a25
 
Bunkernummer
A25
Oud Bunkernummer
FMO2
Lokatie
Moortsele
Toegankelijkheid
Enkel schietgaten vrij. Toegang nog volledig afgesloten.
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers en een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Oosten en Oosten-Zuidoosten
Origineel kadastraal perceel waarop de bunker werd gebouwd:
 • Moortsele, Unieke Sectie, kadastrale percelen 523d (deels), 435b (deels) en 524a (deels).
Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • Dit is zeker voor de aktes gekoppeld aan deze bunker een van de meer complexe op de bunkerlijn te noemen.
 • Alleen al het perceel onteigend voor de bouw van de bunker werd onteigend over 3 verschillende percelen.
 • De bijhorende permanente en tijdelijke erfdienstbaarheden zaten verspreid over maar liefst nog eens 3 verschillende aktes.
 • De 3 aktes voor de onteigening voor de bouw van de bunker zijn de volgende:
  • Een eerste onteigening gebeurde voor een grootte van 1 are 39 ca, voor het zuidelijks onteigende gedeelte van het bunkerterrein. Dit was op zijn beurt de noordwestelijke zijde van een langwerpig stuk bos met een totale grootte van 31 are 50 ca groot. Dit perceel bos was eigendom van de Familie Van der Eecken. Hiervan was Marc Van der Eecken advocaat van beroep. Zijn zusters Marie Germaine en Joseph Marie waren beiden nog zonder beroep. Allen waren woonachtig te Gent. De akte voor dit stuk bos werd verleden op 7 Juni 1935 voor de prijs van 230 BEF. Er was in dit geval geen sprake van bijkomende erfdienstbaarheden en er was ook geen clausule voorzien voor jaarlijkse intresten op het verkoopbedrag. Dezelfde familie komt ook nog terug bij de onteigening uitgevoerd voor de bunker A26.
  • Een tweede onteigening gebeurde voor een grootte van 1 are 66 ca groot en vormde de noordwestelijke zijde van het voor de bunker onteigende perceel 524a. Op zich was dit dan de zuidoostelijke hoek van een perceel landbouwgrond van in totaal 17 are 50 ca. Dit stuk landbouwgrond was eigendom van de Familie Tournay. Hiervan woonden zowel Mevr Suzanne Tournay (allicht zonder beroep) en Mr Paul Tournay, die ingenieur was van beroep, beiden op verschillende adressen te Obourg. De akte voor dit stukje landbouwgrond werd verleden op 26 April 1935 voor de prijs van 1328 BEF. Ook voor dit perceeltje was er geen sprake van erfdienstbaarheden of een clausule voor jaarlijkse intresten.
  • Een derde onteigeningsakte gebeurde voor een grootte van 1 are 19 ca groot en vormde de noordoostelijke hoek van het voor de bunker onteigende perceeltje 523d. Op zijn beurt was dit de de zuidwestelijke hoek van een groter perceel landbouwgrond van 12 are groot. Deze akte omvatte ook nog een aantal erfdienstbaarheden.
   • Om het onteigende perceel voor de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, was er een strook voorzien van 2 meter breed tussen het onteigende percelen en de openbare weg, in dit geval Rattepas. Dit noemde men dan de permanente erfdienstbaarheid. Dit verliep toen al langs de noordelijke zijde van de bestaande onverharde voetwegel die allicht een 3 a 4 meter breed was. Merkwaardig genoeg wou men blijkbaar de wegel zelf niet ten volle benutten maar enkel de noordkant ervan. Dit zal te maken gehad hebben met het feit dat deze wegel liep op de rand van een nogal stijl oplopend perceel. Dit verliep dan langs de zuidelijke grens van deze percelen langs dit pad voor 5 meter nog over perceel 523d en nog eens 30 meter over perceel 523a dat eigendom was van dezelfde eigenaars. Om de bouw van de bunker mogelijk te maken, was er een tijdelijke erfdienstbaarheid waarbij deze eerder gemelde strook van 2 meter naar de noordkant nog eens werd uigebreid met 3 extra meters vanaf het ogenblik dat de werken voor de bouw van de bunker zouden aanvatten, dit voor een periode die werd voorzien op 8 maanden. Dit diende te gebeuren langs de noordzijde omdat het terrein sterk aflopend was meer zuidelijk van de wegel. Deze akte met zowel onteingeningen als erfdienstbaarheden werd verleden op 14 Juni 1935 voor de prijs van 1250 BEF aan Mr Jules Heyndrickx, staatswerkman, wonende te Gent. Ook hier was er geen sprake van intrestclausules. Leuk om te vermelden is dat in dit geval de akte melding maakt van de noodzaak de extra 3 meters voor de tijdelijke erfdienstbaarheid gebruikt, na de werken zeker degelijk te herstellen met inbegrip van het herplaatsen van de toen daar bestaande haag die door de werken zou moeten verdwijnen.
   • Een vierde akte enkel voor erfdienstbaarheden betrof enkel een vervolg van de erfdienstbaarheden die bij de vorige aktes stopte aan perceel 523a en bij deze werd verdergezet worden op identieke wijze voor zowel permanente als tijdelijke erfdienstbaarheid over een lengte van 45 meter over perceel 522 tot de rand van perceel 516. Allicht was de onverharde wegel hier ook al breder en is er gewoon sprake van een strook te voorzien van in totaal 5 meter breed over "deels" de bestaande onverharde wegel en een eventueel extra te voorzien aantal meters om zeker aan 5 meter breed uit te komen. Dit heeft allicht allen ook te maken met de stijlte van het terrein zuidelijk van de bestaande wegel. De 2 meter permanente erfdienstbaarheid zal normaal in de toekomst vlot kunnen hebben kunnen hebben verlopen over de bestaande wegel. Het waren enkel de extra meters om te komen tot 5 bruikbare en voldoende stabiele wegel die zullen van belang geweest zijn. Deze deelakte werd opgemaakt op 25 Maart 1935 voor de prijs van 100 BEF aan Mevr Marie De Ganck, een huishoudster wonende te Moortsele. De akte bevatte geen clausules voor bijkomende jaarlijke intresten.
   • Een vijfde akte enkel voor erfdienstbaarheden betrof eveneens enkel een vervolg van de erfdienstbaarheden op een volledig identieke wijze te voorzien als hierboven omschreven. Bij de vorige aktes stopten de erfdienstbaarheden aan perceel 522 en bij deze werden ze verdergezet vanaf daar voor de tijdelijke erfdienstbaarheid over een lengte van gemiddeld 150 meter voor wat betreft de onverharde wegel en gemiddeld 152 meter voor de bijkomende strook van 3 meter voor de tijdelijke erfdienstbaarheid. Deze erfdienstbaarheden sloten dan rechtstreeks aan op Rattepas in de bocht van de weg. Deze deelakte werd opgemaakt op 25 Maart 1935 voor de prijs van 100 BEF aan Mr Leontius De Raeve, landbouwer te Moortsele, wonende op de hoeve aan de overzijde van de weg Rattepas waar de erfdienstbaarheden dus uitkwamen op de openbare weg. De akte bevatte geen clausules voor bijkomende jaarlijke intresten. Deze akte heeft nog een tragisch kantje. Deze landbouwer zou na de gevechten in mei 1940 zeer kort na het beëindigen van de gevechten, met kar en paard op deze wegel die steeds vernoemd wordt bij de erfdienstbaarheden, naar zijn veld rijden en er op een niet ontplofte Belgische mijn rijden. Paard en landbouwer zullen dit beiden niet overleven.
Huidige kadastrale perceelnummers van deze bunker:
 • Heden is er geen sprake meer van de ooit voor de bunker onteigende perceeltjes. Op het huidige kadaster vind je nog enkel een perceel A435e terug wat overeenstemt met de bunker A25 op zijn betonnen grenzen. Dus zeker niet de bunker met zijn bijhorend ooit onteigende percelen.
 • Het originele perceel 523d blijkt heden niet meer te bestaan.
 • Het perceel 534b is heden opgegaan in de percelen A524g en A524h.
 • De percelen voor de erfdienstbaarheden nog vermeld, namelijk 522 en 516, zijn heden de percelen A522a en A516f geworden.
 • De bunker stond op basis van de uit in 1961 opgestelde lijst toen al niet meer te koop. Gezien de bunker is herleid tot zijn betonnen grenzen, is de kans groot dat de bunker op zich nooit opnieuw is overgenomen en nog altijd staatseigendom is. In dat geval zijn allicht gewoon de bijhorende gronden rondom de bunker opnieuw overgegaan naar de eigenaars van de aanliggende percelen.

Ruime voorstudie van het terrein voor deze bunker

Op deze voorstudie is nog duidelijk in het huidige bosje dat heden noordwaarts uitsteekt, noordelijk van de bunker, nog een woning met bijgebouwen te zien. Origineel was het ook de bedoeling deze bunker het uitzicht te geven van een bijgebouw bij deze woning. Ook voorziet men hier ook de beide schietgaten volledig in dezelfde richting terwijl dit heden zeer beperkt in verschillende richtingen is.

Detail bij deze voorstudie

Merk op dat het uitzicht van het onteigende terrein zeker niet strookt met wat het uiteindelijk is geworden. De locatie van de onteigening is wel volledig identiek met toen.

De ruime onteigeningsschets zoals terug te vinden bij de akte voor deze bunker.

Je ziet zeer duidelijk de zeer grote erfdienstbaarheid bij deze bunker komende vanaf Rattepas (openbare weg rechts). Ook is de vorm van het onteigende perceel zeker niet identiek met dit uit het voorontwerp.

Detail van de erfdienstbaarheden zoals in de onteigeningsaktes terug te vinden

Merk de zeer merkwaardige vorm op van het voor de bunker onteigende perceel.

Men heeft hier dus wel voor de schets in te korten de erfdienstbaarheden telkens versneden tot kleine stukjes.

Ook zie je hier duidelijk dat men de bestaande onverharde wegel, komende van Rattepas, niet heeft benut over zijn volle breedte. De reden hiervoor zal wel degelijk de stijlte van het terrein geweest zijn aan zuidelijke kant. Het risico dat de weg bij zwaar transport zou afkalven was allicht te groot zodat hier de originele wegel niet over zijn volle breedte werd gebruikt maar pas voor zijn meest noordelijke gedeelte. De rest van de op die manier ontbrekende meters diende beschikbaar gesteld te worden via de velden meer noordelijk, betrokken bij de tijdelijke erfdienstbaarheid.

Huidige ruime kadasterschetst situatie 2020.

Hierop valt vooral op dat het perceel waar vroeger sprake was van een woning, ondertussen volledig is opgegaan in bos. De bunker A25 ligt wel degelijk zo goed als in de hoek en is ook hier iets teveel westelijk aangeduid door het kadaster.

Huidige detail kadasterschets van de locatie waarde bunker A25 te zoeken is.

Weet dat dit voorheen een bunker was waar je gerust eens iemand een uurtje kon laten achter zoeken als hij maar summier doorgegeven werd qua locatie. Heden is hij zeer vlot terug te vinden.

Merk ook op dat de percelen ter plaatse zeker niet altijd meer identiek zijn met vroeger qua vorm en er bepaalde kadasternummers volledig verdwenen zijn.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • Volg Rattepas komende van de Rollebaan. U komt voorbij bunker A27. Op de hoek waar Rattepas wegdraait naar links staat op de kop van het bosje de bunker A26.
 • Loop hier naar rechts langs het veld op de rand van het bos mee. Dat is ook de wegel die nog inbegrepen zit in de oude erfdienstbaarheden voor deze bunker.
 • In 2006 diende men nog letterlijk volledig rond dat noordelijk uitstekende bosje te stappen omdat de onverharde wegel daar stopte. Dit hoeft u ondertussen al heel wat jaren niet meer te doen daar de trage wegel toen al in zijn eer was hersteld tot juist bij de bunker A25 waar het pad toen letterlijk stopte tegen de omheining van een daar achter liggend perceel.
 • Ook dit is heden opgevangen en de eerder onverharde wegel loopt zelfs verder rondom de bunker A25 die heden zeer mooi vrij ligt en rondom mooi te bezichtigen is wat zeker vroeger ook niet het geval was.
 • Je kan het pad blijven volgen en komt op die manier zelfs tot voorbij een 3e bunker op dit pad, de bunker Av5.
 • Die bunker Av5 was letterlijk de onvindbare bunker op de bunkerlijn bruggenhoofd Gent en is heden ook zeer mooi te vinden en te bekijken.
 • Het wegeltje loopt nog verder tot op een zijwegel van Asselkouter en is hierdoor zeker een aanrader tegenwoordig als wandelpad.
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het is een voorliniebunker tussen Muntekouter en Betsberg tussen AV5 (195 m) en A26 (220 m). Hij is in hoek opgesteld met A26 om zo het gezichtsveld en het schietbereik te vergroten.
 • De bunker A25 is één van drie zeer kortbij elkaar opgestelde bunkers die wel qua functie en vuurrichtingen met elkaar aansluiten.
  • De voorliniebunker A26 neemt vanaf de kop van het bosje tegen Rattepas de zuidelijke onverharde wegel onder vuur die de zuidkant van het bosje vormt. Deze moest dus in feite alles onder vuur nemen die op deze wijze door de velden zou proberen Rattepas te naderen.
  • De voorliniebunker A25 staat in hoek opgesteld met de vorige bunker A26 maar vooral met de hogerop Rattepas gelegen bunker A27 zodat ze samen een groter geschutsveld verkrijgen. De bunker A25 ligt vrij hoog in het terrein en neemt daarbij het ganse lager gelegen bos mee onder vuur alsook het kruispunt van Rattepas met de Kasteelstraat.
  • De vooruitgeschoven bunker Av5 neemt nog altijd de velden aansluitend met de voorlijn op Asselkouter mee onder vuur met zowel mitrailleur als C47 kanon.
 • Vergeet in dit geval ook niet dat zuidelijk van de bunkers vanaf Muntekouter, ten tijde van de meidagen 40 een 8 meter brede aaneengesloten prikkeldraadversperring liep waar deze bunkers ook bijkomend de steun en beveiliging van hadden. Er waren allicht op de linie vlotter te bestormen zones dan deze vanaf Muntekouter tot in Semmerzake. Deze cluster van 3 bunkers waren dan ook allicht de laatste bunkers die geen nut hadden van die prikkeldraadversperring.

Actuele luchtfoto anno 2020

Op deze luchtfoto in combinatie met het kadaster zie je de 3 locaties van de bunkers die hier zeer kortbij elkaar zijn gebouwd gemakkelijk aanduiden.

De bunker Av5 is bedoeld aangeduid te zijn met het groene vijfhoekje (links) maar is foutief gelokaliseerd. Deze ligt in werkelijkheid aan de andere bovenste hoek van het perceel A1051c en lag ook origineel al op het uiteinde van dit bos om de velden daarachter onder vuur te kunnen nemen.

De bunker A25 is iets te westelijk aangeduid maar als je daar al staat, ga je hem zeker vinden nabij het aansluiten van dat huidige noordelijke bosje op perceel A522a bij de rest van het beboste terrein.

De bunker A26 is niet aangeduid maar is als wit vlekje rechts tegen Asselkouter gemakkelijk te herkennen.

Structuur van het bunkertje:
 • De bunker heeft twee kamers en een sas.
 • De bunker ligt op een zodanige helling dat er een niveauverschil is tussen de beide mitrailleurkamers. Er is dan ook een trap voorzien van een 5 treden tussen de beide kamers.
 • Het toegangssas is voorzien van stijgijzers in plaats van een trap.
 • Hij is enig in zijn soort in de linie.
 • Hij is standaard voorzien voor de opstelling van 2 Maximmitrailleurs.
Welke type wapens waren in de bunker opstelbaar:
 • Naast de standaard voorziene opstelling voor Maximmitrailleurs was deze bunker ook voorzien voor de opstelling van Hotchkiss- en Coltmitrailleurs.

Omschrijving van het gecamoufleerde bunkertje - uit de voorstudie:

 • Binnen de voorstudie van deze bunker, was het de bedoeling de bunker uit te werken met het uitzicht van een gebouwtje in assestenen en een zadeldak met dakpannen.
 • Het globale uitzicht zou dan vrij sterk aangesloten hebben bij dit van de woning en bijgebouwen die ooit stonden in dat uitstekende bosje noordelijk van de bunker. Heden staat daar in dat bosje niets meer. Je vindt er enkel wat puin terug dat wijst op een vroegere aanwezige woning.
Eerste voorontwerp van deze unieke bunker. In grote lijnen zijn er al gelijkenissen met de uiteindelijk gebouwde bunker. Bij dit ontwerp is er wel reeds een niveauverschil tussen beide mitrailleurkamers maar beide schietgaten staan in lijn. Beide vuurrichtingen zijn volledig identiek. Achteraan de tweede kamer was in dit geval een koepel voorzien. Er was zelfs een voorziening in vanuit de toegang naar de koepel in nood het toegangssas te kunnen verdedigen. Ook was er op basis van dit ontwerp geen sprake van een toegangskuil. Men zou op een of andere manier al lager moeten uitkomen om de bunker te betreden.
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan.
Doorsnede CDEF bij dit eerste voorontwerp. Je ziet wel duidelijk de verschillende vuurhoogtes tussen de beide schietgaten.

Tweede aangepaste voorstudie van deze bunker (niet uitgevoerd):

 • Binnen deze herziening van de voorstudie van deze bunker, werden beide schietgaten beperkt aangepast zodat de vuursectoren van beiden beperkt verschillend werden.
Gecorrigeerd voorontwerp van de bunker A25. Het grootste verschil is dat beide mitrailleurkamers onderling een beperkte hoek maakten voor wat hun vuurrichtingen betrof. Dit concept werd ook behouden in het uiteindelijke ontwerp. Wel werd ook hier de koepel en de toegangsverdediging nog altijd behouden. Ook het toegangssas was nog altijd zonder toegangskuil.
Doorsnede AB bij het gecorrigeerd voorontwerp. Dit vertoont nauwelijks verschillen met de eerste gelijkaardige doorsnede.
Doorsnede CD bij het gecorrigeerd voorontwerp.

Uiteindelijk uitgewerkte concept:

 • Een ruw stenen uiterlijk.
 • De bunker was geheel ingewerkt in de helling van het terrein.
 • Origineel geverfd met een lichtgroene grondverf (vert de vessie) waarop allicht groene, okergele en eventueel okerrode vlekken waren aangebracht.
 • In één van de schietgaten zijn namelijk nog duidelijk groene (allicht fameuze vert de vessie) kleurvlekken te zien.
 • Het onderste schietgat was afgesloten met een metalen valluik van 0.96m x 0.37m (BxH).
 • Het valluik van het bovenste schietgat was 0.96m x 0.47m (BxH) groot.
 • Voor de bunker waren vijf betonnen palen aangebracht die onderling waren verbonden met prikkeldraad om de eigenlijke schietgaten onbereikbaar te maken voor belagers van de bunker.
 • Zoals op de detailversie van de plannen te zien, was er aan de voorkant van de bunker daarnaast nog eens een soort metalen boogvorm voorzien waardoor metalen gegalvaniseerde draden waren bevestigd. Dit moest vermijden dat men de voorkant van de bunker (aan de schietgaten) zou kunnen bereikt worden door vijandelijke troepen. Dit was vrij identiek aanwezig bij de bunker A21 te Baaigem en de Molenbunker Av10 te Gijzenzele.
 • De toegangskuil was uitgemetst in baksteen en voorzien van stijgijzers over een hoogte van 1.50 m.
 • Onderaan in deze put was een sterfput voorzien.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Deze toegangskuil was bovenaan afgedekt met gewapend betonnen platen die dienden weggenomen te worden om de bunker te betreden. Mogelijks is dit concept op de laatste snipper nog gewijzigd in een extra metalen valluik.
 • Voor de bouw van de bunker diende er wel een vrij grote boom gerooid en afgevoerd te worden. De locatie is mooi te zien op de terreinschets horende bij deze bunker.
 • Deze bunker zat op die wijze zo goed als volledig uitgewerkt in de rand van dit stijl oplopende terrein en ging hier volledig mee in op zonder echt op te vallen.
Terreinschets bij de uiteindelijk versie van de bunker. Voor de bunker ziet men de 5 betonnen palen waartussen prikkeldraad was aangebracht. Op deze schets is duidelijk te zien hoe de bunker volledig in de helling zat ingewerkt. Ook diende er een grote boom die centraal in de bunker zou hebben gestaan, gerooid te worden.

Uiteindelijk grondplan van de bunker. De koepel is uit het concept verdwenen.

Ook is er een aparte toegangskuil met stijgijzers.

Doorsnede AB bij het uiteindelijke ontwerp. Men ziet er ook duidelijk het ontwerp van de metalen boogvormen waartussen metalen draden waren bevestigd om de schietgaten van buitenaf onbereikbaar te maken.
Doorsnede CD bij dit ontwerp.
Detail van de toegangskuil van de bunker. De toegangskuil is hier getekend met een aparte trap. Dit werd in elk geval vervangen door stijgijzers. Bovenaan was de kuil nog eens bijkomend afgesloten met een aantal gewapend betonnen platen die konden verplaatst worden om de bunker toegankelijk te maken. Mogelijks werd dit laatste uiteindelijk nog gewijzigd in een bijkomend metalen luik.
Actuele toestand van deze bunker:
 • Het bunkertoegang is nog volledig dichtgemetst, ook is de toegangskuil praktisch volledig dichtgeslibt met bladeren en grond. Het deurgat is hierdoor nog nauwelijks te zien.
 • Deze unieke bunker was toen ik mijn zoektocht in 2006 startte praktisch onmogelijk terug te vinden. Het was toen minimum vijftien minuten stappen om hem via de kortste vrije wijze te proberen bereiken. Heden is echter het originele trage wegel dat langs de bunker voorbij komt, niet echt meer moeilijk te noemen.
 • De bunker zat tot 2019 sterk verborgen in een vrij dicht bos en was daardoor zelfs amper fotografeerbaar.
 • Sinds de aanleg van het wandelpad is de bunker A26 volledig opgeruimd aan de binnenzijde, de bunker A25 volledig vrijgelegd aan de buitenzijde en hierdoor perfect te bekijken. Ook de voorheen niet te bereiken en fotograferen Av5 ligt grotendeels vrij. Zowel de A25 als de Av5 blijven wel inwendig nog volledig afgesloten..
 • Van deze bunker bestaan vele voorontwerpen, ook omdat het zeker een unieke bunker op de linie is. De eerste twee voorontwerpen tonen ons reeds een bunker met twee mitrailleurkamers met beiden een verschillend niveau. Achteraan hebben ze beiden een koepel getekend. Het grootste verschil tussen beide ontwerpen is dat de bij de eerste revisie de beide schietgaten een lichte hoek maken ten opzichte van elkaar. Dit is een aanpassing die ook bij het origineel uitgevoerde concept is behouden. Bij de definitieve versie van het ontwerp werd uiteindelijk de koepel niet geplaatst. Deze functie werd allicht overgenomen door de bunker Av5 die deze koepel wel had en slechts 195 meter verder in vogelvlucht is gelegen.
 • Ook zal de koepel bij de A25 in het bosrijke landschap veel van zijn doel gemist hebben wat bij de Av5 op de zuidrand van het bos, wel degelijk zal in orde geweest zijn.
Draagt de bunker nog sporen van de meidagen 40:
 • Het bunkertje heeft geen directe sporen van strijd al zijn er wel verhalen bekend over de combinatie van de bunkers A26, A25 en Av5 die in kleine schermutselingen worden vermeld.
 • De 3 bunkers hebben allicht af en toe op de rand gelegen van schermutselingen maar nooit echt het wapengekletter zoals ter hoogte van Kwatrecht en Gijzenzele gekend.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Het betreft zeker een van de meest unieke bunkers op de linie.
 • Voorheen (voor 2019) waren zowel de bunkers A25 als Av5 bijna onvindbaar in het beboste landschap.
 • Zowel dit bos als de bijhorende bunkers zijn fel opgeruimd door de nieuwe eigenaars wat zeker positief te bestempelen valt.
 • De bunkers in het bos zijn hierdoor ook globaal veel beter te zien en fotografeerbaar.
 • Ook is ondertussen massa's rommel die rond de bunkers werd gesluikstort, verdwenen en opgeruimd.
 • Beide bunkers zijn nog zeer intact te noemen qua aanwezig materiaal intern.
 • Gelukkig zijn beiden nog volledig afgesloten aan de toegang waardoor dit allicht nog zo behouden zal kunnen worden.
 • Gelieve dit dan ook te respecteren aub.
Kostprijsschatting van het toenmalige bunkertje:
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject F terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 63.103,66 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 63.603,66 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Foto's van deze bunker

Eerste oudere foto's van dit bunkertje anno 1990 - 1995 - Collectie Guido De Jong (Simon Stevin Stichting)

Zicht op het bunkertje anno 1995. Weet dat dit zeker toen nog een onvindbare bunker was in het landschap. Dit is een foto van toen waarbij je met enige moeite de beide gedeeltelijk geopende schiegaten kan zien. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)

Vooraanzicht van het hoogste van de twee gelegen schietgaten. Dit is merkbaar hoger dan het linker schietgat. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)

Detail van dit rechter schietgat dat nog zeer mooie camouflagekleuren toont op dat moment. Dit zullen ook de kleuren geweest zijn die de bunker had aan de buitenzijde. Dit hoogste schietgat is hoger uitgewerkt dan het lager gelegen schietgat. Dat had als reden dat men met het hoger gelegen schietgat ook meer verticaal diende de mitrailleur verschillend te kunnen instellen om alle mogelijke vijandelijke doelen te kunnen treffen. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)

Binnenzicht doorheen ditzelfde schietgat uit dezelfde periode. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)

De wijze waarop de ingangskuil toen kon worden teruggevonden. De eigenlijke toegang is nog volledig dichtgemetst. Dit is nog altijd zo trouwens. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)

Eerste eigen prospecties aan de buitenzijde van deze amper terug te vinden en laat staan fotografeerbare bunker - anno 2006 en 2007.
Deze bunker was in die periode nog langs twee kanten bereikbaar. Een mogelijkheid was dat je hem probeerde te bereiken via Asselkouter. Dan diende je deze kouter over te steken. Hij lag net in de achterhoek hier zichtbaar. Heden is dit trouwens een zeer grote tuin geworden en is de bunker zeker niet meer via die weg bereikbaar voor alle duidelijkheid.

Achteraan die kouter kon je hem toen als dit hobbeltje terug te vinden. Dit was toen met zijn iets verder gelegen compaan, de bunker Av5 een van de moeilijkste nog bestaande bunkers op TPG om terug te vinden.

Dit was dan op dat moment de wijze waarop je de toegangskuil kon terugvinden.

In deze toegangskuil kan men trouwens nog restanten terug vinden van klimijzers. Deze bunker is zelfs ook op dat gebied allicht niet ontmanteld geweest en de kuil zou misschien eens opnieuw vrijgemaakt moeten worden.

Op deze foto ligt de toegangskuil rechts achteraan. We kijken hier op de rechter zijkant van de bunker. De schietgaten zitten aan de linker zijde.

Zicht op de eveneens sterk overgroeide voorzijde. Je krijgt een mooi zicht op de twee schietgaten met toch wel duidelijk een verschillende hoogte en eveneens een verschillend hoogteniveau waarop ze in de bunker zijn ingewerkt. Dit is nog een zeer unieke bunker op de linie. Hij heeft zeker geen gelijke qua opbouw op de lijn.

Dit is een detail van het linker en laagst gelegen schietgat.

Dit is een blik naar binnen doorheen dit laagste schietgat.

Jammer genoeg had men toen toch ook al deze nog voor de rest afgesloten bunker weten terug te vinden om de schietgaten (betreft enkel het onderste) te gebruiken als een sluikstort. Een schande dus gezien opruimen letterlijk niet kan.

Het hoogst gelegen schietgat toen.

Een toenmalige blik door dat schietgat met zicht op het toegangssas.

Dit is de rechter zijkant van de bunker. Deze zijkant en de achterkant waren amper te fotograferen.

Bijkomende prospectie, ook van de binnenzijde anno 2008 - Zeker nooit zelf proberen zonder begeleiding.
De prospectie werd toen gedaan via de heden ook gemakkelijkste weg. je neemt gewoon het hoogst lopende onverharde pad hier zichtbaar vanaf Rattenpas. Links staat hier trouwens op de kop van dit bosje, de bunker A26.

Dit wegeltje komt op het einde van de eerste kouter op een bosje uit dat noordelijk uitsteekt. Ten tijde van de bouw van de bunker moet hier nog een woning gestaan hebben met enkele bijgebouwen waar nu dat uitstekende bosje was. Dit staat nog vermeld op de voorstudie en de kadasterschetsen van deze bunker. Heden zou er nog 1 klein bijgebouw in moeten staan (zelf nog niet op gelet). In 2006 en zelfs allicht 2007 kon je hier niet doorsteken zoals je nu ziet. Men diende volledig rond het bosje te wandelen op de rand van dit veld. Daarom ook dat toen de bunker bereiken via Asselkouter vlotter verliep.

In 2008 stopte dit pad letterlijk tegen een draad. Het terrein dat je achter de draad ziet is de kouter gefotografeerd in 2006-2007. Dit was toen het begin dat die kouter was omgevormd naar een meer dan grote tuin van de witte boerderij op de achtergrond. Links de nog altijd amper opvallende bunker A25.

De rechter zijkant van de bunker, totaal niet herkenbaar tussen de begroeing.

De voorzijde en rechter zijkant. Op de achtergrond zie je ook het vrij grote oreillon linksvooraan de bunker.

Vooraanzicht toen met beide schietgaten, amper te bespeuren.

Dit is een detail van bovenste (rechter) schietgat. Je ziet nog duidelijk dezelfde kleuren die al zichtbaar waren in 1995. Alleen zijn ze ondertussen toch al heel wat vager geworden.

Binnenzijde van de bunker, het toegangssas. Merk op dat deze bunker dus wel zeer zwaar is dichtgemetst geweest. Tot tegen het plafond zijn dit zeker 6 a 7 rijen baksteen achter elkaar. Dit zal geen evident iets zijn om deze effectief ooit open te krijgen. Een vrij hopeloze zaak vrees ik, als je dat ooit vanuit die toegangskuil zou wensen te doen.

De achterwand van het toegangssas. Merkwaardig genoeg is men er hier toch ooit in geslaagd die gepantserde deur hier weg te krijgen bij het ontmantelen van de bunker.

De hoogst gelegen mitrailleurkamer, nog zeer intact te noemen.

De nog vrij intacte schietopstelling. Enkel de koppen van de muurtjes voor de Hotchkiss- of Coltmitrailleurs heeft men blijkbaar toch ook ontdaan van de specifieke houten blokjes voor de opstelling van deze mitrailleurs mogelijk te maken.

Ook de etageres zijn in dit geval niet verdwenen. Men heeft de ontmanteling letterlijk beperkt tot de meest cruciale stukken, de deuren.

Foto genomen vanaf de trap tussen beide mitrailleurkamers. Links het toegangssas.

De trap naar de 2e lager gelegen mitrailleurkamer. Jammer genoeg gebruikt als sluikstort via het schietgat...

De trap tussen beide kamers.

Vloer van 2e mitrailleurkamer. Blijkbaar heel veel rommel in de vorm van onder andere oude voederbakken uit een duivenhok. Waarom dit hier dient te belanden?

Binnenzicht in deze 2e mitrailleurkamer.

Detail van de schietopstelling.

De bunker anno 2020 - volledig vrijgezet en bereikbaar via een wegel vanaf Rattepas tot op Asselkouter
Op deze wijze vind men anno 2020 deze bunker, grotendeels vrijgezet terug. Het is een zeer fraai privéproject van de eigenaar van het huidige bos die zeker als een voorbeeld kan dienen van hoe dit erfgoed te herwaarderen. We kijken hier op de achterzijde van het toegangssas.

Het toegangssas, nog altijd wachtend op een opruimingsbeurt.

De voorzijde van de bunker. We kijken opnieuw op het grote oreillon achteraan.

Het vrijgemaakte vooraanzicht van de bunker. Nu wordt eigenlijk maar goed zichtbaar dat de beide schietgaten ook niet in dezelfde richting kijken maar onderling een beperkte hoek maken.

Actueel zicht op het rechter schietgat.

Vooraanzicht vanaf de linker kant. De bunker valt zelfs nu nog altijd niet echt op in het landschap. De linker zijkant en achterzijde zijn nog altijd totaal niet zichtbaar en zitten nog altijd volledig zoals het origineel was, ingewerkt in het talud.

Zicht zoals de bunker zijn achterzijde van het huidige wegeltje. Via deze weg kan je doorrekken tot de eveneens op hetzelfde pad gelegen bunker Av5. Ook dat is zeker een aanrader om eens te gaan bekijken.

 
Vorige (A24)
Vorige (Be18)
Volgende (A26)
Volgende (A26)