a30
 
Bunkernummer
A30 ( - S2 - S3)
Oud Bunkernummer
GMO2
Lokatie
Moortsele
Toegankelijkheid
Volledig op privéterrein, volledig vrij.
Aantal kamers
2 kamers voor 75mm geschut en een koepel,1 kamer voor 2 mitrailleurs en een commandokamer.
Aantal schietgaten
4
Type geschut
2 x 75 mm kanon en 2 x MI
Bijhorende vuurrichting

75 mm kanonnen : Zuid - Zuidwesten

Mitrailleurs: Zuid-Zuidwesten en Zuidoosten

Origineel kadastraal perceel waarop de bunker werd gebouwd:
 • Moortsele, Sectie C, kadastrale percelen Moortsele C316a (deels), C 389b (deels), C316c (deels) en C389c (deels).
Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • Dit betreffen de onteigeningen en erfdienstbaarheden voor de zwaarste bunker op de linie. Laat het duidelijk zijn dat dit ook een zeer zwaar dossier is om uit te komen aan de bijhorende onteigeningsaktes.
 • Voor de bouw van de bunker werd onteigend op onderstaande percelen binnen onderstaande aktes:
  • Gronden behorende tot de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen. Voor alle duidelijkheid, alle gronden behorende tot deze maatschappij werden niet meer aangeduid met een specifiek kadasternummer maar verwezen toen naar een nieuwe nummering gekend bij de Buurtspoorwegen die op zijn beurt wel nog traceerbaar waren naar de oude originele kadastrale percelen. Deze onteigeningen binnen de akte opgemaakt aan de buurtspoorwegen bevatte dan bijkomend nog eens zowel de onteigeningen en erfdienstbaarheden voor de bunker A30 alsook deze voor de bunker A32 langs Hoek Ter Hulst.
   • Voor deze bunker waren er zowel onteigeningen links als rechts van de toenmalige trambrug over de spoorlijn van Gent naar Braine le Comte van toepassing.
    • Enerzijds was er de onteigening oostelijk van de spoorlijn op het origineel kadastrale perceel Moortsele C316a voor 293 vierkante meters en 83 dm². Dit is de enige akte waar ik binnen deze onteigeningen weet van heb die zo gedetailleerd is weergegeven. Grappig is dan eigenlijk nog dat er origineel in de akte stond 83 vierkante "centimeters" maar dat dit in de kantlijn wordt geverifieerd dat het "decimeters" dienden te zijn.
    • Anderzijds was er de onteigening westelijk van de spoorlijn op het origineel kadastrale perceel Moortsele, unieke sectie 389b voor 146 vierkante meters en XX dm² (is niet goed leesbaar). Ook hier is dezelfde correctie zoals hierboven gemeld aangebracht.
   • De onteigeningen gebeurden in het talud van de aanwezige tramlijn aan de kant van het station van Moortsele.
   • Om het perceel westelijk van de spoorlijn te kunnen bereiken zowel tijdens gebruik alsook bij de bouw, diende een strook van 3 meter voor 40 meter doorgetrokken te worden in de richting van de Moortselestraat (verlengde Van Thorenburghlaan). Dit verliep op die manier over de grondinnemingen 31 en 32 wat overeenkwam de kadastrale percelen van de unieke sectie percelen 393a en 388c. Dit sloot daar toen aan bij een doodlopende wegel die heden nog bestaat maar een oprit is geworden voor een ver achteruit gelegen privéwoning.
   • De kostprijs van deze volledige acte die ook de onteigeningen omvatte voor de bunker A32 bedroeg in totaal 1398 BEF en werd verleden op 29 juni 1935.
   • De acte omvatte geen bijkomende clausule voor jaarlijkse intresten.
  • Voor de bouw van de bunker werd nog van een tweede eigenaar een stuk onteigend van 1 are 24 ca groot van het perceel bos, kadastraal gekend als Moortsele, Sectie C, perceel 316c. Dit perceeltje lag in de noordwestelijke hoek van een perceel van 22 are bos, rechts van de spoorlijn Gent - Braine le Comte.
   • Om de bouw van de bunker mogelijk te maken werd op hetzelfde domein voor een periode van 8 maanden vanaf het ogenblik dat de werken officieel zouden starten, een strook voorzien met een breedte van 5 meter en ongeveer 25,60 meter lang tot aan de zuidgrens van ditzelfde perceel. Dit was ook meteen de grens van Moortsele met Scheldewindeke (Oosterzele).
   • Het respectievelijke bos was eigendom van Eerwaarde Heer Joseph Verstraeten, onderpastoor te Melle.
   • Deze akte werd verleden op 26 April 1935 voor de prijs van 575 BEF.
   • De acte omvatte geen bijkomende clausule voor jaarlijkse intresten.
  • Voor de bouw van de bunker werd op hetzelfde perceel nog eens 6 ca bijkomend onteigend in de linker onderhoek van hetzelfde perceel bos, kadastraal gekend als Moortsele, Sectie C, perceel 316c.
   • Deze bijkomende akte werd verleden op 18 Oktober 1935 voor de prijs van 20 BEF.
   • De acte omvatte geen bijkomende clausule voor jaarlijkse intresten.
  • Voor de bouw van de bunker werd nog van een derde eigenaar een stuk onteigend van 83 ca groot van het perceel bos, kadastraal gekend als Moortsele, Unieke Sectie, perceel 389c. Dit perceeltje lag langs de volledige noordkant het het perceel bos van in totaal 30 are 80 ca, links van de spoorlijn Gent - Braine le Comte.
  • Dit respectievelijke bos was eigendom van Mr Charles Bekaert, landbouwer te Moortsele.
  • De akte werd verleden op 18 April 1935 voor de prijs van 400 BEF.
  • De acte omvatte geen bijkomende clausule voor jaarlijkse intresten maar wel de opmerking dat de gracht die heden op die plaats bestond op kosten van de staat diende herlegd te worden op de rand van zijn op dat moment verkleinde perceel. Deze diende namelijk voor de afwatering van zijn perceel en diende op een nieuwe manier behouden te blijven om wateroverlast te vermijden.
  • Zuiver voor een tijdelijke erfdienstbaarheid voor de bouw van de bunker werd nog van een vierde eigenaar bij de aktes voor deze bunker betrokken. Het betrof de tijdelijke erfdienstbaarheden over een strook van 5 meter breed en verlopend aansluitend op de erfdienstbaarheden gestopt bij perceel Moortsele C316c over
   • 20 meter over het perceel Moortsele Sectie C perceel 319a, een weiland van in totaal 20 are 50 ca.
   • 18 meter over het perceel Oosterzele (Scheldewindeke) Sectie A perceel 175, een hooiland van in totaal 7 are 10 ca.
   • 38 meter over het perceel Oosterzele (Scheldewindeke) Sectie A perceel 178, eveneens hooiland van in totaal 29 are 10 ca.
  • Dit weiland en hooiland was eigendom van Mevr Anna Verhauwen, zonder beroep en gehuwd met Mr Rene De Wannemaecker, gemeentesecretaris te Moortsele en daar beiden wonende.
  • De akte werd verleden op 21 Oktober 1935 voor de prijs van 200 BEF.
  • De acte omvatte geen bijkomende clausule voor jaarlijkse intresten.
  • Zuiver voor een tijdelijke erfdienstbaarheid voor de bouw van de bunker werd nog van een vijfde eigenaar bij de aktes voor deze bunker betrokken. Het betrof de tijdelijke erfdienstbaarheden over een bestaande en bij vorige erfdienstbaarheden stoppende private wegel, kadastraal gekend als Oosterzele (Scheldewindeke) A perceel 179b. Dit was een wegel met een oppervlak van 5 are 10 ca wat bij een breedte van 5 meter toch minimum ongeveer 110 meter lang zal geweest zijn en aansloot op een stuk doodlopende openbare weg langs de spoorlijn die dan op zijn beurt aansloot op de Van Thorenburglaan.
  • Deze private wegel was eigendom van Mevr Maria Thienpont en haar echtgenoot Mr Edgard Van Baveghem, beiden woonachtig te Meulebeke.
  • De akte werd verleden op 5 Juni 1935 voor de prijs van 1 BEF voor de erfdienstbaarheid en nog eens 150 BEF voor (niet leesbaar). Ik vermoed dat het gericht is aan de landbouwer die de weg standaard gebruikt en hier een erfdienstbaarheid voor bezat en nu mogelijks door de werken hinder zou kunnen ondervinden.
  • De acte omvatte geen bijkomende clausule voor jaarlijkse intresten.
Huidige kadastrale perceelnummers van deze bunker:
 • Bij deze eens opnieuw systematisch afgelopen wat van deze bunker officieel nog herkenbaar is aan vroegere terreinen en bijhorende erfdienstbaarheden.
 • Van de percelen ooit gedeeltelijk onteigend voor de bouw van de bunker zelf, is dit de huidige situatie:
  • Gronden behorende tot de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen. Met het verdwijnen van de tramlijn alsook bijhorende brug over de spoorlijn Gent - Braine le Comte, werden ook de bijhorende gronden allicht door de tijd opnieuw vrijgegeven en verkocht. Een aantal deelpercelen van toen zijn dan ook verdwenen en niet meer bestaande.
  • De huidige situatie links van de spoorlijn Gent - Braine le Comte is heden als volgt geworden:
   • Het perceel A389a2 heeft op die manier de vroegere percelen van de Unieke Sectie 389b, 393a en 388c opgeslokt. Dit alles is inclusief de toenmalig nog bestaande doodlopende wegel vanaf de Moortselebaan de oprit geworden van een woning die heden zeer ver achteruit op de Moortselebaan is gebouwd maar nog altijd goed herkenbaar is voor deze vroegere wegel (rechtover het huidige Tramplein).
   • Het eerder beperkt mee onteigende Unieke Sectie perceel 389c, bestaat nog altijd als een bos met perceelnummer A389c.
  • De huidige situatie rechts van de spoorlijn is als volgt geëvolueerd:
   • De percelen origineel van de buurtspoorwegen zijn allen opgegaan in perceel C291c2.
   • Het vroegere perceel C316c is opgegaan in het huidige perceel C316h en nog vrij identiek. Hiervan werd ooit een stukje onteigend en vertrok de originele tijdelijke erfdienstbaarheid om de bunker te bereiken voor de bouw ervan.
   • De voor tijdelijke erfdienstbaarheden vermelde percelen zijn allen nog ongeveer terug te vinden als
    • De Sectie C 316c dat C316h werd,
    • De Sectie A 175 dat ondertussen blijkbaar A178 werd
    • De Sectie A 178 dat ondertussen blijkbaar A175 werd (Beide nummers zijn dus op het kadaster ondertussen blijkbaar verwisseld geraakt)
    • De ooit hierop aansluitende bestaande trekweg met apart kadasternummer Sectie A 179b bestaat nog altijd als A179e. De weg krijgt een Openbaar karakter vanaf het kruispuntje waar het Spoorwegwegel wordt en op die manier aansluit bij de Van Thorenburglaan.
 • De bunker en bijhorend terrein stonden op basis van de uit in 1961 opgestelde lijst toen al niet meer te koop wat laat vermoeden dat alle gronden wel degelijk ooit officieel allen opnieuw zijn verkocht door de eigenaars van de heden insluitende percelen.

Originele voorstudie bij deze bunker

Men ziet de bunker liggen in de zuidelijke talud van de tram, vrij kort voorbij de brug waar deze de spoorlijn Gent - Braine le Comte oversteekt.

Originele voorstudie bij deze bunker (detail)

Hier ziet met het origineel voorzien terrein dat zou worden onteigend. Dit is zeer beperkt bij wat uiteindelijk onteigend zou worden.

De ruime onteigeningsschets zoals terug te vinden bij de akte.

In het algemeen strookt deze zeer goed met wat in de voorstudie te zien was, alleen werd de ganse onteigening en zeker de bijhorende erfdienstbaarheden, sterk uitgebreid.

Schets met de effectief voor de bunker onteigende percelen, alsook de kleine bijkomende aanvulling (rechts) voor 6 m².

Het mag duidelijk zijn dat dit toch wel een zeer grote onteigening genoemd mag worden, heel wat groter dan wat initieel op de voorstudie is vermeld.

Detail van erfdienstbaarheden links van de spoorlijn

Dit toont dus hoe de permanente erfdienstbaarheden dienden te verlopen vanaf het ooit onteigende perceel over 40 meter en een strook van 3 meter (omwille van het 75 mm geschut dat via deze weg diende tot in de bunkers gebracht te worden). Voorbij de 40 meter, kwam men uit op een toenmalige doodlopende wegel.

Detail van de tijdelijke erfdienstbaarheden voor de bouw van de bunker (rechts van de spoorlijn).

Deze verliepen dus vanaf de Van Thorenburghlaan aan de westelijke kant van de spoorlijn. In eerste instantie gebruikte men de huidige spoorwegwegel, ging toen over op een private veldwegel om dan door een aantal weilanden en bos door te trekken tot op het domein waar de bunker diende gebouwd te worden.

Actuele kadasterschets anno 2020 (zeer ruim)

Op deze zeer uitgebreide schets kan je nog vrij goed alles uit het voorgaande terugvinden.

De tramlijn liep vanaf het Tramplein (linksboven) rechtdoor, kruiste dan de spoorlijn Gent - Braine le Comte. Dit komt ook overeen met de voorziene permanente erfdienstbaarheid voor deze bunker over een strook van 3 meter breed in dit geval.

De bunker zelf lag dan iets verder rechts in het talud van de tramlijn.

De tijdelijke erfdienstbaarheden liepen dan zuidelijk door bos en weiland om aan te sluiten de spoorwegwegel (rechts van de spoorlijn)

Actuele kadasterschets anno 2020 (iets gedetailleerder)

Dezelfde situatie enkel van de Moortselebaan waar de erfdienstbaarheden vroeger vertrokken richting bunker.

De bunker is nog te zien als uitstekend bosje noordelijk van een vijvertje heden ten dage.

Actuele kadasterschets anno 2020 (detail van de bunker)

Centraal in het zicht, de huidige bunker A30

Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • Vroeger kon je deze bunker in feite enkel bereiken door aan spoorlopen te doen vanaf het station van Moortsele in de richting van Gent. Heden hoef je dit dus zeker niet meer te doen gezien hij heden vrij gemakkelijk te bekijken valt.
 • Neem vanaf de Van Thorenburghlaan komende van het dorp van Moortsele, juist voorbij de spoorweg, op uw linker kant de wegel die heden spoorwegwegel noemt.
 • U komt op die wijze op een fietspad uit dat de spoorlijn blijft volgen.
 • Enkele honderden meters verder kunt op de linker kant een grote gemetste keermuur zien. Dit is de restant en een van de keermuren van de oude trambrug over de spoorlijn.
 • Op het ogenblik dat u de resten van de oude tramlijn ziet, kunt u op uw rechter kant de bunker A30 op een 40 tal meter van de omheining zien liggen op een privéterrein.
 • De bunker zelf ligt wel volledig op privéterrein en kan alleen bezocht worden mits toestemming van de eigenaar. Respecteer de privacy aub.
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het is een voorliniebunker tussen Muntekouter en Betsberg tussen A29 (285 m) en A31 (440 m).
 • Hij was volledig solitair opgesteld en stond niet in hoek met andere bunkers in de buurt geflankeerd.
 • Deze bunker heeft 2 kanonkampers voor C75 veldgeschut die beiden qua vuurrichting Zuid-Zuidwestelijk gericht zijn.
 • Dit impliceert dat zij in die richting de volledig voor zich liggende hoek tussen Gavere en Zwalm onder vuur konden nemen. Vergeet niet dat het bereik van dergelijk C75 geschut toch afhankelijk van het type een vuursector had tussen de 9 en 12 kilometer.
 • De 2 mitrailleuropstellingen (die men in feite ook als die S2 en S3 gaat bestempelen), namen enerzijds ook in Zuid-Zuidwestelijke richting de spoorlijn van Braine le Comte richting Gent onder vuur
 • De tweede mitrailleur in Zuidoostelijke richting nam de velden tussen de Van Thorenburghlaan en de zuidkant van het Gootbos onder vuur.

Oude luchtfoto anno 1971

Op deze oude luchtfoto (niet zo scherp) uit 1971 zie je de bunker rechts van de spoorwegovergang nog zeer goed liggen. Allicht is op dat moment vrij recent de volledige talud afgevlakt over het omliggende terrein.

Actuele luchtfoto anno 2020

Mag het duidelijk zijn dat de situatie er lokaal zeker niet op vergemakkelijkt om hem nog terug te vinden. Heden is de bunker steeds meer op de luchtfoto verborgen in een uitbreidende beboste zone.

Structuur van de bunker:
 • De bunker heeft in het totaal 4 kamers in verschillende niveau's.
 • De kanonkamer met de koepel bevindt zich op het hoogste niveau.
 • De tweede kanonkamer bevindt zich op een iets lager niveau. Dit is het niveauverschil dat men kan zien tussen de beide schietgaten voor 75mm geschut aan de buitenkant.
 • Vanuit deze 2e kanonkamer vertrekt een trap naar beneden. Het gangetje waar deze trap uitkomt op het laagste verdiep brengt u op de linker kant bij een soort commandokamertje waar tevens een nooduitgang is voorzien.
 • Dit commandokamertje met nooduitgang is aan de achterkant ook verbonden met de eerste kanonkamer, zodat ook vandaar uit in nood de nooduitgang bereikt kon worden.
 • De kamer rechtdoor op de trap brengt u bij een mitrailleurkamer voor twee mitrailleurs in twee verschillende vuurrichtingen.
 • De toegangsweg naar de tweede kanonkamer was voorzien van een betonnen kadersysteem waarboven zich allicht een asbestgolfplaten dak bevond.
Welke type wapens waren in de bunker opstelbaar:
 • De benedenverdieping van de bunker was standaard voorzien voor de opstelling van Maximmitrailleurs. Daarnaast was hij eveneens voorzien om Hotchkiss- of Coltmitrailleurs te kunnen opstellen.
 • Op het bovenverdiep was hij uitgerust om in 2 kanonkamers 2 C75 veldkanonnen op te stellen.

Algemene situatieschets ter hoogte van de bouwplaats van de bunker.

Het kruispunt van de tramlijn van Herzele naar Geraarsbergen met de Spoorlijn van Gent naar Braine le Comte

Het originele talud voor de trambrug over de spoorlijn te Moortsele werd aangelegd in 1906. De tramlijn liep van Gent langs Moortsele, Herzele tot in Geraardsbergen. Voor het kruisen van de spoorlijn had de oude stoomtram te Moortsele reeds een zware helling te beklimmen, namelijk deze van de Ginstbronnen. Deze werd dan meteen gevolgd door deze helling omwille van de trambrug over de spoorlijn Gent - Braine le Comte..

De aanleg van het talud zorgde voor werk in eigen streek. De tramlijn werd uitgebaat tot in 1954. Daarna werd ze vervangen door een busdienst. (Foto: "MOORTSELE 100 jaar in woord en beeld" van Patrick Maes in samenwerking met heemkring Moortsele)
aanleg talud van tramlijn te Moortsele

De foto hiernaast toont de eigenlijke trambrug over de spoorlijn. U ziet nog duidelijk de ondertussen verdwenen stenen muur aan de overkant van de spoorlijn. De beide jonge vrouwen zitten op de rand van het huidige nog bestaande brugje.

De beide jonkvrouwen zitten aan de rand van een merkwaardig bijkomend brugje over de Molenbeek. Aan de overkant ziet u de heden verdwenen keermuur van de trambrug te Moortsele. Rechts van die keermuur moet de bunker A30 toen ook al gestaan hebben. (Foto: uit "MOORTSELE 100 jaar in woord en beeld" van Patrick Maes in samenwerking met heemkring Moortsele)

portretfoto voor trambrug te Moortsele
Algemene terreinschetsen bij deze bunker.
Onderstaande plannen tonen het ganse grondwerk en de bijhorende constructies die werden uitgevoerd voor de toegankelijkheid van de bunker met de veldkanonnen. Komende vanaf het Tramplein werd er eerst beginnend onderaan het talud, geleidelijk oplopend, deels op het talud, een wegeltje gecreëerd om de 75 mm veldkanonnen naar de bunker te krijgen. Beneden het wegeltje liep origineel nog een gracht die uitmonde in de Molenbeek. Het bijkomende pad diende voldoende mee te klimmen want ter hoogte van de spoorlijn diende eerst de Molenbeek gekruist te worden. Hiervoor werd een apart brugje aangelegd over de Molenbeek (dat ook heden ten dage nog bestaat). Daarna kon men vanaf het brugje van de ene betonnen ligger tot op de andere metalen profielen plaatsen. Deze moesten eerst gelegd worden en konden zeker niet permanent blijven liggen daar zij dienden voor het kruisen van de sporen met de veldkanonnen. Eenmaal over de spoorlijn liep het pad praktisch door tot recht in de kanonkamers van de bunker. Onderstaand grondplan is een bovenzicht van de ganse uitgevoerde constructie. Ook de gracht werd volledig omgelegd. Op de schets ziet u ook nog de originele lokatie getekend in stippellijn.
Hieronder dezelfde constructie in vooraanzicht. Hierop wordt ook het te maken hoogteverschil duidelijk. Toen de oude stoomtram hier nog passeerde. Diende deze werkelijk zijn aanloop te nemen om de helling van deze trambrug te kunnen halen. Het was werkelijk voor de toenmalige stoomtram een zware opdracht om de helling te nemen in één vlotte tocht naar boven. Heden bestaat van de originele trambrug nog enkel de linker bakstenen keerwand.
Gekende details van het brugje over de beek en de situatie aan de kruising van de spoorlijn
 • Het boogbrugje was deels opgetrokken in baksteen, deels in gewapend beton.
 • Het brugdek bestond uit een dubbel gewapend betonnen plaat, wapeningstaven van 20 mm, gebonden tot net met as op as afstanden van 15 cm.
 • Het boogvormige metselwerk van de brug diende gecementeerd te worden.
 • Het brugje was bijkomend voorzien van een schotbalkensysteem met 20 inlandse eiken balken van 0.18m x 0.18m x 3.30 m.
Detailplannen bij het speciaal aangelegde brugje

Bovenaanzicht van het brugje over de molenbeek.

De schuine talud die getekend is links, de kant naar de spoorlijn toe.

De rechte kant loopt ongeveer samen met de kopmuur die nu nog bestaat van de verdwenen trambrug.

Leuk is ook dat er op de brug een stuk was voorzien waar het brugdek bestond uit gewapend betonnen balken. Deze konden worden weggenomen om op die manier de brug onbruikbaar te maken voor eventuele belagers.

Doorsnede GH - Dwarsdoorsnede van het brugje. Links opnieuw de kant van de kop van de nog bestaande brug. Bovenaan duidelijk de betonnen balkjes om de brug eventueel te kunnen onderbreken.

Doorsnede IJ - Hier zien we een doorsnede van de kopmuur van het brugje. Dit is dus parallel met de kopmuur van de trambrug die nu nog bestaat.

Details van de gebruikte betonnen palen om het geheel te stutten nabij de beek.

Enkele actuele foto's van het specifieke brugje

Als de bunker A30 probeert terug te vinden, was deze nog bestaande keermuur aan de overzijde links, het referentiepunt.

De bunker ligt namelijk aan deze kant van de spoorlijn en was ingewerkt in deze zijde van het talud aldaar.

Voor het bruggehoofd zie je heden nog altijd het speciaal voor de permanente erfdienstbaarheid van deze bunker gebouwde brugje over de Molenbeek liggen.

(Foto: BunkerFreaks Antwerpen)

Je ziet dat men hier iets had voorzien om via het brugje de C75 kanonnen voor deze bunker over de sporen te krijgen. Er waren hiervoor speciale profielen voorzien die over de sporen gelegd konden wordne om de kanonnen gemakkelijk over deze sporen te kunnen rollen. Het mag duidelijk zijn dat de sporen heden al een heel stuk hoger liggen dan toen. allicht was er ook in het midden tussen de twee sporen iets gelijkaardigs maar dit zal met de jaren reeds verwijderd zijn.

(Foto: BunkerFreaks Antwerpen)

Detail van het deels in gewapend beton, deels in baksteen in boogvorm opgetrokken, brugje. Eigenlijk loont het zeker de moeite eens dit brugje ooit eens opnieuw proberen volledig vrij te zetten gezien je nu amper nog ziet wat het eigenlijk omvat. Dan zou ook allicht het systeem met de balkjes weer zichtbaar worden.

Let wel op, deze foto's dateren allen van ten laatste 2013. Je zou dit in feite gemakkelijk kunnen bereiken via het huidige fietspad maar daar is een omheining langs geplaatst zodat je zonder spoorlopen niet meer bij het brugje geraakt heden ten dage.

(Foto: BunkerFreaks Antwerpen)

Detail van het aansluitstuk om over de sporen te geraken vanaf het extra speciaal voorziene brugje.

(Foto: BunkerFreaks Antwerpen)

Eenzelfde iets vindt men ook nog aan de overzijde van de spoorlijn terug.

Vanaf deze steunpunten aan de randen van de sporen, ging men met U-profielen en twee betonnen steunblokken de spoorlijn van de lijn Gent-Braine le Comte kruisen. Centraal tussen de beide sporen moet allicht een ongeveer identiek betonnen blok hebben gelegen maar deze werd met vernieuwen van de spoorlijn allicht al lange tijd geleden verwijderd.

(Foto: BunkerFreaks Antwerpen)

Lengtezicht op de structuur die hier ooit was voorzien om de sporen vlot te kunnen kruisen.

Na het brugje ging het pad verder tot de toegang van de bunker. Ook nog interessant is dat het spoorwegbrugje onderbroken zou moeten kunnen worden. Er zouden achteraan wegneembare gewapend betonnen platen moeten liggen. Dit dient nog eens geverifieerd te worden maar is heden niet waar te nemen door de zware overgroei.

Ook leuk en hier getoond zoals het op Google Streetview nog kan gevonden worden (is nog volledig identiek), is deze hele lange oprit met een sterk achteruitgelegen woning. Dit is ter hoogte van de Moortselebaan met de kruising met het Tramplein. Dit was de vroegere trambedding richting brug over de spoorlijn Gent - Braine le Comte. Heden is het ganse terrein vanaf de straat tot tegen de vroegere trambrug, allicht met inbegrip van het nog bestaande brugje voor de erfdienstbaarheden, eigendom van de eigenaar van deze woning.

Omschrijving van de gecamoufleerde bunker:

 • Een ruw stenen uiterlijk, beter gekend als Tirools gebocheld.
 • Origineel geverfd in een bleekgroene grondkleur (vert de vessie) waarop daarna okergele, bruine en groene vlekken zijn aangebracht. Er zijn her en der nog restanten van de gele vlekken, en indien u goed kijkt ook wel van de groene vlekken, zichtbaar.
 • De bunker zat volledig ingewerkt in het terrein en stond juist voor een talud van de toenmalige tramlijn (heden reeds afgegraven en verdwenen).
 • De toegang van de kanonkamers was afgesloten met een traliehek in smeedijzer, openend in 2 richtingen, elk hekgedeelte mat 1.10m x 2.10m (BxH).
 • De schietgaten voor het 75mm geschut waren afgesloten met metalen luiken. Elk schietgat had 2 luiken openend in 2 richtingen van elk 0.76m x 1,305m (BxH).
 • In elke kanonkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.5 meters etagères met leggers in inlandse eik.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • 1 speciaal in de bodem ingewerkt staketsel op een zeer kort spoor om scharnierend het C75 veldkanon zeer snel te kunnen veranderen van vuurrichting
  • In elke kanonkamer waren 2 nissen voorzien voor het stapelen van een hoeveelheid munitie voor dit geschut.
 • De koepel kon worden bereikt via een trap met 7 stijgijzers die vertrok op de rechter zijkant van de hoogst gelegen kanonkamer.
 • Op die wijze kon men via een valluikje te openen de koepel zelf betreden. Als de koepel in gebruik was, stond men op dit luikje.
 • Vanuit de koepel vertrok 6 meter stemdragerbuis diameter 32mm (1 duim buis maar deze is zwaarder in deze bunker) om berichten door te kunnen geven in de richting van de mitrailleurkamer een verdiep lager.
 • In de mitraileurkamer was in dit geval voorzien
  • 7 meters etagères met leggers in inlandse eik.
  • Twee inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • 2 chardomes en chardomeplaten voor de standaard opstelling 2 Maximmitrailleurs
 • De schietgaten van de mitrailleurkamer waren afgedekt met metalen valluiken van elk 0.96m x 0.54m (BxH).
 • De toegang van de commandokamer was van de rest van de bunker afgescheiden door een inlandse eiken deur van 1,00 x 2.00 meter (BxH)
 • Tussen commandokamer en de tweede kanonkamer bevond zich een metalen trap in gesmeed ijzer van 3.45 meter.
 • In de commandokamer waren voorzien
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamer
  • 3.5 meter etagères met leggers in inlandse eik.
 • Elke kamer (4) zou in theorie moeten voorzien geweest zijn van een verzinkte haak in het plafond om eventueel in vredestijd een olielamp te kunnen ophangen. Hiervan is echter in geen enkele kamer een spoor van terug te vinden.
 • Bij de bouw diende de bestaande beplantingen zoveel mogelijk behouden te blijven.
 • De bunker werd zo goed als tegen het talud van de toenmalige tram aangebouwd en werd op die manier zo onopvallend mogelijk in het landschap mee verwerkt.
Detailplannen van de bunker zelf

Doorsnede JK: Grondplan van de benedenverdieping. De toegang tot dit benedenverdiep zit achteraan de meest rechtse kanonkamer. Men vindt hier een enkele kamer voorzien voor de opstelling van 2 mitrailleurs (uniek op de linie). Daarnaast was er nog een commandokamer zonder schietgaten waar enerzijds een doorgang was naar te tweede kanonkamer erboven, en anderzijds een nooduitgang.

Doorsnede OP - Detaildoorsnede van de nooduitgang die je onderaan links doorsneden ziet. Dit is een bovenzicht waarbij je dus links de halfsteense muur ziet en rechts de stapel van IPN profielen die deze ingang moesten verdedigingen tegen mogelijke indringers in omgekeerde zin.

Doorsnede RS: Detaildoorsnede van de nooduitgang die je onderaan links doorsneden ziet. Dit is een verticale doorsnede. Het was de bedoeling dat je na het verwijderen van de stalen profielen met een dergelijk profiel of met de kolf van een geweer het halfsteense muurtje zou wegslaan om zo de bunker te kunnen verlaten in nood.

Gezien de bunker achteraan aangebouwd zat tegen het spoorwegtalud is het wel zeer onduidelijk waar men dan uiteindelijk uitkwam bij het verlaten van de bunker.

Doorsnede GH: Grondplan van de bovenverdieping met de 2 kanonkamers voor elk 1 C75 veldkanon.

Beide kamers hadden een aparte ingang en stonden ook verschillend opgesteld van vuurhoogte.

Er was een volledige aparte toegangsweg tot de beide kanonkamers. De tweede kanonkamer had ook een koepel. Er was ook wel degelijk een niveauverschil tussen de beide kanonkamers.

Dakplan van de bunker met onderaan de aparte betonnen balkenstructuur boven het toegangscomplex van de 2e kanonkamer. Je ziet ook de koepel van de bunker.

Doorsnede AB toont heel duidelijke de verschillende niveau's van de bunker van de onderste mitrailleurkamer tot de koepel. Het gearceerde gedeelte onderaan onder de vloer was opgevuld met zand.

Doorsnede CD bij bovenstaande grondplannen doorsnijdt zowel de kanonkamer als de mitrailleurkamer door een van de schietgaten. Onderaan links wordt ook de nooduitgang doorsneden. Waar deze uitkwam, blijft mysterieus omdat de bunker ingewerkt zat in het oplopend talud van de tram.

Ook merkwaardig is dat men onder de mitrailleurkamers zelf maar een dunne betonnen vloer voorzag. De put hieronder werd in deze kamers opgevuld met zand. Mogelijks heeft dit als bijkomende bedoeling, het dempen van trillingen.

Doorsnede EF bij bovenstaande grondplannen. Let op de massieve steunbeer die men had voorzien om afschuiven van het talud tegen de ingang van de bovenste kanonkamer te voorkomen. Deze steunberen zijn nog altijd terug te vinden als de randmuren van de bij de tweede kanonkamer horende portiek om deze met de kanonnen te kunnen bereiken.

Detail van de keermuur die afkalven van het talud van de tram diende te verhinderen.

Beperkte herziening van bestaande plannen:

Doorsnede EF als een herziening. Alleen is het echt moeilijk grote verschillen te vinden tussen beide schetsen. Ik kan alleen vaststellen dat de dikte van de betonnen steunpalen voor het afdak boven de toegangsweg voor het kanon in de tweede kanonkamer (links op schets), bij de tweede schets formaat 0.10 m x 0.15 m hebben in plaats van 0.15 m x 0.15 m op de originele schets.

Actuele toestand van deze bunker:
 • De bunker is in theorie volledig vrij maar wel volledig op privéterrein gelegen.
 • Het is de grootste bunker op de bunkerlinie en hij is zeker uniek op de linie en voor ons land. Dus zeker een stukje te bewaren en grotendeels vergeten erfgoed.
 • Jammer genoeg is hij aan de binnenzijde wel vrij drastisch ontmanteld.
 • Doordat het talud werd afgelaagd en die overtollige grond is opengetrokken over onder andere het terrein waar de bunker staat, steekt deze ondertussen veel dieper in het het terrein dan dat dit origineel het geval was. Hij steekt dus heden allicht anderhalve tot 2 meter dieper in het maaiveld aan de voorzijde en rechter zijkant waar de schietgaten zitten.
 • Op de wanden zijn hier en daar nog originele camouflagekleuren te zien.
 • Heden is de bunker vergaan tot een uitpuilend stapelhok. Hij is ondertussen ook sterk overgroeid met klimop.
 • Ook zeer uniek is het nog bestaande brugje dat deel uitmaakte van de permanente erfdienstbaarheden over de Molenbeek aan de overzijde van de spoorlijn Gent - Braine le Comte.
Draagt de bunker nog sporen van de meidagen 40:
 • In de ochtend van 19 mei 1940, werd de bunker bezet door een sectie van de 5e Batterij van de 8e Artillerie. Zij zullen gedurende de gevechten van 20 tot 22 mei 1940 om en bij de 400 granaten afvuren vanuit deze bunker. De objectieven werden hierbij doorgegeven van de infanterie in de frontposities en dit waren kruispunten, verplichte doortrekpunten van troepen, huizen,...
 • Deze artillerie-aanvallen hebben ook tegenaanvallen veroorzaakt van vijandige artillerie waarbij toch een aantal zware treffers zijn toegekomen waarbij twee artilleristen licht gekwets geraakten door rondvliegende scherven.
 • Mogelijks draagt hij op zijn voorzijde (tegen de bovenzijde) beperkt een aantal plaatsen waar de Tiroolse camouflage heden is verdwenen. Deze is voor de rest nog zeer intact aanwezig.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Voor de bouw van de bunker werd het bouwterrein van de bunker zelf volledig afgespannen met damplanken tot 4 meter hoog om de bouwwerf volledig uit het zicht te onttrekken. Bij deze bunker staat dit expliciet in het bestek vermeld.
 • Dit is ook één van de weinige bunkers waar 100% zeker ooit telefoniekabels hebben binnengezeten. De bunker was via een telefoniekabel van 5 km lang verbonden met andere zendpunt(en). Waar deze laatste zich bevonden is ook nog altijd een mysterie. Wel staat vast dat bij het terugtrekken van TPG werd gevraagd zoveel mogelijk deze zendkabel te proberen recupereren.
 • Het terrein waar de bunker staat is wel enorm opgehoogd geweest. Dit kan u gemakkelijk zien aan de originele foto uit 1941 van deze bunker uit het Duitse Denkschrift. De twee schietgaten voor mitrailleur zitten heden juist boven het maaiveld. In de meidagen '40 staken deze zeker 1.5 a 2 meter boven het maaiveld uit.
 • De reden waarom de bunker heden zo deels onder de grond verstoken zit, heeft te maken met het feit dat achter de bunker de tramtalud lag die in stijgende weg was om over de spoorlijn Gent - Braine le Comte te geraken.
 • Aan de overzijde van de spoorlijn ziet men namelijk nog de steunmuur van de originele trambrug over de spoorlijn. Er was een identieke steunmuur aan de kant van de bunker en een geleidelijk aflopende talud voor de tram richting Oosterzele. Bij het afbreken van de oude tramlijn en de daarbij horende trambrug, werd het talud afgegraven en gelijkmatig verdeeld op de lagere gedeeltes rond de bunker en op die manier vrij kort tegen het toenmalige talud. Hierdoor zijn de onderste mitrailleurschietgaten ter hoogte van het huidige maaiveld komen te liggen, wat zeker origineel niet het geval was.
 • De bouw van deze bunker ging ook gepaard met een enorm grondverzet. Zo werd beneden de bestaande tramtalud, een aparte wegel aangelegd, die zelfs deels in talud werd uitgewerkt, om de voorziene artilleriestukken voor de bunker eenvoudig te kunnen aanvoeren naar de bunker, komende van het huidige Tramplein waar het tramstation was in het huidige Café 't Neerhof. Hiervoor werd zelfs een apart brugje voorzien over de Molenbeek. Dit brugje bestaat heden nog en kon allicht zelfs met een soort schotbalkensysteem afgesloten worden om het water van de beek eventueel op te houden. Achter het brugje lag de spoorlijn van Gent richting Braine le Comte. Er waren aparte betonnen sokkels voorzien om metalen U-profielen platen te kunnen leggen over de sporen. Op die manier kon de nodige artillerie over de dubbele spoorlijn richting bunker, vervoerd worden.
 • Deze bunker kreeg intern wel een merkwaardige nummering die allicht ook aan de oorsprong ligt van vele mistellingen over het aantal bunkers die origineel op de bunkerlinie werden gebouwd. De bunker kreeg namelijk het nummer A30-S2-S3. In sommige teksten krijgt men het idee dat S2 en S3 gescheiden bunkers zijn, net als de A30 terwijl het uiteindelijk over 1 geheel handelt. Allicht was de A30 in dat geval het onderste gedeelte met de opstelling voor 2 mitrailleurs en de commandokamer. S2 en S3 zouden dan de 2 kanonkazematten geweest zijn.
 • Dit ligt dan allicht aan de oorsprong van verschillende foute tellingen van 229 of 230 bunkers op de linie in plaats van het correcte aantal van 228. Daarnaast vindt men in de oudere geschriften die tellingen maken over het aantal bunkers trouwens ook steeds het getal 227 bunkers terug. Dit komt dan allicht uit het feit dat als men alle gebouwde bunkers op de linie van alle bouwprojecten samentelt, men effectief uitkomt op 227. De bunker in het viaduct te Kwatrecht zat hier echter niet mee inbegrepen en werd pas in 1938 in de toenmalig nieuw opgerichte brug bijkomend gebouwd . Dit bracht het uiteindelijke aantal op 228 bunkers.
Kostprijsschatting van het toenmalige bunkertje:
 • Omdat dit een uniek bunkertype is op de linie en het dan ook zeer moeilijk zelf bepaalde gebruikte hoeveelheden voor de bouw ervan in te schatten, werden de hoeveelheden bepaald op basis van het origineel bestek waar de reeds veronderstelde hoeveelheden gebruikt voor de 3 andere kleine bunkers, werden in mindering gebracht. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet deze bunker ongeveer 293.528,43 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 324.108,43 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Foto's van deze bunker

Oudste foto van deze bunker - (1941: Duitse Denkschrift über die Belgische Landesbefestigung

Een foto uit 1941 van deze bunker. De bunker had valluikjes aan de schietgaten voor mitrailleur en alvast ook 2 grote "houten" luiken aan het minst hoge schietgat links. Het rechtse schietgat heeft er allicht nooit gehad (maar was ook nog eens hoger gelegen natuurlijk en dus zeer moeilijk te bereiken van buitenaf). Op deze foto is de koepel ook nog intakt aanwezig. Merk op hoe hoog zelfs de laagste mitrailleurschietgaten gelegen zijn boven het maaiveld.

Wel was het terrein rondom de bunker toen ook zeker niet kaal te noemen en vrij sterk begroeid.

(Foto: Denkschrift über die Belgische Landesbefestigung - Berlin)

Oude foto's, allicht van tussen 1970 en 1980- Collectie Jacques De Vos

Bij deze foto's valt vooral op hoe kaal het terrein rond de bunker ondertussen was. Ook steekt de bunker heel diep in het toenmalige terrein, veel dieper dan origineel dus. Dit is dus heden ten dage ook nog altijd zo.

De bunker toont allicht zelfs ook nog toen vlot zichtbare kleurpatronen deel uitmakend van de camouflage.

(Foto: Collectie Jacques De Vos)

Wat bij deze ook opvalt is dat het betonnen palenstaketsel voor de toegang van de tweede kanonkamer toen al geen dak meer droeg. De dakstructuur die hier nu dus over te vinden is met onder andere asbestgolfplaten, is dus zeker niet origineel van toen. Je ziet ook hier duidelijk dat het hoogteverschil dat zichtbaar is tussen de beide schietgaten, ook duidelijk zichtbaar is in de hoogte van de toegangen van de bijhorende kanonkamers.

(Foto: Collectie Jacques De Vos)

Het toenmalige vooraanzicht op de bunker. Opmerkelijk zijn ook de beschadigingen aan de camouflage boven de grote schietgaten. Mogelijks is dat wel degelijk het effect van vijandelijke artilleriebeschietingen als tegenbatterijvuur bij het gebruik van deze bunker.

Alle luiken zijn verdwenen en ook is de koepel werd afgebrand, net als al het intern verwijderbaar staal en ijzer.

(Foto: Collectie Jacques De Vos)

Het schietgat voor de mitrailleur rechtsvooraan, steekt nog juist boven het maaiveld. dit is identiek voor het schietgat op de rechter zijkant. Het niveau van het maaiveld is dan ook sindsdien op het terrein niet meer gewijzigd.

(Foto: Collectie Jacques De Vos)

Eigen prospecties sinds 2006 - 2010 (voor zichten aan de buitenzijde)

Voor het huidige fietspad bestond langs de spoorlijn vanaf de spoorwegwegel, diende je deze bunker te proberen bereiken via de spoorlijn zelf.

Toen kon je het terrein met deze bunker bereiken via dit gammele hek dat je kon vinden langs de spoorlijn op uw rechter kant, vrij kort voor de nog altijd bestaande keermuur van waar ooit de trambrug stond, aan de overzijde.

De bunker kon toen ongeveer zoals hier op deze foto te zien, teruggevonden worden.

Let misschien eens op de boom recht voor u. Dit is ook de boom die op de oude zwartwit-foto's hierboven nog maar vrij recent aangepland, te zien is

Deze foto van de achterzijde en linker zijkant toont het betonnen staketsel dat origineel ook bij de bunker behoorde.

Merk trouwens op dat de Tirools gebobbelde camouflage ook op de keermuur onderaan stopt, een tiental centimeter onder de bovenkant van het muurtje (hier te zien links onderaan). Dit wijst er op dat de muur in feite moest dienen als keermuur voor de grond van het tramtalud dat praktisch tot een tiental centimeter onder het muurtje moet gelegen hebben. Het tramtalud sloot praktisch aan tegen de bunker.

Detail van de toegang tot de hoogst gelegen kanonkamer. Links ziet u de originele keermuur waarachter het toegangssas voor een 75mm veldkanon. Ook het betonnen palenstaketsel voor het vormen van een afdak boven de toegangsweg naar de tweede en hoger gelegen kanonkamer is origineel.

Zoals al gemeld is het dak dat hier te zien is, dus wel degelijk opnieuw later aan de bunker toegevoegd. Ter hoogte van dit afdak duiken trouwens hier en daar nog originele camouflagekleuren op.

Achterzijde en rechter zijkant.

Rechter zijkant en voorzijde van de bunker. Het valt toen al op dat deze zijdes sterk komen te overgroeien en steeds slechter bereikbaar worden.

Vooraanzicht vanaf de rechter kant. We kijken hier dus op tegen het maaiveld het schietgat voor de mitrailleur en daarboven het origineel hoogste schietgat voor C75 veldgeschut.

Zicht op het linker schietgat voor 75 mm veldgeschut en het aangepaste toegangscomplex voor de tweede kazemat.

Detail van het linker schietgat voor 75 mm geschut anno 2006.

Latere prospecties 2013 - 2020 (voor zichten aan de buitenzijde)

Sinds 2018 - 2019 werd er naast de spoorlijk een mooi fietspad voorzien dat u eenvoudig ten opzichte van vroeger langs de bunker A30 brengt. Vanaf het ogenblik dat u op de rechter kant de kale keerwand van de vroegere trambrug ziet verschijnen, ziet u ook rechts van u achter een omheining de bunker A30 liggen.

Wijze waarop de bunker achter de omheining te zien is.

De bunker is in feite nog niet veel gewijzigd met de vorige reportage sinds 2006 tot 2010.

De grootste verschillen zitten hem vooral in het steeds meer overwoekerd geraken van de bunker. Ook mindert zeker het afval en massa's allicht heden nutteloos materiaal dat maar in de bunker blijft gestapeld worden, zeker niet.

(Foto: BunkerFreaks Antwerpen)

De toegang van de meest linkse kanonkamer.

Detail van deze toegang. Waarom bv die bunker vol steekt met dergelijke oude chauffages? Ik denk niet dat die ooit nog ergens opnieuw gebruikt gaan worden.

In de buurt van de toegang naar de hoogst gelegen kanonkamer ziet men nog duidelijk originele camouflagekleuren. De originele lichtgroene grondkleur (Vert de Vessie) zal vermoedelijk overal praktisch verdwenen zijn. Wel zijn nog duidelijk de okergele en donkerder groene en bruine vlekken aanwezig.

Gelijkaardige camouflagekleuren aan de rand van een van de schietgaten voor de kanonnen.

Achterzijde van de bunker.

Rechter zijkant en achterzijde. Als de bomen in het groen staan, is deze zijkant amper te zien.

Opnieuw de nog meer overgroeide voorzijde. We kijken hier op de rechter kant van de voorzijde met het boven elkaar zichtbare schietgat voor een mitrailleur en een C75 veldkanon.

(Foto: BunkerFreaks Antwerpen)

Detail van het schietgat voor 75 mm geschut. allicht had dit hoogste schietgat nooit luiken.

Het schietgat voor mitrailleur rechts aan de voorzijde van de bunker. Weet dat dit ooit 1.5 a 2 meter boven het maaiveld zat.

Detail van dit schietgat.

Binnenzicht van dit schietgat. De afwezigheid van kleuren bij een dergelijke Tirools gebochelde bunker wijst allicht op de lichtgroene grondkleur ook gekend als Vert de Vessie.

Detail van het linker schietgat voor eveneens een C75 veldkanon.

Detail van dit schietgat. Hier en daar zijn nog altijd camouflagekleuren te bespeuren.

Nogmaals hetzelfde schietgat.

Eigen prospecties sinds 2006 van de binnenzijde van de bunker

Een blik doorheen de ingang naar de kanonkamer anno 2019.

Dit is de linker kanonkamer van de voorzijde gezien. Zoals globaal door deze bunker, kan je op sommige plaatsen amper nog door door de vele rommel.

Rechts achteraan zit de trap naar de benedenverdieping met de mitrailleurkamer en de commandokamer.

Rechts op de foto een nis voor munitie van het 75 mm geschut.

Zicht op de trap naar de benedenverdieping.

Bovenzijde van de nis voor munitie. Hier valt nog een naam te lezen maar of deze iets met de bezetters van de de meidagen te maken heeft, is totaal onduidelijk. Zelf meen ik de naam "Louis Wujo" of iets dergelijks te kunnen lezen. Verdere info zeker welkom.

Deze foto toont het schietgat van de binnenzijde anno 2006. Er is merkwaardig genoeg ondertussen al wat rommel uit verdwenen maar jammer genoeg ook nieuw erbij gekomen

Bij een later bekijken van de foto's begon ik mij zelfs af te vragen of de ijzeren profielen die u in de achterhoek links ziet staan (kan u ook zien op de foto hierboven), toch wel niet toevallig de originele U-profielen zouden kunnen zijn, waarmee de spoorlijn Gent - Braine le Comte kon worden overbrugd tussen de betonnen blokken langs de sporen. Het aantal zou trouwens ook kunnen kloppen.

Een blik door het schietgat van dit 75 mm geschut.

Nogmaals links het schietgat, rechts de toegang, vanaf de trap naar de benedenverdieping.

Zoals u hier toch wel kan zien is hier massaal rommel naar binnen getrokken waarvan men met zekerheid kan beseffen dat dit nooit meer zal dienen tot het hopelijk hier ooit eens definitief zal worden afgevoerd. Dit gaat van halve motorblokken tot oude chauffages en massa's hout..

In deze kamer vindt men ook nog origineel het nummer 3 op de muur geverfd. Ook dit zal wel origineel geweest zijn.

Als we de kanonkamer eerst nog eens opnieuw verlaten naar buiten, kunnen we naar rechts verder doorgaan naar de toegang van de tweede kanonkamer. Deze doorgang ligt tot de rand volgestapeld met hout allerhande.

Terugblik met zicht op de de Van Thorenburghlaan - Moortselestraat.

De toegang van deze 2e kanonkamer.

Binnenzicht in deze nog veel rommeligere kamer.

Terugblik naar de ingang.

Heel raar was deze kamer eigenlijk enkele meters naar de binnenkant toe dichtgemetst en niet aan het deurgat. Dit is nog een restant van dat deels verwijderde metselwerk.

(Foto: BunkerFreaks Antwerpen)

Binnenzicht in de tweede kanonkamer. Deze zit zodanig vol met rommel dat ze bijna niet meer te betreden is. Links ziet u wel achter de balken verstopt, de stapelplaats voor munitie. Volledig achteraan het trapgat naar de commandokamer, een verdieping lager. Let op de originele ijzeren trap is verdwenen samen met heel wat ander ijzerwerk in de bunker bij het ontmantelen in opdracht van de Duitsers.

Munitienis voor het 75 mm geschut.

Voorbij deze munitienis, in de achterhoek het gat waar origineel een trap zat in de richting van de commandokamer een verdieping lager.

Dit luik was in intacte vorm afgesloten met een afdekplaat. Dit kon op de afdekplaat zelf na, nog intakt gefotografeerd worden in 2009 in de bunker B46 te Melle. Helaas moest deze jammer genoeg wijken voor de aanleg van een toeristisch fietspad naast de Schelde waar nu letterlijk buiten de Schelde niets meer te zien is...

Een blik op het tweede schietgat voor 75 mm geschut. Allicht had dit origineel zelfs geen luiken zoals het lagere schietgat in de kanonkamer hiernaast wel degelijk.

Op de rechter zijkant van deze kanonkamer, zat een observatiekoepel.

Deze is in dit geval op een zeer merkwaardige wijze dichtgemaakt. Ook was hij bovenaan om hergebruik van de bunker na het ontmantelen onmogelijk te maken, dichtgemetst.

Je zou bijna denken dan men van deze koepel een schouw heeft willen maken in een latere faze.

De koepel is heden beperkt weer geopend. Ook deze koepel is trouwens vrij ruim afgebrand en bevat allicht nog vrij veel restanten.

We keren opnieuw terug naar de 1e kanonkamer en dalen dit maal de trap af naar de benedenverdieping.

Onderaan de trap, kan men tegen het plafond nog deze buizen zien zitten. Dit zijn restanten van de stemdragerbuizen die voor de rest volledig zijn verdwenen. Ook bij andere bunkers met een koepel waren deze buizen steeds aanwezig. Enkel zijn er nog zeer weinig restanten van terug te vinden op hier en daar een resterende beugel na. Deze stemdragersbuis vertrok in de koepel in de tweede kanonkamer en was bedoeld, voor het aansturen van de mitrailleurs in de mitrailleurkamer. Op die manier on het vuur zeer minutieus gericht worden.
Binnenzicht op deze kamer voor twee mitrailleurs. Dit is trouwens de enige bunker op de linie die een mitrailleurkamer bezit voor het plaatsen van twee mitrailleurs in één kamer. Deze foto dateert uit 2006.

Dit is eenzelfde blik anno 2019. Je merkt dat het dunne wapeningsnet die onder het cementeerwerk zit, vrij sterk aan het roesten is en daardoor dit cementeerwerk steeds meer laat afspringen.

Detail van het schietgat rechtop de trap (rechter zijkant van de bunker) anno 2006.

Hetzelfde schietgat anno 2019

Een blik door dit schietgat dat helaas heden zo laag tegen het maaiveld zit dat er van het originele vuurbereik niets meer te zien valt. Dit schietgat nam origineel de rand van het Gootbos onder vuur in de richting van de Van Thorenburghlaan.

Een blik op het tweede schietgat eveneens heden tegen het maaiveld onder een van de twee kanonschietgaten.

Deze wand bevat nog zeer duidelijk het Richtteken "R" om de maximmitrailleur perfect loodrecht op het schietgat te kunnen positioneren. De bijhorende merkstreep is echter niet meer te zien.

Ook raar is de zeer donkere kleur van achterwanden in deze kamer. Dit zijn allicht opnieuw doelbewust aangebracht camouflagekleuren met de bedoeling deze muren (origineel wit) niet te laten opvallen doorheen de schietgaten voor de mitrailleurs van buitenaf.

Rechtdoor is de trap naar de kanonkamer, je ziet ook opnieuw de resten van de stemdragerbuizen. Rechts is de commandokamer te vinden.

De tweede achterwand in deze kamer met restanten van afgebrande etagères.

Dit is een blik vanuit de commandokamer naar deze mitrailleurkamer toe.

Vanuit de commandokamer ziet men de toegang met rechts de trap zo liggen. Deze kamer kon wel degelijk met een inlandse eikenhouten deur afgesloten worden. U kunt in de uitsparingen aan de randen van de deur nog de restanten van scharnieren zien zitten.
Vooraan in het commandokamertje in de benedenverdieping, zat ook de nooduitgang, vervaarlijk dicht achter de toegangsdeur van deze kamer als u hem zonder verlichting mocht betreden. U ziet bovenaan de uitsparing om de metalen balkjes in te schuiven ter versteviging van de achtermuur. Deze balkjes konden verwijderd worden langs de bovenzijde. Daarna kon men de halfsteensmuur er achter gemakkelijk uitstampen met de ijzeren balkjes of met de kolf van een geweer. Het originele muurtje is nog altijd vrij intact aanwezig. Wat hier achter te vinden is, is nog onduidelijk. De kans bestond dat het een gang was tot achter de toenmalige tramlijn maar daarvan is op plan nog niets teruggevonden waardoor het onwaarschijnlijk wordt. Anderzijds kan het ook gewoon eventeel iets met stijgijzers geweest zijn om aan de buitenkant van de bunker toch nog de bunker te kunnen verlaten. Logisch verwacht je hier, zelfs in originele toestand een berg grond achter deze wand.

Allicht maakte de vorige versie van deze fiche die al melding maakte van eventueel een gang, al geïnteresseerden wakker. De kuil van de nooduitgang was al grotendeels leeggemaakt en er is blijkbaar gepoogd de muur te doorbreken.

Zo ziet de deels al leeggemaakte kuil er heden uit. Wel ligt heel wat slijk als uitgedroogde boel nu in deze kamer en de mitrailleurkamer terug te vinden. Als ik eerlijk mag zijn, zijn dat niet echt de manieren van onderzoeken die ikzelf graag zie gebeuren. Maak je extra rommel, ruim hem dan aub wel op of groepeer het ten minste..

Allicht zag men de openbreekpoging niet meer zitten toen men grond zag te voorschijn komen. Wat mij wel blijft interesseren is dat er ook duidelijk klimop probeert binnen te komen. Dit wijst er op dat men achter de wand blijkbaar toch met de begroeiing buiten in verbinding staat. Dit is dus nog altijd een uit te klaren mysterie bij deze bunker.

Een blik naar de achterkant van deze toch smalle spiekamer. Aan de bovenzijde ziet men een doorgang naar de hoger gelegen tweede kanonkamer. Deze kanonkamer was bereikbaar via een metalen trap die net zoals al de rest van het metaal uit de bunker werd verwijderd. Men ziet nog duidelijk onderaan restanten van de hechtpunten van de trap onderaan het gat. Boven het gat ziet men nog de restanten van de handvatenbaren die boven het trapgat waren voorzien.

Achterwand van deze commandokamer met sporen van verwijderde muurhaken.

Een blik door het gat naar de bovenliggende kanonkamer.

 
Vorige (A29)
Vorige (A29)
Volgende (A31)
Volgende (AV5)