a31
 
Bunkernummer
A31
Oud Bunkernummer
DO1
Lokatie
Oosterzele
Toegankelijkheid
Volledig vrij. Eigenaar duldt echter totaal geen bezoekers.
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers en een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuidoosten
Origineel kadastraal perceel waarop de bunker werd gebouwd:
 • Oosterzele, Sectie C, kadastraal perceel 332d (deels).
Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • Voor de bouw van de bunker werd een stuk onteigend van 1 are 92 ca groot van het perceel Oosterzele, Sectie C, 332d. Dit perceeltje lag in de meest westelijke hoek van het perceel landbouwgrond dat in totaal 96 are 90 ca groot was.
 • Om het onteigende perceel voor de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, was er een strook voorzien van 2 meter breed op de noordelijke rand van het perceel 332d tot op de openbare weg die ongeveer 172 meter verder was gelegen.
 • Dit handelt dan echter niet over Hoek ter Hulst maar een "openbare wegel" die wel doodloopt op een hoeve maar in feite nog altijd een openbare wegel is die heden vlotjes wordt ingepalmd alsof het niet meer bestaat.
 • De erfdienstbaarheden stoppen dan ook aan die toen zeker nog bestaande wegel.
 • Om de bouw van de bunker mogelijk te maken werd voor een periode van 8 maanden vanaf het ogenblik dat de werken officieel zouden starten, een strook voorzien met een breedte van 5 meter tot aan het te bebouwen perceel. In dit geval is dat gebeurd door de eerder vermelde strook van 2 meter nog eens 3 meter breder te maken aan de zuidelijke kant van de eerder al voorziene strook van 2 meter breed. De gemiddelde lengte van deze extra 3 meter brede strook was dan 171,70 meter.
 • Het perceel voor deze onteigening en de bijhorende erfdienstbaarheden, was eigendom van de Heer Albert Baron d'Huart, toen ex voorzitter van de Senaat en woonachtig te Sovet (provincie Namur).
 • Deze akte werd verleden op 15 Maart 1935 voor de prijs van 3200 BEF, een meer dan aanzienlijke prijs dus voor een stukje landbouwgrond. Dit is een prijs die men vaak anders gaf voor stukken geklasseerd als bouwgrond..
 • Er was in de akte geen clausule voorzien voor het uitbetalen van een jaarlijkse intrest.
Huidige kadastrale perceelnummers van deze bunker:
 • Het perceel C332d bestaat nog altijd zoals het vroeger was.
 • Het is alsof het domein met de bunker die er ooit van onteigend werd, er nooit van verwijderd is geweest.
 • Ook de bunker staat op het kadaster wel degelijk getekend maar zeker niet meer de originele grenzen van het ooit onteigende domeintje.
 • De bunker stond op basis van de uit in 1961 opgestelde lijst toen al niet meer te koop.
 • Ik heb in dit geval dan ook zwaar de indruk dat gezien de originele eigenaar ook vice Senaatsvoorzitter was, zijn gronden mooi netjes zal teruggekregen hebben zonder boe of ba.
 • Het feit dat hij er al dik voor betaald was bij de originele verkoop zal niet ter zake meer gedaan hebben.
 • Als het perceel er namelijk origineel ooit zou van afgescheiden geweest zijn, zou men 2 kadastrale percelen gekregen hebben zoals je bij meerdere bunkers kan terugvinden, namelijk een perceeltje met de bunker en dan nog een perceel met hetzelfde nummer met enkel het domein met de bunker minder. Beiden krijgen dan normaal een perceelnummer identiek met het origineel maar met beiden een nieuw en hoger indexnummer. Als dit dan ooit opnieuw zou samengevoegd worden na opnieuw overnemen zou er nog altijd eenzelfde perceel kunnen blijven maar zou dat indexnummer nog eens verhoogd worden.
 • Niets van dit alles is gebeurd in dit geval en het perceel draagt dus ondanks dat er ooit van onteigend is geweest, nog altijd zijn perceelnummer C332d en de bunker en bijhorend domein is nochtans wel degelijk blijkbaar opnieuw bij het perceel toegevoegd.
 • Ook zeer raar ter plaatse is dat de erfdienstbaarheid verliep over een kleine 175 meter langs de noordrand van dit perceel C332d. Met de gemelde +/-175 meter ben je zeker nog niet aan Hoek Ter Hulst maar kom je uit bij de kruising waar vroeger de tramlijn voorbij kwam. Heden staat daar een nieuwe vrij grote stal horende bij de ver achteruit gelegen hoeve westelijk van Hoek ter Hulst.
 • Vanaf Hoek ter Hulst gekeken, zie je achter die stal op kadastrale plannen kijkend, nog altijd smalle lijnen lopen die een wegel vormen die eerst een paar honderd meter zuidelijk loopt en dan haaks opnieuw afbuigt naar Hoek ter Hulst.
 • Die ganse wegel heeft geen kadasternummer, wat dus wil zeggen dat je te maken hebt met een openbare weg.
 • Heden wordt daar blijkbaar alles aan gedaan om deze openbare weg uit het zicht te onttrekken. Het is een feit dat hij doodloopt juist achter die nieuwe stal bij die hoeve maar het is nog altijd een Openbare weg.
 • Ook vanaf Hoek ter Hulst is heden die oprit zodanig verborgen en kreeg ze letterlijk het uitzicht van een oprit links van een woning. Er liggen zelfs siersteentjes op en er staat allicht door de dag een auto op geparkeerd alsof het de oprit is van de woning rechts ervan. Zelfs de brievenbus van die woning staat aan de overkant van deze wegel?...De onverharde wegel er achter is wel zichtbaar nog bestaande en allicht noodzakelijk om alle daarachter gelegen percelen nog te kunnen bereiken. Je ziet wel dat het pad tot bij de hoeve nog altijd als pad bestaat maar ik kan mij voorstellen dat het zeker niet met de volle goesting van die lokale boer zal zijn gezien deze ongeveer met iedereen en alleman in ruzie leeft in de buurt.
 • De wegel die vanaf Hoek ter Hulst naar zijn hoeve loopt, is wel degeijk een private wegel, voor alle duidelijkheid.

De ruime onteigeningsschets zoals terug te vinden bij de akte.

Men ziet noordelijk van het onteigende perceel de oude tramlijn lopen. De permanente (en ook tijdelijke erfdienstbaarheid) loopt langs de rand van het perceel waarop werd onteigend tot bij deze tramlijn. Daar vertrok in zuidelijk richting een bestaande onverharde wegel (als openbare weg te beschouwen want deze wegel draagt geen kadasternummer). Via die wegel kon men dan uitkomen op Hoek ter Hulst.

Detail met de erfdienstbaarheden bij deze bunker.

Dit toont apart de erfdienstbaarheden, helaas zeer licht gekopieerd en zeer moeilijk leesbaar.

Ruime kadasterschets anno 2020.

Op deze zeer ruime kadasterschets zie je het bunkertje A31 liggen als klein wit vakje links in de binnenhoek ingesloten door het huidige bos.

Op deze zeer ruime schets zie je mooi nog die officiële Openbare wegel lopen vanaf waar vroeger de tramlijn liep, van achter de nieuwe loods zuidelijk om dan haaks af te buigen naar Hoek ter Hulst.

Iets gedetailleerde kadasterschets 2020

Voor wat betreft die niet meer opvallende openbare wegel is het natuurlijk wel vervelend dat deze doodloopt achter die witte nieuwe stal. Van daaraf loopt er nog wel iets door in de richting van de wegel die heden dient als toegang tot de hoeve richting Hoek ter Hulst maar dat is een volledig private wegel. Hier via deze wegels een rondgang maken is dus niet mogelijk zonder toelating van de boer.

Detail kadasterschets aan de bunker anno 2020

Zoals al gemeld is het zeer vreemd dat de bunker op zich geen eigen kadasternummer heeft ondanks ooit onteigend te zijn. Het huidige perceel waar ook de bunker bij behoort is nog altijd kadastraal perceel C332d wat in feite totaal dus niet logisch is de geschiedenis van het perceel kennende.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • Volg "Hoek Ter Hulst" komende van de Meerstraat.
 • U passeert eerst de bunker A32 links van de weg en u kunt van daaruit normaal bunker A31 reeds zien liggen in het weiland, zeker een kleine 500 meter verder in de hoek van de kouter met het bos op de achtergrond.
 • Om er gemakkelijk bij te komen gaat u best het wegeltje op uw linker kant in. Het wegeltje loopt dood en noemt ook "Hoek ter Hulst". Het loopt naar de boerderij een honderdtal meter verder. Let op, die wegel is reeds een privéwegel.
 • Vanaf de hoeve ligt de bunker A31 nog eens een kleine 200 meter verder in de hoek van veld bij de hoeve behorend.
 • De bunker zelf ligt volledig op privéterrein (een weiland of afwisselend kouter) en kan alleen bezichtigd worden mits toestemming van de eigenaar die deze toestemming nooit zal geven. Houdt hiermee rekening als u hem wenst te bezoeken of fotograferen.
 • Zelf werd ik als webmaster in 2008 al eens gearresteerd om zonder toelating op deze landbouwgrond te lopen...
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het is een voorliniebunker tussen Muntekouter en Betsberg tussen A30 (440 m) en A32 (500 m). Aan de andere kant van het bos lag de vooruitgeschoven bunker AV9 (300 m). Hij is solitair opgesteld.
 • De vuursector van de bunker A31 is letterlijk de velden tussen zijn opstelling en Hoek ter Hulst komende van de Meerstraat. Hij neemt in feite de Openbare wegel waarvan eerder al sprake is permanent onder vuur zodat hijzelf als bunker bijna niet te bereiken is.
 • Vanaf de Meerstraat lopen er geen wegels in de richting van dit bos. Dat is ook de reden dat deze bunker heden ten dage ook amper te bereiken is zonder in het zicht te lopen van de boer die geen bezoekers wenst.

Oude luchtfoto anno 1971

Op deze oude luchtfoto (niet zo scherp) uit 1971 zie je de bunker links in de bovenhoek van de velden liggen. Je ziet er ook nog zeer duidelijk de bijkomende openbare weg liggen richting Hoek ter Hulst.

Actuele luchtfoto anno 2020

Op deze vrij ruime luchtfoto uit 2020 zie je duidelijk dat de weg nog amper te zien is. Ook blijkt hij vroeger af te draaien naar rechts komende van Hoek ter Hulst. De Openbare onverharde wegel wordt blijkbaar gewoon mee omgeploegd want deze zou moeten uitkomen achteraan die grote nieuwe stal zichtbaar op de foto bovenaan links.

Streetviewfoto anno 2019

Op deze streetview foto krijg je een mooi beeld van de heden verdoezelde openbare wegel die vertrekt vanaf Hoek ter Hulst. Niets laat vermoeden dat hier een openbare weg start. Men geeft het totaal het uitzicht van een oprit en wil blijkbaar iedereen dit vlot laten geloven om zeker geen ongewenste wandelaars op die wijze op die openbare weg te verkrijgen. De brievenbus van de woning staat dus in dit geval aan de verkeerde kant van de straat want ze hoort volgens mij bij de woning rechts van de weg..

Structuur van het bunkertje:
 • Twee achteraan verbonden kamers en een sas.
 • Elke kamer is voorzien voor het opstellen van een mitrailleur.
Welke type wapens waren in de bunker opstelbaar:
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van Maximmitrailleurs. Daarnaast was hij eveneens voorzien om Hotchkiss- of Coltmitrailleurs te kunnen opstellen.

Omschrijving van het gecamoufleerde bunkertje:

 • De hoeken van de bunker waren afgewerkt met baksteen, daarna is het geheel gecementeerd.
 • De bunker heeft wel een merkwaardig en uniek afgeronde voorste met het oreillon.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Vooraan zijn er twee schietgaten.
 • Het linker schietgat zat verborgen achter een valse houten deur van 1.00m x 2.00m (BxH).
 • Het rechter schietgat voor de mitrailleur zat verborgen achter een vals raam uitgewerkt met 2 luiken openend in 2 richtingen, elk 0.50 x 1.40m (BxH), in gegalvaniseerd plaatijzer. Op deze metalen platen waren bijkomend houten raamprofielen gekleefd het het geheel expliciet het uitzicht van een raam te geven.
 • Het bunkertje was bijkomend nog voorzien van een vals raam op de linker zijkant. Dit was identiek uitgewerkt met dit verschil dat de metalen plaat van 1.00m x 1.40m (BxH) vast gemonteerd was en dus niet kon openen.
 • De zadeldakstructuur was opgetrokken in hout en de dakbedekking bestond uit rode Boomse pannen.
 • Het toegangssas werd uitgewerkt met enkele traptredes in beton om het niveauverschil van buiten naar binnen te overbruggen.
 • De bunker werd in het toegangssas ook van een sterfputje voorzien.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • De bunker moet ook deels afgescheiden zijn geweest van de rest van het terrein door een origineel aangeplante haag. In deze haag bevond zich een poortje in rood Noors dennenhout van 1,00m x 1.20m (BxH) om het onteigende terrein te betreden.
 • Het geheel had het uitzicht van een bijgebouw bij de villa waar hij vrij kortbij staat (wel op het aanliggende andere domein).

Bouwplannen horende bij deze bunker

Terreinschets horende bij de bouwplannen

Het terrein horende bij de bunker was aan zijn noord- en westzijde voorzien van een haag. Deze diende bij de bouw van de bunker zoveel mogelijk gespaard te blijven van schade. De overige zijdes werden afgespannen met draad.

Er was een hekje voorzien in de rechter bovenhoek.

Origineel grondplan van deze bunker. Merk op dat het oreillon afwijkend werd afgewerkt ten velde en dus zeker niet klopt met wat hier werd getekend.

Enkel op de linker zijkant had hij nog een vals raam.

Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Hierop is duidelijk te zien dat het sas met een klein plat dakje was afgewerkt.
Doorsnede CD bij bovenstaand grondplan was een langsdoorsnede doorheen de linker mitrailleurkamer en kijkend naar het oreillon. Daardoor zie je natuurlijk niets meer van het toegangssas.
Actuele toestand van deze bunker:

De bunker is volledig vrij maar de eigenaar van de kouter waar hij staat apprecieert totaal geen bezoekers voor het bunkertje op zijn weiland. Ik wil dit maar melden omdat ik er zelf op de nationale feestdag in 2008 officieel ben gearresteerd voor mij te bevinden op een kouter naar de bunker toe...

Dit is het oude PV uit 2008. Zoals altijd toch zielig te moeten vaststellen dat men als politie zich dan moet bezig houden met dergelijke futiliteiten. Ik heb het nog jaren bij mij gedragen voor mocht ik nog ooit eens gearresteerd worden, dan kon men het gewoon overschrijven...

Dit verklaart ook meteen de belabberde toestand van het document.

Actuele toestand van de bunker.
 • De bunker is volledig vrij maar zeker niet vlot bezoekbaar zoals hierboven al gemeld.
Draagt de bunker nog sporen van de meidagen 40:
 • Voor zover ik de bunker reeds heb kunnen inspecteren, draagt hij geen sporen van directe strijd.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Op 19 januari 1935 volgde onder andere voor deze bunker een kleine correctie op het bestaande plan (dat hiervoor niet werd hertekend) maar waardoor de buitenmuur deel uitmakend van het toegangssas, parallel met de zijmuren van de bunker, werd beperkt tot 1,00m in plaats van de eerder voorziene 1.15m.
 • De bunker heeft een afwijkend oreillon. Het oreillon werd vooraan afgerond aan de buitenkant en is ook groter en identiek met dit van een bunker met een Tirools uitzicht ingewerkt in het maaiveld.
Kostprijsschatting van het toenmalige bunkertje:
 • Op basis van de gemiddelde prijzen die terug te vinden zijn op de originele bestekken van bouwproject D en de gemiddelde hoeveelheden zoals teruggevonden bij gelijkaardige bunkers bij de bouwprojecten A en B, zijn er schattingen gemaakt van de prijs van de verschillende bunkers.
 • Merkwaardig is dat er voor deze firma 2 offertes bestaan, namelijk een eerste op datum van 11 januari 1935. Dit zou zeker aan de hand van de hierin toegepaste eenheidsprijzen het duurste project op de linie geworden zijn. Op basis van dat bestek zou deze bunker ongeveer 72.392,33 Bef gekost hebben. Allicht is het daarom dat er van dit project een tweede herzien en goedgekeurd bestek bestaat daterend van 3 februari 1935. Volgens dit herziene bestek zou deze bunker nog ongeveer 59.134,16 Bef gekost hebben.
 • Als men hier ook nog een aantal zaken bijtelt die reeds rechtstreeks door de militaire overheid werden bekostigd zoals chardomes, koepels,... zou de totaalprijs van deze bunker ongeveer 59.634,16 Bef moeten geweest zijn.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Foto's van deze bunker

Eerste oudere foto's van dit bunkertje anno 1990 - 1995 - Collectie Guido De Jong (Simon Stevin Stichting)

Voorkant van het bunkertje gefotografeerd in 1995. De huidige eigenaar had het bunkertje al veel liever afgebroken of onder de grond ondergraven gezien. Het is nochthans een uniek gevalletje door onder andere het oreillon van de bunker. Dit is rond uitgewerkt zoals bij Tirools gebochelde bunkers standaard gedaan als ze wat dieper in het maaiveld ingewerkt zaten. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)

Zicht op de bunker in dezelfde periode met de afgeronde hoek van het oreillon. Op deze zijde draagt hij ook nog een mooi vals raam. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)

Foto's van de voorlopig enige eigen prospectie in 2006. Bij een tweede fotosessie in 2007 liep het dus verkeerd en is het gezaag dus begonnen.

Vanaf de Meerstraat kan men het bunkertje helemaal in de verte zo zien liggen. Hij is voor degenen die hem niet mochten vinden achteraan rechts te zien.

De linker zijkant met achteraan het toegangssas.

Mooi zicht op de voorkant anno 2006. Het linker schietgat zat verborgen als een deurgat. Het rechter schietgat zat verstopt achter een vals raam.

De linker zijkant met een nog fraai aanwezig vals raam.
Achterkant van het sas. Links het toegangssas. Rechts de achterkant van de linker mitrailleurkamer met het oreillon. Je ziet mooi dat het sas ooit een plat dakje had.

Detail van de toegang van de bunker.

Rommelige binnenkant rechter mitrailleurkamer. De rommel zal ook wel te maken hebben met het feit dat de eigenaar geen bezoekers wenst. Niets van wat je hier vindt, hoort thuis in een bunker midden in een weiland. Al zeker niet de lege verpakkingen van pesticiden en dergelijke.

De beide betonsokkels zijn nog intakt, inclusief de houten blokjes.

Binnenkant linker mitrailleurkamer.
Als u deze foto ziet, getrokken door het schietgat van de rechter mitrailleurkamer, is meteen duidelijk waarom de bunker zo ideaal geplaatst was. Het schootsveld is zeer ruim en de bunker is op zich praktisch niet bereikbaar zonder in het zicht te lopen.
 
Vorige (A30)
Vorige (Be22)
Volgende (A32)
Volgende (A32)