a26
 
Bunkernummer
A26
Oud Bunkernummer
FMO3
Lokatie
Moortsele
Toegankelijkheid
Volledig vrij
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers en een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuidwesten
Origineel kadastraal perceel waarop de bunker werd gebouwd:
 • Moortsele, Unieke Sectie, kadastraal perceel 436 (deels).
Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • Voor de bouw van de bunker werd een stuk onteigend van 3 are 1 ca groot van het perceel Moortsele, unieke sectie, 436, in de noordoostelijke hoekpunt van perceel bos van in totaal 1 hectare 83 are 90 ca. Dit is zeker een van de grotere onteigeningen op Bruggenhoofd Gent voor 1 bunker.
 • Er is in dit geval geen sprake van erfdienstbaarheden om het onteigende perceel te kunnen bereiken en voor de bouw van de bunker omdat dit perceel rechtstreeks aansloot bij de bestaande openbare weg Rattepas.
 • Dit perceel bos was eigendom van de Familie Van der Eecken. Hiervan was Marc Van der Eecken advocaat van beroep. Zijn zusters Marie Germaine en Joseph Marie waren beiden nog zonder beroep. Allen waren woonachtig te Gent. De akte voor dit stuk bos werd verleden op 7 Juni 1935 voor de prijs van 517.50 BEF. Deze prijs is op de akte opgetrokken gezien er origineel maar de prijs van 450 BEF voor was voorzien. Er was in dit geval geen sprake van bijkomende erfdienstbaarheden en er was ook geen clausule voorzien voor jaarlijkse intresten op het verkoopbedrag. Dezelfde familie komt ook nog terug bij de onteigening uitgevoerd voor de bunker A25 op de rand van hetzelfde bos.
Huidige kadastrale perceelnummers van deze bunker:
 • Het perceel 436 bestaat heden nog altijd maar is opgedeeld in enerzijds het perceel A436a dat de bunker omvat op zijn betonnen grenzen en het origineel resterend perceel A436b.
 • Er is zeker ondertussen dus geen perceel meer afgescheiden van het bos dat overeenkomt met wat hier ooit werd onteigend.
 • De bunker stond op basis van de uit in 1961 opgestelde lijst toen al niet meer te koop, wat er allicht op wijst dat deze toen al opnieuw zal teruggekocht zijn door de vroegere eigenaar.
 • Wel bestaat de mogelijkheid dat het bosgebied ooit opnieuw is overgekocht geweest zonder de bunker op zich, perceeltje A436a, opnieuw terug te kopen.

Ruime voorstudie van het terrein voor deze bunker

Op deze voorstudie zie je de bunker aangeduid op de kop van het bos tegen de weg Rattepas. Als herkenbare gebouwen zien we enerzijds noordoostelijk de hoeve De Raeve langs Rattepas. Noordelijk van het respectievelijke bos, dat is heden het uitstekende stukje bos, zien we nog een gebouw met bijgebouwen dat heden niet meer bestaat. Er zou volgens het huidige kadaster nog mogelijks 1 bijgebouwtje bestaan.

Detail bij deze voorstudie

Hier wordt het onteigende perceel nog aangeduid als iets kleiner. Er is namelijk nog een kleine strook tot tegen Rattepas dat hier niet mee inbegrepen zit maar uiteindelijk in het eindconcept wel mee onteigend is geweest.

De onteigeningsschets zoals terug te vinden bij de akte voor deze bunker.

Deze schets is dus sterk gelijkend met deze van de voorstudie maar het perceeltje is dus zoals hierboven al gemeld uitgebreid tot de ganse kop van het bos tot tegen Rattepas..

Huidige kadasterschetst situatie 2020.

Op de schets zie je de bunker letterlijk getekend op zijn betonnen grenzen, perceel A436a (witte blok). De rest van het originele perceel met bos, is ondertussen A436b geworden.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • Volg Rattepas komende van de Rollebaan. U komt voorbij bunker A27.
 • Op de hoek waar Rattepas wegdraait naar links staat op de kop van het bosje de bunker A26.
 • In de zomerperiode als de begroeiing redelijk dik staat, is de kans groot dat u de bunker zelf niet vaststelt.
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het is een voorliniebunker tussen Muntekouter en Betsberg tussen A25 (220 m) en A27 (445 m) . Hij is in hoek opgesteld met A25 om zo een groter gezichtsveld en vuurbereik te hebben.
 • De voorliniebunker A26 neemt vanaf de kop van het bosje tegen Rattepas de zuidelijke onverharde wegel onder vuur die de zuidkant van het bosje vormt. Deze moest dus in feite alles onder vuur nemen die op deze wijze door de velden zou proberen Rattepas te naderen.
 • De voorliniebunker A25 staat in hoek opgesteld met de vorige bunker A26 zodat ze samen een groter geschutsveld verkrijgen. De bunker A25 ligt vrij hoog in het terrein en neemt daarbij het ganse lager gelegen bos mee onder vuur.
 • De vooruitgeschoven bunker Av5 neemt nog altijd de velden aansluitend met de voorlijn op Asselkouter mee onder vuur met zowel mitrailleur als C47 kanon.

Actuele luchtfoto anno 2020

Op deze luchtfoto in combinatie met het kadaster zie je de 3 locaties van de bunkers die hier zeer kortbij elkaar zijn gebouwd gemakkelijk aanduiden.

De bunker Av5 is bedoeld aangeduid te zijn met het groene vijfhoekje (links) maar is foutief gelokaliseerd. Deze ligt in werkelijkheid aan de andere bovenste hoek van het perceel A1051c en lag ook origineel al op het uiteinde van dit bos om de velden daarachter onder vuur te kunnen nemen.

De bunker A25 is iets te westelijk aangeduid maar als je daar al staat, ga je hem zeker vinden nabij het aansluiten van dat huidige noordelijke bosje op perceel A522a bij de rest van het beboste terrein.

De bunker A26 is niet aangeduid maar is als wit vlekje rechts tegen Asselkouter gemakkelijk te herkennen.

Structuur van het bunkertje:
 • De bunker bestaat uit twee kamers die achteraan met elkaar verbonden zijn en een toegangssas.
 • Beide kamers waren geschikt voor het opstellen van een mitrailleur.
Welke type wapens waren in de bunker opstelbaar:
 • Naast de standaard voorziene opstelling voor Maximmitrailleurs was deze bunker ook voorzien voor de opstelling van Hotchkiss- en Coltmitrailleurs.

Omschrijving van het gecamoufleerde bunkertje:

 • De bunker was onderaan uitgewerkt met enkele rijen baksteen die dienst deden als fundering.
 • Hierop werd een houten skelet geplaatst dat tevens ook verankerd was met de betonnen constructie via in het beton aanwezige ijzeren haken.
 • Het skelet werd daarna bekleed met in creoline doordrenkte schutplanken in dennehout van 2.5 tot 3.5 cm dik.
 • Het dak was gelaagd uitgewerkt in beton en vrij plat.
 • Volgens het bestek zou deze bunker geen camouflage toegangsdeur gehad hebben maar een camouflagepoort van 2,00m x 2,00m (BxH). Alleen valt dat moeilijk te rijmen met wat je dan daarna terug vindt als grondplan van deze bunker. Dit had logisch geweest had men de hoek van het sas niet gevolgd, wat hier allicht wel degelijk is gebeurd. Deze poort is in dat geval allicht in 2 delen van 1.00m x 2.00m (BxH) een toegangsdeur geworden van 1.00m x 2.00m (BxH). Ook deze zullen in dat geval uitgewerkt geweest zijn op houten platen en bekleed met schutplanken.
 • De schietgaten waren gelijkaardig uitgewerkt maar de in het bestek terug te vinden met afmetingen van 1.00m x 1.40m (BxH) maar ook deze lijken weinig waarschijnlijk gezien je op de originele foto van bunkertje B25 van voor de meidagen 40 duidelijk een kleiner valluikje ziet. Het valt ook op dat de cementering rond het schietgat zeker kleiner is dan 1.00m x 1.40 m. Allicht waren het valluiken van 1.00m x 0.60m (BxH) zoals bij de bunker D16.
 • Het was in geen geval de bedoeling deze schietgaten te gaan accentueren binnen het geheel.
 • De toegangsput voor het eigenlijke toegangssas was afgesloten met een metalen valluik van 0.90m x 0.80m.
 • In het toegangssas werd een sterfputje voorzien.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het geheel had het uitzicht van een blokhut met een vrij plat dak. Dit is een type bunker dat men algemeen op de linie is gaan beschrijven als een schaapstalbunker.

Terreinschets horende bij deze bunker. Het bunkerterrein was zoals hier te zien doortrokken met een aantal grachten die mogelijks uitgewerkt geweest zijn als loopgraven.

Rechts lag Rattepas. Zuidelijk de wegel waar deze bunker deels mee de verdediging van optrok.

Noordelijk de onverharde wegel die ook de erfdienstbaarheden vormde voor de bunkers A25 en Av5.

Origineel grondplan van deze bunker.

Als je dit grondplan ziet, zie je wel dat de uitleg van de dubbele poort nabij de toegang hier niet klopte. Dit blijkt ook niet te kloppen met wat je ten velde terugvindt.

Die poort had allicht logisch geweest had de camouflage aan de achterzijde het beton niet blijven volgen en het geheel bv een meer vierkant uitzicht gegeven, wat ze hier dus niet hebben gedaan.

a26

Dwarsdoorsnede AB bij bovenstaand grondplan geeft ons een doorstede doorheen de beide mitrailleurkamers. De kruisjes vooraan zijn de beide schietgaten.

Op deze plannetjes is heel duidelijk te zien hoe een dergelijke blokhut er moet hebben uitgezien.

Ook zeer herkenbaar is die specifieke dakstructuur bij deze bunkertjes die men definieert als schaapstalbunkertjes.

Doorsnede CD is de langsdoorsnede doorheen het toegangssas en de mitrailleurkamer naast het oreillon.
Actuele toestand van deze bunker:
 • De bunker is altijd al sinds ik hem weet liggen volledig vrij geweest.
 • Alleen was hij tot 2018 een afgrijselijk stort.
 • Sommige stukken moest men zich letterlijk bukken omdat men al stappende op de rommel anders met het hoofd tegen het plafonds zou hebben gebotst.
 • Sinds het ganse terrein met zowel de bunkers A26, A25 en Av5 door eenzelfde eigenaar is gekocht en wordt opgeruimd, is ook deze bunker volledig door deze geruimd.
 • Dit verdient zeker een pluim en bedankt om dit erfgoed op die manier toch een nieuwe herwaardering te geven.
 • Langs de buitenzijde blijft het wel een bunker met hier en daar nog zeer beperkt wat resten van de originele baksteen funderingszool waarop ooit de rest van het houten skelet steunde.
 • Voor de rest is het een kaal blok beton met het zeer specifieke dak van een schaapstalbunker.
 • In de zomerperiode is de bunker wel amper rondom te fotograferen en ook zwaar omgeven door braamstruiken.
 • Hij is dus zeker niet altijd even vlot te fotograferen.
Draagt de bunker nog sporen van de meidagen 40:
 • Voorlopig konden op deze bunker geen sporen van de strijd worden teruggevonden ondanks dat hij wel op een randzone op de bunkerlijn stond die wel schermutselingen heeft gekend tijdens de veldtocht.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Er is op bepaalde momenten tijdens de veldtocht zeker gevuurd, allicht niet vanuit de bunker zelf omdat daarvoor zijn schietgaten in de verkeerde richting stonden voor de schermutselingen die eerder kwamen van de lager gelegen weg uitkomende op Rattepas en de Kasteelstraat. Het gevuur kwam dan allicht uit de nabijgelegen schuttersputten die er zeker waren zeer nabij de bunker.
 • Tussen de bunker en de zuidelijke onverharde weg, stond trouwens een C47 antitankkanon opgesteld dat letterlijk alles dat uit de zuidelijke onverharde wegel op de bunker zou afgekomen hebben, onder schot hield.
 • Er is ook nog zeer kortbij de bunker een beperkte tijd een kleine voorpost opgesteld geweest die vrij kort na zijn in gebruik nemen al diende ontruimd te worden. Toen de bezetters trouwens hiervan probeerden te ontkomen, werden ze kort onder vuur genomen door Belgische troepen hier bij de bunker opgesteld die hen niet hadden herkend als Belgen. Gelukkig vielen hierbij geen doden.
 • Tijdens gevechten nabij de voorposten op Oosterzele, kwam ook korte tijd hier een Belgische T13 tank zich verdekt opstellen om dan plots weg te vluchten via de Kasteelstraat.
 • Het is op het wegeltje vlak naast deze bunker, vermoedelijk het rechtse dat ook als erfdienstbaarheid dienst deed voor de bunkers A25 en Av5 dat landbouwer De Raeve (de hoeve vlakbij), meteen na de 18 daagse veldtocht is omgekomen, door met een kar op een nog niet verwijderde landmijn te rijden. Hij overleefde de klap niet.
Kostprijsschatting van het toenmalige bunkertje:
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject F terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 60.700,90 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 61.200,90 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Foto's van deze bunker

Eerste oudere foto's van dit bunkertje anno 1970 - Collectie Jacques De Vos

Op dit oude fotootje, allicht van rond 1970 is dit bunkertje te zien op de kop van het toenmalige bosje. Merk op dat Rattepas nog een totaal onverharde wegel is. (Foto: Collectie Jacques De Vos)

Een gelijkaardige foto uit dezelfde periode. We kijken nog altijd op de rechter zijkant van de bunker. De schietgaten zitten in dit geval langs de niet zichtbare zijde links. (Foto: Collectie Jacques De Vos)

Deze 3e foto van dezelfde reeks geeft een detail van de rechter zijkant van de bunker. Je ziet hier wel nog duidelijk de baksteen fundering onderaan die diende als steun voor de rest van het houten gebinte waarop de schorsplanken werden bevestigd. Ook is het dak nier nog zeer intact te noemen (Foto: Collectie Jacques De Vos)

Eerste oudere foto's van dit bunkertje anno 1990 - 1995 - Collectie Guido De Jong (Simon Stevin Stichting)
Zicht op het bunkertje anno 1995. Deze bunker is qua uitzicht allicht nooit echt zwaar gewijzigd. Alleen is het bosje steeds meer komen te verwilderen en werd de bunker daardoor steeds moeilijker te fotograferen. Toen was het bos dus nog vrij open en nog niet zo volgroeid met bramen zoals dit nu wel het geval is. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)

Achterzijde van de bunker met het toegangssas. Dit heeft wel vrij uniek zo een apart betonnen dakje. Ook hier ziet men nog mooi de bakteenfundering achteraan de bunker. De bunker en het bos waren toen blijkbaar ook al geplaagd en gebruikt als sluikstort zoals hier duidelijk zichtbaar. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)

Eigen fotoprospecties tussen 2006 en 2010. Dit is de periode dat de bunker steeds moeilijker te fotograferen viel in een sterk verwilderd en vervuild bos. Ook de bunker zelf was aan de binnenzijde een stort.
De bunker ligt dus op de kop van het bosje dat je op de achtergrond kan zien. Hij ligt dus in het verlengde van Rattepas waar de weg naar links wegdraait.

Dit zicht uit 2010 toont het verwilderde bosje. De bunker is er amper nog in te zien. Rechts de wegel die op de rand van bos en kouter liep en ook de originele wegel is, gekoppeld aan de erfdienstbaarheden naar de bunkers A25 en Av5.

Dit is hoe de bunker in winterperiodes opnieuw wat in het zicht komt door het vallen van de bladeren. Vooraan zie je niet Rattepas maar de wegel die zuidelijk van het bosje vertrekt vanaf Rattepas. We kijken op de achterzijde van het toegangssas. Links is de rechter zijmuur van de mitrailleurbunker.

Zicht op de rechter zijkant van de bunker. De schietgaten zitten dus op de niet zichtbare zijde links van de foto. Opvallend is ook dat het dak door de jaren wel vrij sterk is beschadigd door grotere bomen die er ooit zijn op gevallen. Meestal zijn de hoeken geknakt.

De rechter zijkant van de bunker. Totaal overgroeid met klimop en tussen een wildgroei van bramen.

Een niet evident in een dergelijk overwoekerd bos een foto van de voorzijde te nemen met beide schietgaten zichtbaar

Een detail van het rechter schietgat. Het valt op dat de binnenzijde van het schietgat nog rode camouflagekleuren vertoont.

De linker zijkant, enorm sterk overwoekerd en niet evident om vlot te bereiken.

Linker zijkant en achterkant met het toegangssas.

Zicht op het toeganssas.

Het toegangssas. Dit heeft merkwaardig en uniek bij een dergelijke schaapstalbunker, een kleiner apart betonnen dakje.

Detail van de ooit dichtgemetste toegang.

Binnenzicht in het stort dat de eerste mitrailleurkamer moest voorstellen. Dit is van de voorkant van de bunker gezien, de rechter mitrailleurkamer. De bunker is dus wel gedeeltelijk ontdaan van het ijzerwerk, al valt het niet op tussen de vele rommel.

Detail van het schietgat met toch nog mooie rode tinten die ook van de buitenzijde al zichtbaar waren. Ook de etagères zijn hier nog intact aanwezig.

De tussengang naar de 2e mitrailleurkamer. Het gat in de muur is een granaatwerpgat dat u nog kan zien uitkomen nabij de ingang aan de buitenzijde.

Detail van het 2e schietgat.

Eigen fotoprospectie in 2020 met de bunker heel wat meer opgeruimd.
De bunker zit anno 2020 nog altijd goed verdoken in de kop van dit bosje. Wel is er van de huidige eigenaar al heel wat werk verricht om de bunker op te ruimen. Ook zie je meteen dat de vroegere kouterwegel is gewijzigd in een officiële wegel. Zeer fraai als wandelweg en deze brengt u tot in Munte op de Asselkouter.

Vooraanzicht van de bunker, al is het wel van de linker zijkant gezien. Je ziet achteraan het oreillon en ook de beide schietgaten komen in het zicht. Voor alle duidelijkheid, het is zeker nog altijd geen bunker waar je vlotjes rond wandelt.

Detail van de beide schietgaten.

Het vooraanzicht met de beide schietgaten is ook amper gewijzigd. Alleen zijn de voor de schietgaten groeiende bomen een tiental jaar ouder geworden.

Detail van het linker schietgat. Je merkt duidelijk dat de cementering enkel zeer kort rond het schietgat zit. Dit wijst er op dat de luiken die de bunker ooit zal hebben gehad zeer beperkt qua grootte zullen geweest zijn en allicht kleinere valluiken zullen geweest zijn. Dit wijkt dus af van het originele bestek dat van deze bunker bestaat.

De linker zijkant van de bunker. Het oogt in elk geval toch al meer onderhouden dan voorheen.

Het toegangssas anno 2020.

Detail van de toegang van de bunker. Dit is eigenlijk nog identiek al oogt het allen meer opgeruimd.

Boven deze toegang kan men nog in ingebijteld nummer 139 zien staan. Dit is allicht te koppelen aan de wederverkoop en aan het kadaster al is dit nog nergens officieel bevestigd geweest.

In deze zijmuur van het sas zijn nog zaken in het beton gekerfd maar het is weinig waarschijnlijk dat ze aan zijn oorlogsverleden te koppelen zijn.

Hier zie je ook het granaatwerpgat uitkomen dat eerder kon gezien worden aan de binnenzijde op de achtermuur tussen de beide mitrailleurkamers.

Zicht van binnenaf naar buiten door het toegangssas. De bunker zit qua loopvlak een dikke halve meter onder het maaiveld van buiten.

Het toegangssas aan de binnenzijde.

De mitrailleurkamer achter het toegangssas. Het scheelt toch al een slok op de borrel aan rommel die hier al is uit verwijderd als je dit vergelijkt met de foto's van rond 2010

Zicht op de linker zijmuur met de nog aanwezige etagères.

De tussengang tussen de beide mitrailleurkamers.

Dezelfde achtermuur in de tweede mitrailleurkamer. Hier en daar staan er nog oudere tekeningen op de muren maar ook zeker niets origineels uit de meidagen.

De 2e mitrailleurkamer met de restanten van een dorstig iemand...

Allicht nog sporen van oude schuttersputten nabij deze bunker.

Het valt natuurlijk niet 100% meer te bewijzen maar het zijn kuilen die zeker niet allen afkomstig kunnen zijn van omgevallen en verdwenen bomen. Daarvoor zijn ze vaak te klein.

Er zullen zeker nog schuttersputten bijzitten. Deze bunkers zijn zeker tijdens de meidagen intensief met de vrees voor een Duitse aanval bezet geweest.

Een gelijkaardige holte naast het huidige pad.

Nog een dergelijke kuil nabij de huidige wegel.

 
Vorige (A25)
Vorige (A25)
Volgende (A27)
Volgende (A27)