Bunkernummer
E8
Oud Bunkernummer
BE9
Lokatie
Eke
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing. Is gesloopt
Aantal kamers

1 kamer + sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuid - Zuidwesten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Zoals de meeste bunkers op grondgebied Eke was hij ommuurd met baksteen.
 • Het schietgat was verstopt achter een vals raam.
 • Dit zat verborgen achter houten luiken in Noors rood dennenhout, openend in 2 richtingen (samen 1,00 x 1,40 meter - BxH). Op deze houten luiken waren bijkomend nog eens valse houten ramen gekleefd.
 • Buiten het enige schietgat, had hij geen andere valse ramen meer.
 • De dakstructuur was opgetrokken met Noors Rood dennenhout en het zadeldak was bedekt met mechanisch rode pannen, geen rode Boomse pannen zoals in het originele bestek nog staat.
 • Het toegangscomplex had enkele betonnen trappen en een sterfputje.
 • Het voorontwerp spreekt over het uitzicht van een koeienstal maar dit blijkt toch gewijzigd in een klein huisje met zelfs voor het bunkertje een moestuintje.
 • Structuur.
 • 1 kamer voor de opstelling van een mitrailleur en een toegangssas.
 • Opmerkingen.
 • Het was de meest noordelijke voorliniebunker op de rechter flank van het steunpunt Eke, Hij lag iets noordelijker dan E6 (155 m). Vrij kortbij lagen ook nog de bunkers E9 (185 m) en E7 (120 m).
 • De bunker E8 was in hoek opgesteld met E6 zodat ze samen een groter zichtsveld en schootbereik hadden.
 • De vuurrichting werd tussen voorstudie en effectieve bouwplannen nog gewijzigd van Zuidwestelijk in Zuid - Zuidwestelijk.
 • Naast de standaard voorziene Maximmitrailleur waren er geen voorzieningen voor de opstelling van andere types van mitrailleurs.
 • Voor de bouw van de bunker werd een stuk grond onteigend van 1 are 12 ca van het perceel Eke sectie B kadastraal perceel 503a. Dit wordt in de akte foutievelijk als sectie A aangeduid. Omdat het onteigende perceel toen zeker niet verbonden was met de huidige Steenweg (toen Audenaarse Steenweg), werd er bijkomend een strook voorzien als permanente erfdienstbaarheid.
 • Deze verliep vanaf de huidige Steenweg langs een nog altijd bestaande toegangsweg die ook bij het toenmalige perceel 503a hoorde. Deze liep naar het meer achter de bewoning verstoken weiland, eveneens perceel 503a, dat heden serieus is verkleind door de aanleg van de N60. Deze permanente erfdienstbaarheid verliep op die wijze over een strook van 2 meter breed en 123,60 meter lang aan de linker kant van dit pad.
 • Op het uiteinde (en dit zal heden reeds op de huidige N60 zijn) liep de erfdienstbaarheid nog 50.90 meter noordelijk langs de rand van het perceel 503a. Deze perceelgrens is door de aanleg van de N60 volledig verdwenen en niet meer herkenbaar.
 • Normaal staat in alle aktes die spreken over een tijdelijke erfdienstbaarheid dat deze geldig is voor een periode van 8 maanden na het tekenen van de akte. Voor deze bunker, een van de eerste opgestelde aktes, is geen specifieke periode vermeld maar staat er dat deze geldig zijn tot het beëindigen van de werken.
 • De permanente erfdienstbaarheid werd dan ook in dit geval langs de zuidkant ruimer gemaakt om het onteigende perceel bereikbaar te maken voor werfverkeer en arbeiders voor de bouw van de bunker zelf. Deze tijdelijke erfdienstbaarheid omvat in dit geval een verruiming van de eerder gemelde strook van 2 meter tot een strook van 5 meter.
 • Enkel ter hoogte van de noordelijk lopende strook van 50,90 meter, gebeurt deze verruiming langs de westkant over een band van 3 meter breed..
 • Langs de bestaande wegel gebeurt dit zuidelijk langs respectievelijk 507bis over een lengte van 67.29 meter en over perceel 507h over een lengte van 69 meter. Deze bijkomende stroken waren telkens 3 meter breed (maar zijn samen ook geen 123.60 meter?)
 • Het is dan ook opnieuw duidelijk dat de uitleg over de erfdienstbaarheden opnieuw een geweldig kluwen is dat nauwelijks volgbaar blijkt in praktijk (terwijl het toch blijkbaar vrij simpel uit te leggen viel).
 • Alle binnen deze akte betrokken terreinen, zowel voor de bouw van de bunker zelf als de bijhorende erfdienstbaarheden, waren eigendom van de familie De Bock, wonende op de Kortrijksesteenweg 141 te Gent. Enkel de Heer Eduardus De Bock was woonachtig te Melsen gezien hij daar pastoor was.
 • Deze familie zou nog eens onteigend worden voor de bouw van de nabij gelegen bunker E9 ook.
 • De bijhorende akte werd net zoals de tweede akte aan deze familie getekend op 28 september 1934 voor een totaalprijs van 2300 BEF.
 • De akte bevatte daarnaast nog eens een clausule waardoor de eigenaars jaarlijks een bijkomende intrest zouden ontvangen van 5% op het voorgenoemde bedrag, wat neerkwam op een jaarlijkse intrest van 115 BEF.
 • Zeer onduidelijk is ook dat er op de samenvattende tabel bij de onteigeningen en erfdienstbaarheden het perceel 507h niet aan dezelfde eigenaars werd toegeschreven maar wel aan een zeker familie De Roth - Van Crombrugge. Zeer raar is dan wel dat de effectieve akte volledig werd opgesteld aan de familie De Bock uit Gent (inclusief wat werd gebruikt van dit perceel 507h).
 • Ondanks dat het terrein voor de bouw van de bunker ooit werd onteigend kreeg dit in het toenmalige kadaster toen geen nieuw kadasternummer of aparte index toegekend.
 • Het originele kluwen van perceelnummers is ondertussen sterk uitgedund. Het origineel onteigende perceeltje van 503a is volledig opgegaan in de N60 en op die wijze niet meer bestaande (staatseigendom). De bestaande wegel was toen ook perceel 503a maar kreeg in kortere versie ondertussen perceelnummer 502d2. Wat nog resteert van percelen 503a en 507bis en niet de wegel was of bijkomend werd onteigend voor de N60, is heden allen perceel 503k geworden. Perceel 507h werd perceel 507k3.
 • Het mag dan ook duidelijk zijn dat dit bunkertje allicht vrij gelijktijdig met de zware bunker E6 is gesloopt in de periode dat de steenweg hier werd rechtgetrokken en de N60 dus werd aangelegd. Ik vermoed dit te zullen moeten positioneren in de jaren '70.
 • Gezien zijn lokatie op de linie, zal het bunkertje ook nooit echt oorlogsgeweld gekend hebben.
 • Het bunkertje zijn aandeel in het bouwproject B bedroeg origineel 40.367,00 Bef. Dit was op zich al een kleine misrekening want op basis van gerekende hoeveelheden en eenheidsprijzen zou men tot een prijs van 40.342,89 Bef hebben gekomen. Met inbegrip van wat gemeenschappelijke kosten zoals onder andere de niet individueel verdeelde beplantingen moet deze prijs allicht opgetrokken worden tot 40.475,00 Bef. Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 40.625,00 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De lokatie waar de bunker moet hebben gestaan is allicht te situeren op de N60 richting Oudenaarde, vrij kort voorbij het kruispunt waar N60 en de oude steenweg scheiden, komende uit de richting Oudenaarde. Je dient hem meer specifiek te situeren waar heden nog een groen hek staat om het vroegere weiland (perceel 503a, nu perceel 503k) te betreden via dezelfde N60.
Bijhorende foto's

Voorstudie van dit kleine 1-kamers mitrailleurbunkertje.

In deze schets wordt de vuursector zo goed als zuidoostelijk getekend en heeft het bunkertje geen oreillon.

De vuursector blijkt in elk geval een brugje in het oog te houden over de nog bestaande oude tak van de Schelde.

Hiernaast het negatief van een blauwdruk met de schietsectoren van onder andere E8 en E9. Hij dient allicht rond de periode van de voorstudie gesitueerd te worden want de vuurrichtingen zijn zeker nog niet juist te noemen. E8 blijkt hierop zuid - Zuidwestelijk te vuren terwijl dit voorheen al wijzigde van zuid-oostelijk naar Zuid-Zuidoostelijk. Ook E9 blijkt hierop ook Zuid-Zuidwestelijk te vuren terwijl het in praktijk zuidelijk zou worden.
Kadastrale onteigeningsschets horende bij dit bunkertje. Ook hier is de schets van de erfdienstbaarheden over het bestaande wegeltje niet zo echt zeer duidelijk geschetst wat de moeilijke interpretatie ervan niet vereenvoudigt.
Grondplan zoals terug te vinden bij de bouwplannen. Het onteigende terrein werd zelfs niet door een bijkomende omheining afgescheiden van het originele terrein, allicht om het niet te doen afsteken met de rest van het terrein.
Grondplan van dit reeds jaren verdwenen bunkertje op het grondgebied van Eke.
Langsdoorsnede AB bij bovenstaand grondplan.
Dwarsdoorsnede CD bij bovenstaand grondplan.

Kadasterplan anno 2015.

Je ziet nog duidelijk het originele wegeltje (zonder kadasternummer maar dit is wel degelijk heden perceel 502d2) vertrekken vanaf de Steenweg (links)

Het originele perceel 503a is omdat het werd doorsneden door de N60 serieus gekrompen en wat er van rest, werd perceel 503k.

De bunker dien je te situeren op wat heden N60 is geworden.

Een fotootje van kort na de dagen dat er strijd was aan Bruggenhoofd Gent. Meestal zijn dit foto's van doortrekkende troepen van de Duitse 225 ID die zelf hier niet deelnam aan de strijd maar vrij kort na de gevechten wel de streek doortrok om wel degelijk mee te strijden aan de Leie. Ze lieten zich dan ook al te graag poserend voor de fraaie bunkertjes fotograferen (vooral in de regio Eke). Dit is alvast de bunker E8 gezien rechts achteraan op de foto de kerk van Eke te zien is. (Foto: Replica)
Oude foto bunker E8 Eke 8 met op de achtergrond kerk Eke mei 1940
Luchtfoto van de site waar de bunker E8 ooit diende gesitueerd te worden. Het hoofdperceel waarover het gaat, is het weiland links van de N60. Onderaan dit perceel, komende van de Oude Steenweg ziet u de toegangsweg gebruikt voor de erfdienstbaarheden. Op het perceel aan de overkant van de steenweg, in de noordwestelijke hoek, stond ooit de zware bunker E6 waarmee E8 in hoek stond opgesteld.
Zicht op het wegeltje komende van de Oude Steenweg waarlangs de erfdienstbaarheden vertrokken richting toenmalige bunker E8. (Foto: Google Streetview)
Zicht vanaf de N60 op de locatie waar deze toegangsweg op het weiland aansloot.

Het weilandje tussen N60 en Oude Steenweg waar bunkertje stond, vind je dit goed herkenbare groene hek waarlangs het weiland ook toegankelijk is via de N60.

Ter hoogte van dit hek dien je de bunker op de huidige N60 te localiseren (mocht hij er nog gestaan hebben)

e8
Zicht op de exacte lokatie en de N60.
 
Vorige (E7)
Vorige (E7)
Volgende (E9)
Volgende (E9)