se4
 
Bunkernummer
Se4
Oud Bunkernummer
ES4
Lokatie
Semmerzake
Toegankelijkheid
Volledig vrij
Aantal kamers

1 kamer en een sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuiden
Origineel kadastraal perceel waarop de bunker werd gebouwd:
 • Semmerzake, Unieke Sectie, kadastraal perceel 567 (gedeeltelijk).
Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • Het perceel onteigend voor de bouw van de bunker was 1 are 95 ca groot en bevond zich volledig in de zuidwestelijke hoek van het perceel dat in totaal 34 are 60 ca groot was. Het betrof de zuidoostelijke hoek van dit perceel dat toen nog kouter of weiland was en in elk geval nog volledig onbebouwd tot aan de Aalbroekstraat (de hoofdweg van Gavere naar Semmerzake).
 • Om dit terrein ten allen tijde toegankelijk te houden werd een permanente erfdienstbaarheid voorzien over een strook van 2 meter breed langs de zuidkant van dit perceel langsheen de grenzen met het toen wel bebouwde perceel 588k en de achterliggende percelen 588g en 585c en zo tot bij het onteigende perceeltje in de hoek. Deze erfdienstbaarheid was 87,20 meter lang.
 • Voor de bouw van de bunker mogelijk te maken werd deze permanente erfdienstbaarheid uitgebreid tot een strook van 5 meter breed. Deze tijdelijke erfdienstbaarheid was maar 8 maanden geldig.
 • Het perceel 567 was toen eigendom van de familie De Schrijver, meer specifiek 3 broers allen woonachtig te Gent. Twee ervan waren handelaars, de derde was advokaat.
 • De akte werd verleden op 5 augustus 1935 voor de meer dan aanzienlijke prijs van 4200 BEF. De prijs was op de akte opgetrokken tot deze prijs en was origineel 3750 BEF.
 • In deze akte was ook een clausule voorzien voor een jaarlijkse intrest van 5% op dit bedrag wat toch ook neerkwam op een jaarlijkse intrest van 210 BEF.
 • Erfdienstbaarheden, zowel de permanente om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, als de tijdelijke die standaard werden in de aktes voorzien met een termijn van 8 maanden voor de bouw van de bunker mogelijk te maken, gingen net zoals het uitkeren van toegekende intresten pas in voege, van zodra de eigenlijke werken voor de bouw van de bunker werden aangevat, ongeacht de tijdsperiode die op die manier verstreek tussen aankoop van de gronden en de eigenlijke bouw van de bunker zelf.
Huidige kadastrale perceelnummers van deze bunker:
 • Het originele perceel 567 werd na de onteigeningen normaal niet meteen opgesprlits in kleinere afzonderlijke percelen. Dit is nochtans wel ondertussen effectief gebeurd. Achteraan het domein zie je 2 kleine gebouwtjes aangeduid. Meest oostelijk is de bunker Se4. Westelijk ervan is een stalletje aangebouwd tegen de bunker. De bunker heeft ondertussen perceelnummer 567b gekregen. Het stalletje werd 567c. De rest van het perceel werd 567a.
 • Het bunkertje stond op de in mijn bezit zijnde lijst van nog te koop zijnde bunkers nog altijd te koop. Het bunkertje zou bij de bouw van de woning erbij wel degelijk verkocht zijn aan de eigenaars voor 1 symbolische BEF.

Kadasterschets.

Het valt meteen op dat de Aalbroekstraat zeker nog niet zo uitgebreid was voorzien van bebouwing. Het perceel waar op onteigend werd was in elk geval nog volledig een koutertje of weiland.

De erfdienstbaarheid liep op de zuidelijke grens tot achteraan het perceel.

Luchtfoto Google Earth anno 2007. Het bunkertje ligt op de zuidwestelijke hoek van een groot perceel bebouwd met een grote villa. Wel is er achteraan (nog meer westelijk) een stalletje tegen aangebouwd.

Op deze foto zit het perceeltje wat verborgen onder de begroeing van boompjes.

Actueel kadasterplan anno 2013. De ganse flank is ondertussen dus wel degelijk sterk verkaveld waardoor het al heel wat moeilijker wordt het bunkertje hierin nog terug te vinden.

Detail van hetzelfde kadasterplan. Meest links het stalletje, rechts het bunkertje.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • Het bunkertje staat in de achtertuin van een grote villa op de linker kant van de Aalbroekstraat komende vanuit de richting van Gavere.
 • Er is een vijftigtal meter lager op de helling een voetwegeltje vanop hetwelke men het bunkertje kan zien liggen achteraan in de tuin van de villa.
 • Het eigenlijk bunkertje ligt dus volledig op privéterrein en kan alleen bezichtigd worden mits toestemming van de eigenaars. Respecteer de privacy aub.
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het is de meest zuidelijke voorliniebunker van steunpunt Semmerzake gelegen tussen Se1(155 m) en Se5 (125 m).
Structuur van het bunkertje:
 • De bunker bestaat uit één mitrailleurkamer en een toegangssas.
Welke type wapens waren in de bunker opstelbaar + wat waren de schietsectoren:
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast was hij eveneens voorzien om een Browning FM30 te kunnen opstellen.
 • De bunker nam de ganse zuidelijke flank van de helling onder schot die toen zeker nog amper bebouwd was en dus vrij open.

Omschrijving van het gecamoufleerde bunkertje:

 • Origineel volledig ommuurd met baksteen al zijn er maar zeer weinig restanten meer van aanwezig.
 • Volgens het originele bestek was het de bedoeling het structuurtje te cementeren maar dat klopt in elk geval niet met wat er ooit is mee gebeurd.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • De luiken voor het schietgat alsook de bijkomende valse ramen waren uitgewerkt als gegalvaniseerde metalen platen waarop langs de buitenzijde houten raamprofielen waren gekleefd om het geheel nog explicieter het uitzicht van echte ramen te geven.
 • Het schietgat voor de mitrailleur zat verborgen achter 2 luiken openend in 2 richtingen van elk 0.50m x 1.40m (BxH).
 • Op de rechter zijkant (kant van het toegangssas) zit ook nog een vals raam. Dit was dan identiek uitgewerkt met dat verschil dat dit was opgebouwd op een gefixeerde gegalvaniseerde metalen plaat van 1.00m x 1.40m (BxH)
 • Op de linker zijkant was nog een kleiner identiek vals raampje van 0.80m x 1.00m aangebracht.
 • Het bunkertje was voorzien van een zadeldak dat was opgetrokken in hout en waarbij de dakbedekking bestond uit rode Boomse dakpannen.
 • Aan het toegangssas was hij uitgewerkt met een fraaie betonnen trap.
 • Onderaan de trap bevond zich een sterfput onder een metalen rooster.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • Dit traliehek was nog eens bijkomend aan het zicht onttrokken door een houten camouflagedeur van 1.00m x 1.80m (BxH).
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het geheel had het uitzicht van een gemetst stalletje met enkele bijkomende raampjes.

Bouwplannen

Terreinschets zoals terug te vinden bij de bouwplannen van dit kleine bunkertje op de voorlijn van het steunpunt Semmerzake.

Grondplan van dit kleine mitrailleurbunkertje. Door zijn zuidelijke oriëntatie en omdat hij ook solitair was opgesteld (niet in hoek met een andere bunker), heeft hij geen oreillon. Had hij er een gehad had het zeker links van het schietgat gezeten want daar is de wanddikte wel degelijk 1.30 meter. De muur aan de rechter zijde is maar 1.15 m.

Het geheel was geheel ommmuurd met baksteen en het bunkertje had origineel ook nog zowel een vals raam op de linker en de rechter zijkant.

se4

Langsdoorsnede AB bij bovenstaand grondplan. het valt heel duidelijk op hoeveel helling het terrein hier kent. Let op het niveauverschil tussen voor en achterzijde.

Dwarsdoorsnede CD bij bovenstaand grondplan doorheen het toegangssas en kijkend in de richting van het schietgat.

Actuele toestand van deze bunker:
 • De bunker is volledig vrij, zowel het schietgat als de toegang.
 • Hij zit nog altijd fraai ingewerkt achteraan in de tuin van een grote villa.
 • Hij draagt nog zeer weinig van zijn originele camouflage en is aan de linker zijkant aangebouwd met een stalletje.
 • Het is wel jammer dat men zo doelbewust een beukenhaagje heeft gepland voor het schietgat en de rechter zijkant om zo allicht het bunkertje zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken.
 • Heden is het bunkertje gebruikt als stapelhok.
Draagt de bunker nog sporen van de meidagen 40:
 • Het bunkertje vertoont geen sporen van strijd.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Voorlopig geen gekend.
Kostprijsschatting van het toenmalige bunkertje:
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject E terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 37.952,47 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 38.202,47 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.
Algemene foto's uit de oude doos (voor 2006 - chronologisch)
Zicht op de rechter zijkant en voorkant van het bunkertje anno 1995. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Nogmaals dezelfde kant met meer zicht op het toegangssas uit dezelfde periode. Op deze foto's zijn nog vrij goed de restanten van enige baksteencamouflage te zien nabij waar ooit een vals raam op de wand zat. Deze restanten zijn er nog maar door de huidige overgroei en direct nabij de bunker geplante struiken, zijn ze nog amper te zien. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Beschrijvende foto's van het bunkertje
Anno 2006 was dit de wijze waarop het bunkertje het eenvoudigste kon worden teruggevonden. Vanaf de Meersbloemstraat kan je richting Borrestraat geraken. Op de aansluiting van beiden kon je het bunkertje toen zo zien liggen een 50 tal meter verderop.
Jammer genoeg toont deze foto uit 2009 al aan dat men er ook alles aan doet om het bunkertje voor de buitenwereld aan het zicht te ontrekken door het enerzijds te laten overgroeien en anderzijds door het zeer nabij te omhullen met beukenhaagjes.
In 2006 kon het nog als volgt teruggevonden worden in de tuin van de grote villa langs de Aalbroekstraat.
Het toch van zeer nabij met beukenhaagjes omgeven bunkertje zodat grote stukken van het jaar totaal niet meer te zien valt.
Zicht op de voorzijde.
Detail van het vrij hoge schietgat. Dit schietgat is vrij hoog net omdat het terrein hier zo fel heuvelend is. De blauwe camouflagekleuren zijn nog zeer intact aanwezig.
De rechter zijkant anno 2006
Dezelfde zijkant anno 2012
Restanten van het valse raam op de rechter zijkant.
Achterzijde en rechter zijkant met achteraan het toegangssas.
Detail van het toegangssas met een mooie in beton uitgewerkte originele trap.
Boven de toegang zit nog deze allicht in latere faze van wederverkoop door het kadaster aangebrachte nr 68 in het beton.
Rechter zijkant en achterzijde anno 2012.
Binnenzicht in het eenkamers mitrailleurbunkertje. In dit geval geen extra voorziene pootjes voor Hotchkiss- of Coltmitrailleur. Ook dit bunkertje is tijdens de oorlog wel vrij volledig ontdaan van kleiner aanwezig en vlot verwijderbaar metaal voor de Duitse oorlogsindustrie.
Detail van het schietgat met wel degelijk vooraan de uitsparing voor de verdwenen houten blok voor het eventueel vastklemmen van de derde poot van de Browing FM30 mitrailleur.
In de achterhoek rechts het granaatwerpgat richting toegangssas.
 
Vorige (Se3)
Vorige (Se3)
Volgende (Se5)
Volgende (Se5)