e1
 
Bunkernummer
E1
Oud Bunkernummer
BE12
Lokatie
Eke
Toegankelijkheid
Volledig vrij, toegang beperkt geopend
Aantal kamers

1 kamer + sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuidoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • De bunker was volledig ommuurd met baksteen alhoewel er daar heden nog amper sporen van terug te vinden zijn.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Het schietgat was verstopt achter een vals raam.
 • Dit zat dan verborgen achter houten luiken, openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1,40m (BxH). Op deze houten luiken waren bijkomend nog eens valse houten raamprofielen aangebracht langs de buitenzijde om het nog meer op echte ramen te laten gelijken.
 • Er zijn op het beton geen sporen van nog andere valse ramen dan dit dat het schietgat verbergt.
 • De dakstructuur was opgetrokken met hout als een schilddak dat was bedekt met groenkleurige asbestleien.
 • Het toegangscomplex had enkele betonnen trappen en een sterfputje.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • In december 1934 zou er op project B nog een correctie volgen op heel wat van de bestaande plannen. Zo zal worden gevraagd het dakniveau met 30 cm te verlagen en de bunker op die wijze 30 cm dieper in de grond te steken. Hiervoor dienden bijkomend alle ventillatiedoorgangen en granaatwerpgaten gecorrigeerd te worden binnen het op te richten gebouw. Om dit nieuwe niveauverschil te corrigeren diende bijkomend in het sas de reeds voorziene betonnen trap uitgebreid te worden met 2 treden. Het geheel zou hierdoor iets langer uitgewerkt worden dan origineel voorzien.
 • Het globale uitzicht was dit van een bakstenen bijgebouwtje bij de toenmalige hoeve noordelijk van de bunker want het perceel waar de bunker toen opstond was toen nog volledig vrij van bebouwing aan deze kant van de steenweg buiten de eerder gemelde hoeve.
 • Als camouflagevoorbeeld zouden 2 gelijkaardige gebouwtjes gediend hebben zoals toen terug te vinden bij die hoeve. Deze is echter heden zo goed als zeker totaal verdwenen waardoor dus zo goed als zeker ook de camouflagevoorbeelden.
 • Structuur.
 • Hij bevat een kamertje voor een mitrailleur en een sas.
 • Opmerkingen.
 • Het is een achterliniebunker op het steunpunt Eke, meer naar rechts ligt nog E10 (275 m). Niet zo ver naar achteren lag de verdwenen D3 (265 m).
 • De mitrailleurkamer heeft enkel voorzieningen voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Er waren geen extra voorzieningen om eventueel andere types van mitrailleurs te kunnen plaatsen.
 • Voor de bouw van de bunker werd een stuk grond onteigend van 2 are 3 ca van het perceel Eke sectie A kadastraal perceel 727c. Omdat het onteigende perceel zeker niet verbonden was met de Stationsstraat werd er bijkomend een strook voorzien als permanente erfdienstbaarheid. Dit was een strook van 2 meter breed en in dit geval 78.40 meter lang op de rand van de percelen 726c en 727c, op hetzelfde perceel 727c. Dit diende om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken vanaf de Stationsstraat. Voor een periode van 8 maanden werd deze strook langs de westkant, dus eveneens op perceel 727c, uitgebreid tot een strook van 5 meter breed en gemiddeld 77.40 meter lang. Deze strook diende om het perceel bereikbaar te maken voor werfverkeer en arbeiders voor de bouw van de bunker.
 • Alle binnen deze akte betrokken terreinen, zowel voor de bouw van de bunker zelf als de bijhorende erfdienstbaarheden, verliepen op hetzelfde terrein, namelijk perceel 727c. Dit terrein was eigendom landbouwer Gustaaf Vlerick, wonende op de Stationsstraat te Eke (mogelijks de hoeve waarvan in de akte sprake is en heden verdwenen is).
 • De bijhorende akte werd getekend op 23 november 1934 voor een totaalprijs van 5750 BEF, wat zeker een zeer hoge som is voor een dergelijk kleine bunker. Allicht ligt ook de ligging van de erfdienstbaarheid wel mee aan de oorsprong van dit hoog bedrag omdat dit letterlijk het totale perceel gevormd door de percelen 726c en 727c in tweeën snijdt en hierdoor dus wel deels de betrokken percelen heel wat minder interessant maakte.
 • De akte bevatte daarnaast nog eens een clausule waardoor de eigenaar jaarlijks een bijkomende intrest zou ontvangen van 5% op het voorgenoemde bedrag, wat betekende een jaarlijkse intrest van 287.50 BEF.
 • Erfdienstbaarheden, zowel de permanente om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, als de tijdelijke die standaard werden in de aktes voorzien met een termijn van 8 maanden voor de bouw van de bunker mogelijk te maken, gingen net zoals het uitkeren van toegekende intresten pas in voege, van zodra de eigenlijke werken voor de bouw van de bunker werden aangevat, ongeacht de tijdsperiode die op die manier verstreek tussen aankoop van de gronden en de eigenlijke bouw van de bunker zelf.
 • Ondanks dat het terrein voor de bouw van de bunker ooit werd onteigend kreeg dit in het toenmalige kadaster toen geen nieuw kadasternummer of aparte index toegekend.
 • Het originele perceel 727c is op een actuele acte niet meer terug te vinden en overgegaan in het perceel 727w. Wel duidt met het perceel waar het bunkertje op staat aan als een bebouwd terreintje. Gezien het ooit onteigende perceeltje geen eigen kadasternummer meer draagt, zal het wel degelijk ooit weer verkocht zijn aan de eigenaar van het perceel 727w.
 • Heden ten dage is de bunker een volledige kale blok beton geworden. Er zijn nog enkel wat restanten van baksteencamouflage terug te vinden in de hoek gevormd door oreillon en voorzijde.
 • De bunker is volledig vrij, zowel het deurgat al is dit zeer beperkt, als het schietgat.
 • Gezien zijn locatie op de linie, draagt het bunkertje totaal geen sporen van strijd.
 • Het bunkertje zijn aandeel in het bouwproject B bedroeg origineel 41.476,43 Bef. Met inbegrip van wat gemeenschappelijke kosten zoals onder andere de niet individueel verdeelde beplantingen moet deze prijs allicht opgetrokken worden tot 41.601,43 Bef. Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 41.751,43 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker lag bij het aanvangen van de zoektocht naar de bunkers van TPG in 2006 in de tuin van een woning. In 2010 was de bijhorende woning gesloopt en stond het bunkertje nog altijd achteraan een braakliggend terrein.
 • Dit terein is heden opnieuw bebouwd en het bunkertje staat nog altijd vrij ongewijzigd in de achtertuin van deze woning.
 • Het eigenlijk bunkertje ligt volledig op privéterrein en kan alleen bezichtigd worden mits toestemming van de eigenaar. Respecteer de privacy aub.
Bijhorende foto's

Onteigeningsschets horende bij dit bunkertje. Zoals hierop duidelijk zichtbaar, is er naast het perceeltje voorzien voor de bunker enkel nog een hoeve zichtbaar noordelijk hiervan.

Detail van de onteigeningsschets horende bij dit bunkertje. Het valt wel op dat de bunker zeker niet tegen de Stationsstraat werd gebouwd. Er zat nog 78.40 meter tussen de openbare weg en het perceel onteigend voor de bunker.
Terreinschets zoals terug te vinden bij de bouwplannen van dit bunkertje. Het valt op dat het onteigende perceel in dit geval eigenlijk voor een dergelijk kleine bunker, vrij groot mag genoemd worden. Het keek vanaf de zuidkant van de Stationsstraat uit op de vrij uitgestrekte velden zuidelijk hiervan. Heden zijn deze grotendeels verkaveld.
Het grondplannetje van het bunkertje. Op het plannetje is de hoek vooraan van het oreillon afgerond. In werkelijkheid is deze hoek niet afgerond. Het bunkertje heeft geen extra valse ramen buiten hetgene dat het schietgat verstopt.
Doorsnede AB bij bovenstaand plannetje. Vrij uniek is dat een klein eenkamersbunkertje een schilddakje had. Het dak helt namelijk af in de vier richtingen. De dakbedekking waren asbestleien.
Dwarsdoorsnede CD van hetzelfde bunkertje.

Actuele kadasterschets anno 2015. Het terrein onteigend voor de bunker is nog altijd zichtbaar als een roos vak onderaan perceel 727w.

Gezien het geen apart kadasternummer meer heeft, zal het hier effectief opnieuw deel van uitmaken.

Vooraanzicht anno 1995 van dit bunkertje dat toen ook al was vergaan tot een kale blok beton. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
vooraanzicht bunker E1 te Eke
Achteraanzicht uit dezelfde periode. De bunkertjes werden algemeen graag gebruikt om een vuurtje tegenaan te stoken. Een scenario dat bij meerdere bunkertjes vastgesteld kan worden. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Wijze waarop het bunkertje anno 2006 nog altijd kon gezien worden vanaf de weilanden en kouters achter de steenweg. Heden is men deze terreinen vrij algemeen aan het verkavelen.
Vooraanzicht.
e1
Vooraanzicht en zijkant rechts. Merk op dat er volgens mij geen andere sporen meer zijn van andere valse ramen dan het raam dat het schietgat verbergt.
e1
Achterkant van de bunker met aanbouw van een bijkomend stalletje.
e1
Gedeeltelijk geopende toegang.
Binnenzicht in het bunkertje. Het had geen voorzieningen voor de opstelling van een ander type van mitrailleur dan de standaard voorziene Maximmitrailleur.
 
Terug naar (E10)
Volgende (E2)
Volgende (E2)