Bunkernummer
C6
Oud Bunkernummer
BE15
Lokatie
Nazareth
Toegankelijkheid
NIet meer van toepassing, bunker is ingegraven
Aantal kamers

2 achteraan verbonden kamers en een sas

Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuidwesten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Het betrof hier in elk geval weer een vrij uniek bunkertje op de linie. Hij moet vrij gelijkend geweest zijn met de nog aanwezige bunker op grondgebied Nazareth, namelijk bunker A7.
 • De hoeken van de bunker waren uitgemetst met baksteen en het geheel was gecementeerd, hoogstwaarschijnlijk met een assesteenmotief.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • De twee schietgaten zaten verborgen achter valse ramen.
 • Deze zaten officieel verborgen achter houten luiken, openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1,40 meter (BxH). Op deze houten luiken zouden bijkomend nog eens valse houten ramen zijn gekleefd. Toch heeft de ondergrond van deze nepramen bij deze bunker geen randen, zitten deze ook niet dieper uitgewerkt en zijn er geen dorpels. Het mysterie van deze merkwaardige camouflage is allicht te zoeken in de Franstalige prijsbestek van bouwfirma B die alle luiken voor de gecementeerde bunkers letterlijk heeft uitgevoerd in plaatstaal, allicht zonder enig houtwerk. De ramen zullen in dit geval dan ook geschilderd geweest zijn op deze staalplaten. Gezien deze platen beperkt waren van dikte, diende er ook geen extra diepte voor gespaard te worden om ze niet te ver naar voor te laten uitsteken op de voorgevel als camouflage van de betrokken schietgaten.
 • Gelijk met de achtermuur, dus in feite het sas afsnijdend op het plafond van de betonnen bunker, liep een loodrecht op het dak gebouwde muur. Op de twee zijgevels stonden twee driehoekige puntgevels. Het uitzicht van verderaf zal dan ook de indruk gegeven hebben van een vrij groot dakvlak. Dit dak was bedekt met asbestgolfplaten.
 • Het toegangssas was voorzien van een klein plat dakje. Als afvoer voor het regenwater was hierbij bijkomend een dolfijn in gietijzer (1,50 meter lang) voorzien in combinatie met 1,20 meter zinken buis van diameter 10 cm.
 • Het toegangscomplex was voorzien van enkele betonnen trappen en een sterfputje.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • In december 1934 zou er op project B nog een correctie volgen op heel wat van de bestaande plannen. Zo zal worden gevraagd het dakniveau met 30 cm te verlagen en de bunker op die wijze 30 cm dieper in de grond te steken. Hiervoor dienden bijkomend alle ventillatiedoorgangen en granaatwerpgaten gecorrigeerd te worden binnen het op te richten gebouw. Om dit nieuwe niveauverschil te corrigeren diende bijkomend in het sas de reeds voorziene betonnen trap uitgebreid te worden met 2 treden. Het geheel zou hierdoor iets langer uitgewerkt worden dan origineel voorzien.
 • Het globale uitzicht van de bunker zal dit geweest zijn van een stalletje. Er stond in de directe nabijheid in elk geval een bestaand gebouw want hier wordt in de akte bij de erfdienstbaarheden naar verwezen.
 • Structuur.
 • Het was een bunker met twee schietgaten in dezelfde richting opgesteld. De twee mitrailleurkamers waren achteraan met elkaar verbonden.
 • Opmerkingen.
 • Het was een commandobunker tussen de steunpunten Astene en Eke, aansluitend bij het steunpunt Eke tussen D4 (310 m) en D5 (455 m).
 • Het bunkertje had buiten zijn standaard voorziene Maximmitrailleurs geen aanpassingen voor de opstelling van andere types van mitrailleur.
 • Het beschrijven van onteigening en bijhorende erfdienstbaarheden is in dit geval niet zo eenvoudig omdat ik over geen enkele kadastrale schets beschik om dit te proberen verduidelijken, niet in de vorm van een voorstudie of een kadastrale schets van bij de onteigening. In dit geval is het dan ook zeer moeilijk ons een correct beeld te vormen van wat wordt omschreven in de akte. Een actuele kadastrale schets van het beschreven terrein zou in dit geval al veel kunnen verduidelijken en blijft zeker welkom.
 • Het terrein horende bij de bunker zelf, was 1 are 41 Centi-are groot. Het betrof de noordhoek van een groter perceel Eke Sectie A perceel 569. Dit perceel was voorzien om te kunnen gebruikt worden als bouwgrond (zie ook de prijs die er werd voor aangerekend).
 • Naast het terrein voor de bunker zelf, was bij deze bunker nog zowel een permanente als een tijdelijke erfdienstbaarheid voorzien. Deze omschrijving is nauwelijks te volgen zolang we niet over een kadastrale schets beschikken.
 • Zo was er een permanente erfdienstbaarheid over een strook van 2 meter breed langs de noordkant van het eerder genoemde perceel 569 over een lengte van 20 meter (19.96 m om juist te zijn), Daarna nam deze een rechtse haakse bocht om dan opnieuw 16.50 m verder te lopen en dan opnieuw haaks te draaien over een strook van 3.46 m. Daarna liep de permanente erfdienstbaarheid nog over perceel 571e over een lengte van 40 meter.
 • Daarnaast omvatte de akte ook een tijdelijke erfdienstbaarheid die diende beschikbaar gehouden te worden voor een periode van 8 maanden na het tekenen van de akte om de bouw van de bunker mogelijk te maken. Deze verliep allicht niet 100% identiek met de permanente erfdienstbaarheid. Bij deze tijdelijke erfdienstbaarheden probeert men namelijk vaak dit teveel aan haakse bochten te vermijden omdat dit de bereikbaarheid van het bouwterrein natuurlijk niet vereenvoudigt.
 • Vanaf het onteigende perceel betrof deze tijdelijke erfdienstbaarheid een bijkomende strook van 3 meter aan de rechter kant van de permanente erfdienstbaarheid.
 • Deze maakte ook de eerder gemelde rechter bocht op perceel 569. De bijkomende strook is hier echter slecht1.90 meter breder dan de permanente erfdienstbaarheid in plaats van de standaard 3 meter. De smallere strook die zo wordt voorzien is in totaal 8 meter lang. Daarna kruiste deze ook perceel 571e over een lengte van 32 meter.
 • De erfdienstbaarheden zouden langs een allicht heden niet meer bestaand gebouw moeten gelopen hebben en daarom bestond er in de akte een aparte clausule om te eisen dat men ten allen tijde minimum 1 meter diende weg te blijven van de zuidelijke muur van dit gebouw om schade te vermijden.
 • De terreinen waarvan hierboven sprake waren allen eigendom van Madame Berthe-Christyn, Gravin de Ribaucourt, woonachtig te Heers, provincie Limburg.
 • De akte werd verleden op 12 november 1934 voor een totale prijs van 4000 Bef. De akte omvatte bijkomend ook een clausule zodat op deze verkoopssom een jaarlijkse intrest werd betaald van 5%, wat neerkwam op 200 Bef per jaar.
 • Erfdienstbaarheden, zowel de permanente om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, als de tijdelijke die standaard werden in de aktes voorzien met een termijn van 8 maanden voor de bouw van de bunker mogelijk te maken, gingen net zoals het uitkeren van toegekende intresten pas in voege, van zodra de eigenlijke werken voor de bouw van de bunker werden aangevat, ongeacht de tijdsperiode die op die manier verstreek tussen aankoop van de gronden en de eigenlijke bouw van de bunker zelf.
 • Het onteigende perceel voor de bouw van de bunker ontving na onteigening geen index ondanks dat het wel degelijk na de onteigening geen deel meer uitmaakte van het originele grotere perceel.
 • Gezien zijn locatie is de kans klein dat de bunker sporen van strijd droeg.
 • De bunker is reeds in de beginjaren '70 ondergraven. Hij steekt dus tot de dag van vandaag nog altijd als een massieve blok in de ondergrond.
 • Onder andere het perceel waar de bunker in de ondergrond stak, is later verkaveld geweest en gesplits in drie aparte percelen. Bij deze verkaveling heeft men nog gepoogd om de waarde van de grond te laten verminderen door aan te tonen dat er nog een bunker in de ondergrond stak. Hierdoor zou men voor dat gedeelte van het terrein een lagere KI kunnen verkrijgen. De twee bijgevoegde foto's zijn dan ook getrokken toen men de bunker op de bovenkant heeft vrijgemaakt om dit te bewijzen. Daarnaast heeft men dit vrijmaken ook gedaan om na het verkavelen niet met verrassingen te komen zitten van het plots stoten op een ondergronds ingegraven bunker.
 • Het bunkertje zijn aandeel in het bouwproject B bedroeg origineel 51.426,70 Bef. Met inbegrip van wat gemeenschappelijke kosten zoals onder andere de niet individueel verdeelde beplantingen moet deze prijs allicht opgetrokken worden tot 51.635,70 Bef. Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv. chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 51.935,70 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.
 • Vraag om hulp.
 • Alle inlichtingen over deze verdwenen bunker of een kadastale schets van de directe omgeving, is steeds zeker aanvullend welkom.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker lag op de binnenhoek van het kruispunt van de Plaanstraat met de Delmeirelaan. Hij ligt ondergraven in de tuin van de eerste woning op de linker kant van de Delmeirelaan, juist achter de herenwoning. Hij moet ongeveer tegen de linker kant van de omheining gelegen hebben, halverwege de diepte van de tuin.
 • Veel kans dat de huidige bewoners totaal geen weet hebben van wat in hun tuin nog begraven ligt.
Bijhorende foto's
Grondplan van deze reeds lang verdwenen bunker. Buiten deze terreinschets van bij de bouw beschikken we nergens over een iets ruimer inplantingsplan. Gezien ook gans de omgeving daar sterk is gewijzigd van allicht enkele bebouwingen tussen de velden tot een uitgebreidere nieuwe kern voor de gemeente Eke, is het positioneren en situeren van de bunker ten opzichte van het terrein van toen, geen evidente zaak.
Grondplan van de bunker. Deze commandobunker had net zoals C5 wel opnieuw twee schietgaten en geen specifieke commandokamer. De bunker is zeker niet groter dan de rest van de bunkers omdat het een commandobunker was, een kwakkel die men telkens opnieuw her en der hoort opduiken.
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Men ziet hier deels het grote platte golfplatendak, afhellend in één richting. Links op de verschoven doorsnede, het platte dakje aan het sas.
Langsdoorsnede CD bij bovenstaand plan. Let op de unieke wijze van het uitwerken van het dak. Door het dak een helling in één vlak te geven, krijgt men meteen de indruk van een veel groter dak en lijkt het geheel niet echt meer op de andere aanwezige gelijkaardige bunkers.
Zoals in de tekst met uitleg over de bunker reeds werd vermeld, heeft men de bovenkant van de bunker ooit vrijgegraven om de grond kunnen een minderwaarde toekennen wegens de aanwezigheid van een bunker in de ondergrond. We kijken hier zo goed als zeker op de bovenkant van een bunker die men wonderbaarlijk zeer vlak heeft kunnen laten inzakken in de grond.
c6
Tweede foto van het vrijgraven van de bovenkant van de reeds ingegraven bunker.
c6
De bunker lag in de binnenhoek van de T die u ziet op de foto. De weg die noordelijk start vanaf de oude steenweg is de Plaanstraat. De eerste grotere zijweg op de linker kant (maakt verderop een bocht naar rechts) is de Delmeirelaan. De bunker lag in de achtertuin van de grote herenwoning op de binnenhoek van het kruispunt. Heden zou hij gelegen op de rand van het kleine groene tuintje onder de villa en de tuin van de woning daaronder. De overlappende percelen komen omdat het geheel ooit verkaveld werd.
c6
De groter herenwoning op de hoek waarvan het perceel erachter origineel deel uitmaakte.
c6
Dit is de nieuwbouwwoning op het perceel erachter. Had de bunker nog bestaan, dan had hij nu in de tuin van deze woning gestaan.
c6

Zicht op de lokatie waar de bunker ooit moet gestaan hebben. Naar alle waarschijnlijkheid moet hij ongeveer in het midden van de diepte van de tuin gestaan hebben, vrij kort tegen de omheining op de linker kant.

Vermoedelijk staat het speeltuig voor de kinderen er deels bovenop.

c6
 
Vorige (C5)
Vorige (D5)
Volgende (C7)
Volgende (B11)