mu22
 
Bunkernummer
Mu22
Oud Bunkernummer
FM12
Lokatie
Munte
Toegankelijkheid
Enkel het schietgat is vrij. De toegang is nog volledig afgesloten
Aantal kamers

1 kamer en sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuiden

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • De bunker was onderaan uitgewerkt met enkele rijen baksteen die dienst deden als fundering. Hierop werd een houten skelet geplaatst dat tevens ook verankerd was met de betonnen constructie via in het beton aanwezige ijzeren haken.
 • Het skelet werd daarna bekleed met in creoline doordrenkte planken in populier van 2.4 cm dik.
 • De toegangsdeur was uitgewerkt als een houten plaat van 1.00m x 1.80m (BxH) en bekleed met populierenplanken.
 • Het schietgat was gelijkaardig uitgewerkt maar de in het bestek terug te vinden afmetingen van 1.00m x 1.40m lijken weinig waarschijnlijk gezien je op de originele foto van bunkertje B25 van voor de meidagen 40 duidelijk een kleiner valluikje ziet. Het valt ook op dat de cementering rond het schietgat zeker kleiner is dan 1.00m x 1.40 m. Allicht was het een valluik van 1.00m x 0.60m (BxH) zoals bij de bunker D16.
 • Het was in geen geval de bedoeling dit schietgat te gaan accentueren binnen het geheel.
 • De dakstructuur werd uitgewerkt in hout als een zadeldak dat als dakbedekking blauwe Boomse pannen had.
 • De toegangsput voor het eigenlijke toegangssas was afgesloten met een metalen valluik van 0.90m x 0.80m.
 • In het toegangssas zat een sterfputje.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Uitwendig had hij bijna een volledig rechthoekig uitzicht.
 • Het globale uitzicht was dit van een houten koeienstal naast het wegeltje.
 • Vermoedelijk was hij niet nog eens apart afgescheiden van het weiland waarin hij was gecamoufleerd als koeienstalletje. Dit om hem zo weinig mogelijk te laten opvallen in het terrein.
 • Structuur.
 • De bunker heeft één mitrailleurkamer en een sas.
 • Opmerkingen.
 • Het is het laatste bunkertje van de steunlinie op de linker kant van Muntekouter. Hij is gelegen tussen Mu21 (155 m) en Mu16 (275 m op de rechter kant van Muntekouter). Hij is in hoek opgesteld met de meer naar voor gelegen bunker Mu18 (290 m). Op die manier hadden beiden een groter zichts- en schootsveld.
 • Ook het bunkertje Mu24 lag origineel maar 260 meter van deze bunker verwijderd.
 • Merkwaardig is dat de uiteindelijk vuurrichting niet 100% is wat terug te vinden is op voorstudies en bouwplannen. In de praktijk is deze nog licht gewijzigd (of foutief gebouwd). Op basis van de plannen zou hij Zuid - Zuidoostelijk dienen georiënteerd te zijn. De effectief gebouwde bunker zijn vuursector is zo goed als zuidelijk gericht.
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast was hij eveneens voorzien om een Browning FM30 te kunnen opstellen.
 • Voor de bouw van de bunker werd een stukje landbouwgrond onteigend van 1 are 17 ca groot aan de zuidzijde van allicht toen een weilandje (koeienweide). Het originele perceel stond gekend als Munte, unieke sectie, kadastraal perceel 289.
 • Gezien het perceeltje gelegen is tegen de Torrekensstraat waren er in dit geval geen permanente erfdienstbaarheden (om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken) of tijdelijke erfdienstbaarheden (om de bouw van de bunker mogelijk te maken) omdat dit allen kon verlopen via de wegel waar de bunker vlak naast lag.
 • De akte voor de onteigening maakte in dit geval deel uit van een grotere gezamenlijke akte die ook nog de erfdienstbaarheden voor Mu17 bevatten en de onteigening en erfdienstbaarheden voor Mu18 en Mu20.
 • Deze grotere akte werd opgesteld op 13 juni 1935 voor de som van 12000 BEF aan de landbouwers Rene en Oscar Verlinden. Rene Verlinden was op dat moment ook burgemeester van Munte.
 • Deze ruim betaalde akte bevatte wel degelijk een clausule voor het uitbetalen van een jaarlijkse intrest van 4.5% op dit verkoopsbedrag, wat in dit geval neerkwam op een jaarlijkse intrest van 540 BEF.
 • Erfdienstbaarheden, zowel de permanente om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, als de tijdelijke die standaard werden in de aktes voorzien met een termijn van 8 maanden voor de bouw van de bunker mogelijk te maken, gingen net zoals het uitkeren van toegekende intresten pas in voege, van zodra de eigenlijke werken voor de bouw van de bunker werden aangevat, ongeacht de tijdsperiode die op die manier verstreek tussen aankoop van de gronden en de eigenlijke bouw van de bunker zelf.
 • Kadastraal verkreeg het origineel onteigende perceel na de onteigening geen nieuw kadastrale index.
 • Dit bunkertje was in elk geval in 1962 al verdwenen van de lijst met nog te koop staande bunkers. Ik vermoed zelfs dat het er nooit officieel heeft opgestaan en toen reeds zal vergeten zijn als ooit staatseigendom geweest ondanks dat het allicht nooit officieel is teruggekocht.
 • Nog merkwaardiger is zelfs dat de ooit onteigende bunker blijkbaar voor het kadaster nu zelfs niet meer bestaat, net als de bunkers Mu18 en Mu20 die eveneens ondanks dat ze er nog staan, van het kadaster blijken verdwenen te zijn.
 • Ondanks dat er dus wel ooit voor deze bunker 1 are 17 ca grond werd onteigend, heeft men dat specifieke perceeltje (ook na de oorlog), nooit een apart kadasternummer toegekend. Het is blijkbaar en allicht zelfs zonder officieel ooit opnieuw te zijn overgenomen, opnieuw toegevoegd aan perceel 289 alsof het er nooit van weg is geweest. Had het ooit afgesplitst geweest en later opnieuw toegevoegd, zouden de percelen namelijk heden een ander indexnummer dragen wat hier niet het geval is.
 • Nog merkwaardiger is dat deze zelfde werkwijze ook blijkt toegepast te zijn voor de bunkers Mu20 en Mu22 die beiden ook deel uitmaakten van dezelfde akte. Blijkbaar kunnen sommigen toch iets meer dan anderen wetende dat deze bunkers dus ooit werden onteigend van de toenmalige Burgemeester van Munte.
 • Op actuele kadasterplannen is het grote landbouwperceel, inclusief de bunker, nog altijd gekend als perceel 289.
 • Er zijn hier op Muntekouter kadastraal wel meerdere rare dingen gebeurd. Zo is tussen de bunker Mu15 (verborgen in een bosje bij een hoevetje naast de Hundelgemsesteenweg) en deze bunker een officiële weg (onverharde wegel) totaal van de kaart geveegd zonder dat er blijkbaar nog iemand over spreekt.
 • Het bunkertje draagt niet direct sporen van strijd.
 • Enkel het schietgat is vrij en de toegang is nog steeds dichtgemetst.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject F terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 37.941,55 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 38.191,55 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker ligt op de linker kant van de Hundelgemsesteenweg als men komt van de kant van Baaigem.
 • Draai linksaf aan de Torrekensstraat. Het is de eerste bunker op uw rechter kant als u komt van de Hundelgemsesteenweg.
Bijhorende foto's

Voorstudie van het bunkertje Mu22.

In eerste instantie is het moeilijk de locatie te herkennen omdat er voor het bunkertje een splitsing ligt van een veldweg die heden niet meer terug te vinden is. Hij blijkt in de mist opgegaan ondanks dat hij op het kadaster nog wel degelijk officieel bestaat.

Ook is de vuurrichting in deze fase van voorstudie Zuid - Zuidoostelijk terwijl dit zeker niet de exacte vuurrichting meer is dat de bunker effectief kreeg. Die is zuidelijk.

Detail bij dezelfde voorstudie.

Onteigeninsschets zoals teruggevonden bij de grotere akte van de bunkers Mu17, Mu18, Mu20 en Mu22.

Terreinschets zoals terug te vinden bij de bouwplannen. Zeer merkwaardig is toch dat ook zelfs op deze plannen de oriëntatie nog niet is wat het in praktijk is geworden...

Grondplannetje van dit kleine 1-kamers mitrailleurbunkertje.

mu22

Langsdoorsnede AB bij bovenstaand grondplan. De wanden waren dus wel degelijk bekleed met planken in populier. Daarnaast had hij nog een zadeldak in blauwe boomse pannen. Het globale uitzicht was dit ven een koeienstal.

Dwarsdoorsnede CD bij bovenstaand grondplan. De doorsnede is genomen doorheen het brede toegangssas.

Een actueel kadasterplannetje anno 2015.

Waar is het bunkertje? Dit lag toch origineel rechtover een splitsing die ook heden ten dage nog blijkt te bestaan maar in praktijk verdwenen lijkt.

Het verdwenen wegeltje is in feite een doorsteek vanaf de onverharde wegel Asselkouter, rechtdoor over de steenweg, richting Torrekensstraat.

Blijkbaar kan men in Munte toch nog vrij eenvoudig wegeltjes laten verdwijnen.

Luchtfoto Google Earth anno 2007. Centraal Mu22 met een zuidelijk gerichte vuurrichting. Links nog Mu21.

Waar de op het kadaster nog vermelde wegel naar toe is? God mag het weten.

Vooraanzicht op het bunkertje anno 1990. Voorlopig het oudste fotootje in mijn bezit van dit structuurtje. Vooraan ziet men hier onder het schietgat nog wat restanten van de onderste rijen baksteen. (Foto: Collectie A. Van Geeteruyen)

5 jaar later, in 1995, was hij nog nauwelijks gewijzigd qua uitzicht. Dit bunkertje staat ook al tientallen jaren de tijd te trotseren zonder ook maar een blink van uitzicht te wijzigen. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)

Zicht op de rechter zijkant uit dezelfde periode. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)

We zijn ondertussen in 2006 aanbeland. Zicht op de Torrekensstraat. Achter de omheining verderop ziet u Mu21, nog verderop Mu20.

Vooraanzicht
Vooraanzicht
Detail van het schietgat. Op de zijkanten van het schietgat aan de binnenzijde, zijn nog blauwe camouflagetinten te zien.
Binnenzicht doorheen het schietgat.
Restanten van de baksteen fundering onderaan de bunker. Hierop steunde het houten frame van de camouflage.
Linker zijkant. Aan de voorzijde had de bunker geen oreillon naast het schietgat. Aan de toegang heeft hij wel degelijk een klein oreillon.
Achterkant van Mu22 met voor zich de voorste grote zendmast op Muntekouter.

Detail van de nog dichtgemetste toegang.

Mooie sfeerfoto anno 2012 (collectie David Vervust)

Sfeerfoto uit dezelfde periode (collectie David Vervust)

 
Vorige (Mu21)
Vorige (Mu21)
Volgende (Mu23)
Volgende (Mu24)