Privaat-schuilstructuurtje in achtertuin woning Vaderlandstraat nr 5 te Gent.

Uitwendige kenmerken.

 • Het betreft hier allicht een vrij uniek en zeer kleine privaat-schuilstructuur. Eerder werd al verondersteld dat het misschien enkel een toegangssas zou zijn tot een grotere schuilkelder maar dit klopt zeker niet. Er zijn meerdere redenen om te veronderstellen dat hetgene we nu nog kunnen zien, ook alles zal zijn dat er ooit geweest is.
 • Structuur.
 • Het betreft een zeer beperkte structuur in omvang.
 • Men heeft eerst een deels kokervormige structuur (1.5 meter diep), waarbij men op de zijkant links een stalen deurtje heeft. Dit stalen deurtje geeft toegang tot een tweede kokervormige structuur van eveneens zo een 1.5 meter diep. Achteraan dit gangetje is opnieuw een gelijkaardig stalen deurtje. Dit deurtje is echter heden ten dage met geen middelen meer open te krijgen. Mocht je dit deurtje echter open krijgen, zou je logischer wijze moeten uitkomen in de achterbouw van de huidige woning. Daar zijn geen sporen met een directe verbinding naar dit structuurtje te vinden, wat laat vermoeden dat die toegang omwille van die achterbouw doelbewust is afgesloten, mogelijks deels gesloopt, geweest.
 • Op de linker zijkant van het tweede kokervormige gangetje zijn nog steunen aanwezig van zitbankjes.
 • Er is eveneens een ventillatiebuis aanwezig.
 • Opmerkingen.
 • In het boek "Gent, mei 1940 - Peter Taghon " vindt men op p17 een lijst van loopgraven die voor het uitbreken van de Duitse invasie in Belgie zouden aangelegd zijn in Gent. Ik heb reeds over de loopgraven opmerkingen gekregen van mensen die in de vermelde buurten woonden op die plaatsen nooit loopgraven hebben gekend. Allicht gaat het dan ook niet over loopgraven maar over schuilgangen en kelders, die vaak ook een opeenvolgende zig zag lijn vormden van gangen.
 • De eigenaar van de woning probeerde mij ooit op het spoor te brengen dat dit een toegang zou zijn geweest voor een grotere schuilkelder die zou moeten gelegen hebben in de buurt van de Sint Pieters Aalststraat. Dit is een straat evenwijdig aan de straat waarin de toegang te vinden is. De toegang ligt eigenlijk tussen Vaderlandsstraat en de Congresstraat. Deze straten zouden volgens de toenmalige eigenaar van het bunkertje beschermd zijn en op het moment zelfs niet mogen vernieuwd worden qua wegenis, mogelijks door aanwezigheid van oa. bunkers en schuilkelders in de ondergrond. Dit is echter een zeer onwaarschijnlijk spoor om dit structuurtje aan te koppelen. Wel wil ik hierbij de beweringen niet ontkrachten dat er in de buurt van die respectievelijke wegen wel degelijk schuilstructuren zullen hebben gezeten en mogelijks nog altijd verborgen zitten in de ondergrond. Zie de jammerlijke situatie die zich in een niet zo ver verleden voordeed ter hoogte van Merelbeke station.
 • Volgens de toenmalige eigenaar zou er iets verderop in de Vaderlandstraat nog een gelijkaardig structuurtje moeten zitten (of gezeten hebben). Alleen heb ik daar nog nooit een verder spoor van kunnen terugvinden. Mocht u het effectief weten zitten, gelieve mij ter volledigheid van deze reportage zeker te contacteren op info@bunkergordel.be.
 • Het meest waarschijnlijk scenario zal dan ook zijn dat dit structuurtje zoals we het nu zien, uiteindelijk alles zal zijn wat er effectief is en ooit is geweest, op mogelijks een gelijkaardig toegangssas aan de andere zijde van het niet meer openende deurtje na. Dit laatse is dan allicht bij werken aan de achterbouw van de woning wel degelijk ooit deels gesloopt geweest.
 • Hetgene deze laatste uitleg volledig bevestigt, is dat aan de binnenkant van het tweede lokaaltje met het zitbankje, hendels zitten. Als deze hendels origineel zijn, zou dit willen zeggen dat indien deze ruimte niet het einde is van de toegang tot de mogelijks grotere schuilkelder, men het volk in de eigenlijke schuilkelder zou kunnen opsluiten door middel van de grendel op het tweede deurtje. Dit doet denken dat het tweede deurtje gewoon een tweede toegang is tot hetzelfde kleine privaat-schuilstructuurtje. Allicht zijn deze structuurtjes (als het er meerdere waren) standaard achteraan om de zoveel woningen toegevoegd gezien heel wat van de bebouwing in deze Vaderlandstraat wel degelijk dateren uit het interbellum, toen de Duitse dreiging toch groot genoeg was om eventueel een dergelijk structuurtje systematisch toe te voegen.
 • Nog opmerkelijk betreffende de buurt waar dit schuilstructuurtje terug te vinden is, is dat er jaren geleden voor de bouw van een groter gebouw langs de Congresstraat een oude betonnen structuur gedynamiteerd zijn met zelfs schade aan bepaalde gebouwen in de directe omgeving tot gevolg. Ook het gebouw waar de gekende toegang staat heeft hierbij een aantal scheuren in de gevel opgelopen.
 • Alle bijkomende informatie over dit structuurtje alsook de vroeger gedynamiteerde structuur blijft dan ook zeker welkom als aanvulling op deze reportage via info@bunkergordel.be.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Het schuilkeldertje ligt in de achtertuin van de woning op de Vaderlandstraat nr 5 te Gent. Gelieve echter indien u meer info zou wensen over dit structuurtje contact op te nemen met deze website om toch de privacy van de huidige eigenaars niet te veel te verstoren. De woning is trouwens in juni 2010 opnieuw verkocht. Deze reportage werd origineel opgesteld op basis van info van de vorige eigenaar.
Bijhorende foto's (Voor december 2017 was deze reportage volledig op basis van Zwart-Wit foto's door een foute instelling van mijn fototoestel bij het invenatriseren van dit structuurtje. Bij de verkoop in 2010 kon alles nog eens opnieuw gefotografeerd worden. Onderstaande foto's dateren dan ook van in 2010.)
Op de luchtfoto hiernaast ziet u de lokatie van de toegang van de schuilstructuur met een groene stip aangeduid. De weg zuidelijk ervan is de Vaderlandstraat. De meer zuidelijke parallelle weg is de Sint Pieters Aalststraat. Het wegeltje parallel meer noordelijk is de Congresstraat. De rode stip is de lokatie waar ooit voor de bouw van een nieuwbouw een betonnen structuur zou gedynamiteerd zijn.
luchtfoto Vaderlandstraat Gent
Dit is de wijze waarop het structuurtje in 2008 en ook in 2010 achter de achterbouw van de woning ter hoogte van de Vaderlandstraat nr 5 werd teruggevonden.
Het toegangscomplex van het structuurtje.
Zicht van de kopse kant van het schuilstructuurtje. Het geheel is bus een aaneensluiting van 2 gedeeltelijk buisvormige elementen. Bij de toegang zie je de boogvorm achteraan aflopen. De eigenlijke schuilruimte heeft deze boogvorm in de omgekeerde richting, naar dit koertje toe.
Op het dak zitten twee buisvormige structuren voor de ventillatie in het structuurtje zelf.
Binnenzicht in het toegangssas zelf met het deurtje van de schuilruimte geopend.
Het structuurtje was wel degelijke geëlektrificeerd en voorzien van verlichting.
Detail van het deurtje met een merkwaardig gebogen vorm die overeenkomt met de buisvorm van de schuilplaats zelf. De wand waarin het deurtje zit is eveneens van staal. De achtermuur is gemaakt van een soort zenderstenen (assestenen).
Detail van het gepantserde toegangsdeurtje vanaf de binnenzijde gezien. Je merkt duidelijk dat de deur vergrendelbaar was met 2 zware grendels vanaf de binnenzijde maar niet vanaf de buitenzijde.
Binnenzicht in de toch zeer kleine schuilruimte. Tegen de achterwand een aantal steunen voor een voor de rest verdwenen bankje.

Deze kleine ruimte is maximaal 1.5 meter lang. Bovenaan zitten nog twee ventillatiebuizen. De ene liep door tot tegen de grond (vooraan, niet in zicht), de tweede eindigt tegen het plafond (zichtbaar). De stroomkabel die u ziet is niet origineel maar is langs daar proberen binnenbrengen in het bunkertje.

Detail van het deurtje achteraan. Het betreft gewoon een tweede toegang tot hetzelfde keldertje. Vandaar ook de grendels langs deze kant van het deurtje.

Zoals de grendels nu staan, zou het deurtje eigenlijk open moeten zijn. Dit is echter met geen enkel middel meer open te krijgen en mogelijks, dichtgelast.

Terugblik naar het geopende toegangsdeurtje.
Diepst in de structuur achteraan bevindt zich een ventillatiebuis die stopt tegen het plafond. Deze werd actueel gebruikt om een stroomkabel binnen te brengen (zeker niet origineel).
De tweede ventillatiebuis loopt door tot korter bij de grond. Je ziet de stroomkabel hier aangesloten naar een veel recenter geplaatste lamp.
Deze foto vanuit de binnenzijde van de achterbouw van deze woning toont letterlijk de achterzijde van waar het tweede deurtje zou moeten uitkomen. Vermoedelijk is zelfs voor de bouw van deze achterbouw een gedeelte van de structuur gesloopt. De kans dat het nog zaken buiten wat we nu al kunnen zien zullen zitten, is nihil tot onbestaande.