be1
 
Bunkernummer
Be1
Oud Bunkernummer
DO3
Lokatie
Oosterzele
Toegankelijkheid
Volledig vrij
Aantal kamers

1 kamer + sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuiden

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Een ruw stenen uiterlijk van het camouflagetype Tyrools gebocheld (Tyrolien Mamelonné).
 • Origineel allicht geverfd met lichtgroene grondverf. Daarna mogelijks geelbruine vlekken op aangebracht.
 • Het enige schietgat werd afgesloten met een metalen valluikje van 0.77m x 0.325m (BxH).
 • Het toegangssas werd uitgewerkt met enkele traptredes in beton om het niveauverschil van buiten naar binnen te overbruggen.
 • De bunker werd ook van een sterfputje voorzien.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Bij de aanleg moest de natuurlijke helling van het terrein zoveel mogelijk bewaard blijven of hersteld worden na de aanleg van het bunkertje.
 • Ook zijn er extra beplantingen aangebracht om het bunkertje beter te laten opgaan in het terrein.
 • Globaal werd het bunkertje zoveel mogelijk in het terrein ingewerkt om het zeker niet te accentueren of te laten opvallen in het landschap.
 • Structuur.
 • Het bunkertje bevat één mitrailleurkamer en een sas.
 • In de voorstudie van het bunkertje was er nog geen oreillon op de rechter kant van het schietgat voorzien.
 • Qua grondplan is hij volledig identiek met Be18.
 • Opmerkingen.
 • Het is een voorliniebunkertje binnen de bunkers op Betsberg tussen Be13 (155 m) en de verdwenen Be2 (145 m) op de linker kant. Het bunkertje kreeg rugdekking van Be13 en Be15 (290 m).
 • Be1 is in hoek opgesteld met A32 (eerst aansluitende voorliniebunker bij Betsberg) zodat ze samen een groter gezichtsbereik en vuurbereik hadden.
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast was de bunker eveneens voorzien om een Browning FM30 te kunnen opstellen.
 • Voor deze bunker werd enerzijds een perceel grond definitief onteigend voor de bouw ervan. Daarnaast werd er bijkomend over een strook van 2 meter breed, een permanente toegang voorzien om de bunker te kunnen bereiken (de permanente erfdienstbaarheid). Voor de bouw van de bunker diende deze strook ruimer te worden gehouden over een breedte van 5 meter (de tijdelijke erfdienstbaarheid). Deze tijdelijke erfdienstbaarheid diende 8 maanden te worden voorzien om de bouw van de bunker mogelijk te maken.
 • De bunker zelf werd gebouwd op grondgebied Oosterzele, sectie C, kadastraal perceel 180a bis (gedeeltelijk) met een grootte van 1 are 73 ca. Het onteigende perceelgedeelte kreeg geen apart kadastraal nummer en was eigendom van de landbouwersfamilie Van Hecke, deels woonachtig te Moortsele en Wevelgem. Deze onteigening bevatte ook nog een beperkte tijdelijke en permanente erfdienstbaarheid. Deze verliep deels bijkomend op de scheiding tussen perceel 180a bis en perceel 180a (wel volledig op het eerste perceel) over een lengte van 21.5 meter.
 • De rest van zowel de tijdelijke als permanente erfdienstbaarheid verliepen over het perceel 181a over een lengte van 53 meter tegen de rand van de percelen 180a en 179 tot op de veldwegel die heden nog altijd bestaat en de naam "Boonakker" draagt. Dit perceel was eigendom van de landbouwer Charles van Wijmeersch, wonende te Oosterzele. Voor deze erdienstbaarheden ontving deze eenmalig de som van 100 Bef volgens een akte getekend op 24 januari 1935.
 • Voor geen van beide aktes waren bijkomende clausules voorzien zodat er dus zeker in dit geval geen sprake was van jaarlijkse bijkomende te betalen intresten.
 • Erfdienstbaarheden, zowel de permanente om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, als de tijdelijke die standaard werden in de aktes voorzien met een termijn van 8 maanden voor de bouw van de bunker mogelijk te maken, gingen net zoals het uitkeren van toegekende intresten pas in voege, van zodra de eigenlijke werken voor de bouw van de bunker werden aangevat, ongeacht de tijdsperiode die op die manier verstreek tussen aankoop van de gronden en de eigenlijke bouw van de bunker zelf.
 • Het bunkertje is volledig vrij en toegankelijk alhoewel de ingang in de zomerperiode nauwelijks bereikbaar is door de overgroei van planten (en vooral doornachtige struiken).
 • Aan de binnenkant is het bunkertje grotendeels ontmanteld en heden vergaan tot een sluikstort van allerhande rommel.
 • Op het eerste zicht vertoont het bunkertje geen directe sporen van strijd.
 • Op basis van de gemiddelde prijzen die terug te vinden zijn op de originele bestekken van bouwproject D en de gemiddelde hoeveelheden zoals teruggevonden bij gelijkaardige bunkers bij de bouwprojecten A en B, zijn er schattingen gemaakt van de prijs van de verschillende bunkers.
 • Merkwaardig is dat er voor deze firma 2 offertes bestaan, namelijk een eerste op datum van 11 januari 1935. Dit zou zeker aan de hand van de hierin toegepaste eenheidsprijzen het duurste project op de linie geworden zijn. Op basis van dat bestek zou deze bunker ongeveer 48.406,41 Bef gekost hebben. Allicht is het daarom dat er van dit project een tweede herzien en goedgekeurd bestek bestaat daterend van 3 februari 1935. Volgens dit herziene bestek zou deze bunker nog ongeveer 38.656,73 Bef gekost hebben.
 • Als men hier ook nog een aantal zaken bijtelt die reeds rechtstreeks door de militaire overheid werden bekostigd zoals chardomes, koepels,... zou de totaalprijs van deze bunker ongeveer 38.906,73 Bef moeten geweest zijn.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Het bunkertje is het gemakkelijkst vindbaar en bereikbaar via Hoek Ter Hulst komende van de Meerstraat.
 • Draai het veldwegeltje in op uw rechter kant met de naam Boonakker.
 • Dit wegeltje draait naar links af. ongeveer 50 meter na deze bocht ligt het bunkertje 50 meter verder op uw linker kant in het veld.
Bijhorende foto's

Voorstudie van dit bunkertje. Oriëntatie en lokatie kloppen met de huidige bunker. Alleen voorzag men een bunkertje zonder oreillon (zie bunkertekeningetje onderaan)

De weg links is "Hoek Ter Hulst". De dwarsende lijn is de ondertussen verdwenen tramlijn. Het wegeltje at naar rechts wegloopt om dan noordelijk door te lopen is heden "Boonakker".

De schets hiernaast is de onteigeningsschets zoals terug te vinden bij de originele aktes voor deze bunker. Je herkent volledig hetzelfde terrein.

De erfdienstbaarheden lopen zoals eerder reeds gemeld in de richting van Boonakker.

Onteigeningsschets bunker Be1

Detailschets van de erfdienstbaarheden bij dit bunkertje. Je ziet zowel de permanente als de tijdelijke erfdienstbaarheid zuidelijk lopen vanaf het perceel waar de bunker werd gebouwd. Dit loopt mee met de rand van het perceel waar de bunker zelf ook opstaat. Daarna lopen beiden een 50 tal meter mee langs de rand van perceel 180, volledig op het andere perceel.

Terreinschets horende bij bouwplan van de bunker. Hetgene me opviel, is dat de bunker effectief een oreillon kreeg op de rechter kant en ook een iets meer in zuid-westelijker werd geplaats qua vuurrichting.

Grondplannetje van dit eenkamers-mitrailleurbunkertje.
be1
Dwarsdoorsnede AB bij bovenstaand grondplan is genomen ter hoogte van het sas, kijkende naar het schietgat.
Langsdoorsnede CD bij bovenstaand grondplan. Eigenlijk zit dit bunkertje wel vrij sterk naar boven en niet zo echt diep onder het maaiveld.
Vooraanzicht op dit bunkertje anno 1995. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Achterkant en rechter zijkant uit dezelfde periode. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Vooraanzicht met verdedigingsneus vooraan rechts anno 2006.
be1.2
Binnenzicht in het rommelige toegangssas.
Al even rommelige binnenkant van het mitrailleurkamertje. Bij dit bunkertje geen betonnen pootjes aan de schietgaten. Wel de uitsparing in het schietgat voor de plaatsing van de Browning FM30 mitrailleur. Dit soort opstelling komt in het algemeen vrij veel voor op Betsberg.
Zicht op Be1 vanaf Hoek Ter Hulst in de winterperiode. Het bunkertje kan in de zomerperiode verdomd goed weggestoken zitten in de hoog opschietende mais.
Mooie sfeerfoto anno 2008. Be1 met op de achtergrond Be13. (Foto: Collectie Louis Frederic)
 
Volgende (Be2)
Volgende (Be2)