mu2
 
Bunkernummer
Mu2
Oud Bunkernummer
EB6
Lokatie
Baaigem
Toegankelijkheid
Schietgat vrij, toegang nog volledig afgesloten
Aantal kamers

1 kamer en sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Westen - Zuidwesten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige structuur.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Rondom de betonnen structuur werd een houtskelet opgetrokken. Dit was bevestigd en gefundeerd op een aparte betonnen fundering die heden zelfs nog onder het maaiveld moet zitten.
 • Op dit houten skelet werden in creoline gedrenkte populierenplanken van 2.4 cm dik bevestigd. Op die wijze liepen de houten planken in dit geval door tot aan het maaiveld.
 • De toegang zat verborgen achter een houten deur van 1,00m x 2.00m (BxH). Het schietgat zat verborgen achter 2 links en rechts openende luiken van elk 0.50m x 1.40m (BxH). Deze deur en luiken hadden telkens een bodemplaat in hout waarop in creoline gedrenkte populierenplanken waren bevestigd.
 • Het was in elk geval de bedoeling zowel de toegang als het schietgat niet te accentueren.
 • De bunker had daarnaast een dakstructuur opgetrokken in hout met als dakbedekking blauwe Boomse pannen.
 • De toegangsput was uitgemetst in baksteen met een bodem in beton waarin een sterfput met metalen rooster was voorzien.
 • In het originele bestek is er sprake van een metalen ladder van 0.80m in deze toegangskuil. In praktijk is dit zeker vervangen geweest door een aantal stijgijzers.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het globale uitzicht is dit van een houten tuinhuisje achteraan het terrein van een toen ook al bestaande hoeve. Hij zat daarbij zo goed als volledig verstopt achter beplantingen.
 • Structuur.
 • De bunker heeft een mitrailleurkamer en een sas.
 • Opmerkingen.
 • Het is een voorliniebunker op de linker kant van Muntekouter tussen Mu1 (145 m) en Mu3 (90 m). Hij is samen in hoek opgesteld met Mu1 en A22 waardoor ze met hun drieën samen een veel groter gezichtsveld en vuurbereik hadden.
 • Het bunkertje was naast de opstelling van een Maximmitrailleur ook voorzien voor de opstelling van een Hotchkiss- of Coltmitrailleur.
 • Voor de bouw van de bunker werd een stuk grond onteigend van 1 are 28 ca van het perceel Baaigem unieke sectie kadastraal perceel 786.
 • Omdat het onteigende perceel toen nog altijd zoals nu zeker niet verbonden was met de huidige dichtstbijzijnde openbare weg, "Muntekouter", werd er bijkomend een strook voorzien als permanente erfdienstbaarheid. Dit was nodig om het terrein ten allen tijde te kunnen bereiken.
 • Dit gebeurde standaard door het voorzien van een strook van 2 meter breed.
 • Deze strook verliep in dit geval vanaf de weg Muntekouter op de rechter zijkant van de hoeve waarachter het terreintje met de bunker ligt, over een lengte van 114,40 meter lang op een smaller gedeelte van het perceel 786 waarvan ook het onteigende perceeltje voor de bunker deel uitmaakte. Daarna liep deze strook van 2 meter breed op het uiteinde van het perceel horende bij de hoeve nog 4.35 meter naar links om zo het voor de bouw van de bunker onteigende perceeltje te bereiken.
 • Om de bouw van de bunker mogelijk te maken moest voorgaande strook van 2 meter ruimer worden voorzien als een strook van 5 meter breed en gebeurde langs de rechter zijde van de eerder gemelde strook. Dit was de tijdelijke erfdienstbaarheid en deze was geldig voor een periode van 8 maanden.
 • Het onteigende terrein en in dit geval dus ook de terreinen voor de erfdienstbaarheden waren eigendom van de heer Oscar Van Hecke, landbouwer te Baaigem. De akte werd verleden op 1 mei 1935 voor de totaalprijs van 1400 BEF.
 • Deze akte bevatte daarnaast nog eens een clausule waardoor de eigenaar jaarlijks een bijkomende intrest zou ontvangen van 5% op het voorgenoemde bedrag, wat in dit geval neerkwam op een jaarlijkse intrest van 70 BEF.
 • Erfdienstbaarheden, zowel de permanente om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, als de tijdelijke die standaard werden in de aktes voorzien met een termijn van 8 maanden voor de bouw van de bunker mogelijk te maken, gingen net zoals het uitkeren van toegekende intresten pas in voege, van zodra de eigenlijke werken voor de bouw van de bunker werden aangevat, ongeacht de tijdsperiode die op die manier verstreek tussen aankoop van de gronden en de eigenlijke bouw van de bunker zelf.
 • Ondanks dat het terrein voor de bouw van de bunker ooit werd onteigend kreeg dit in het toenmalige kadaster toen geen nieuw kadasternummer of aparte index toegekend.
 • Het actuele terreintje heeft samen met de bunker op het kadaster wel degelijk een apart kadastraal nummer gekregen, namelijk perceel 786a. Wat zonder dit terreintje nog rest van het originele perceel 786 is heden perceel 786b geworden.
 • Vermoedelijk is het bunkerperceeltje en de bunker wel opnieuw verkocht aan de originele eigenaar omdat hij op de gekende lijst van 1961 ook niet meer wordt vermeld als nog te koop staande.
 • Het bunkertje telt niet echt zichtbare sporen van strijd en is heden ook wel vergaan tot een kale blok beton.
 • Hij stond jaren aan zijn schietgat verborgen achter gestapeld materiaal maar dit is sinds enkele jaren verdwenen. Jammer genoeg staat hij ondertussen op een zeer rommelig perceeltje achter het eigenlijke terrein horende bij het hoeveltje langs de Muntekouter.
 • Allicht wordt het perceeltje voor het schietgat courant gebruikt voor het stoken van vuur want daar zijn nog ruim de restsporen van te zien.
 • Enkel het schietgat is vrij want de toegang zelf is nog volledig dichtgemetst.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject E terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 40.797,44 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 41.047,44 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Deze bunker is het gemakkelijkst te bereiken als men via de Molenstraat de weg met naam Muntekouter neemt. Als men het veldwegeltje waarlangs Mu1 staat voorbij gegaan is, staat iets verder een boerderijtje links van de weg. Mu2 ligt tegen de achterkant van de omheining van dit boerderijtje.
 • De bunker is eigenlijk het gemakkelijkst te bereiken als men door het veld vanaf Mu1 rond het weiland stapt dat tussen Mu1 en Mu2 ligt. Zo komt u gemakkelijk bij dit bunkertje uit.
Bijhorende foto's

Dit is de situatieschets horende bij de voorstudie van dit bunkertje. Hierop blijkt men het bunkertje origineel niet tegen de rand van het terrein horende bij het hoevetje te situeren maar een tiental meter verderop in het perceeltje 786.

Allicht heeft men het perceeltje 786 hierdoor te sterk gehypothekeerd en werd uiteindelijk toch beslist dit te laten aansluiten aan de noordrand van het zuidelijkere perceel 785.

Schets zoals terug te vinden bij de kadastrale akte van dit bunkertje. Hier wordt wel degelijk direct aangesloten tegen de noordrand van het perceel 785.

Zoals op deze terreinschets horende bij de bouwplannen te zien, was het bunkertje niet afgescheiden van de rest van het omliggende terrein.

Origineel grondplannetje van bunkertje gecamoufleerd als houten stalletje.
mu2

Doorsnede AB horende bij bovenstaand grondplan. De wandplanken zouden in dit geval tot aan de grond hebben gekomen ondanks dat men het hier wel opnieuw tekent met een beperkte baksteenfundering.

Het valt toch wel op dat het schootsveld van het schietgat ook bij dit bunkertje zeer laag bij het maaiveld ligt.

Doorsnede CD bij hetzelfde grondplan.
Een actueel kadasterplan uit 2015 van dit bunkertje. Het heeft wel degelijk een apart kadasternummer gekregen, namelijk perceel 786a. De rest van het originele perceel 786, is nu 786b geworden.
Luchtfoto van Google Earth anno 2007. Je ziet er links van de noordelijk lopende onverharde wegel Mu1 liggen. Mu2 ligt achteraan het perceeltje met de hoeve langs de weg aan de onderkant van de foto (Muntekouter). De bunker in de kouter iets meer naar rechts (groene veld) is Mu3.
Vooraanzicht anno 1995. Het bunkertje stond toen aan de voorkant nog niet aan het zicht onttrokken door een stapel houten bakken. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Achteraanzicht anno 2000. Het heeft een mooi zicht op het schootsveld van het bunkertje dat uitkijkt op de kerk van Baaigem. (Foto: Collectie De Muntenaar)
Zicht op het goed verborgen bunkertje achter de omheining van een boerderijtje op Muntekouter anno 2006. Een stapel houten bakken onttrekken het heden aan het zicht vanaf het wegeltje met de naam Muntekouter.
Zijaanzicht en vooraanzicht op de bunker.
Zicht op de rechter zijkant van het bunkertje. Je ziet ook duidelijk nog de bevestigingshaken waarmee het houten skelet voor de camouflage als houten stal werd aan het beton bevestigd.
Achteraanzicht op het bunkertje.
Zicht op het nog altijd volledig afgesloten toegangssas.
Binnenzicht door het opnieuw geopende schietgat. Ook dit bunkertje is zoals heel wat bunkers op Muntekouter nog vrij intact aan de binnenzijde.

Het bunkertje is ondertussen opnieuw beter zichtbaar. De houten bakken die het volledig uit het zicht onttrekken zijn ondertussen verdwenen.

Op de achtergrond zie je ook de grotere bunker Mu3 staan.

Een vooraanzicht op de bunker zonder de rommel die er jaren voor stond. Jammer genoeg wordt de voorzijde van de bunker blijkbaar graag gebruikt om vuurtje te stoken (en blijkbaar niet alleen van groenafval...). Het zou mij niet verbazen dat men hier gewoon de rommel die vroeger voor de bunker lag, heeft liggen opstoken...

(Foto: Collectie Oswald Pauwels)

 
Vorige (Mu1)
Vorige (Mu1)
Volgende (Mu3)
Volgende (Mu3)