d7
 
Bunkernummer
D7
Oud Bunkernummer
ES16
Lokatie
Semmerzake
Toegankelijkheid

Schietgaten grotendeels afgesloten, toegang gedeeltelijk vrij maar volledig op privéterrein

Aantal kamers

2 achteraan verbonden kamers en een sas

Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuid - Zuidwesten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Rondom de betonnen structuur werd een houtskelet opgetrokken. Dit was bevestigd en gefundeerd op een aparte betonnen fundering die heden zelfs nog onder het maaiveld moet zitten.
 • Op dit houten skelet werden in creoline gedrenkte populierenplanken van 2.4 cm dik bevestigd. Op die wijze liepen in dit geval de houten planken door tot aan het maaiveld.
 • De beide schietgaten zaten verborgen achter 2 valluiken van elk 1.20m x 0.50m (BxH). Deze hadden als bodem een plaat in hout en waren bekleed met in creoline gedrenkte populierenplanken. Het was zeker niet de bedoeling de nadruk op deze valluiken te trekken.
 • Het bunkertje was voorzien van een zadeldak dat was opgetrokken in hout met als dakbedekking blauwe Boomse dakpannen.
 • De toegangsput was uitgemetst in baksteen met een bodem in beton waarin een sterfput met metalen rooster was voorzien.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Hij was deels uit het zicht onttrokken door een haag. In de haag was een houten poortje voorzien om de bunker te bereiken.
 • Het globale uitzicht was dit van een houten stal achteraan de bestaande bewoning.
 • Structuur.
 • De bunker bevatte twee mitrailleurkamers.
 • In de eerste kamer kwam achteraan het sas toe.
 • Opmerkingen.
 • Het is een steunliniebunker tussen het steunpunt Semmerzake en Muntekouter tussen C7 (450 m) en D8 (575 m).
 • Standaard was deze bunker voorzien voor de opstelling van twee Maximmitrailleurs. Hij was ook voorzien om twee Hotchkiss- of Coltmitrailleurs te kunnen opstellen.
 • Het originele terrein waar de bunker werd op gebouwd was perceel Semmerzake, unieke sectie, perceel 888b met een grootte van 1 are 39 ca. Dit was een uitlopend perceeltje in de diepte achter de bestaande bewoning.
 • Dit onteigende perceel was eigendom van de burgemeestersfamilie Deronne uit Semmerzake.
 • De akte voor de onteigening werd verleden op 18 maart 1935 voor de prijs van 1200 Bef.
 • De akte bevatte bijkomend een clausule waardoor de originele eigenaars jaarlijks vanaf de datum van de verkoop een intrest op deze som ontvingen van 5%, wat neerkwam op 60 Bef per jaar.
 • Er was een permanente erfdienstbaarheid voorzien over een strook van 2 meter breed, tot aan het perceel dat effectief werd onteigend voor de bouw van de bunker. Deze erfdienstbaarheid liep ook bij deze bunker merkwaardig genoeg niet over hetzelfde perceel maar het nevenliggende perceel 888bis, volledig langs de grens met het perceel 888b vanaf de weg (Dorpstraat) tot waar het perceel was onteigend voor de bunker, wat neerkwam op een strook van 64.80 meter lang.
 • De tijdelijke erfdienstbaarheid die nodig was voor de bouw van de bunker zelf liep volledig over dezelfde route, alleen werd voor deze periode de eerder gevraagde strook van 2 meter breed uitgebreid tot een zone van 5 meter breed over dezelfde lengte
 • Deze tijdelijke erfdienstbaarheid was maar 8 maanden geldig.
 • Het terrein waar de erfdienstbaarheden over liepen was eigendom van de familie Van Malderghem, een arbeidersgezin, woonachtig op het besproken perceel. Een aantal van de erfgenamen en kinderen woonden al niet meer thuis maar in Gavere en Melsen.
 • De akte voor de erfdienstbaarheden werd voor akkoord getekend op 2 maart 1935 voor de totaalprijs van 480 Bef.
 • Ook op deze akte zat een clausule voor een jaarlijkse intrest van 5% op dit bedrag, wat neerkwam op een jaarlijkse tegemoettreding van 24 Bef voor deze akte.
 • Erfdienstbaarheden, zowel de permanente om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, als de tijdelijke die standaard werden in de aktes voorzien met een termijn van 8 maanden voor de bouw van de bunker mogelijk te maken, gingen net zoals het uitkeren van toegekende intresten pas in voege, van zodra de eigenlijke werken voor de bouw van de bunker werden aangevat, ongeacht de tijdsperiode die op die manier verstreek tussen aankoop van de gronden en de eigenlijke bouw van de bunker zelf.
 • Voor deze bunker duikt er merkwaardig genoeg op 23 december 1938 nog een bijkomende akte op voor een totaalbedrag van 195 Bef omwille van wateroverlastproblemen bij dit bunkertje. De akte omvatte over de grensstrook waar de permanente erfdienstbaarheid verliep, de toelating tot het aanleggen van een drainage van 70 meter lang in een zone van 1 meter breed vanaf de bunker tot tot op de openbare weg (opnieuw de Dorpstraat).
 • De akte omvatte ook de clausule dat ten allen tijde deze erfdienstbaarheid bleef bestaan (eeuwigdurend) zodat bij verstoppingen van deze drainage het terrein mocht betreden worden om dit euvel te proberen verhelpen. Op deze akte zat geen bijkomende clausule voor intresten. De som was eenmalig te betalen.
 • Een dergelijke drainage werd gelegd in gresbuizen van 1 meter lang, binnendiameter 10 cm, en voerde het overtollige water in het toegangssas af in de richting van allicht een bestaande gracht naast de openbare weg.
 • Je kan er je bij deze aktes toch opnieuw niet van ontdoen te moeten vaststellen dat ook de burgemeester van Semmerzake zijn deeltje van de koek wenste te hebben van het geld dat werd uitgedeeld voor de bouw van de bunkerlijn. In dit geval nog frappanter is toch te moeten vaststellen dat dan de rompslomp om het bunkerterrein te bereiken, diende te gebeuren over het perceel van de buren (idem voor de drainage), terwijl dit toch evengoed had gekund over hetzelfde perceel.
 • Na de onteigening kreeg het origineel onteigende perceel geen aparte index toegemeten.
 • Op actuele kadasterplannen zijn de contouren van de bunker zelf wel nog apart kadastraal terug te vinden. Merkwaardig genoeg is er dus geen sprake meer van het origineel onteigende bijhorende perceeltje van 1.39 are maar enkel van een perceeltje dat letterlijk de grenzen van de wanden van de bunker volgt. Dit staat heden gekadastreerd als perceeltje 888n. Het originele vroegere perceel 888b is ondertussen perceel 888l geworden.
 • Van de erfdienstbaarheden is geen sprake meer, deze zijn trouwens heden deels overbouwd en niet meer bruikbaar. Het bunkertje zal dan ook wel degelijk opnieuw verkocht geweest zijn aan de huidige eigenaars van het perceel met de bunker er op.
 • De bunker is aan de voorkant aangebouwd met een bijkomend stalletje zodat het zicht op de voorkant praktisch volledig wordt weggenomen.
 • De toegang zat de laatste keer dat ik het bunkertje bezocht volledig versperd gezien de ingang van de bunker als stapelruimte werd gebruikt. Ondanks dit alles is het bunkertje in feite wel nog altijd toegankelijk maar voorlopig aan mijn fototoestel weten te ontsnappen. Voorlopig ontbreken dus nog alle foto's van de binnenzijde.
 • Het bunkertje is nochtans aan de ingang gedeeltelijk vrij, het linker schietgat is zeer beperkt geopend, het tweede is nog volledig dichtgemetst.
 • Voor zover dit reeds kon geverifieerd worden, draagt het bunkertje geen sporen van strijd, wat ook te verbazen zou zijn gezien zijn locatie in de linie.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject E terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 62.258,18 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 62.758,18 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Semmerzake, tussenliniebunker.
 • Het bunkertje ligt in de tuin van een woning langs de Dorpsstraat.
 • Het bunkertje is vanop de openbare weg niet zichtbaar. Het ligt volledig op privéterrein. Het bunkertje kan dan ook alleen van dichterbij bezichtigd worden mits toestemming van de eigenaar. Respecteer de privacy aub.
 • Indien men het bunkertje wenst te zien zonder het privéterrein te betreden is dit in theorie mogelijk via een wegeltje Biestjeslos genoemd. Van daaruit kan men het in de verte, achteraan in een tuin, zien staan.
Bijhorende foto's

Onteigeningsschets horende bij deze bunker. Rechts is een detail getekend van de verschillende percelen en toen was er in elk geval maar 1 woning getekend, namelijk deze waarbij de bunker werd gebouwd in de tuin.

Op het detail links zie je duidelijk dat de erfdienstbaarheden langs de perceelsgrenzen lopen, op het perceel ernaast. Normaal moet hier ook al een woning gestaan hebben gezien de akte bij de erfdienstbaarheden spreekt over een erfdienstbaarheid op een perceel waar de eigenaar zelf woont.

De hoofdweg bovenaan is de Dorpsstraat. De baan die er op uitkomt is de Palmstraat.

Terreinschets zoals terug te vinden bij de bouwplannen.

De toegang van het terrein zat in de linker bovenhoek.

Grondplan van deze bunker, gecamoufleerd als een houten stal.
d7

Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan geeft een langsdoorsnede die een fraai beeld geeft van hoe het bunkertje er ooit moet hebben uitgezien als houten stalletje met een zadeldak in blauwe Boomse pannen.

Heel wat verschil met de kale blok die men heden nog kan zien dus.

Doorsnede CD bij hetzelfde grondplan geeft een dwarsdoorsnede, kijkend naar de beide schietgaten, aangeduid met kruisjes.

In dit geval zie je nauwelijks de fundering waarop de stal rustte. Dit is in hier blijkbaar een betonnen ringbalk en niet zoals vaak voorkomend, enkele rijen baksteen, waarop het frame van de houten wand op rustte. De wanden en ook de puntgevels waren bekleed met populierenplanken.

Deze tweede terreinschets daterend uit 1938 is terug te vinden bij de bijkomende kadastrale akte opgesteld voor het oplossen van de wateroverlast problemen in dit bunkertje.

De drainage diende te verlopen over hetzelfde terrein waar eerder al de erfdienstbaarheid over liep.

Actueel kadasterplan anno 2014 van dezelfde regio. De ganse zone is heden vrij dicht bebouwd en het bunkertje zit dan ook totaal verborgen in de achtergrond.

Detail van hetzelfde plan dat duidelijk toch toont dat het bunkertje zelfs heden ter grootte van zijn eigen bebouwde grenzen een apart kadastraal nummer heeft gekregen, namelijk 888n. Het originele terrein, origineel perceel 888b werd ondertussen reeds 888l.

Er is duidelijk geen sprake meer van nog bestaande erfdienstbaarheden waaruit wel valt af te leiden dat het bunkertje in elk geval opnieuw zal verkocht zijn aan de eigenaars van het perceel.

Zicht op het bunkertje zoals het te zien was vanaf de achterkant van de woning waar hij bijstaat. Alleen zit hij heden veel meer verborgen achter de begroeiing. Deze foto dateert ongeveer uit 1995. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Het linker schietgat is heel beperkt geopend. Wel ziet men nog duidelijk de stalen haken ter bevestiging van de houten camouflageplanken. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht op de voorkant van de bunker anno 2006, gezien vanuit de velden achter de woning waarin de bunker in de achtertuin ligt. Met wat moeite ziet u het oreillon van de bunker rechts vooraan. De aanbouw bedekt het meest rechtse schietgat.
d7
Vooraanzicht van de bunker.
d7
Heden zit het linker schietgat verborgen achter een stapel oude asbestgolfplaten.
Het rechter schietgat, grotendeels nog dicht. Het is enkel zichtbaar vanuit het aangebouwde stalletje.
De linker zijkant van de bunker waar ook de toegang achter verborgen zit.
d7
Zicht op de toegang van de bunker die heden dienst doet als stapelhok. Betreden is dan ook heden niet evident (maar wel mogelijk).
d7