mu8
 
Bunkernummer
Mu8
Oud Bunkernummer
FM2
Lokatie
Munte
Toegankelijkheid
Schietgat vrij, toegang nog volledig afgesloten
Aantal kamers

1 kamer en sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuidoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Origineel concept
 • De voorstudie van dit bunkertje spreekt over een bunkertje met een ruw stenen uiterlijk (Tyrolienne Mamelonné), wat het zeker nooit is geweest.
 • Effectief gebouwd concept
 • Het bunkertje was qua camouflage-uitzicht zeer identiek met de iets verder staande Mu7 qua uitzicht.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • De bunker was onderaan uitgewerkt met enkele rijen baksteen die dienst deden als fundering. Hierop werd een houten skelet geplaatst dat tevens ook verankerd was met de betonnen constructie via in het beton aanwezige ijzeren haken.
 • Het skelet werd daarna bekleed met in creoline doordrenkte planken in populier van 2.4 cm dik.
 • De toegangsdeur was uitgewerkt als een houten plaat en bekleed met populierenplanken van 0.80m x 1.50 m (BxH).
 • Het schietgat was gelijkaardig uitgewerkt maar de in het bestek terug te vinden afmetingen van 1.00m x 1.40m (BxH) lijken weinig waarschijnlijk gezien je op de originele foto van bunkertje B25 van voor de meidagen 40 duidelijk een kleiner valluikje ziet. Het valt ook op dat de cementering rond het schietgat zeker kleiner is dan 1.00m x 1.40 m. Allicht was het een valluik van 1.00m x 0.60m (BxH) zoals bij de bunker D16.
 • Het was in geen geval de bedoeling dit schietgat te gaan accentueren binnen het geheel.
 • Het grootste verschil met de bunker Mu7 was in elk geval dat die bekleed was met dennenhouten schutplanken.
 • De dakstructuur werd uitgewerkt in hout als een vrij plat zadeldak met een dakbedekking van asbestgolfplaten.
 • De toegangsput voor het eigenlijke toegangssas was afgesloten met een metalen valluik van 0.90m x 0.80m.
 • Voor men het eigenlijke toegangssas kon betreden diende men nog met stijgijzers (geen trap zoals in het bestek beschreven) 60 cm te dalen tot het niveau van de bunker.
 • In het toegangssas zat een sterfputje.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het globale uitzicht was dit van een houten stalletje of een berging van landbouwgereedschap.
 • Structuur.
 • De bunker heeft één mitrailleurkamer en een sas.
 • Opmerkingen.
 • Het is een voorliniebunkertje op de linker kant van Muntekouter tussen Mu7 (140 m) en de zware Mu9 (165 m). Hij is in hoek opgesteld met Mu7 waardoor ze samen een groter gezichtsveld en vuurbereik hadden.
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast was hij eveneens voorzien om Browning FM30 te kunnen opstellen.
 • Voor de bouw van dit eenkamersbunkertje werd toch een aanzienlijk perceel landbouwgrond onteigend van 2 are 25 ca van het perceel Munte unieke sectie kadastraal perceel 144. Dit vormde de zuidoostelijke hoek van een lang smal perceel landbouwgrond.
 • Dit perceeltje was origineel eigendom van Raymond Niemegeers, landbouwer te Munte. De akte werd verleden op 15 juni 1935 voor de prijs van 2100 BEF.
 • De verkoop bevatte geen clausule voor jaarlijkse intresten.
 • Omdat het onteigende perceeltje niet verbonden was met enige officiële openbare wegen, werd een tijdelijke erfdienstbaarheid voorzien in de richting van de Hundelgemsesteenweg. Deze permanente erfdienstbaarheid verliep over een strook van 2 meter breed en was nodig om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken. Deze verliep in dit geval ook over een bestaande losweg tussen verschillende kleinere perceeltjes landbouwgrond hier. Deze loswegen bestaan heden niet meer.
 • Deze vertrok vanaf het perceeltje onteigend voor de bunker op de zuidkant van de percelen 143 (21 meter), 142 (86 meter) en 141b (9 meter). Daarna boog deze erfdienstbaarheid af in Zuid - Zuidoostelijke richting, richting steenweg over opnieuw de rand van perceel 141b en 139a over een gezamenlijke lengte van 86 meter. Het perceel 139a is trouwens ook het perceel dat nog deels zou onteigend worden voor de bouw van de zware bunker Mu9.
 • Om de bouw van de bunker mogelijk te maken moest voorgaande strook van 2 meter ruimer worden voorzien als een strook van 5 meter breed. Dit gebeurde langs de noord- en oostkant van vorige gemelde erfdienstbaarheden om eveneens over diezelfde percelen te verlopen. Dit was de tijdelijke erfdienstbaarheid en deze was geldig voor een periode van 8 maanden.
 • Alle percelen belast met tijdelijke en permanente erfdienstbaarheden waren eigendom van de Heer Oscar Lateur, landbouwer te Munte. Deze landbouwer zou binnen deze aktes nogmaals betrokken worden als eigenaar van het het eerder gemelde perceel 139a waar ook nog de bunker Mu9 op gebouwd zou worden. Ook het terrein voor de bouw van de bunker Mu12 was zijn eigendom.
 • Deze bijhorende akte werd verleden op 9 maart 1935 voor de totaalprijs van 300 BEF.
 • Ook deze akte bevatte geen clausules voor bijkomende jaarlijkse intresten.
 • Erfdienstbaarheden, zowel de permanente om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, als de tijdelijke die standaard werden in de aktes voorzien met een termijn van 8 maanden voor de bouw van de bunker mogelijk te maken, gingen net zoals het uitkeren van toegekende intresten pas in voege, van zodra de eigenlijke werken voor de bouw van de bunker werden aangevat, ongeacht de tijdsperiode die op die manier verstreek tussen aankoop van de gronden en de eigenlijke bouw van de bunker zelf.
 • Ondanks dat het terrein voor de bouw van de bunker ooit werd onteigend kreeg dit toen in het kadaster geen nieuw kadasternummer of aparte index toegekend.
 • Op actuele kadasterplannen staat het origineel onteigende perceeltje alsook de bijhorende bunker niet eens meer apart vermeld. Het originele perceel 144 is ondertussen perceel 144a geworden. Dit zou kunnen gekoppeld zijn aan het opnieuw annexeren van het eerder voor de bunker onteigende perceeltje. Wel was dit bunkertje Mu8 op de voor mij laatste gekende lijst van bunkers van bruggenhoofd Gent die nog te koop stonden uit 1961 nog altijd vermeld als onverkocht. De kans dat dit in feite ondertussen veranderd is, is in feite klein. Allicht staat dit bunkertje dan ook heden ten dage nog altijd te koop ondanks de verwarrende situatie op het huidige kadaster.
 • Het bunkertje draagt voor de rest geen directe sporen van strijd.
 • Enkel het schietgat is gedeeltelijk vrij en de toegang is nog steeds dichtgemetst.
 • Aan de binnenzijde is het bunkertje net zoals nog heel wat bunkers op Muntekouter, vrij intact te noemen qua ijzerwerk. De bunkertjes zijn hier in het algemeen niet echt zwaar ontmanteld geweest midden in de velden.
 • Doordat hij natuurlijk ook grote gedeeltes van het jaar verstoken staat tussen maisvelden, oogt hij aan de binnenzijde vaak zeer vuil door aanwezigheid van grote spinnenwebben en allicht ook de bijhorende bewoners.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject F terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 42.835,69 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 43.085,69 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Deze bunker is het gemakkelijkst te bereiken via de Hundelgemsesteenweg komende vanuit Baaigem. U moet naar links het veld intrekken juist achter de veldweg tussen de Hundelgemsesteenweg en Muntekouter. De bunker ligt in lijn tussen Mu7 en de zendmasten.
 • Er loopt ondertussen wel geen echte directe veldwegel meer tot bij het bunkertje.
Bijhorende foto's

Voorstudie van dit kleine eenkamers-mitrailleurbunkertje.

Hierop wordt het bunkertje ook aangeduid als een bunkertje zonder oreillon. Hij heeft dit in praktijk wel degelijk op de linker zijkant.

De vuursector is hoofdzakelijk geconcentreerd op de kruising van een wegeltje over de Hundelgemse steenweg en een groep van 3 grotere hoeves aan de Hundelgemsesteenweg.

Detail horende bij deze voorstudie.

Je moet eigenlijk eens kijken hoe belachelijk men wilde onteigenen. Wat moest die boer nog aanvatten met dat scherpe spietje op de rechter kant van het perceeltje dat blijkbaar niet mee onteigend ging worden.

Het mag duidelijk zijn dat in praktijk later gans die rechter onderhoek van dat perceel onteigend is geweest.

Originele kadastrale schets horende bij de 2 bijhorende aktes.

De erfdienstbaarheden zijn er zeer duidelijk op te zien.

Terreinschets horende bij de originele bouwplannen.

Wel deed men er toch bij deze bunker alle moeite voor het klassieke uitzicht van het bunkertje wat te verbergen door met de randen van de houten camouflage niet echt de betonnen wanden van de bunker te volgen.

Origineel grondplannetje van dit bunkertje. Door de randen van het beton niet direct te volgen kreeg je met de houten camouflage niet direct het klassieke zicht meer van een oreillon.
mu8

Langsdoorsnede AB bij bovenstaand grondplan.Meteen opvallend is het weinig stijle dakje in asbestgolfplaten.

Het bunkertje had eigenlijk 2 oreillons. Eentje links van het schietgat en nog een kleintje aan de toegang.

Dwarsdoorsnede CB bij bovenstaand grondplan.

Een vrij ruim kadasterplan uit 2015. Het perceeltje waar de bunker werd gebouwd is zo smal dat het nummer ervan er zelfs niet opstaat. Het ligt tussen 145a en 143 en noordelijk van 136.

Het bunkertje staat er zelfs niet op getekend.

Detail van ditzelfde kadasterplan. Het smalle originele perceel 144 is ondertussen wel degelijk opnieuw 144a geworden. Mogelijks werd de grond origineel bij de bunker horende wel opnieuw overgenomen, zonder de bunker op zich.

Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat het bunkertje ooit zou opnieuw verkocht zijn.

Luchtfoto Google Earth anno 2007. Centraal het bunkertje Mu8. In het hoekje rechtsboven tegen de steenweg, ligt de zware bunker Mu9. In de onderhoek links de bunker Mu13. In de hoek linksboven Mu18.

Een oud fotootje met bunkertje Mu8 op de achtergrond. Het fotootje zou dateren uit 1954.

Opvallend is toch ook dat het toen al volledig een kaal blok beton was geworden.

Je moet ook eens letten op het boomje tegen de zijkant van de bunker. Dit is nu de grote boom waar de ganse bunker achter verstopt zit. (Foto Collectie De Muntenaar)

Vooraanzicht anno 1995. Het schietgat is heden nog altijd maar heel beperkt geopend. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Achteraanzicht uit dezelfde periode. Het bunkertje is eenvoudig te herkennen en terug te vinden aan een opvallende wilde struik op de linker zijkant van de bunker. Het is trouwens nog altijd hetzelfde struikje als op de foto uit 1954, alleen toen veel kleiner (Foto Collectie De Muntenaar)
Vooraanzicht anno 2000. (Foto Collectie De Muntenaar)
Zicht op de 2 in hoek opgestelde bunkertje Mu7 (vooraan) en Mu8 op de achtergrond (rechts van bosje zichtbaar).
Achteraanzicht. Van deze kant heeft de bunker een beperkt oreillon op de toegang.
Achterzijde en rechter zijkant van het bunkertje.

De nog volledig dichtgemetste toegang van het bunkertje.

Boven de dichtgemetste toegang staat nog altijd het nummer 108 ingebeiteld in het beton. Allicht nog daterend van het kadaster in een poging de bunkertjes in de jaren 50 opnieuw te proberen verkopen.

Linker zijkant. Het struikje dat op de oude foto nog zichtbaar is, is ondertussen een uit de kluiten gewassen boom geworden.
Vooraanzicht.
Binnenzicht door het zeer beperkt geopende schietgat. Aan de binnenzijde is ook dit bunkertje nog vrij intact. Alleen is het aan de binnenzijde opnieuw vrij vuil omwille van spinnenwebben. Allicht doordat het bunkertje grote delen van het jaar totaal verstopt zit tussen de mais.
voorzijde en rechter zijkant.
Sfeerfoto. Collectie Bram Lodens.
 
Vorige (Mu7)
Vorige (Mu7)
Volgende (Mu9)
Volgende (Mu9)