mu7
 
Bunkernummer
Mu7
Oud Bunkernummer
FM1
Lokatie
Munte
Toegankelijkheid
Schietgat vrij, toegang nog volledig afgesloten
Aantal kamers

1 kamer en sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Oosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Origineel concept
 • De voorstudie van dit bunkertje spreekt over een bunkertje met een ruw stenen uiterlijk (Tyrolienne Mamelonné), wat het zeker nooit is geweest.
 • Effectief gebouwd concept
 • Het bunkertje was zeer identiek met de iets verder staande Mu8 qua uitzicht.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • De bunker was onderaan uitgewerkt met enkele rijen baksteen die dienst deden als fundering. Hierop werd een houten skelet geplaatst dat tevens ook verankerd was met de betonnen constructie via in het beton aanwezige ijzeren haken.
 • Het skelet werd daarna bekleed met in creoline doordrenkte schutplanken in dennehout van 2.5 tot 3.5 cm dik.
 • De toegangsdeur was uitgewerkt als een houten plaat van 1.00m x 1.80m (BxH) bekleed met schutplanken.
 • Het schietgat was gelijkaardig uitgewerkt maar de in het bestek terug te vinden afmetingen van 1.00m x 1.40m (BxH) lijken weinig waarschijnlijk gezien je op de originele foto van bunkertje B25 van voor de meidagen 40 duidelijk een kleiner valluikje ziet. Het valt ook op dat de cementering rond het schietgat zeker kleiner is dan 1.00m x 1.40m (BxH). Allicht was het een valluik van 1.00m x 0.60m (BxH) zoals bij de bunker D16.
 • Het was in geen geval de bedoeling dit schietgat te gaan accentueren binnen het geheel.
 • Het grootste verschil met de bunker Mu8 was in elk geval dat die bekleed was met populierenplanken.
 • De dakstructuur werd uitgewerkt in hout als een zadeldak met als dakbedekking asbestgolfplaten.
 • Voor men het eigenlijke toegangssas kon betreden diende men nog met stijgijzers (geen trap zoals in het bestek beschreven) 1.00m te dalen tot het niveau van de bunker.
 • In het toegangssas zat een sterfputje.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het globale uitzicht was dit van een houten stalletje of een berging van landbouwgereedschap.
 • Structuur.
 • De bunker heeft één mitrailleurkamer en een sas.
 • Opmerkingen.
 • Het is een voorliniebunkertje op linker kant van Muntekouter tussen Mu6 (110 m) en Mu8 (140 m). Hij is in hoek opgesteld met Mu8 zodat ze samen een groter gezichtsveld en vuurbereik hadden.
 • Het bunkertje was naast de standaard voorziene opstelling van een Maximmitrailleur ook voorzien voor de opstelling van een Hotchkiss- en Coltmitrailleur.
 • Voor de bouw van dit eenkamersbunkertje werd toch een aanzienlijk perceel landbouwgrond onteigend van 2 are 4 ca van het perceel Munte unieke sectie kadastraal perceel 129. Dit vormde de noordwestelijke hoek van een vrij lang en smal perceeltje landbouwgrond.
 • Omdat het onteigende perceeltje niet verbonden was met enige officiële openbare wegen, werd een tijdelijke erfdienstbaarheid voorzien in de richting van de de huidige dichtstbijzijnde openbare weg. In dit geval is dit landbouwwegel tussen de weg "Muntekouter" en de "Hundelgemsesteenweg",
 • Toch bestond er toen al een losweg vanaf deze wegel naar het perceeltje nog iets noordelijker van dit bunkertje (in de richting van Mu8). Deze wegel zou grotendeels opgeëist worden voor deze erfdienstbaarheden.
 • De permanente erfdienstbaarheid verliep over een strook van 2 meter breed en was nodig om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken. Deze vertrok vanaf het onteigende perceeltje over een lengte van 6.40 meter naar deze losweg op de rand van perceel 132 en 129 op dit perceel 129 zelf.
 • Daarna liep deze verder op de oostkant van deze losweg die een apart kadasternummer had, namelijk 126c bis, over een lengte van 134 meter tot de onverharde wegel tussen Muntekouter en de Hundelgemsesteenweg.
 • Om de bouw van de bunker mogelijk te maken moest voorgaande strook van 2 meter ruimer worden voorzien als een strook van 5 meter breed. Dit gebeurde langs de linker zijde van de eerder gemelde strook. Dit was de tijdelijke erfdienstbaarheid en deze was geldig voor een periode van 8 maanden.
 • Het onteigende terrein en ook de losweg gebruikt als erfdienstbaarheden waren allen eigendom van de landbouwersfamilie Vandenberghe, wonende te Moortzele en Baaigem.
 • De bijhorende akte werd verleden op 2 maart 1935 voor de totaalprijs van 1650 BEF.
 • Deze akte bevatte daarnaast geen clausule voor bijkomende jaarlijkse intresten.
 • Erfdienstbaarheden, zowel de permanente om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, als de tijdelijke die standaard werden in de aktes voorzien met een termijn van 8 maanden voor de bouw van de bunker mogelijk te maken, gingen net zoals het uitkeren van toegekende intresten pas in voege, van zodra de eigenlijke werken voor de bouw van de bunker werden aangevat, ongeacht de tijdsperiode die op die manier verstreek tussen aankoop van de gronden en de eigenlijke bouw van de bunker zelf.
 • Ondanks dat het terrein voor de bouw van de bunker ooit werd onteigend kreeg dit toen in het kadaster geen nieuw kadasternummer of aparte index toegekend.
 • Het actuele terreintje heeft samen met de bunker op het kadaster wel degelijk een apart kadastraal nummer gekregen, namelijk perceel 129a. Dit is zeker niet meer het perceel dat ooit werd onteigend maar enkel een perceeltje ter grootte van de randen van de betonnen constructie van de bunker zelf. De rest van het originele perceel is heden gekend als perceel 129b.
 • Vermoedelijk is het bunkerperceeltje en de bunker wel degelijk opnieuw verkocht aan de originele eigenaar omdat hij op de gekende lijst van 1961 ook niet meer wordt vermeld als nog te koop staande.
 • Het bunkertje draagt geen directe sporen van strijd.
 • Enkel het schietgat is vrij, de toegang is nog steeds dichtgemetst.
 • Aan de binnenzijde betreft het net zoals bij meerdere bunkers hier op Muntekouter, een vrij intact bunkertje qua aanwezig ijzer. Het werd zeker niet compleet ontmanteld voor het dichtmetsen.
 • Het bunkertje heeft ook nog fraaie camouflagekleuren aan de binnenzijde van het schietgat.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject F terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 40.237,45 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 40.487,45 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Deze bunker is het gemakkelijkst te bereiken via de Hundelgemsesteenweg komende vanuit Baaigem. Het is de eerste bunker die u op de linker kant ziet als u aan Muntekouter komt vanuit die richting. Hij ligt juist achter de veldwegel tussen de Hundelgemsesteenweg en Muntekouter, op de linker kant. Links ziet u de boerderij waarachter Mu6 ligt.
 • De toenmalige losweg die bijna tot aan het bunkertje zou moeten lopen, bestaat heden niet meer.
Bijhorende foto's

Voorstudie van dit bunkertje. Het bunkertje neemt letterlijk het kruispuntje van de Hundelgemsesteenweg met het verlengde van de onverharde wegel tussen Muntekouter en Hundelgemsesteenweg onder vuur.

Wel blijkt de vuursector op deze schets eerder Oostelijk - Zuidoostelijk in plaats van de effectief gebouwde Oostelijke vuurrichting.

Detail bij deze voorstudie. Zoals u hier kunt zien is het hier voorziene terreintje ook niet identiek met wat op de bouwplannen en de onteigeningsakte terug te vinden is.

Onteigeningsschets deel uitmakend van de onteigeningsakte.

Terreinschets horende bij de bouwplannen van dit bunkertje. Ook dit bunkertje werd niet speciaal omheind. Allicht om niet teveel aandacht op het bunkertje te trekken.

De vuursector is dus beperkt aangepast. Hierdoor zal hij zeker het eerder gemelde kruispuntje zelf niet meer kunnen onder vuur nemen. Mogelijks is dat stukje overgenomen door de mee in hoek opgestelde Mu8. Wel zal hij de zone verderop van dit wegeltje onder vuur houden.

Origineel grondplannetje van deze bunker.

mu7

Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Het globale uitzicht was dit van een houten stalletje met een vrij plat dak in asbestgolfplaten.

Dwarsdoorsnede CD bij bovenstaand grondplan.

Kadasterplan anno 2015. Het bunkertje is er wel degelijk nog op te vinden als een apart perceeltje 129a. Wel is het originele onteigende terrein er niet meer bij inbegrepen en dat perceeltje letterlijk beperkt tot de betonnen randen van de bunker.

Luchtfoto Google Earth anno 2007. Centraal Mu7. Achter de hoeve links, Mu6. Hogerop in het veld Mu13

Vooraanzicht anno 1995. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)

Achteraanzicht met zicht op de Hundelgemsesteenweg. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)

Vooraanzicht anno 2000. (Foto: Collectie De Muntenaar)

Het bunkertje Mu7 met op de achtergrond voor de zendmast op Muntekouter, Mu8. Met dit bunkertje was Mu7 in hoek opgesteld.
Nogmaals Mu7 (rechts) met in dit geval tegen de loods Mu6 en meer achteruit nog de bovenzijde van Mu13.

Linker zijkant en achterzijde. Hier zit ook de toegang van de bunker.

Detail van de nog altijd volledig dichtgemetste toegangsdeur.

Linker zij- en achterkant.

Mooi sfeerfotootje van dit bunkertje van de linker zijkant en de voorzijde. (Foto: Collectie David Vervust)

Vooraanzicht onder een dreigende hemel.

Binnenzicht door het schietgat. Ook dit bunkertje blijkt aan de binnenzijde nog vrij intact. Ook hier opnieuw nogal wat last van spinnen. Allicht doordat het bunkertje ganse stukken van het jaar totaal omgeven staat door mais.

 
Vorige (Mu6)
Terug naar (B28)
Volgende (Mu8)
Volgende (Mu8)