biezenstraat. In uw mail schrijft u evenwel dat de ophogingen nauwelijks vanaf de Biezenstraat te zien zijn. Zou het mogelijk zijn dat u ons de locatie van de ophogingen nauwkeuriger doorgeeft (aan de hand van een plan, situeringsschets of foto)? Op die manier kunnen wij een bijkomende controle uitvoeren.

Is het mogelijk ook mijn collega Bart De Wachter in cc. te zetten?

Met vriendelijke groeten,

Bruno Billiaert Bruno Billiaert | Dienst Databeheer bodem OVAM | Stationsstraat 110 - 2800 MECHELEN

Samen maken we morgen mooier.

22/7/2011

Een laatste schrijven van mij naar Ovam met de gevraagde informatie, die ik toch lang veronderstelde gekend te zijn bij hun diensten. Sindsdien geen enkele reactie of antwoord meer ontvangen. Dit was de "laatste officiele berichtgeving" (in elk geval naar mijn richting).

Van: Luc Van de Sijpe

vrijdag 22 juli 2011 20:31

Aan: Bruno Billiaert CC: Bart De Wachter

Onderwerp: RE: Informatievraag over allicht totaal onregelmatige grondwerken in een overstromingsgebied te Burst (Erpe-Mere).

Beste(n)

Sorry voor mijn late mail terug in jullie richting. Ik was zelf een tiental dagen het land uit en kon geen mails lezen of beantwoorden. Ik moet u nu wel melden zelf van verbazing geslagen te zijn nu een mail te moeten ontvangen waaruit moet blijken dat jullie nog altijd niet doorhebben waar de aanvullingen in feite exact plaatsvonden. Op wat baseren jullie zich dan om conclusies als in jullie eerdere mails te trekken.

Sorry als ik mij bij de effecientie van werken begin vragen te stellen. In bijlage vindt u twee luchtfoto's vanop Gis Vlaanderen. (Foto's niet mee afgedrukt) Deze met Biezenstraat toont u op de rechterkant de Biezenstraat met duidelijk kronkelend de Molenbeek. In het rood omlijnd is de site waar de ophoging op het weiland plaatsvond. Doordat de aanvulling nu natuurlijk al enkele maanden geleden is, wordt het dus wel steeds moeilijker de originele situatie nog te herkennen uit de huidige. Ook is de bovenkant grotendeels volgens mij zoals in eerdere mails reeds gemeld, aangevuld met de eerder afgegraven teelaarde zodat van de bovenkant gezien alles vrij normaal lijkt. De aangevulde grond zit dus onder de opnieuw opgevoerde eerder afgegraven teelaarde. Ondertussen lopen er dus ook al voortdurend paarden op de weide waardoor alles met de dag minder aangevuld en opgehoogd begint te lijken....

Ter info: De ophogingen zijn het grootst tegen de beek toe. Het was niet voor niets dat ik origineel op wat spoed aandrong om de zaak aan te pakken.

...

Ter info stuur ik u ondertussen ook nog een brief door die ik toch ook van de gemeente Erpe Mere mocht ontvangen. Hieruit bleek de klacht toch ontvankelijk verklaard en erkend door de eigenaar van het terrein. Ik dacht dat jullie diensten dan uiteindelijk toch ook wel op de hoogte zouden zijn van geweest gezien de feiten die er in staan vermeld. Ik krijg nog steeds meer de indruk dat jullie diensten perfect naast elkaar blijken te werken zonder enige feedback naar elkaar toe. Hopende de zaak op deze manier dan toch misschien uiteindelijk eens degelijk uitgeklaard te krijgen.

Mvg

Luc Van de Sijpe

September 2012.

Om één of andere onduidelijke reden, is men plots toch begonnen met de eerder aangevoerde gronden, opnieuw massaal te ontgraven en terug te voeren vanwaar ze origineel werden aangevoerd.

Van mijn kant was de materie gesloten. Alleen toch wel erg storend dan in volle verkiezingstijd, te moeten lezen dat net de personen die eerder totaal geen oren blijken te hebben naar milieumisdrijven als hierboven beschreven, plots nog het lef blijken te hebben, te pretenderen hier ten volle mee bezig te zijn.

Mvg

Luc Van de Sijpe

ex inwoner Erpe-Mere

webmaster: www.bunkergordel.be