e10
 
Bunkernummer
E10
Oud Bunkernummer
BE13
Lokatie
Eke
Toegankelijkheid
Toegang vrij via restaurant
Aantal kamers

1 kamer + sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Westen

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Origineel ommuurd met baksteen.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Het schietgat zat verborgen achter een vals raam.
 • Dit zat dan verborgen achter houten luiken, openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1,40m (BxH). Op deze houten luiken waren bijkomend nog eens valse houten raamprofielen aangebracht langs de buitenzijde om het nog meer op echte ramen te laten gelijken.
 • Voor de rest had de structuurtje geen andere valse ramen meer.
 • De dakstructuur was opgetrokken in de vorm van een zadeldak in hout met als dakbedekking rode Boomse pannen.
 • In december 1934 zou er op project B nog een correctie volgen op heel wat van de bestaande plannen. Zo zal worden gevraagd het dakniveau met 30 cm te verlagen en de bunker op die wijze 30 cm dieper in de grond te steken. Hiervoor dienden bijkomend alle ventillatiedoorgangen en granaatwerpgaten gecorrigeerd te worden binnen het op te richten gebouw. Om dit nieuwe niveauverschil te corrigeren diende bijkomend in het sas een betonnen trap voorzien te worden met 2 treden en een bijkomende sterfput.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het globale uitzicht was dit van een tuinhuisje zoals er in de directe nabijheid nog iets zuidelijker in elk geval nog eentje moet hebben gestaan (niet meer terug te vinden maar wel nog zichtbaar op de voorstudie).
 • Structuur.
 • Hij bevat één mitrailleurkamertje en een sas.
 • De bunker is vrij alhoewel dat het schietgat opnieuw afgesloten is.
 • Opmerkingen.
 • Het is het meest rechtse achterliniebunkertje van het steunpunt Eke. Hij staat dus iets meer oostelijk dan E1 (275 m).
 • Het bunkertje was standaard voorzien voor een Maximmitrailleur. Het had ook de voorzieningen voor de opstelling van een Hotchkiss- of Coltmitrailleur.
 • Voor de bouw van de bunker werd enerzijds een stukje van 74 ca onteigend van een perceeltje tuin gekadastreerd Eke Sectie A perceel 724k3. Daarnaast werd er nog eens 33 ca onteigend van een ander aansluitend stukje tuin van een ander perceel 724i3. Beide percelen waren eigendom van dezelfde eigenaar.
 • Omdat het onteigende perceeltjes niet rechtstreeks verbonden waren met de Stationsstraat of de Audenaerdse Steenweg, nu oude Steenweg, werd er bijkomend een strook voorzien als permanente erfdienstbaarheid. Dit was nodig om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken.
 • Dit was een strook van 2 meter breed en liep in dit geval tegen de oostgrens van het perceel 724f3 vanaf de zuidwestkant van het perceel 724 over een lengte van 30 meter tot aan de toenmalige Stationsstraat.
 • Op dezelfde strook, verbreed tot 5 meter breed, diende voor de tijd die nodig was om de bunker te bouwen (in dit geval niet beperkt tot 8 maanden zoals anders klassiek gebruikt) de tijdelijke erfdienstbaarheid voorzien te worden. Dit was nodig om de bunker effectief te kunnen bereiken en te bouwen.
 • Alle binnen deze akte betrokken terreinen, waren origineel eigendom van Dhr Delmeire Frans, geneesheer wonende te Eke.
 • De bijhorende akte werd voor akkoord getekend op 29 oktober 1934 voor het aanzienlijke bedrag van 14000 BEF.
 • De akte bevatte daarnaast nog eens een clausule waardoor de eigenaar jaarlijks een bijkomende intrest zou ontvangen van 5% op het voorgenoemde bedrag, wat betekende een jaarlijkse intrest van 700 BEF.
 • Erfdienstbaarheden, zowel de permanente om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, als de tijdelijke die standaard werden in de aktes voorzien met een termijn van 8 maanden voor de bouw van de bunker mogelijk te maken, gingen net zoals het uitkeren van toegekende intresten pas in voege, van zodra de eigenlijke werken voor de bouw van de bunker werden aangevat, ongeacht de tijdsperiode die op die manier verstreek tussen aankoop van de gronden en de eigenlijke bouw van de bunker zelf.
 • Ondanks dat het terrein voor de bouw van de bunker ooit werd onteigend kreeg dit in het toenmalige kadaster geen nieuw kadasternummer of aparte index toegekend.
 • Op actuele kadasterplannen staat het bunkertje nochthans opnieuw ter grootte van zijn grenzen vermeld. Het is zelfs zo dat de bunker opnieuw werd opgedeeld volgens de twee ooit apart onteigende perceeltjes. Het stukje bunker op het vroegere perceel 724k3 werd het perceeltje 724x. Het nog kleinere perceeltje 724i3 werd 724z5.
 • Het wegeltje dat werd vermeld voor de erfdienstbaarheden bestaat ook nog altijd als perceel 724k6, alhoewel dit langer is dan wat toen werd opgeëist.
 • Het bunkertje is heden ten dage voor niet kenners niet zo eenvoudig meer te vinden gezien hij totaal ingesloten zit tussen de bebouwing. Hij is zelfs deels ingebouwd in de achterbouw van de huidige Taverne. Hij is ook enkel nog betreedbaar aan de binnenzijde via deze achterbouw gezien de toegang langs die kant zit.
 • Of de bunker ooit opnieuw werd overgekocht is ook onduidelijk omdat hij toch opnieuw in aparte perceeltjes werd verdeeld op het huidige kadaster. In de meeste gevallen werden opnieuw overgenomen bunkerpercelen meestal opgenomen bij het perceel waar ze op dat moment opnieuw komen bij te horen onder een perceelnummer met een hogere index. Dit is in dit geval in elk geval nog niet gedaan.
 • Wel is het bunkertje heden vergaan tot een ruwe, kale blok beton.
 • Interessant om te vermelden is dat bij de bouw van het vroegere café nooit een kelder werd voorzien omdat men dacht dat de funderingen van het bunkertje veel te diep zouden zitten. Men vreesde op nog andere ondergrondse structuren te stuiten. Dit wijst er allicht ook op dat het bunkertje toen nog volledig afgesloten was. Ook zou dat nog eens een reden kunnen zijn om te denken dat hij nooit officieel is overgenomen geweest.
 • Gezien zijn ligging op de linie, zal het bunkertje wel nooit strijdgewoel gekend hebben.
 • Het bunkertje zijn aandeel in het bouwproject B bedroeg origineel 39.300,22 Bef. Met inbegrip van wat gemeenschappelijke kosten zoals onder andere de niet individueel verdeelde beplantingen moet deze prijs allicht opgetrokken worden tot 39.324.22 Bef. Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 39.474,22 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker ligt achteraan het vroegere café "De Kroon" in het centrum van Eke. Sinds 2015 is dit gewijzigd in een Taverne - Restaurant "Carpe Diem". U kunt het bunkertje nog altijd vrij vlot bereiken door eens via de oprit naar de garages naar de achterzijde te stappen. Daar zit hij ingebouwd in de achterbouw van de taverne.
Bijhorende foto's

Voorstudie bij dit bunkertje in het centrum van Eke. Het valt wel op dat het centrum toen zeker nog niet zo vol gebouwd was dan dat dit nu het geval is. Het bunkertje lag op 2 achtertuinen van 2 verschillende woningen en was toen gelinkt aan de toenmalige Audenaardse steenweg, heden Steenweg.

Er is ook sprake van camouflagevoorbeelden. Namelijk een aantal gelijkaardige tuinhuisjes waarvan er hier allicht iets zuidelijker zeker eentje te zien is.

Detail van deze zelfde voorstudie.
Kadasterplan horende bij de akte opgesteld voor deze bunker. Deze is echter opnieuw zeer bleek afgedrukt en niet echt goed zichtbaar op deze schets.
Terreinschets zoals terug te vinden bij de bouwplannen van dit eenkamers-mitrailleurbunkertje.

Grondplannetje van een bunkertje dat heden deels zit overbouwd in de achterbouw van een restaurant.

Het schietgat zat verborgen achter een vals raam

Langsdoorsnede AB. Buiten het schietgat, had het bunkertje geen andere valse ramen.
Dwarsdoorsnede CD.

Kadasterplan anno 2015 waar de bunker wel degelijk nog opstaat. Heel merkwaardig is dat het bunkertje blijkbaar opnieuw verdeeld is over de 2 perceeltjes waar hij ooit van werd onteigend.

Het is dan ook uiterst onduidelijk of hij opnieuw ooit herverkocht is. Ook is de achterbouw die over de bunker loopt ,hier totaal niet vermeld.

Luchtfoto anno 2007 met de exacte lokatie van het bunkertje. Het ligt letterlijk nog midden het centrum van Eke.
Oude luchtfoto, vermoedelijk jaren 70 waar men ook het bunkertje met enige moeite kan op zien. Het bunkertje ligt onderaan het grote gebouw links voor het kruispunt rechts op de foto. Foto allicht uit de jaren '80.
Actuelere luchtfoto van Google Earth anno 2015. Hierop is het structuurtje duidelijk te zien onder de naam van het restaurant.
Het vroegere bruine Café "De Kroon" waar de bunker in de achterbouw zit ingewerkt.
Vooraanzicht in 2006. Toen was de voorkant nog bereikbaar. Blijkbaar heeft men vroeger nog af en toe in de holte van het schietgat vuur gemaakt. De roetaanslag hiervan is ook aan de binnenzijde van de bunker nog goed zichtbaar;
e10

De binnenzijde van de bunker werd al eens gefotografeerd toen het nog deel uitmaakte van het Café.

De achterkant van het sas van de bunker langs de binnenkant van de achterbouw van het café.

e10
De eigenlijke toegang van de bunker zat toen verborgen achter wat rommel in de achterbouw van het café..
e10
Binnenzicht in de kleine mitrailleurbunker die grotendeels is ontdaan van al zijn origineel aanwezige staal.
binnenzicht kleine mitrailleurbunker
Detail van het dichtgemetste schietgat.
Een foto met daarop enerzijds een ventillatiegat en anderzijds het richtteken voor het instellen van de mitrailleur.
Zicht op het toegangssas. Achteraan in het sas was ook nog een haak aangebracht. Deze is men destijds vergeten afbranden.
Zicht op de dikte waarmee de bunker origineel was dichtgemetst. We spreken hier over een dikte van in totaal 6 halve stenen (aan de buitenkant is de muur nog 1 steen meer dichtgemetst, dat is op deze foto niet zichtbaar).
Anno 2009 is de voorkant van het bunkertje afgesloten met een draad omdat er teveel gesluikstort werd voor het bunkertje. Het geheel werd vooraan opgekuist.
Zelfs het rommelige schietgat werd mee opgekuist.
Heden anno 2015 is het bruine café geruild voor een Taverne Restaurant "Carpe Diem".
De draad voor de bunker is gebleven. Toch jammer dat het bunkertje opnieuw verborgen achter rommel dient op te duiken.
 
Vorige (E9)
Vorige (E9)
Volgende (A13)