a32
 
Bunkernummer
A32
Oud Bunkernummer
DO2
Lokatie
Oosterzele
Toegankelijkheid
Kanonkamer nog volledig afgesloten. Schietgat mitrailleur vrij, toegang mitrailleurkamer zeer beperkt open. Opletten want de eigenaar van het terrein duldt totaal geen bezoekers.
Aantal kamers
2 niet verbonden kamers. de kamer voor mitrailleur heeft achteraan een sas.
Aantal schietgaten
2
Type geschut
1 x C47 en 1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Oosten - Zuidoosten
Origineel kadastraal perceel waarop de bunker werd gebouwd:
 • Oosterzele, Sectie C, kadastraal perceel 348c (deels) en 349a (deels).
Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • Voor de bouw van de bunker werd in totaal een stuk onteigend van 1 are 78 ca groot van 2 verschillende percelen.
 • Enerzijds 71 ca van het perceel C349a, wat deel uitmaakte van de eigendom van de Nationale Maatschappij van de Buurtspoorwegen (de Tram). Op hun plannen liep dit perceeltje samen met hun percelen 21 en 22.
  • Deze deelakte voor deze bunker liep samen met deze van een gedeelte van de onteigeningen en erfdienstbaarheden voor de zware bunker A30 verderop langs de toenmalig zelfde tramlijn.
  • Die akte werd verleden op 29 Juni 1935 voor de prijs van 1398 BEF. In deze prijs zaten ook de onteigeningen en erfdienstbaarheden inbegrepen van toepassing op de bunker A30. Er is geen detail van welk aandeel was voor welke van beide bunkers in dit geval. De prijs was voor beiden samen.
  • Er was in de akte geen clausule voorzien voor het uitbetalen van een jaarlijkse intrest.
 • Anderzijds 1 are 7 ca van het perceel C348c. Dit perceel was origineel eigendom van de Heer Albert Baron d'Huart, toen ex voorzitter van de Senaat en woonachtig te Sovet (provincie Namur).
  • Aan hem werd op 15 Maart 1935 reeds een dik betaalde akte opgesteld voor de landbouwgrond, onteigend voor de bunker A31. Voorlopig is echter nergens een akte teruggevonden voor deze aparte deelonteigening.
  • Er zijn dan ook geen verdere details over gekend.
  • Dit kan effectief wijzen op een gemiste akte ofwel is deze akte effectief ook nooit opgesteld geweest omdat de verdere afhandeling zou zijn verlopen via een gerechtelijk akkoord, wat in dit geval te betwijfelen valt daar er al vlotjes een zeer dure akte werd opgesteld voor de bunker A31 aan dezelfde betrokkene.
 • Er dienden geen bijkomende erfdienstbaarheden voorzien te worden omdat de beide percelen aansloten bij de weg Hoek Ter Hulst, juist achter de toen nog aanwezige tramlijn.
Huidige kadastrale perceelnummers van deze bunker:
 • Het toenmalige perceeltje C349a bestaat ondertussen niet meer apart. Het is ondertussen opgegaan in het perceel C345a2 dat nog altijd een perceel is dat overeenkomt met een origineel stuk van de oude verdwenen tramlijn.
 • Het perceel C348c is blijkbaar ondertussen opnieuw opgedeeld in enerzijds een perceel C348e dat enkel de bunker betreft op zijn betonnen grenzen. De rest van het origineel perceel C348c van vroeger is ondertussen perceel C348d geworden.
 • Dit zou er kunnen op wijzen dat de grond die bij de bunker behoorde wel degelijk ooit opnieuw werd overgekocht maar niet de bunker op zich. Dit laatste zou kunnen betekenen dat de bunker op zich, nog altijd staatseigendom zou zijn.
 • De bunker stond op basis van de uit in 1961 opgestelde lijst officieel al niet meer te koop.

Detailschets horende bij de voorstudie van deze bunker

Je ziet duidelijk het zeer onregelmatige van figuur voor deze bunker onteigende perceeltje. Rechts ervan de weg Hoek Ter Hulst. Zuidelijk ervan de toenmalige tramlijn tussen Gent en Geraardsbergen.

De ruime onteigeningsschets zoals terug te vinden bij de akte.

Op de ruime schets ziet men dat wat uiteindelijk werd onteigend, identiek is met wat in de voorstudie was voorzien om te onteigenen.

Detail van het onteigende perceeltje.

Het meest noordelijke perceeltje is de onteigening op perceel C348c. Het driehoekige perceeltje was C349a.

Bijhorend detail van het bunkerterrein omwille van het omleiden van de lokale gracht zuidelijk van de bunker.

 

Omdat de linker zijmuur ter hoogte van de bestaande gracht naast het tramspoor kwam te liggen, diende deze gracht tijdelijk verlegd te worden. Heden is daar niets meer van terug te vinden omdat ook de tramlijn en die gracht totaal verdwenen zijn.

Actuele kadasterschets anno 2021.

Op het kadaster zie je dus nog duidelijk een perceel dat overeenkwam met de vroegere verdwenen tramlijn.

De bunker zelf draagt dus wel degelijk nog een apart kadasternummer voor het perceel dat overeenkomt met de bunker op zijn betonnen grenzen. Dit laat de twijfel ontstaan dat de bunker nooit op zich opnieuw zou overgekocht zijn.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • Volg "Hoek Ter Hulst" komende van de Meerstraat.
 • U passeert A32 links van de weg waar ooit de oude tramlijn de weg kruiste.
 • Bekijk best de bunker vanaf de straat indien u geen nodeloze problemen wenst. De respectievelijke bunker ligt namelijk op het weiland van dezelfde eigenaar als de bunker A31 die totaal geen bezoekers voor de bunkers op zijn terrein wenst.
 • Zelf werd ik als webmaster in 2008 al eens gearresteerd om zonder toelating op deze landbouwgrond te lopen...
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het is de laatste voorliniebunker tussen Muntekouter en Betsberg, aansluitend bij de voorlinie van Betsberg.
 • Hij ligt tussen A31 (500 m) en Be1 (230 m) waarmee hij in hoek opgesteld stond zodat ze samen een grotere vuursector hadden..
 • Zeer kortbij lag ook nog de bunker Be2 (205 m) die ondertussen verdwenen is (ingegraven in het veld).
 • De schietsector van de bunker A32 betrof de zone tussen de zuidwestelijke voorlijn van weerstandsnest Betsberg en de Meerstraat. Ook de overgang van de Tramlijn op de Meerstraat zat zeker in zijn vuursector.
 • De bunker Be1 waarmee de bunker A32 in hoek opgesteld was, nam Hoek Ter Hulst onder vuur komende van de Meerstraat.

Oude luchtfoto's anno 1971

Op deze oude luchtfoto (niet zo scherp) uit 1971 zie je de bunker rechts van de foto liggen. Hij ligt juist links naast de weg Hoek Ter Hulst, noordelijk van het toen nog zeer duidelijk zichtbare tramlijn. Voor alle duidelijkheid, deze was toen ook al niet meer in gebruik.

Op deze 2e oude luchtfoto (niet zo scherp) uit 1971 zie je de overzijde van Hoek Ter Hulst naar Betsberg toe. Heel leuk is dat je daar ook nog de locatie ziet van de reeds vele jaren verdwenen Be2. Hij lag op de hoek van het bleke smalle veldje tegen de onverharde wegel die ook Hoek ter Hulst noemt. Hierdoor is deze ook zuiver te plaatsen op de luchtfoto van hieronder.

Actuele luchtfoto anno 2020

In de hoek van de kouter (donkergroen) links tegen het bos, staat de bunker A31. Tegen de weg Hoek Ter Hulst de A32.

Op deze kadasterfoto is nogmaals duidelijk hoe merkwaardig luchtfoto's het verleden blijven zien ondanks dat er ter plaatse op de grond niets meer is. Je ziet namelijk nog vrij duidelijk het tracé van de verdwenen tramlijn.

Structuur van het bunkertje:
 • De bunker bestaat uit twee kamers die onderling niet met elkaar verbonden zijn.
 • Enerzijds was er een aparte kamer voor het opstellen van een mobiel 47mm kanon. Anderzijds een mitrailleurkamer met achteraan een sas.
Welke type wapens waren in de bunker opstelbaar:
 • De mitrailleurkamer was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast was ze eveneens voorzien om een Hotchkiss- of Coltmitrailleur op te kunnen stellen.
 • De kanonkamer was voorzien voor de opstelling van een mobiel C47 antitankkanon.

Omschrijving van het gecamoufleerde bunkertje:

 • Volgens het originele bestek van bouwproject D waren de hoeken van de bunker afgewerkt met baksteen en diende daarna het geheel gecementeerd te worden.
 • In praktijk is echter de ganse bunker ommuurd geweest met baksteen.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Het schietgat voor het C47 geschut zat verborgen achter een vals raam uitgewerkt met 2 luiken openend in twee richtingen van elk 0.80m x 1.40m (BxH).
 • Het schietgat voor de mitrailleur zat verborgen achter een vals raam uitgewerkt met 2 luiken openend in twee richtingen van elk 0.50m x 1.40m (BxH).
 • De bunker was nog bijkomend voorzien van verschillende valse ramen op de linker zijkant.
  • Achteraan de linker zijkant was een vals raam van 1.00m x 1.40m (BxH).
  • Vooraan de linker zijkant had het bunkertje nog een tweede vals raampje van 0.50m x 1.00m (BxH)
 • Zowel de openende luiken als de gefixeerde valse ramen waren uitgewerkt op gegalvaniseerde metalen platen waarop langs de buitenzijde houten raamprofielen waren gekleefd.
 • De dakstructuur was opgetrokken in rode Noorse den en de dakbedekking zelf bestond in dit geval uit rode mechanische pannen.
 • De achterhoek van de kanonkamer had een beperkt plat dakje om de ingang wat te verstoppen. Dit gedeelte werd afgewerkt met een fraaie uitgecementeerde dakrand.
 • Het toegangssas en de mitrailleurkamer waren onderling gescheiden door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • Het eigenlijke toegang van de mitrailleurkamer was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • De eigenlijke toegang tot de kanonkamer was afgesloten met een traliehek in smeedijzer, openend in twee richtingen van elk 1.10m x 2.10m (BxH).
 • Deze metalen hekken van de kanonkamer zaten bijkomend verborgen achter twee grote houten luiken scharnierend in twee richtingen. Deze houten poortdeuren waren elk 0.90m x 2.40m (BxH) groot.
 • In elke kanonkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 speciaal in de bodem ingewerkt staketsel op een zeer kort spoor om scharnierend het C47 kanon zeer snel te kunnen veranderen van vuurrichting
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het geheel was gecamoufleerd als een bijgebouw passend bij de nabijgelegen villa.

Bouwplannen horende bij deze bunker

Terreinschets horende bij de bouwplannen

We zien duidelijk het merkwaardige puntvormige terreintje uit vorige plannen. Zuidelijk liep de toenmalige tramlijn. Ook zie je duidelijk de eerder vermelde omgelegde gracht naast de tramlijn. Omdat de kanonkamer iets hoger lag dan de mitrailleurkamer van niveau, zie je dat achteraan de bunker een oplopende aanloop was voorzien om het kanon in de kanonkamer binnen te rijden.

Het terrein was aan zijn oostelijke en noordzijde afgespannen van de rest met draad. Aan de straatkant en de zijde van de tramlijn was dit niet het geval.

Grondplan van deze mitrailleur-kanonkamer-bunker. Deze bunker had dus niet het vaak een bunker verradende oreillon.

Opvallend is ook dat de kanonkamer naast het originele dubbele hek, nog voorzien was van een dubbele houten camouflagepoort. Anderzijds van het metalen hekje wel de enige deur aan de ingang van de mitrailleurkamer. Deze werd niet nog eens extra verstopt omdat ze sowieso al niet vlot zichtbaar was vanaf de weg omdat ze al deels achteruit stak.

Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Deze doorsnijdt de mitrailleurkamer van de bunker ter hoogte van het sas en het schietgat voor mitrailleur. Het sas van de mitrailleurkamer was voorzien van een beperkt pannendak met tegengestelde helling aan de rest van het zadeldak.
Doorsnede CD bij bovenstaand grondplan is een dwarsdoorsnede doorheen zowel de kanon- als de mitrailleurkamer. We kijken in de richting van de schietgaten die vereenvoudigd met een kruisje zijn aangeduid. Merk duidelijk nogmaals het niveauverschil op tussen beide bunkerkamers. De kanonkamer (rechts), lag dus qua niveau hoger dan de mitrailleurkamer. De getekende etagères in de mobiele kanonkamers, zijn nooit geplaatst. Dit ging allicht nog eens de ruimte te sterk beperken op een dergelijke reeds smalle ruimte (inclusief een mobiel C47 kanon)
Doorsnede EF is de langsdoorsnede van deze bunker door de kanonkamer. Achteraan rechts de bijkomende scherfmuur achter de toegang van de kanonkamer zichtbaar, bovenaan was deze afgedekt met een betonnen dakrand. Hierdoor lijkt van de andere kant deze bunker wel groter dan hij werkelijk was. De zone tussen de houten camouflagepoort en het dubbele metalen hek heeft origineel geen dak gehad. Let er ook eens op hoe massief en hoe diep de funderingen van deze bunker in de ondergrond steken.

Specifiek dakplan van deze bunker. Zoals we hier dus kijken, is er als basis een vrij groot zadeldak op deze schets aflopend naar links en rechts.

De achterkant van het toegangsas van de mitrailleurkamer kreeg dan een klein aflopend dakje haaks op de rest.

De restant van de keermuur rechts onderaan, kreeg een deksteen als afdekking maar geen specifiek dak. Dit zal dus een kleine open ruimte geweest zijn tussen de camouflagepoort en het toegangshek tot de kanonkamer.

Actuele toestand van deze bunker:

De bunker is volledig vrij maar de eigenaar van de kouter waar hij staat, apprecieert totaal geen bezoekers voor het bunkertje op zijn weiland. Ik wil dit maar melden omdat ik er zelf op de nationale feestdag in 2008 officieel ben gearresteerd voor mij te bevinden op een kouter naast deze bunker, op weg naar de bunker A31, eveneens bezit van dezelfde eigenaar.

Dit is het oude PV uit 2008. Zoals altijd toch zielig te moeten vaststellen dat men als politie zich dan moet bezig houden met dergelijke futiliteiten. Ik heb het nog jaren bij mij gedragen voor mocht ik nog ooit eens gearresteerd worden, dan kon men het gewoon overschrijven...

Dit verklaart ook meteen de belabberde toestand van het document.

Actuele toestand van de bunker:
 • De bunker is nog grotendeels afgesloten. Zo is het schietgat voor mitrailleur volledig vrij en het toegangssas gedeeltelijk. Het schietgat voor grof geschut is nog volledig afgesloten net zoals de toegangsdeur voor de kanonkamer. Deze heeft lang afgesloten geweest met betonnen tegens die ondertussen wel verwijderd zijn.
 • De bunker is heden ten dage vergaan tot een grote blok beton met veel blootliggend betonijzer. Het is één van de bunkers op de linie die enorm heeft te lijden onder betonrot. Eigenlijk ook wel eens leuk om te zien hoe hij jaarlijks hierdoor meer en meer aftakelt.
Draagt de bunker nog sporen van de meidagen 40:
 • Er zijn geen directe sporen van strijd. Dit is natuurlijk niet zo goed zichtbaar daar de originele baksteencamouflage grotendeels is verdwenen en het beton heden zeer zwaar te lijden heeft onder betonrot.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Houd er wel rekening mee dat deze bunker op een weiland staat dat eigendom is van dezelfde eigenaar als de bunker A31. Deze eigenaar apprecieert totaal geen bezoekers bij de bunkers op zijn eigendom. Deze bunker is wel beter bereikbaar daar hij net naast de weg is gelegen en al veel minder kort tegen de woning is gelegen van de eigenaar.
 • Aan de binnenkant steekte de mitrailleurkamer barstensvol rommel. Ze bevat heel wat puin dat met de jaren van rond de bunker is vrijgekomen. Daarnaast steekt er echter ook heel wat rommel in dat totaal niets heeft te zien met de originele bunker. De eigenaar die geen toeschouwers wenst rond zijn bunker, vindt hem anders wel ideaal voor het opbergen van rommel allerhande. De binnenkant is letterlijk een schande.
Kostprijsschatting van het toenmalige bunkertje:
 • Op basis van de gemiddelde prijzen die terug te vinden zijn op de originele bestekken van bouwproject D en de gemiddelde hoeveelheden zoals teruggevonden bij gelijkaardige bunkers bij de bouwprojecten A en B, zijn er schattingen gemaakt van de prijs van de verschillende bunkers.
 • Merkwaardig is dat er voor deze firma 2 offertes bestaan, namelijk een eerste op datum van 11 januari 1935. Dit zou zeker aan de hand van de hierin toegepaste eenheidsprijzen het duurste project op de linie geworden zijn. Op basis van dat bestek zou deze bunker ongeveer 88.077,46 Bef gekost hebben. Allicht is het daarom dat er van dit project een tweede herzien en goedgekeurd bestek bestaat daterend van 3 februari 1935. Volgens dit herziene bestek zou deze bunker nog ongeveer 73.802,14 Bef gekost hebben.
 • Als men hier ook nog een aantal zaken bijtelt die reeds rechtstreeks door de militaire overheid werden bekostigd zoals chardomes, koepels,... zou de totaalprijs van deze bunker ongeveer 74.052,14 Bef moeten geweest zijn.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.
Interessante links voor deze bunker op het internet

Foto's van deze bunker

Foto's van intacte bunker anno 1940. Dit is allicht op de linie een van de bunkertjes waar het meeste aantal foto's van bestaan zoals hij was in de meidagen 40. De foto's zijn in het algemeen getrokken door doortrekkende Duitse troepen, richting noodbrug over de Schelde te Gavere. Men meed de hoofdwegen omdat men mijnenvelden vreesde en zo werd men wel verplicht rondgestuurd langs de toen nog onverharde Hoek ter Hulst. Dit dan gelukkig voor de Duitsers langs een mijnenveld dat nooit is afgewerkt geraakt want dit was wel degelijk voorzien aan deze bunker. Zie hiervoor het strijdverhaal over de meidagen '40 op deze link.

Dit is een meer dan unieke foto van deze nog intacte bunker daterend uit de meidagen '40. Dit is "geen" ingekleurde foto maar een originele zeldzame kleurenfoto. Op de voorgrond de tramlijn van Gent naar Geraardsbergen. Achter de bunker links zie je nog loopgraven liggen. Rechts van de weg liggen nog mijnen die in de vroege ochtend door het Belgisch leger hals over kop zijn achtergelaten toen ze bij het leggen ervan ontdekt werden door Duitse troepen. Het Bruggenhoofd en de bunker was toen reeds niet meer bezet. (Foto: Collectie Jacques De Vos)

Een nog zo goed als identieke bunker qua uitzicht als de foto hierboven. De luiken zijn letterlijk nog niet geroerd ten opzichte van de vorige foto. De vrachtwagens maken deel uit van de Duitse 156e Artilleriedivisie die eerder vocht aan Bruggenhoofd Gent. (Foto: Collectie Peter Taghon)

Nog een bijna identiek zicht. Enkel de luiken van het schietgat voor het C47-geschut zijn opnieuw gesloten zodat de originele beschilderingen zichtbaar worden. (Foto: Replica)

Allicht uit dezelfde periode als de foto hierboven, een specifieke foto van de voorzijde van de bunker. De luiken staan opnieuw nog identiek met de foto hierboven. Deze foto is in dit geval genomen van de doortrekkende Staf van de Duitse 56e Infanteriedivisie die wegtrok aan Bruggenhoofd Gent. (Foto: Collectie Peter Taghon)

Hiernaast in feite een mislukte maar toch leuke foto. Hij werd genomen van de rechter zijkant van de bunker waar de toegang tot de mitrailleurkamer is. Je ziet de achteruit uitstekende blok van het toegangssas van deze mitrailleurkamer. Op de voorgrond nog gedeeltelijk de bij de bunker gegraven loopgraven die aansloten bij de toegang van de mitrailleurkamer. Deze foto is op zijn beurt dan weer genomen door doortrekkende eenheden van de Duitse 192e Infanterieregiment dat op zijn beurt een deel was van de Duitse 56e Infanteriedivisie. Zij lagen op het einde van de strijd klaar nabij Oosterzele om daar in die ochtend een nieuwe aanval op de zone Betsberg tot Moortsele station aan te zetten. Door het voor hen onverwachte vertrek van de Belgen, is deze aanval nooit doorgegaan. (Foto: Collectie Jacques De Vos)

Oude foto's daterend uit 1977. (Collectie Jacques De Vos)

Dit is eigenlijk een zeer unieke foto. Hij is genomen vanaf de bovenzijde (aan de koepel) van de bunker Be5. Helemaal links achteraan zie je deze bunker A32. Zo goed als centraal zie je de bunker Be2 die heden uit het landschap is verdwenen en ingegraven. Hier meer nog vooraan de nog altijd bestaande bunker Be3. (Foto: Collectie Jacques De Vos)

Een heden nog altijd vrij identiek beeld vanaf Hoek ter Hulst. (Foto: Collectie Jacques De Vos)

In die periode zag je voor de bunker nog duidelijk waar ooit de tram had gelopen. Dit was toen zelfs nog een wegel. (Foto: Collectie Jacques De Vos)

Een vooraanzicht vanaf de kouter voor de bunker. Wat mij sterk verbaast op deze foto is hoe je toen vanaf de hoogte van Betsberg dus nog heel wat bewoning kan zien op allicht Van Thorenburglaan en de Spiegel te Scheldewindeke. Heden zie je daar alleen nog hogere boomtoppen. (Foto: Collectie Jacques De Vos)

Detail van de voorzijde. De bunker had toen nog geen last van betonrot waar hij heden zwaar wordt door geplaagd.

De bunker was ook toen dus al grotendeels een kale blok beton geworden al had hij zeker onder het schietgat voor het C47 geschut nog wel meer van zijn baksteencamouflage.

(Foto: Collectie Jacques De Vos)

Detail van het schietgat voor de mitrailleur. (Foto: Collectie Jacques De Vos)

Rechter zijkant met de toegang naar de mitrailleurkamer. Hier waren toen ook blijkbaar al de eerste sporen van betonrot. Dit is de foto die het sterkst zal overeenkomen met de oude eigenlijk deels mislukte foto van deze bunker uit 1940. (Foto: Collectie Jacques De Vos)

Detail van deze zelfde toegang. Onderaan links het granaatwerpgat dat uitkwam aan dit toegangssas. ( Foto: Collectie Jacques De Vos)

Achterzijde van de bunker met rechts de nog volledig dichtgemetste toegang tot de kanonkamer. Deze is tot op heden nog volledig afgesloten, zowel aan de toegang als het schietgat. (Foto: Collectie Jacques De Vos)

Nog een achteraanzicht. Links de toenmalige tramwegel. Ook had de bunker achteraan rechts een mooie betonnen dakrand die hier nog volledig intact aanwezig is. (Foto: Collectie Jacques De Vos)

Nog een mooi zicht letterlijk kijkend op de toenmalige tramwegel. (Foto: Collectie Jacques De Vos)

Oude foto's daterend uit 1990. (Collectie Alain Van Geeteruyen)

Dit zijn de eerste modernere kleurenfoto's van deze bunker. Er is dus duidelijk nog meer baksteencamouflage verdwenen. Ook is er geen sprake meer van de oude Tramwegel en is deze opgegaan in het weiland voor de bunker. Ook begint het betonrot de bunker bovenaan links aan te tasten. (Foto: Collectie Alain Van Geeteruyen)

Achterzijde van de bunker met de toegang tot de kanonkamer. (Foto: Collectie Alain Van Geeteruyen)

Een tweede blik op deze achterzijde. (Foto: Collectie Alain Van Geeteruyen)

Oude foto's daterend uit 1995. (Collectie Guido De Jong - Simon Stevin Stichting)

Nogmaals het vaak opduikende vooraanzicht van deze bunker, opnieuw 5 jaar later. (Foto: Collectie Guido De Jong - Simon Stevin Stichting)

De voor- en rechter zijkant. (Foto: Collectie Guido De Jong - Simon Stevin Stichting)

Eigen prospecties sinds 2006 tot en met 2011

De problemen met het betonrot zijn wel zeer opvallend bij deze bunker. Hij takelt letterlijk jaar na jaar verder af door afspringend beton. Betonrot ontstaat doordat water weet binnen te dringen in het beton. Hierdoor gaat het onderliggend wapeningsijzer roesten. Bij dit roesten zwelt dit ijzer en gaat het hierdoor drukken op het beton. Beton is zeer goed bestand tegen druk maar niet op trek waardoor de buitenste betonlagen in die gevallen gaan afspringen. Hieronder een korte bloemlezing van hoofdzakelijk de voorzijde van deze bunker tussen 2006 tot ongeveer 2021. Je ziet hem letterlijk jaar na jaar verder aftakelen. Je kan deze foto's indien gewenst nog laten volgen op de nog oudere foto's die gelijkaardig hierboven al bestaan van die voorzijde.

Vooraanzicht anno 2006

Vooraanzicht anno 2009. (Foto: Collectie M. Demoor)

Vooraanzicht anno 2019

Vooraanzicht anno 2021 (Collectie Aarnoud Minderhoud)

Eigen prospecties sinds 2006 tot en met 2011

De bunker A32 (links) achter de weg Hoek ter Hulst. Op de voorgrond rechts de bunker Be1 waarmee hij in hoek staat opgesteld.

De bunker vanaf de velden aan de overzijde van Hoek ter Hulst.

Voor- en rechter zijaanzicht.

Detail van het nog altijd volledig afgesloten schietgat voor het C47-geschut.

Detail van het schietgat voor mitrailleur. In dit geval had bij geopende luiken, de achtergrond niet nog eens het uitzicht van een raam maar kreeg men het zicht van baksteen te zien in een gecementeerde vorm op het beton.

Jammer genoeg dus het zicht dat je aan de binnenzijde te zien krijgt doorheen het schietgat. Niet echt een toonbeeld van respect voor dergelijke structuren dus. Heel wat rommel die je hier ziet heeft totaal niets meer te zien met bv puin dat van de bunker zou zijn gevallen. Het is letterlijk door de plaatselijke landbouwer als een stortplaats gebruikt voor allerhande rommel die ook hier niets te zoeken heeft.

De rechter zijkant met achteraan de zeer beperkt geopende toegang voor de mitrailleurkamer.

Detail van het toegangssas.

Detail van de toegang. Het granaatwerpgat onderaan is reeds gedeeltelijk onder het maaiveld verdwenen of zit hier verborgen achter ondertussen voor de ingang gelegd afgebrokkeld puin.

Omgekeerd een binnenzicht in de mitrailleurkamer door de zeer beperkt geopende toegang.

Rechter zijkant en achterzijde. Ondertussen waren er in het nog afgesloten toegangssas van de kanonkamer een massa oude betondallen gestockeerd. Deze foto was uit 2006.

Een zelfde foto anno 2011. Het puin aan de toegang van de kanonkamer was opnieuw ondertussen verwijderd.

Achterzijde met ondertussen jammer genoeg ook de afgebrokkelde dakrand bovenaan rechts.

Detail van de nog altijd dichtgemetste toegang van het kanon. Deze ruimte is dus nog altijd sinds WOII niet open geweest. Of er nog veel intact inzit valt te betwijfelen gezien zijn locatie tegen de weg. Men weet echter nooit.

ook leuk is te weten dat vooraan deze betonnen balk, nog een camouflage houten poort zat om het eigenlijke metalen toegangshek tot de bunker te verbergen.

De zwaar door betonrot aangetaste linker zijkant van de bunker. Let wel op. Wat je dus hier ziet is het afbrokkelen van een buitenste laagje beton van 5 cm dik. We kijken hier op het roestige eerste gebonden wapeningsnet. Deze wand is na dit ijzerwerk nog eens 1.20 meter dik. Het eerstvolgende wapeningsnet zit zeker nog eens 15 centimeter dieper in het beton en zal nog blank-wit zijn (totaal niet roestig). Denk nu aub niet dat binnen 20 jaar de ganse bunker zal verpulverd zijn. Na dit eerste wapeningsnet is deze wand nog 4x gewapend.

Een blik op de zone waar vroeger de tramlijn liep. Dit is dus heden mee opgenomen in het veld waar de bunker op staat.

Bezoekje aan Bruggenhoofd Gent door Bunkerfreaks Antwerpen - 2016 - Foto's Collectie Tom Oliviers

Nogmaals een al vaak getoond vooraanzicht. (Foto: Collectie Tom Oliviers)

Vooraanzicht. (Foto: Collectie Tom Oliviers)

Detail van de schietgaten. (Foto: Collectie Tom Oliviers)

Rechter zijkant. (Foto: Collectie Tom Oliviers)

De zeer beperkte geopende mitrailleurkamer vanaf de binnenzijde gezien. (Foto: Collectie Tom Oliviers)

Binnenzicht in de zeer rommelige mitrailleurkamer. (Foto: Collectie Tom Oliviers)

Het schootsveld door het schietgat van de mitrailleurkamer. We kijken op de Meerstraat ter hoogte waar ooit de tram de weg kruiste. (Foto: Collectie Tom Oliviers)

Terugblik naar beperkt geopende toegang's. Je acht niet mogelijk hoe en vooral waarom heel wat van de rommel die hier te zien is, hier ooit is gedropt. (Foto: Collectie Tom Oliviers)

Achterwand mitrailleurkamer met de sporen van 5 afgebrande haken, een granaatwerpgat en de restanten onderaan van een kleine tablet voor het plaatsen van een kogelpers. (Foto: Collectie Tom Oliviers)

Een nog fraai aanwezig richtteken op de rechter wand voor het perfect haaks opstellen van de Maxim-mitrailleur voor het schietgat. (Foto: Collectie Tom Oliviers)

Achterzijde van de bunker. (Foto: Collectie Tom Oliviers)

Nog zeer fraaie restant van de gebetoneerde rand op de scherfmuur voor de toegang van de kanonkamer. Men ziet er zelfs nog originele kleuren opzitten. (Foto: Collectie Tom Oliviers)

Enkele actuelere sfeerfoto's

Detail van het betonrot op de linker zijkant.

 
Vorige (A31)
Vorige (A31)
Volgende (A33)
Volgende (A33)