Bunkernummer
A44
Oud Bunkernummer
AW5
Lokatie
Wetteren
Toegankelijkheid
Schietgaten beiden nog afgesloten. Kanonkamer is vrij, mitrailleurkamer beperkt geopend. Bunker volledig op privéterrein.
Aantal kamers
2 gescheiden kamers, de mitrailleurruimte is verbonden aan een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
1 x AC + 1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Oosten - Noordoosten
Origineel kadastraal perceel waarop de bunker werd gebouwd:
 • Wetteren, Sectie G, kadastrale perceel 740d (deels)
Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • Voor de bouw van de bunker werd een stuk grond onteigend van het perceel G740d ter grootte van 5 are 27 ca.
 • Dit was op die manier op de linie qua oppervlakte de grootste onteigening die er heeft plaatsgevonden voor de bouw van 1 specifieke bunker op de bunkerlijn Bruggenhoofd Gent.
 • Het originele perceel van hetwelke werd onteigend was heel wat groter, namelijk 2 hectare en vormde een strook tussen de Schelde en de toenmalige "oude" Kwatrechtsteenweg
 • Het onteigende perceel sloot dan ook op die manier direct aan bij deze "oude" Kwatrechtsteenweg zodat er voor dit bunkertje geen sprake meer was van erfdienstbaarheden. Niet voor de bouw, niet voor de permanente bereikbaarheid.
 • De respectievelijke kouter was eigendom van Mr Ernest Lammens, molenaar te Wetteren.
 • De akte voor de verkoop van het perceel werd verleden op 17 November 1934 voor de prijs van 25630 BEF. Het werd op die manier niet alleen de grootste onteigening qua aantal vierkante meters onteigening maar ook de duurste onteigening qua prijs voor 1 perceel voor het bouwen van een bunker.
 • De akte bevatte bijkomend een clausule voor een jaarlijkse intrest van 5% op dit bedrag die zou ingaan vanaf het ogenblik dat de bouw van de bunker zou aanvatten. Voor deze bunker kwam dat neer op een jaarlijks bedrag van 1281.50 BEF. Dit is meer dan wat voor heel wat perceeltjes horende bij bunkertjes als totaalprijs werd betaald qua onteigening.
Huidige kadastrale perceelnummers van deze bunker:
 • Het toenmalige perceel G740d bestaat heden ten dage totaal niet meer en werd enorm verkaveld en uitgesplitst over heel wat andere percelen. Daarnaast zijn door het verdwijnen van de oude Kwatrechtsteenweg, andere percelen groter geworden en verschoven qua grenzen.
 • Het toenmalige perceel 740d zit heden verdeeld over al deze percelen:
  • het perceel 829X en 820L, beiden deel uitmakend van puin- en afvalverwerker Cedric Kennof.
  • Waar heden dus over het terrein van deze firma Cedric Kennof de hoofdweg over het afvalverwerkende terrein is, was origineel voorheen ongeveer de oude Kwatrechtsteenweg.
  • Daarnaast heb je een aaneensluiten van smallere percelen die vroeger tussen de Schelde en de oude Kwatrechtsteenweg lagen, namelijk de percelen 1479A, 1479B, 1479C, 745L2, 745H2, 740A3, 740Z2. Daarna bevindt zich een perceel dat nu reeds eigendom blijkt te zijn en bij de Schelde is inbegrepen. Dit ligt noordelijk van het perceel 740f, tevens ook het eerste perceel dat vroeger niet meer hoorde bij het origineel perceel 740d.
  • Deze percelen lagen tussen de nieuwe Kwatrechtsteenweg (huidige) en de oude verdwenen steenweg die allicht door die percelen mee is opgeslokt. Dit zijn de huidige percelen 742G2, 740R3, 742E2, 742C2, 744M, 744N, 745K2, 745E2, 745G2 en 740P3. De oude steenweg moet letterlijk de noordkant van deze percelen geweest zijn.
  • Het hierboven vermelde perceel 745K2 bevat heden ook nog altijd de bunker A44.
 • Op 8 April 1955 werden er nog een aantal bijkomende onteigeningen gedaan voor aanpassingen aan de huidige Kwatrechtsteenweg. Je merkt vrij eenvoudig op dat de loop van toen nog altijd niet de loop was dat deze nu heeft. De steenweg buigt heden namelijk beperkt mee af in noordoostelijke richting terwijl hij vroeger eerder oostelijk bleef doorlopen.
 • Op 2 Mei 1960 werden een aantal percelen met onder andere de bunker A44 verkocht aan de huidige eigenaars van deze bunker.
 • Bij de bouw van de woning werd de bunker zelfs een gedeelte overbouwd.

Ruime onteigeningsschets.

In dit geval kunnen we wel spreken over een ruime schets. Het originele perceel waar de bunker op werd gebouwd, het toenmalige perceel 740d werd ondertussen enorm opgedeeld en herverkaveld. Op deze schets zie je ook zeer duidelijk zowel de oude als de nieuwe Kwatrechtsteenweg. Het schuine wegeltje linksboven aansluitend op de Oude Kwatrechtsteenweg, bestaat heden nog en ligt achter het huidige terrein van de afvalverwerker Cedric Kennof. Het perceel 740d eindigt heden ten dage allicht met de daar aanwezige Oceanic Carwash. Het terrein daar rechts van is het perceel 740f van bovenstaande schets.

Je ziet ook dat de nieuwe Kwatrechtsteenweg nog maar doorliep tot op een dwarsweg. Deze dwarsweg is de huidige onverharde wegel die vroeger uitkwam op de Koedreef aan de overzijde van de spoorlijn. Hier was vroeger effectief een gelijkvloerse spoorwegovergang.

Onteigeningsschets detail

Detail van het perceeltje onteigend voor deze bunker. Dit was in dit geval een perceel van meer dan 5 are en daarbij dus ook het grootste voor deze bunkerlijn onteigende perceel voor de bouw van 1 bunker.

Actuele ruime kadasterschets anno 2022.

Je ziet duidelijk dat het al niet meer evident wordt om beide nog met elkaar te gaan vergelijken. De hierboven zichtbare oude Kwatrechtsteenweg, is volledig verdwenen en lag dichter tegen de Schelde.

Details van deze kadasterfoto's (deel 1) - aan de puinverwerker Cedric Kennof.

Hier liep de oude Kwatrechtsteenweg weg van de nieuwe Kwatrechtsteenweg. Allicht zal het centrale werkterrein op de site ook ongeveer zijn waar de steenweg vroeger liep.

Achter de grote loods links, zie je nog een perceeltje dat overeenkomt met een oude private wegel. Deze is op de oude kadasterschets ook nog duidelijk herkenbaar en heden nog altijd ongewijzigd.

Details van deze kadasterfoto's (deel 2) - gebouwen van huidige Spector.

Het verharde achterterrein achter de bedrijfsgebouwen, moet ongeveer de oude Kwatrechtsteenweg geweest zijn.

Details van deze kadasterfoto's (deel 3) - oostelijk van Spector, parking gebruikt door Garage De Rocker.

Naast deze parking, is de oprit om ook naar de achterzijde van Spector te rijden. Rechts hiervan is een smalle oprit van een woning. Achter deze woning die nogal achteruit gebouwd is, steekt nog altijd deels overbouwd met dezelfde woning, de bunker A44. De bunker is het meest naar achter gelegen bouwwerk dat je hier kan zien.

Details van deze kadasterfoto's (deel 4) - meest oostelijk gedeelte van het vroegere perceel 740d. Het laatste erbij horende gebouw is allicht Oceanic Car Wash.

Uiteinde van het vroegere perceel 740d

Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • De bunker ligt juist naast de in- en uitgang van de parking van de firma Spector aan de achterzijde van de gebouwen naar de Schelde toe. Hij zit beperkt overbouwd achter een woning die je links van deze wegel kan zien liggen.
 • Het is zeker niet altijd evident de bunker te zien vanaf deze wegel.
 • Deze bunker ligt volledig op privéterrein. Respecteer dan ook de privacy van de eigenaars aub.
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het is de laatste voorliniebunker tussen de steenweg Aalst-Gent en de Schelde, tegen de Schelde. Er is nog één bunker kortbij opgesteld, namelijk de bunker A43 (75 m).
 • Hij vormde samen met de bunkers A43 (75 m) en Av16 (185 m) een cluster van 3 bij elkaar opgestelde bunkers.
 • De vuursectoren van de bunkers A43 en Av16 kruisten elkaar en maakte deze bunkers daardoor voor die sector zeer gevaarlijk. Het centrale punt van hun vuren was de toen nog aanwezige spoorwegovergang in de richting van de Koedreef (heden verdwenen).
 • De bunker A44 was een gecombineerde C47-kanon en mitrailleurbunker.
 • Allicht konden zowel de mitrailleur als het C47 geschut zowel de Schelde (links) komende van Wetteren als de Oude Kwatrechtsteenweg (rechts) onder vuur nemen.
 • Door het verleggen van de steenweg, kwam de bunker enkele tientallen meters verder van de nieuwe Kwatrechtsteenweg verwijderd te liggen. Gezien het terrein toen nog open was, zal hij mogelijks beide steenwegen nog wel onder vuur hebben kunnen nemen.

Deeltje van de oude stafkaart waarop alle bunkertjes stonden, kort na WOII van Bruggenhoofd Gent

Op deze kaart zie je nog duidelijk het afwijkende tracé van de Kwatrechtsteenweg. Ze is natuurlijk niet in die zin gedetailleerd maar toont zelfs nog niet het nieuwe tracé dat er toen toch ook al moet geweest zijn.

Oude luchtfoto anno 1971

Op deze oude luchtfoto (niet zo scherp) uit 1971 zie je de bunker A43 met enige moeite liggen als een bleek plekje tegen de steenweg in de rechter bovenhoek van een iets blekere kouter.

De bunker A44 valt moeilijker te bespeuren maar is er toch op zichtbaar. Hij ligt in de bovenhoek links van het bleke terreintje noordoostelijk van de bunker A43.

Ook de bunker Av16 juist aan de overzijde van de spoorlijn is duidelijk te zien, net zoals de toen nog bestaande spoorwegovergang ter hoogte van de Koedreef.

Detail luchtfoto anno 2022 (Google Earth)

Op deze oude luchtfoto zie je opnieuw duidelijk de Garage Rogiers aangeduid. Je ziet ook duidelijk het Mercedes reclamebord omwille van zijn schaduw. De bunker A43 stond rechts hiervan.

De bunker A44 zie je bovenaan de foto nog achter een achteruitgelegen woning. Hij is zelfs deels overbouwd met deze woning.

Ook hier is de bunker Av16 nog zichtbaar zuidelijk van de spoorlijn. Er loopt merkwaardig genoeg op het terrein van Superfos waar deze bunker bijhoort in hun groenzone, nog een weg die ook officieel Biezeweg noemt maar zeker geen openbare weg is.

Het blijft jammer dat ze in feite niet toelaten het domeintje met de bunker aan te sluiten met het huidige fietspad zodat hij meer openbaar terrein en erfgoed zou kunnen worden. Er is hiervoor reeds contact opgenomen maar de firma weigert dit voorlopig toe te laten.

Actuele ruimere luchtfoto anno 2022 (Google Earth)

Deze ruimere foto is toegevoegd om het oude tracé van de steeenweg eens volledig proberen te tonen.

Structuur van het bunkertje:
 • De bunker is te beschouwen als een combinatie van 2 tegen elkaar aangebouwde gescheiden structuren.
 • Langs de kant van de Schelde bevindt zich een kanonkamer voor het opstellen van een mobiel C47 kanon.
 • Langs de straatkant bevindt zich een mitrailleurkamer met een apart geknikt toegangssas.
Welke type wapens waren in de bunker opstelbaar:
 • De mitrailleurkamer was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Er waren daarnaast geen extra voorzieningen om eventueel andere standaard mitrailleurs te kunnen opstellen.
 • Ook valt het op dat het schietgat in dit geval vrij kort tegen de grond zit.
 • Het was een mitrailleurbunker waarbij de schutter de mitrailleur zittend diende te bedienen.
 • De kanonkamer was voorzien voor de opstelling van een mobiel C47 antitankkanon.

Omschrijving van het gecamoufleerde bunkertje:

 • Een ruw stenen uiterlijk.
 • Origineel geverfd met een lichtbruine, okergele grondverf. Daarna werden er kleurvlekken aangebracht met rood, oker en smaragdgroen.
 • De beide schietgaten zaten allicht beiden verborgen achter metalen valluiken.
 • Opvallend is ook dat de beide toegangen beschermd zijn door specifieke kleine oreillons.
 • De schietgaten hebben daarentegen beiden geen oreillon.
 • Het toegangssas en de bijhorende mitrailleurkamer werden gescheiden door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang tot het sas van de mitrailleurkamer was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • De eigenlijke toegang tot de kanonkamer was afgesloten met een traliehek in smeedijzer, openend in twee richtingen van elk 1.10m x 2.10m (BxH).
 • In elke kanonkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 speciaal in de bodem ingewerkt staketsel op een zeer kort spoor om scharnierend het C47 kanon zeer snel te kunnen veranderen van vuurrichting
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • De bunker zat zo goed als mogelijk, ongeaccentueerd in het aflopende terrein tussen Kwatrechtsteenweg en Schelde verborgen.

Bouwplannen horende bij deze bunker

Originele terreinschets horende bij de bouwplannen van deze bunker.

De bunker zat dus letterlijk ingewerkt in het vrij sterk naar de Schelde toe aflopend terrein.

Doordat het terrein hier zo fel afliep, valt ook het lage mitrailleurschietgat te verklaren. Men deed dit omdat men anders bij een normale hoogte, zeer snel in de verte veel te hoog aan het vuren zou zijn.

Origineel plannetje van deze bunker. Merk op dat de bunker getekend is met een schietgat voor een vast opgesteld 47mm kanon. Dit zou betekenen dat de bunker beschouwd werd als een bunker tegen de directe doorbraak. In realiteit is hij echter uitgevoerd als een bunker met een schietgat voor een mobiel opgesteld kanon. Dezelfde opmerking kon men maken op basis van het grondplan bij de bunker B45 (afgebroken) langs de steenweg Aalst-Gent te Melle.

a44

Doorsnede AB horende bij bovenstaand grondplan. Ook deze doorsnede is getekend alsof de bunker voorzien werd voor een vast opgesteld 47mm kanon. Ook de dubbele rij van leggingen op de muur is nooit uitgevoerd. Wel indrukwekkend is de diepte waarop gefundeerd werd, in dit geval omwille van de drassige grond waar de bunker is gebouwd. De bunker steekt allicht dus zo diep in de ondergrond dan hij er boven steekt.

Doorsnede CD horende bij het grondplan. Dit is een dwarsdoorsnede doorheen het vrij grote toegangssas van de mitrailleurkamer en dwars doorheen de kanonkamer die ook hier is getekend voor een vast opgesteld 47 mm kanon.

Aanpassing van het schietgat voor het kanon. Dit werd gewijzigd van het eerder getekende vast opgestelde 47mm kanon naar een mobiel C47 kanon.

Dit is een horizontale doorsnede van deze kanonkamer met het aangepaste schietgat. Zoals je het schietgat kan zien, zal het in hoofdzaak toch bedoeld geweest zijn om de Schelde te viseren. Mogelijks lag ook de oude Kwatrechtsteenweg (zeker verderop) binnen zijn vuurbereik.

Aanpassing van het schietgat voor het kanon. Dit werd gewijzigd van het eerder getekende vast opgestelde 47mm kanon naar een mobiel C47 kanon.

Dit is een verticale doorsnede van deze kanonkamer met het aangepaste schietgat.

Actuele toestand van deze bunker:
 • De bunker is volledig vrij alhoewel dit voor de mitrailleurkamer nog altijd maar beperkt geopend te noemen is.
 • De beide schietgaten zijn aan de buitenzijde nog steeds toegemetst van tijdens de Duitse bezetting.
 • De bunker heeft er altijd aan de buitenzijde vrij rommelig bijgelegen met puin tegen de voorzijde.
 • In 2008 werd ondertussen dit puin aan de voorkant van de bunker, verwijderd zodat de beide schietgaten weer zichtbaar kwamen, inclusief de originele verfkleuren.
 • De kanonkamer is afgesloten met een deurtje en gebruikt als een bergruimte.
 • Aan de binnenzijde van deze kanonkamer zijn trouwens ook nog zeer mooie camouflagekleuren terug te vinden. Het motief dat daar zichtbaar is, zal ook aan de buitenzijde van de bunker ooit gebruikt zijn.
 • Opvallend is dat deze bunker afwijkend van de gelijkaardige bunkers van dit type, geen granaatwerpgat heeft dat loopt van de mitrailleurkamer naar de kanonkamer. Allicht heeft dit opnieuw te maken met het feit dat de bunkers op Kwatrecht bij de eerste bunkers horen gebouwd op de linie. Er zitten dus nog foutjes in die bij later gebouwde bunkers niet meer te vinden zijn.
 • De bunker zit dus zelfs gedeeltelijk mee overbouwd met de woning, wat in het verleden al scheuren veroorzaakte in de woning. Dit is vrij normaal omdat je hier dus meer dan te maken hebt met een combinatie van funderingstechnieken bij 1 structuur, wat normaal gezien altijd wordt afgeraden omdat dit kan leiden tot verschillen in zettingen van de structuren. Dat leidt dan in het algemeen tot scheuren in de structuren, in dit geval de gevel van de woning
Draagt de bunker nog sporen van de meidagen 40:
 • Op het eerste zicht vertoont de bunker niet echt veel sporen van strijd alhoewel hij deze zeker gekend moet hebben.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • In de meidagen 40 moet de bunker zeker ook een van de bevochten bunkers op de lijn zijn geweest.
 • Doordat hij natuurlijk grotendeels op de Schelde was gericht, zal de strijd die van de Oude en Nieuwe Kwatrechtsteenweg alsook de spoorlijn zal gekomen hebben, misschien iets minder met de strijd betrokken zijn geweest dan de bunkers A43 en Av16 waar hij in een cluster stond opgesteld.
 • Bij de hevige strijd ter verovering van Kwatrecht van Duitse kant, zijn er zware aanvallen geweest om dit te proberen doen via de Kwatrechtsteenweg, komende van Wetteren (eenheden van het Duitse 192 IR).
 • Deze zijn van Belgische kant steeds kunnen afgeslagen worden.
Kostprijsschatting van het toenmalige bunkertje:
 • Het bunkertje zijn aandeel in het bouwproject A bedroeg origineel 86.527,44 Bef. Met inbegrip van wat gemeenschappelijke kosten zoals onder andere de niet individueel verdeelde beplantingen moet deze prijs allicht opgetrokken worden tot 86.608,69 Bef. Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 86.758,69 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.
Interessante links voor deze bunker op het internet

Foto's van deze bunker

Oudste foto's van rond 1995 - Collectie Guido De Jong - Simon Stevin Stichting

Dit is het beeld dat men had van de bunker in 1995. De voorzijde is altijd al grotendeels verborgen gebleven onder de grond. Het terrein is zeker ooit reeds opgehoogd geweest daar de schietgaten zo goed als tegen en zelfs beperkt onder het maaiveld staken. De dijk is er zeker globaal al opgehoogd geweest wat ook zeer duidelijk is bij het ondertussen volledig vrijgezette bunkertje D23 achteraan het terein van het MPI verderop langs de Schelde. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)

De toegang van de bunker was in die periode nauwelijks te bereiken. U kijkt hierbij ook op de plaats waar de woning deels op de bunker is gebouwd. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)

Oudere foto's van rond 2003 - Collectie Kris Vlaeminck

In 2003 zijn een aantal bunkertjes op grondgebied Kwatrecht eens vrij gezet geweest voor het publiek, ook deze bunker. Hij was alvast heel wat meer vrij gezet dan wat je kan zien op de foto daarboven. Links de verkleinde toegang tot de kanonkamer, rechts de gedeeltelijk geopende toegang tot de mitrailleurbunker. (Foto: Collectie Kris Vlaeminck)

2006 - Eerste eigen prospectie

Google Streetview beeld van de op- en afrit van de parking van Spector. Langs deze oprit, op de rechter kant, zie je een woning staan, nogal achteruit. Dit is de woning die deels op de bunker is gebouwd.

De oprit met achteraan rechts de woning met de bunker.

Zicht op de bunker vanaf de oprit van deze woning.

In 2006 lag er letterlijk voor de woning heel wat puin van renovatiewerken aan de woning. Dit puin bedekte toen volledig de beide schietgaten die toen totaal niet meer te zien waren.

De foto hierboven is al iets actueler dan deze foto. Op deze zie je nog duidelijk dat de gevel vrij zwaar gescheurd stond doordat deze op deze kant op de bunker rustte. De bunker was natuurlijk zwaarder gefundeerd, wat verschillen gaf in zettingen tussen de woning en de bunker. Men heeft kort nadien de gevel bijgewerkt en geverfd om de toen al aanwezige scheuren te herstellen en overschilderen.

Dit is een foto van de niet zo vlot te fotograferen rechter zijkant. Rechts zit de achterzijde van de bunker met de toegangen naar zowel de kanonkamer als de mitrailleurkamer.

Vooraan het kleine deurtje naar de kanonkamer. Achteraan de vrij beperkt geopende toegang tot de mitrailleurkamer.

Het kleine deurtje naar de kanonkamer. De toegang tot deze kamer is verkleind. Anders zou het deurtje heel wat te klein zijn geweest.

Aan de binnenzijde is deze kanonkamer nog mooi intact.

De kamer werd gebruikt voor beperkt wat tuinmeubilair op te bergen. Op de grond zie je nog de restanten van wat ooit een systeem was om het kanon zeer snel van vuurrichting te kunnen wijzigen. het schietgat zelf heeft nog altijd zijn lichtbruine onderkleur met daarop een mengelmoes van herfstkleuren die ook ooit op de buitenzijde van de bunker moeten gezeten hebben. Ook afwijkend met de plannen, zie je totaal geen haken van etagères. Deze zijn er nooit geweest in deze kanonkamers. Allicht zouden ze nog meer de mogelijkheden beperken om het kanon juist te kunnen richten.

De toch nog altijd vrij beperkt geopende toegang van de mitrailleurkamer.

Binnenzicht in het vrij grote toegangssas van deze bunker.

Doordat dit gedeelte van de bunker maar zeer beperkt geopend is, is het zeker niet opgeruimd als de ruimte ernaast.

Linksboven het granaatwerpgat naar de toegang van deze mitrailleurkamer aan de buitenzijde van de bunker. Onderaan in de hoek zie de toegangen doorheen de achterwand van zowel stroomkabels (die er nooit geweest zijn) en eventuele telefonie.

Doorgangen voor stroomkabel en telefonie.

Detail van het granaatwerpgat.

Binnenzicht in deze mitrailleurkamer. Deze is nog vrij intact van ijzerwerk en zeker niet ontmanteld zoals heel veel van deze bunkers.

Links van deze kamer ligt de kanonkamer. Alle andere bunkers van dit type op de linie beschikten over de mogelijkheid met een granaatwerpgat vanuit de mitrailleurkamer, granaten te kunnen droppen in de kanonkamer ernaast. Bij deze vroeg gebouwde bunker op de linie, ontbrak deze optie.

Ook zie je dat er geen extra pootjes te bespeuren vallen naast het schietgat. De bunker was enkel ingericht voor het opstellen van de basismitrailleur, een Maximmitrailleur.

Ook opvallend, en dat valt volledig te koppelen aan het fel aflopende terrein voor de bunker, is de laagte van het schietgat. Dit was een van de bunkers met een schietgat bedoeld voor een zittende mitrailleurschutter.

Dit deed men om aan de bunker het vuur zeer laag tegen het maaiveld te laten vertrekken. Enkele tientallen meters verder zouden de kogels hier afgevuurd automatisch al heel wat hoger door de lucht vliegen doordat het terrein zoveel hoogteverschil kende.

De functie van het rechthoekige betonnen strookje tegen de grond, weet ik tot op heden ook nog altijd niet.

2008 - Bijkomende prospect op uitnodiging van de eigenaar omdat de voorzijde van de bunker volledig was opgeruimd.

Fraai zicht op de volledig vrij gemaakte voorzijde van de bunker.

Met enige moeite zie je zeer kort tegen, en zelfs onder het maaiveld, de nog altijd dichtgemetste schietgaten.

Juist tegen het hier gestorte beton op de grond, het weggecementeerde schietgat voor mitrailleur.

Identiek, het schietgat voor het C47 geschut met daarnaast een uitloopgat van het ventillatiesysteem.

Nog mooie restanten van originele camouflagekleuren. Dit zijn dezelfde tinten die nog vlot zichtbaar zijn aan de binnenzijde van het schietgat in de kanonkamer. Door jaren verstopt gezeten te hebben, zijn ze bewaard gebleven.