se7
 
Bunkernummer
Se7
Oud Bunkernummer
ES9
Lokatie
Semmerzake
Toegankelijkheid
Volledig vrij
Aantal kamers

2 achteraan onderling verbonden kamers en een sas

Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Oosten - Noordoosten
Origineel kadastraal perceel waarop de bunker werd gebouwd:
 • Semmerzake, Unieke Sectie, kadastraal perceel 779 (gedeeltelijk)
Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • Voor de onteigening van deze bunker werd een perceel onteigend ter grootte van 1 are 27 ca volledig centraal op een groter perceel dat tevens deels als bouwgrond mocht gezien worden met een totale grootte van 41 are.
  • Om dit perceeltje ten allen tijde te kunnen bereiken diende in eerste instantie een permanente erfdienstbaarheid voorzien te worden. Dit omvatte een strook van 2 meter breed om het onteigende perceeltje te verbinden met de openbare weg, in dit geval het wegeltje met de naam Voorsteegje. De erfdienstbaarheden verliepen zeer rechttoe rechtaan vanaf het onteigende perceel naar de bunker toe. Er zit nog altijd een hekje in de huidige omheining dat allicht ook zal overeengestemd hebben met waar deze ooit effectief liepen. Deze strook was 16.75 meter lang.
  • Deze zelfde permanente erfdienstbaarheid diende voor de bouw van de bunker gedurende 8 maanden ruimer voorzien te zijn over een strook van 5 meter breed, dit noemde men de tijdelijke erfdienstbaarheid. Dit gebeurde in dit geval door de vorige strook van 2 meter nog eens tijdelijk met 3 meter te verruimen langs de zuidelijke kant van voorgaande strook over een lengte van 16,50 meter.
  • De akte voor deze onteigening en de bijhorende tijdelijke en permanente erfdienstbaarheden op perceel 779 werd verleden op 18 maart 1935 voor de prijs van 8500 BEF aan Mevr Marie Van Damme, gehuwd en bemachtigd door Mr Hector Van den Meersschaut, landbouwers te Semmerzake.
  • De akte bevatte ook een bijkomende clausule voor een jaarlijkse intrest van 5% op dit bedrag, wat in dit geval neerkwam op 425 BEF per jaar.
 • Erfdienstbaarheden, zowel de permanente om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, als de tijdelijke die standaard werden in de aktes voorzien met een termijn van 8 maanden voor de bouw van de bunker mogelijk te maken, gingen net zoals het uitkeren van toegekende intresten pas in voege, van zodra de eigenlijke werken voor de bouw van de bunker werden aangevat, ongeacht de tijdsperiode die op die manier verstreek tussen aankoop van de gronden en de eigenlijke bouw van de bunker zelf.
 • De getekende kadasterschets is zeer verwarrend omdat het lijkt alsof het onderste perceeltje waarop de bunker zou gebouwd zijn het perceel 717a is maar dit is met een zeer summier pijltje horende bij het perceeltje daaronder getekend. Op de schets is bijkomend het perceel 779 nog eens opgedeeld in zones A, B en C en deze kruisen letterlijk midden in het onteigende perceeltje. Mogelijks heeft dit te maken met in welke mate de percelen beschouwd worden als bouwgrond ingekleurd te kunnen worden, wat natuurlijk sterk de grondprijs ging beïnvloeden.
Huidige kadastrale perceelnummers van deze bunker:
 • Het originele perceel 779 blijkt heden niet meer te bestaan maar opgegaan in 2 perceeltjes. Enerzijds het perceeltje 779c dat als grootte de grenzen van de betonnen bunker heeft. Daarnaast is er de rest van het originele perceel 779 dat perceel 779b werd. Dit bunkertje was op de laatste in mijn bezit zijnde lijst van nog te koop staande bunkers uit 1961 nog altijd te koop. Gezien het bunkertje nog altijd op het kadaster staat, enkel met als grenzen betonnen wanden van de bunker, is de kans heel groot dat dit nog altijd officieel te koop staat en nog altijd officieel staatseigendom is. Mogelijks ook vandaar nog altijd de aanwezigheid van het hekje langs het wegeltje Voorsteegje, rechtover de bunker..

Kadasterschets

Vrij ingewikkelde om te volgen kadasterschets. Er zijn nogal wat kleine percelen rondom het perceel 779 waarop werd onteigend. Dit maakt de leesbaarheid van de schets zeker niet gemakkelijker. Je ziet ook duidelijk de onteigening die aansluit met erfdienstbaarheden naar het Voorsteegje.

Actueel kadaster anno 2013

Het bunkertje is nog altijd te zien als een apart perceeltje ter grootte van de betonnen wanden van het originele bunkertje. Dit laat in dit geval samen met het feit dat het bunkertje op de laatste in mijn bezit zijnde lijst van terugverkochte bunkers uit 1961 nog altijd niet opnieuw teruggekocht was door de originele eigenaars, mogelijks nog altijd staatseigendom zal zijn.

Verder ingezoomd detail van ditzelfde perceel. Het bunkertje zelf werd perceel 779c. De rest van perceel 779 is heden perceel 779b.

Actuele luchtfoto Google Earth anno 2007. Het bunkertje is te zien onder een iets bebost stukje, vrij centraal dus in het huidige nog altijd vrij grote perceel 779b.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • De bunker ligt op de rechter kant van een smal wegeltje met naam Voorsteegje, komenden van de Opperweg, U kunt hem gemakkelijk zien vanaf het wegeltje.
 • De bunker ligt volledig op privéterrein en kan alleen bezichtigd worden mits toestemming van de eigenaar van de betreffende boomgaard. Respecteer de privacy aub.
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het is de meest noordelijke voorliniebunker op het steunpunt Semmerzake tussen Se11(255 m) en AV1 (315 m en gesloopt). Hij nam de ganse oostelijke kouter die toen nog veel opener was dan nu, onder vuur. Hij staat letterlijk gericht op de molen van Semmerzake.
Structuur van het bunkertje:
 • De bunker bestaat uit twee kamers die achteraan met elkaar verbonden zijn en een toegangssas.
Welke type wapens waren in de bunker opstelbaar + wat waren de schietsectoren:
 • Deze bunker was standaard voorzien voor de opstelling van twee Maximmitrailleurs. Hij had geen voorzieningen voor de opstelling van andere types van mitrailleurs.

Omschrijving van het gecamoufleerde bunkertje:

 • Origineel was de bunker volledig ommuurd met baksteen.
 • Volgens het originele bestek diende de bunker gecementeerd te worden maar dit is in elk geval nooit zo gebeurd bij deze bunker.
 • Er zijn nog vrij veel restanten van zijn originele baksteencamouflage aanwezig.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • De luiken voor de schietgaten alsook de bijkomende valse ramen waren uitgewerkt als gegalvaniseerde metalen platen waarop langs de buitenzijde houten raamprofielen waren gekleefd om het geheel nog explicieter het uitzicht van echte ramen te geven.
 • De beide schietgaten voor de mitrailleur zaten verborgen achter telkens 2 luiken openend in 2 richtingen van elk 0.50m x 1.40m (BxH).
 • Daarnaast was de bunker ook nog voorzien van een mooi vals raam op de linker zijkant. Dit was zichtbaar vanaf het voorsteegje. Dit was dan identiek uitgewerkt met dit verschil dat dit was opgebouwd op een gefixeerd gegalvaniseerde metalen plaat van 1.00m x 1.40m (BxH)
 • Het bunkertje was voorzien van een zadeldak dat was opgetrokken in hout en als dakbedekking rode Boomse dakpannen had.
 • De toegangsput was uitgemetst in baksteen met een bodem in beton waarin een sterfput met metalen rooster was voorzien.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het globale uitzicht was dit van een kleine arbeiderswoning.

Bouwplannen van de bunker

Terreinschets horende bij dit fraaie bunkertje.

Grondplan van het tweekamers-mitrailleurbunkertje. Eigenlijk raar dat het bunkertje maar 1 vals raam had, enkel op zijn linker zijkant. Dat was de zijde die uitkeek en zichtbaar was vanaf het Voorsteegje.
se7
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan toont een langsdoorsnede doorheen de linker mitrailleurkamer. De schets kijkt wel merkwaardig genoeg naar het oreillon toe.
Dwarsdoorsnede CD bij hetzelfde grondplan loopt doorheen de beide mitrailleurkamers (kijkend naar het schietgat toe) en deels het toegangssas. Ook hier is er blijkbaar nog een extra metalen deksel voorzien op de toegangskuil. Hiervan zijn voorlopig nog geen detailplannen teruggevonden;
Actuele toestand van deze bunker:
 • Het is nog altijd één van de meest fraaie bunkertjes op de linie en het is qua nog aanwezige baksteen camouflage rondom de bunker zeker uniek te noemen.
Draagt de bunker nog sporen van de meidagen 40:
 • Er zijn geen directe sporen van strijd.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • De bunker is vrij en door de eigenaars waarvan in 2006 nog enkel eigenares in leven was, lange tijd gebruikt als aardappelkelder. Het bunkertje was aan zijn toegang vrijgemaakt en door hen opnieuw met een ijzeren hekje dat eigenlijk wel wat weghad van een origineel hekje zoals de bunkertjes moeten gehad hebben, opnieuw afgesloten. Dit laatste omdat er af en toe aardappelen verdwenen uit de bunker.
 • Haar man was van beroep ooit smid en was daarom wel bekwaam om de bunker van een fraai hekje te voorzien.
 • In 2006 was echter het sleuteltje dat het slot kon openen van de bunker al geruime tijd vermist waardoor de bunker leeg maar afgesloten stond.
 • In 2013 werd het bunkertje dat nog altijd op dezelfde manier afgesloten stond geopend om het te prospecteren zoals hieronder te zien. Het structuurtjes bleek nog 7 bijkomende jaren niet meer geopend te zijn geweest.
 • Hopelijk blijft dit bunkertje in de toekomst bewaard omdat het ganse terrein waarop hij staat wel een groot risico loopt in de toekomst verkaveld te worden en dan zijn dergelijke bunkertjes niet altijd even gewenst.
Kostprijsschatting van het toenmalige bunkertje:
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject E terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 60.890,06 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 61.390,06 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.
Algemene foto's uit de oude doos (voor 2006 - chronologisch)
Zicht zoals men het bunkertje anno 1995 kon zien liggen vanaf de weg. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Achteraanzicht uit dezelfde periode. Toen was de achterkant opgemaakt als hok voor schapen. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Vooraanzicht. De dakpannen op de voorzijde van de bunker liggen er dus al heel lang gezien ze hier ook al op dezelfde lokatie liggen. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Beschrijvende foto's van het bunkertje
De wijze waarop het bunkertje al sinds jaar en dag te zien is in een weiland langs het Voorsteegje. Van deze kant zou je als onwetende nooit beseffen op een bunker aan het kijken zijn.
Achterzijde van het toegangssas. Links het bosje dat ook op de luchtfoto's zichtbaar is.
Achterzijde van de bunker. Op deze foto zie je duidelijk de vuursector van de bunker die letterlijk de kouters aan de oostkant van Semmerzake onder schot houdt met centraal de oude molen van Semmerzake.
In dit achterhoekje was in een verder verleden een schapenstal aangebouwd die heden is verdwenen.
Achterzijde en linker zijkant van de bunker.
Linker zijkant met nog fraaie restanten van een vals raam.
Detail van dit valse raam. De dorpels werden eveneens uitgewerkt met baksteen bij de bunkers in deze regio.
Linker zijkant en voorzijde met links het oreillon om inschieten via deze richting te verhinderen.
Linker schietgat. Ook hier zijn aan de binnenzijde nog mooi de blauwe camouflagekleuren te zien.
Het rechter schietgat.
Vooraanzicht en rechter zijkant met de toegang tot de bunker.
Rechter zijkant met toegang.

Ook bij deze bunker is boven de toegang een nog ingebijteld nummer te vinden, in dit geval nr 62. Deze nummers dateren allicht van de poging tot wederverkoop van de nutteloos geworden bunkers door het kadaster. Dit is echter tot op heden nog nooit officieel bevestigd.

De deels opengemaakte bunker was tot 2013 afgesloten met een hekje een een slot waar de sleutel al jaren van vermist was.

Binnenzijde van het toegangssas.
De eerste mitrailleurkamer vanuit het toegangssas. Ook dit bunkertje is aan de binnenzijde vrij drastisch ontdaan van ijzerwerk. Het bunkertje had wel geen bijkomende voorzieningen om andere types van mitrailleur te kunnen opstellen buiten de standaard voorziene Maximmitrailleur.

Detail van het schietgat.

De schietgaten zijn door de vroegere eigenaars nog afgesloten met metalen roosters met gaatjes om ventillatie toe te laten maar verdere toegang van verontreinigingen tegen te gaan. Het bunkertje is heel lang gebruikt als aardappelkelder.

Ondanks of dankzij het jaren lange afgesloten zijn, ligt het bunkertje zeer proper. Houdt het aub zo.

 
De tussengang naar de 2e mitrailleurkamer.
Achterwand van de bunker.
Binnenzijde van de tweede mitrailleurkamer met nog heel duidelijk op de rechter zijmuur het merkteken R om de maximmitrailleur perfect loodrecht te kunnen positioneren ten opzichte van het schietgat.
Detail van het tweede schietgat.
Mooie sfeerfoto's van het bunkertje
Sfeerfoto anno 2007
 
Vorige (Se6)
Vorige (Se6)
Volgende (Se8)
Volgende (Se8)