a37
 
Bunkernummer
A37
Oud Bunkernummer
DG3
Lokatie
Gijzenzele
Toegankelijkheid
Bunker is volledig ingewerkt in stal. Enkel toegankelijk met medewerking van eigenaar.
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers en een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Oosten - Noordoosten
Origineel kadastraal perceel waarop de bunker werd gebouwd:
 • Gijzenzele, Unieke Sectie, kadastrale perceel 486a (deels)
Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • Voor de bouw van de bunker werd een stuk landbouwgrond onteigend van 1 are 60 ca. Dit onteingende perceeltje lag nabij de noodwestelijke hoek van het respectievelijke perceel maar liet net zoals bij de bunker A36 opnieuw een smal strookje land aan de noordkant van de onteigening, vrij nutteloos achter. Het totale perceel was 23 are 40 ca groot.
  • Om het onteigende terrein ten allen tijde te kunnen bereiken werd in de noordwestelijke hoek boven het onteigende perceeltje een zeer klein stukje mee ingepalmd om te kunnen dienen als onderdeel van de permanente erfdienstbaarheid. Dit zou achteraf nooit dienen (lees verhaal 2e akte). De permanente erfdienstbaarheid zou normaal verder verlopen over een strook van 2 meter breed over de zuidelijke rand van het perceel 490g, dit in het verlengde van de noordelijke grens van dit perceel in de richting van de Kerkstraat. Op die manier werd op dit perceel voor de permanente erfdienstbaarheid een perceeltje mee belast van amper 4 ca.
  • Op deze akte is ook nog spraken van een gedeelte tijdelijke erfdienstbaarheid maar dit kan nooit bij deze akte gehoord hebben gezien deze verliep op perceel 490i die geen eigendom was van dezelfde eigenaar.
  • Bovenstaande gronden waren eigendom van Mr Raymond De Vlieger, arbeider en woonachtig te Vorst.
  • De bijhorende akte werd verleden op 9 maart 1935 voor de prijs van 1000 BEF.
  • Er was in de akte geen clausule voorzien voor het uitbetalen van een jaarlijkse intrest.
 • Blijkbaar wijken de aktes voor de erfdienstbaarheden dus af van de kadastrale schetsen die bij deze bunker horen. Zo is er een tweede akte enkel voor de erfdienstbaarheden. Enerzijds was er een tijdelijke erfdienstbaarheid voorzien over een strook van 5 meter breed waarvan 2 meter breed verliep over het perceel 490g en nog eens 3 meter over het perceel 490i. De gemiddelde lengte van deze strook van 5 meter was op die wijze 31 meter tot aan de Kerkstraat.
 • Merkwaardig genoeg is de akte over het perceel 490g van 2 meter breed nooit opgemaakt.
 • Alles laat vermoeden dat er problemen moeten geweest zijn om deze permanente erfdienstbaarheid afgehandeld te krijgen want er is dus nooit een akte opgesteld naar de familie Van Wijnsberghe - De Keyzere die eigenaar was van het perceel A490g en deel uitmaakte van de grond horende bij zijn woning.
 • De erfdienstbaarheden zijn dan ook in dit geval volledig komen te liggen op het perceel 490i over een strook die dan ook maar 3 meter breed werd voorzien in plaats van de anders standaard toegepaste 5 meter. Van deze 3 meter werd dan enkel de 2 noordelijkse meters behouden als permanente erfdienstbaarheid. Op de akte is ook te zien dat de originele 5 meter die op de akte stond maar nooit kan geklopt hebben op dit perceel, gewijzigd in 3 meter breed.
 • De eigenaar van dit perceel 490i was Mr Gustaaf De Block, blokwachter bij de Nationale maatschappij van de Belgische spoorwegen en wonende te Gijzenzele. Deze erfdienstbaarheden omvatten dus in dit geval in totaal 93 ca (3 meter x 31 meter). Hiervan werd dan ook 62 ca permanente erfdienstbaarheid. De akte werd getekend voor akkoord op 18 januari 1935 voor de prijs van amper 100 BEF.
 • Ook deze akte omvatte geen bijkomende clausules voor jaarlijkse intresten.
 • (Ter info, een blokwachter was gewoon iemand die in eens spoorweggebouwtje naast de spoorlijn aanwezig was en diende door te geven dat de trein was voorbijgekomen op dat bepaalde punt. Dan kon men de signalisatie in het station aanpassen en wist men hoever de treinen reeds gevorderd waren die onderweg waren naar hun bestemming. Men noemde die blokken ook vaak sectioneringsposten. De bunkertjes S5 en S6 te Kwatrecht, langs de spoorlijn Oostende - Brussel, hadden zelfs specifiek elk het uitzicht van zo een sectioneringspost.)
Huidige kadastrale perceelnummers van deze bunker:
 • Het toenmalige perceel waarvan werd onteigend 486a bestaat niet meer.
 • Dit is ondertussen opgedeeld in een perceel met de bunker op zijn betonnen grenzen, perceel A486d.
 • De rest van het toenmalige perceel 486a, dat nog wel een aantal andere wijzigingen zal gekend hebben door de jaren, is ondertussen A486f geworden.
 • De erfdienstbaarheid over een strook van in dit geval amper 3 meter, bestaat heden niet meer. Er loopt wel nog een smalle private wegel maar de eigenlijke toen gebruikte erfdienstbaarheid moet zo goed als onder die huidige wegel gelopen hebben en is nu zelfs deels bebouwd op perceel A490l.
 • Het vroegere perceel 490g is ondertussen het perceel A490k geworden en bevat heden dus ook een private wegel in de richting van het perceel A486f met ook de bunker als perceeltje A486d aangebouwd met een paardenstal.
 • Het toenmalige perceel 490i is nu perceel A490l geworden.
 • De bunker en bijhorende grond werd reeds in 1960 van de Belgische staat teruggekocht en is dus heden in privébezit.

De ruime onteigeningsschets zoals terug te vinden bij de akte.

Het onteigende perceeltje lag dus ingesloten tussen Kerkstraat en de Gijzenzelestraat. Aan de kant van de Gijzenzelestraat waren er op dat moment nog geen huizen aanwezig, wat ook meteen verklaart dat de schietgaten in oostelijk, noordoostelijke richting wel degelijk een schootsector hadden.

Detail van het onteigende perceeltje.

Men kan zich hier dus wel degelijk de vraag stellen waarom de toenmalige eigenaars akkoord gingen met toch wel een ongunstige onteigening als deze. Wat heeft deze eigenaar aan de 2 meter smalle strook aan de noordkant van de voor de bunker onteigende zone die er dus geen officieel deel van de onteigening uitmaakte.

De erfdienstbaarheden zouden dus in dit geval volledig beperkt worden tot de zone onder de dikke lijn naar de Kerkstraat toe, dus volledig op het toenmalige perceel A490

Actuele detail kadasterschets anno 2021.

Probleem is dat op deze kadasterschets amper de vorm van de bunker te herkennen is. Hij is volledig aangebouwd met een paardenstal. De bunker op zich heeft niets met deze paardenstal te maken. Hij is alleen via de achterkant van deze stal bereikbaar. Samenlopend met de rand van het perceel waar de bunker opstaat, loopt heden een private wegel naar dit terrein vanaf de Kerkstraat. Dit is afgesloten met een hek vanaf de Kerkstraat.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • De bunker ligt tussen de Kerkstraat en de Gijzenzelestraat komende uit het centrum.
 • U kunt de bunker met aanbouw zien liggen langs de Kerkstraat komende vanuit het centrum, op uw linker kant, 30 meter voorbij een groen hek dat nomaal gezien altijd is afgesloten met een slot.
 • De bunker kan ook beperkt worden gezien vanaf een voetwegel die iets meer noordelijk een kleine kortsluiting maakt op de Gijzenzelestraat. Wel zie je nooit de schietgaten omdat net deze aangebouwd zitten met de paardenstal.
 • U hoeft ook geen onnodige pogingen te doen bij de bunker zelf te geraken omdat deze specifiek nog eens met een deur is afgesloten die ook nog eens op slot is.
 • De bunker zelf ligt dus wel volledig op privéterrein en kan in feite alleen bezichtigd worden mits toestemming van de eigenaar. Respecteer de privacy aub.
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het is een voorliniebunker tussen Betsberg en de spoorlijn Oostende-Brussel tussen A36 (85 m) en A38 (715 m). Hij is zeer kort opgesteld nabij de bunker A36. Ze kijken echter met hun schietgaten van elkaar weg en geven elkaar dus zeker geen kruisend vuur. Ze geven wel samen beschermend vuur voor het centrum van Gijzenzele.
 • De bunker A36 nam letterlijk in zuidelijke richting de open velden tussen Wulgenstraat en Gijzenzelestraat onder vuur.
 • De vuursector van de bunker A37 was letterlijk dwars op een stukje noordelijk gelegen Gijzenelestraat tussen de Schoolstraat en de Hoogstraat. Dit omvat ook de noordkant van het toenmalige Halve Maanbos. Houdt er rekening mee dat die zone toen allicht zeer weinig bewoond en vrij open te beschouwen was.

Oude luchtfoto anno 1971

Op deze oude luchtfoto (niet zo scherp) uit 1971 zie je de bunker A36 met wat moeite wel liggen, juist zuidelijk van de laatste woningen langs de Kerkstraat.

Meer noordelijk maar kortbij deze bunker, ligt een bleke strook met op de kop links de nog niet met stal aangebouwde bunker A37.

Actuele ruime luchtfoto anno 2021.

Dit is een actuele luchtfoto uit 2021. De bunker A36 is goed herkenbaar op de kop van de velden waar langs de Kerkstraat de bewoning stopt. De bunker A37 ligt dan iets noordelijker aan de noordwestelijke kant van een ondertussen wel groter stukje ingesloten weiland.

De vuursector is in dit geval dus gericht op dit dwarse stukje Gijzenzelestraat, noordkant Hoogstraat en Halve Maanbos.

Structuur van het bunkertje:
 • Twee achteraan verbonden kamers en een sas.
 • Elke kamer is voorzien voor het opstellen van een mitrailleur.
Welke type wapens waren in de bunker opstelbaar:
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van Maximmitrailleurs.
 • Daarnaast was hij eveneens voorzien om Hotchkiss- of Coltmitrailleurs te kunnen opstellen.

Omschrijving van het gecamoufleerde bunkertje:

 • De hoeken van de bunker waren afgewerkt met baksteen, daarna is het geheel gecementeerd.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Het linker schietgat zat verborgen achter een valse houten deur van 1.00m x 2.00m (BxH). Binnen het bestek van bouwproject D is dit foutievelijk vermeld als een vals raam zoals het tweede schietgat maar veldwerk wijst anders uit.
 • Het rechter schietgat voor de mitrailleur zat verborgen achter een vals raam uitgewerkt met 2 luiken, openend in 2 richtingen van elk 0.50m x 1.40m (BxH) in gegalvaniseerd plaatijzer. Op deze luiken waren aan de buitenzijde houten raamprofielen gekleefd om het geheel nog explicieter het uitzicht van een echt raam te geven.
 • Het bunkertje had nog een vals raam op zijn linker zijkant dat niet op het plannetje vermeld staat. Normaal zal dit ook identiek uitgewerkt geweest zijn wat in dit geval neerkwam op een gefixeerde gegalvaniseerde metalen plaat van 1.00m x 1.40m (BxH) met daar opnieuw houten raamprofielen gekleefd.
 • De zadeldakstructuur was opgetrokken in hout en de dakbedekking zelf bestond in dit geval uit rode Boomse pannen.
 • Het toegangssas werd uitgewerkt met enkele traptredes in beton om het niveauverschil van buiten naar binnen te overbruggen.
 • De bunker werd in het toegangssas normaal ook van een sterfputje voorzien.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het structuurtje werd ook deels aan het zicht onttrokken door een haag.
 • Het globale uitzicht was dit van een gecementeerd tuinhuisje, deels verstoken tussen struiken en beplantingen.

Bouwplannen horende bij deze bunker

Terreinschets horende bij de bouwplannen van deze bunker.

Het bunkertje stond in de noordwestelijke hoek van een kleinere kouter achter de huizen van de Kerkstraat.

Aan de zuidkant was de bunker aan het zicht onttrokken door een haag. Aan de oostzijde was er een draadafspanning gezet.

Origineel plannetje van deze bunker. Op dit plannetje zijn beide schietgaten gecamoufleerd als valse ramen. In realiteit is enkel het rechter schietgat als raam gecamoufleerd. Het linker schietgat kreeg het uitzicht van een deurgat.

Ook ontbreekt op dit grondplan op de linker zijkant nog een heden nog zichtbaar vals raam.

a37
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. De doorsnede is genomen doorheen de linker mitrailleurkamer en kijkend in de richting van het oreillon.
Doorsnede CD, horende bij hetzelfde grondplan loopt dwars door de mitrailleurkamer en het toegangssas en de toegangskuil.
Actuele toestand van deze bunker:
 • De bunker is volledig vrij gemaakt maar heden opnieuw niet meer vrij toegankelijk.
 • Hij is voorzien van een deurtje dat standaard op slot is.
 • Hij is grotendeels ingebouwd en aangebouwd met een paardestal. Door het inbouwen van de bunker is hij nog heel moeilijk fraai te fotograferen en zelfs nog heel moeilijk te herkennen als een bunker.
 • De zijde met de schietgaten zelf zitten volledig verstopt inwendig in de aangebouwde stal.
Draagt de bunker nog sporen van de meidagen 40:
 • Het is wel merkwaardig dat als men vergelijkt met de bunker A36, die minder dan 100 meter van deze bunker verwijderd staat, deze bunker op het eerste zicht, zeer weinig sporen van projectielinslagen vertoont.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Voorlopig geen gekend.
Kostprijsschatting van het toenmalige bunkertje:
 • Op basis van de gemiddelde prijzen die terug te vinden zijn op de originele bestekken van bouwproject D en de gemiddelde hoeveelheden zoals teruggevonden bij gelijkaardige bunkers bij de bouwprojecten A en B, zijn er schattingen gemaakt van de prijs van de verschillende bunkers.
 • Merkwaardig is dat er voor deze firma 2 offertes bestaan, namelijk een eerste op datum van 11 januari 1935. Dit zou zeker aan de hand van de hierin toegepaste eenheidsprijzen het duurste project op de linie geworden zijn. Op basis van dat bestek zou deze bunker ongeveer 71.893,91 Bef gekost hebben. Allicht is het daarom dat er van dit project een tweede herzien en goedgekeurd bestek bestaat daterend van 3 februari 1935. Volgens dit herziene bestek zou deze bunker nog ongeveer 58.355,63 Bef gekost hebben.
 • Als men hier ook nog een aantal zaken bijtelt die reeds rechtstreeks door de militaire overheid werden bekostigd zoals chardomes, koepels,... zou de totaalprijs van deze bunker ongeveer 58.855,63 Bef moeten geweest zijn.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.
Interessante links voor deze bunker op het internet

Foto's van deze bunker

Oude foto's uit 1995 - Collectie Guido De Jong - Simon Stevin Stichting

Op deze zeldzame oudere foto's van dit bunkertje is hij nog te zien zonder de aanbouw van de paardenstal die hem nu grotendeels aan het zicht onttrekt. (Foto: Collectie Guido De Jong - Simon Stevin Stichting)
De nog volledig vrije achterzijde van de bunker. (Foto: Collectie Guido De Jong - Simon Stevin Stichting)

Eigen prospectie in 2006

Zicht op het hekje met de smalle trekweg naar het terrein waar de bunker opstaat. Het betreft wel degelijk het hekje links naast de witte afsluiting. (Foto: Google Streetview 2021)
Achteraan de tuin ziet u eveneens de achterzijde van de bunker liggen. Let op, de bunker ligt niet op deze eigendom maar wel degelijk op het weilandje achter deze woning. Ook woont hier niet de eigenaar van dat perceel.
Detail van de aangebouwde achterzijde van de bunker.
De voorzijde van de bunker zoals zichtbaar vanaf het wegeltje dat aan de noordkant van de Gijzenzelestraat een hoek afsnijdt van deze weg. Dit is een van de weinige locaties waar je heden zo de bunker nog kan waarnemen. Jammer genoeg wordt de bunker door de aanbouw aan alle kanten sterk aan het zicht onttrokken.
Dit is hoe de bunker zichtbaar is vanaf de bunker A36.
Achterzijde van de bunker. Links zit achter deze aangebouwd stalgedeelte de eigenlijke toegang alsook de mogelijkheid om door te gaan naar de voorzijde van de bunker, verborgen.
De achterhoek achter het toegangssas. Rechts de linker zijmuur met het oreillon.
Detail van de linker zijmuur met nog een mooi aanwezig vals raam dat niet op de bouwplannen vermeld staat.
Vooraanzicht van de bunker die door zijn aanbouw zeer moeilijk te fotograferen valt. Links het oreillon.
Zicht op het linker schietgat naast het oreillon. Dit was afwijkend met de plannen gecamoufleerd als een valse deur. Het schietgat zelf is afgedicht met een houten plaat. Mocht het gecamoufleerd zijn geweest als een raam, zou je onder het gat van het schietgat nog de betonnen rand te zien krijgen van het valse raam. Dit is dus heden niet zo zodat het wel degelijk een valse deur zal zijn geweest. Het rechter schietgat zit bijkomend nog eens verborgen achter nog een bijkomende aanbouw.
Het tweede schietgat dat wel degelijk gecamoufleerd was als een vals raam.
Het aluminium deurtje dat de eigenlijke toegang tot de bunker verbergt.
De effectieve toegang tot de bunker, achter dit deurtje.

De rechter mitrailleurkamer, waar het toegangssas op aansloot. Dit was dus het schietgat met het uitzicht van een vals raam. De bunker is net zoals zijn nabije compagnon A36 aan de binnenzijde vrij zwaar ontdaan van al het ijzer.

Ook is hij gebruikt als stapelplaats. Een soort aanvulling bij de aangebouwde paardenstal.

Zicht vanuit deze mitrailleurkamer op de tweede mitrailleurkamer. Ook de etagères werden dus volledig afgebrand bij de ontmanteling.
Detail van de tweede mitrailleurkamer. Dit is het schietgat ooit gecamoufleerd als een valse deur.