Bunkernummer
A14
Oud Bunkernummer
BE2
Lokatie
Eke
Toegankelijkheid
Bunker is ingegraven, niet meer van toepassing
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers en een sas.
Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuid Zuidoostelijk
Origineel kadastraal perceel waarop de bunker werd gebouwd:
 • Eke, Sectie A, kadastraal perceel 678 (deels)
Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • Dit is een van de meest moeilijke verdwenen bunkertjes op de linie om nog correct te proberen terugplaatsen.Bij de originele aktes zaten namelijk geen kadastrale schetsen meer en er zijn voorlopig ook nog geen voorstudies van in mijn bezit. De algemene ruime kaart van de ganse linie positioneert deze bunker 100% verkeerd en de bunker werd al heel lang geleden ingegraven in een zone die ondertussen totaal verkaveld is. Laat dit het ideale scenario zijn om een dergelijke bunker volledig vermist te laten geworden in de omgeving.
 • De originele onteigening vond plaats op grondgebied Eke, Sectie A, perceel 678 (deels) en omvatte een terrein landbouwgrond van 3 are 7 ca. Het originele weiland was toen 1 hectare 5 ca groot en eigendom van Mr Julianus De Wulf, zelf zonder beroep en woonachtig te Nazareth.
 • Om het terrein ten allen tijde te kunnen bereiken was er een permanente erfdienstbaarheid over een strook van 21 en nog eens 38 meter langs de westkant van hetzelfde perceel A678 om het onteingende perceeltje te bereiken..
 • Voor de bouw van de bunker mogelijk te maken, werd voor 8 maanden tijd een tijdelijke erfdienstbaarheid voorzien die de eerder gemaakte permanente erfdienstbaarheden uitbreiden tot zones van 5 meter breed.
 • De respectievelijke akte voor deze onteigening en bijhorende erfdienstbaarheden werd verleden op 15 December 1934 voor de prijs van 4000 BEF. Op deze verkoop zat eveneens een intrestclausule waardoor de originele eigenaar jaarlijks een intrest ontving op dit bedrag van 5% per jaar, wat neerkwam op 200 BEF per jaar.
 • De originele erfdienstbaarheden liepen dan gelijkaardig permanent door over een strook van 2 meter en tijdelijk over een strook van 5 meter aan de oostkant van het originele perceel A648b over een lengte van 71.50 meter. Dit ook de wegel die zichtbaar is op het kadasterplan horende bij bunker A13. Perceel A648b lag namelijk deels aan beide zijdes van de spoorlijn. Op die manier kon dan de spoorlijn worden bereikt wat staatsdomein was. Deze gronden waren eigendom van Madame Maria Lebegue, gehuwd met de industrieel Dominique Verstraete, woonachtig te Gent. De akte voor deze erfdienstbaarheden werd verleden op 6 November 1934 voor de prijs van 920 BEF. Ook op deze erfdienstbaarheden zat een intrestclausule van jaarlijks 5%, wat in dit geval neerkwam op 46 BEF per jaar.
 • Erfdienstbaarheden, zowel de permanente om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, als de tijdelijke die standaard werden in de aktes voorzien met een termijn van 8 maanden voor de bouw van de bunker mogelijk te maken, gingen net zoals het uitkeren van toegekende intresten pas in voege, van zodra de eigenlijke werken voor de bouw van de bunker werden aangevat, ongeacht de tijdsperiode die op die manier verstreek tussen aankoop van de gronden en de eigenlijke bouw van de bunker zelf.
 • Op 25 Juni 1937 vindt men een bijkomende akte terug voor het leggen van 24m drainagebuis van 10cm diameter over het perceel A678. Allicht werd de bunker geplaagd door grondwater en daarom bijkomend deze werken nog uitgevoerd om dit opgelost te krijgen.
Huidige kadastrale perceelnummers van deze bunker:
 • In dit geval is de situatie van de originele onteigening op het huidige kadaster nog met heel wat moeite ongeveer terug te vinden. Van het originele perceel A678 is al lang geen sprake meer. Wel vindt men een ondertussen sterk verder verkaveld perceel A678w terug waar ook dit ooit onteigende perceeltje zal deel van uitgemaakt hebben. De bunker A14 was namelijk ooit gebouwd op de heden nog niet bebouwde zone tussen de Noorderbiesten en de Biesten. Dit is allicht de reden dat dat beperkte perceel nooit werd verkocht als bouwgrond omdat er nog een serieus stuk beton in de ondergrond zit ingegraven.
 • Het is zo goed als onbegonnen werk de huidige schets van het ooit onteigende perceeltje proberen terug te plaatsen op wat nu nog rest van perceel A678(w).
 • Het voor de erfdienstbaarheden vermelde perceel A648 liep origineel nog zuidelijk van de huidige perceeltjes met nummers gelinkt aan A648 door (percelen A648t, A648r, A648s en A648n). Het perceel A648t ligt zelfs nog aan de overzijde van de spoorlijn. Vermoedelijk is een gedeelte van perceel A648 overgegaan op perceel A678w.
 • In elk geval was de bunker met bijhorende grond ook volgens de lijst van in 1961 reeds opnieuw verkochte bunkers al niet meer vermeld als toen nog te koop.

kadasterschets zoals bij de akte terug te vinden in 1935 bij bunker A13 (Deze van A14 werd niet meer teruggevonden)

Van noord naar zuid zie je duidelijk de spoorlijn Gent-Oudenaarde lopen. Het onteigende perceel ligt op deze schets links van de spoorlijn op de uithoek van het grotere perceel landbouwgrond ooit behorende bij een hoeve langs de Ten Edestraat. Van de bewoning nog zichtbaar op deze schets, bestaat heden niets meer.

Wel zie je ook op deze schets ook de erdienstbaarheid van de bunker A14 deels getekend aan de overzijde van de spoorlijn. Ze zal daar doorgelopen hebben tegen de rand van het toen veel grotere perceel A648 om dan naar rechts af te buigen naar het onteigende perceeltje deel uitmakend van A678 (niet in detail op deze schets).

Detail bij deze kadasterschets bunker A13

Op deze detailschets zie je ook dat de bunker origineel gekoppeld was via een bijkomende erfdienstbaarheid aan de overzijde van de spoorlijn in de richting van de ondertussen al jaren ingegraven bunker A14.

Detail bunkers A13 en A14 op grote kaart met alle bunkers TPG (duidt locatie A14 in elk geval verkeerd aan)

Op het detail van de grote kaart ziet men heel duidelijk dat A14 Oostelijk tot Zuidoostelijk wordt gesitueerd van A13 terwijl hij in werkelijkheid Oostelijk tot Noordoostelijk lag van deze bunker.

Van deze lokatie wordt echter door meerdere mensen bevestigd dat ze niet zou kloppen met waar hij ooit effectief heeft gestaan. Recht voor u ziet u trouwens A13 aan de overkant van de spoorlijn.
Juist achter deze lokatie ziet u een huisje op de achtergrond. Dit is vermoedelijk één van de weinige originele huisjes nog bestaande op de wijk. Het bestond reeds toen de bunkers gebouwd werden. Het is trouwens ook te zien op oude stafkaarten. Om de situatie wat proberen te verduidelijken, de eigenlijke hoofdweg door de wijk liep voor dat huisje, en is heden vergaan tot een vrij slecht onderhouden, doodlopend wegeltje.
origineel huisje uit de tijd van de bouw van de bunkers.
Luchtfoto met exacte lokatie waar de bunker ooit zou hebben gestaan. In het midden van de foto ziet u het graspleintje waar de bunker stond.
Zicht op de grasvlakte achter de huizen. U ziet ook het voetwegeltje komende van de spoorlijn.
zicht op lokatie verdwenen bunker.

Zicht op de grasvlakte aangeduid door een buurtbewoner als lokatie van de verdwenen bunker. Het lijkt niet zo logisch maar de buurtbewoner woont in 2007 al twintig jaar hier in het enige originele huisje op de wijk. Hij heeft de bunker weten ondergraven.

Alle info en zeker alle foto's zijn welkom om toch een beter beeld te kunnen vormen van deze verdwenen bunker.

exacte lokatie verdwenen bunker A14

Actuele kadasterschets uit 2019

Het is nog zeer moeilijk de originele situatie te herkennen in de huidige verkaveling op de Biesten. Het grote perceel met onregelmatige vorm is het originele perceel A678. Weet dat ook het perceel A648 vroeger ook aan beide zijdes van de spoorlijn te vinden was. Het bunkertje A14 zou dan ook origineel moeten gestaan hebben achter de eerste 2 huizen aan de noordkant van de Biesten (rechtover de spoorlijn).

Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • De lokatie waar men op uitkomt als men de bunker probeert in te zichten op de huidige situatie op basis van de algemene kaart met alle bunkers van TPG brengt ons daar waar het hoofdweg door de Biesten lichtjes afdraait naar links. Hij zou dan ergens in de buitenbocht moeten gelegen hebben. Dit komt in feite neer op een lokatie tussen de nieuwe weg en de originele oude weg door "De Biesten". Vanaf deze lokatie ziet u heel duidelijk A13 liggen aan de overkant van de spoorlijn. Deze locatie zal zeker niet juist zijn.
 • De tweede en exacte lokatie is mij aangewezen door een buurtbewoner die woont in de enige woning die ook daar al stond toen de bunkers gezet zijn. Deze woning ligt zeer kort tegen de eerst foutieve lokatie. Men kan op het uiteinde van de weg (tegen de spoorlijn), naar rechts een voetwegeltje volgen dat ons naar een vrij groot grasplein in de wijk brengt. De bunker lag midden dit grasplein, juist achter de eerste woning. Dit is 100% zeker de juiste lokatie. Dit is tevens ook de reden waarom dat stukje grasplein nooit werd verder verkaveld (beton in de ondergrond)
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • De bunker was de laatste bunker in de voorlinie tussen de steunpunten Astene en Eke, aansluitend bij steunpunt Eke. Hij moet gelegen hebben tussen A13 (70 m), E1 (570 m) en E2 (570 m).
 • De bunker stond in combinatie opgesteld met de zeer dicht ertegen staande bunker A14 om zo een groter gezichtsveld en schietbereik te hebben. De bunkers vormden samen een steunpunt aan de spoorlijn. Bunker A13 nam de velden in de richting van de Ten Edestraat onder vuur. In zuidelijke richting nam hij ook de spoorlijn komende uit Oudenaarde onder schot. De verdwenen bunker A14 op zijn beurt nam met 2 schietgaten de zuid - zuidoostelijke velden onder schot.
 • De beide bunkers hebben dus wel geen overlappende vuurrichtingen maar vulden elkaar aan.
Structuur van het bunkertje:
 • Deze bunker had twee mitrailleurkamers die achteraan met elkaar verbonden waren.
 • In 1 van beide kamers kwam achteraan het sas toe.
Welke type wapens waren in de bunker opstelbaar:
 • Naast de standaard Maximmitrailleurs is hij ook voorzien voor de opstelling van de Hotchkiss- en Coltmitrailleurs.

Omschrijving van het gecamoufleerde bunkertje:

 • De hoeken waren uitgewerkt in baksteen en het geheel gecementeerd.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • De schietgaten waren verstopt achter valse ramen.
 • Deze zouden origineel verborgen hebben gezeten achter houten luiken, openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1.40m (BxH). Op deze houten luiken zouden dan nog eens houten profielen bevestigd zijn om het geheelf effectief het uitzicht van ramen te geven. Toch had de ondergrond van deze nepramen bij deze bunker geen randen, zaten deze ook niet dieper uitgewerkt en waren er geen dorpels. Het mysterie van deze merkwaardige camouflage is allicht te zoeken in de Franstalige prijsbestek van bouwfirma B die alle luiken voor de gecementeerde bunkers letterlijk heeft uitgevoerd in plaatstaal, allicht zonder enig houtwerk. De ramen zullen in dit geval dan ook geschilderd geweest zijn op deze staalplaten. Gezien deze platen beperkt waren van dikte, diende er ook geen extra diepte voor gespaard te worden om ze niet te ver naar voor te laten uitsteken op de voorgevel als camouflage van de betrokken schietgaten.
 • Hij had geen bijkomende valse ramen buiten deze die dienden als camouflage voor de beide schietgaten.
 • De bunker had een zadeldak opgetrokken in hout en bedekt met rode Boomse pannen.
 • Het toegangssas was voorzien van een klein plat dakje. Als afvoer voor het regenwater was hierbij bijkomend een dolfijn in gietijzer (1,50 meter lang) voorzien in combinatie met 1,20 meter zinken buis van diameter 10 cm.
 • De toegang had enkele betonnen trappen en een sterfputje.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • In december 1934 zou er op project B nog een correctie volgen op heel wat van de bestaande plannen. Zo zal worden gevraagd het dakniveau met 30 cm te verlagen en de bunker op die wijze 30 cm dieper in de grond te steken. Hiervoor dienden bijkomend alle ventillatiedoorgangen en granaatwerpgaten gecorrigeerd te worden binnen het op te richten gebouw. Om dit nieuwe niveauverschil te corrigeren diende bijkomend in het sas de reeds voorziene trap met 2 treden uitgebreid te worden. De reeds voorziene trap diende hierdoor iets langer uitgewerkt te worden.
 • Het globale uitzicht was dit van een gecementeerd huisje of stalletje.

Terreinschets zoals terug te vinden bij de bouwplannen van de bunker.

Hoe je dit terreintje moet doen passen in wat nog terug te vinden is op het huidige kadaster, is niet evident. Wel geeft het uitsluitsel over de correcte vuurrichting van deze al lange tijd verdwenen bunker.

Grondplan van deze reeds geruime tijd, verdwenen bunker A14. Hij lag op het grondgebied van de huidige wijk "De Biesten". Volgens plan was de bunker gecementeerd en had hij geen andere valse ramen dan deze die de twee schietgaten verborgen.
Grondplan reeds geruime tijd ondergraven bunker A14 te Eke op de Biesten
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. We kijken naar de toegangsdeur van het sas en de achterzijde van de mitrailleurkamers.
Doorsnede CD van dezelfde bunker. Men ziet duidelijk het zadeldak op het hoofdgedeelte. Het sas had een plat dakje.
Actuele toestand van deze bunker:
 • De bunker is ondergraven bij het aanleggen van de nieuwe verkaveling "De Biesten" op Eke. Hij stond zeer dicht tegen de nog bestaande A13 aan de overkant van de spoorweg. Zeer merkwaardig is dat deze bunker op de originele bunkerkaarten verkeerd gelokaliseerd is. Op die plannetjes staat hij meestal een 70 tal meter verder O-ZO richting getekend. In realiteit stond hij op eenzelfde afstand van A13 maar meer O-NO
Draagt de bunker nog sporen van de meidagen 40:
 • Er zullen allicht geen directe sporen van strijd geweest zijn, al valt dit nu niet meer na te gaan natuurlijk..
 • Echte schade uit de meidagen valt ook niet te verwachten op dit gedeelte van de bunkerlinie dat ook nooit echte strijd heeft gekend en amper bezet is geweest.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Voorlopig geen gekend.
Kostprijsschatting van het toenmalige bunkertje:
 • Het bunkertje zijn aandeel in het bouwproject B bedroeg origineel 53.688,12 Bef. Met inbegrip van wat gemeenschappelijke kosten zoals onder andere de niet individueel verdeelde beplantingen moet deze prijs allicht opgetrokken worden tot 53.897,12 Bef. Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 54.197,12 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.
Foto's van deze bunker
 • Voorlopig ontbreekt elke foto van dit bunkertje. Alle info en foto's blijven dus zeker meer dan welkom op info@bunkergordel.be
 
Vorige (A13)
Vorige (A13)
Volgende (A15)
Volgende (D3)